Реферативен обзор софия февруари 2011 г. Съдържание увод 3 видове портфолио 4страница2/3
Дата02.02.2017
Размер363.36 Kb.
Размер363.36 Kb.
1   2   3

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОРТФОЛИО

Повечето учители имат проблеми в преценяването какво да включат в портфолиото. Свързан с проблемите е и въпросът как най-добре да се представи материалът, съставляващ портфолиото. Учителите трябва да внимават да не превърнат портфолиото в колекция от документи. Селекцията от документи трябва да бъде смислена. Съществува възможност за организиране на e-портфолио. Друга идея е наличието на едно подробно портфолио и едно съкратено, което да включва основна информация.

Има няколко въпроса, с които всеки учител трябва да се съобрази при подготовката на портфолиото. Читателят очаква твърденията, изложени в портфолиото, да бъдат подкрепени с емпирични доказателства. Например участие в семинар, прилагане на списък с участниците и подчертаване името на учителя. Желателно е в частта от журнала, предназначена за размишление, да се отчитат източниците на вдъхновение, включително педагогическите. Очаква се портфолиото да отразява това, което учителят преподава, и начина, по който осъвременява преподаваната материя. Портфолиото е развиваща се дейност и за читателя е важно да наблюдава професионалното развитие на учителя. Крайно затормозяващо за читателя е да се опитва да намери информация, скрита в огромен файл. В това отношение е полезна една допълнена с последни данни таблица. Съдържанието на Приложението представлява баланс между предоставената информация, разсъжденията на учителя, доказателствата от висшестоящите, от колегите и учениците. Списъкът на всички заглавия за бърза справка в Приложението трябва да помогне при оценяването на портфолиото.

ОФОРМЛЕНИЕ НА ПОРТФОЛИОТО

Няма специален начин за организиране на портфолиото. Различните институции представят различни формати. При подготовката учителят трябва да помисли за аудиторията и да си зададе въпроса кой ще прочете това портфолио. В зависимост от отговора той изработва своето портфолио. Е-портфолиото предоставя възможността да се покажат/скрият раздели, като по този начин то става използваемо за различни цели.

Портфолиото може да се организира в отделни раздели, което представлява линеен подход за разработване, свързан с развитието. Е-портфолиото дава голяма гъвкавост при свързването на различните раздели.

Видове раздели на портфолиото:


 • резюме – информация за учителя, включително миналия опит;

 • философията на учителя за образованието – неговото виждане за ролята, която изпълнява в образованието на ученика;

 • отговорност на учителя/курсове – информация за областите, в които учителят преподава;

 • методи за преподаване/стратегии;

 • процеса на учене/обратна връзка от учениците;

 • друга информация, свързана с професията;

 • бъдещи планове/цели, включително професионално саморазвитие;

 • самооценка – учителят и професията, в която се изявява;

 • приложения.

В този раздел се очаква учителят да представи себе си. Съществуват различни начини за това, но най-разпространеният е чрез включването на curriculum vitae (CV). Europass е стандартният модел на CV.

Europass е кратко портфолио, което включва пет документа, които са предназначени да помогнат на гражданите да представят притежаваните от тях умения и квалификации. Това е CV, което е основано на компетентността, насърчаващо адекватната оценка на резултатите от ученето, придобити по формален, неформален и самостоятелен начин. Europass включва 5 документа:

a) Europass автобиография;

б) Europass езиков паспорт;

в) Europass приложение към сертификат;

г) Europass приложение към диплома;

д) Europass мобилност.

За целите на портфолиото Europass автобиографията (CV) е достатъчна. В този раздел трябва да се включи миналият трудов опит, включително препоръки, становища и други доказателства. Europass езиков паспорт дава пълна картина за способностите на едно лице да ползва чужди езици.


ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Портфолиото е инструмент, чрез който учителят опознава себе си. То помага на автора да размишлява върху своите трудове, да “види” какво знае, мисли, вярва, също така да се включи във форма на самооценка и оценяване. Този процес помага на автора и на читателя, респ. на директора на съответната образователна институция) да идентифицира областите, в които учителят е силен, както и тези, които се нуждаят от по-нататъшно развитие и обучение. Портфолията са незаменими инструменти за по-нататъшното развитие на персонала. Например за някои този раздел може да илюстрира силните страни и потребностите на автора на портфолиото. Чрез прочита на философията на преподаване на даден учител управляващият екип, както и отделният индивид ще осъзнаят какво е виждането на конкретния учител за образованието и дали то съответства на основните насоки, определени от Европейската общност.

Философията на образованието не се състои в изучаване на теорията за образованието и след това прилагането й в клас. Тя е използване на теорията в класната стая за развиване на собствена философия за образованието.

Въпроси, които могат да помогнат на учителя при осмислянето и създаването на собствена философия на преподаване:

1. Според вашите виждания какво прави един учител добър? Как формирате мнението си? Какви книги/трудове ви вдъхновяват, за да имате това виждане за идеалния учител? На кои качества на преподавателите, от които се възхищавате, подражавате днес?

2. Какво мислите за преподавателската си кариера? Възприемате ли я като призвание, мисия, работа? Тази кариера носи ли ви удовлетворение? Какви трудности срещате и как се справяте с тях?

3. Какви са вашите убеждения за преподаването и ученето?

4. Как се чувствате/какво мислите за различните ви роли като учител: детегледач, социален работник, съветник (духовен наставник), социализиращ в нормите на обществото?

5. Как убеждавате вашите ученици? Какво всъщност искате да постигнете сред тях и за тях?

6. Какъв тип педагогически похвати използвате сред учениците в клас?

7. Тези педагогически похвати променят ли се от клас в клас, от тема, дисциплина, спрямо други теми? Променят ли се през цялата ви преподавателска кариера?

8. Има ли връзка между вашата философия за образованието и преподаването ви в клас?

9. Можете ли да дадете специфични примери от вашия учителски опит, които отразяват вашата философия на преподаване?

10. Можете ли да посочите списък на семинарите, дебатите, телевизионните програми, които считате, че са допринесли за вашата философия на преподаване?Пример за философия на преподаване

„Като педагог вярвам, че е важно личните убеждения за образованието да бъдат изучавани. Това трябва да бъде развиващ се процес. За мен лично философията на прогресивизма и реконструкционизма са в основата на моите вярвания за преподаването.

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса на учене. Не приемам философията на перениализъм, според която в учебната програма няма място за въпросите, свързани с равенството на половете и мултикултурализма. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Друг аспект на перениализма, с който съм крайно несъгласен, се отнася до възприемането на образованието като механизъм за “сортиране”. Аз считам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.

Моята философия на образование включва идеите на прогресивизма. Аз съм съгласен, че учениците трябва да се учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях”.ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ/УЧЕБНА ПРОГРАМА

Тази част от портфолиото е свързана с текущите отговорности на учителя. От него се очаква: • кратко описание на настоящите му задължения;

 • включване на наименованието на класовете, образователното ниво, броя на учениците от всеки клас, на които преподава;

 • включване на актуалната учебна програма, по която преподава, с обяснение за трансформирането й в схеми за работа и учебни планове;

 • работни групи и др., в които участва в рамките на институцията.


МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ/СТРАТЕГИИ

В този раздел учителят трябва да опише накратко стратегиите за преподаване, които използва: • примери за материали, които е разработвал (диплянки, презентации, брошури и др.);

 • примери за дейности/семинари, които е организирал;

 • примери за иновации в стратегиите за преподаване;

 • примери за допълнителни четива, които може да предостави на учениците;

 • примери за интегриране на информационните технологии в уроците;

 • информация за всяко изследване, което го е вдъхновило да промените методите си за преподаване.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

В този раздел се очаква учителят да даде доказателства за ефективността на преподаването си: • методи за оценка на своята ефективност на преподаване;

 • резултати от оценки, общо представяне на учениците, обратна връзка;

 • доказателства, че достига до всички ученици в клас, а не само до най-талантливите;

 • чувствителност към различните потребности на учениците, силни страни, способности;

 • инструменти за оценяване учениците;

 • форма за обратна връзка от учениците;

 • образци на тестове, ученически разработки;

 • есета;

 • отчети.


ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

В този раздел се включват всички други дейности, които по някакъв начин оказват влияние на професията и качеството на преподаване. Това може да бъдат: • групи/събрания, в които учителят е включен и които влияят върху преподаването(например член на съвета на синдикатите и др.);

 • участие в конференции (посочване на датата и официалната програма на събитието);

 • представени материали по време на конференция или публикации в списание, вестник и др.;

 • доказателства от трети страни (например родители), даващи обратна връзка за кариерата на учителя;

 • участие в дейности, свързани с образованието, но извън институцията;

 • домакин/участник в тв предавания.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

В този раздел се отбелязват дейности за подобряване на преподаването в бъдеще. Трябва да се включат планове в краткосрочен и дългосрочен период, например магистратура. В рамките на философията за учене през целия живот, всеки индивид независимо от професионалната област не трябва да спира своето саморазвитие.

Авторът трябва да напише как мисли да се саморазвива в бъдеще както по отношение на учебното съдържание на преподаваната от него материя, така и по отношение на уменията му в областта на преподаването.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Идеята на самонаблюдението е чрез представеното учителят да разбере повече за себе си като преподавател и обучаващ се. Самонаблюдението е начин за самооценка. То е процес на анализ на действията на учителя и влиянието му върху учениците. От значение е организацията на професионалния живот на учителя: посетени курсове, прочетени книги, проведени дискусии с колеги, забележки, ежедневния опит в клас и др.

Следните въпроси могат да помогнат на учителя при попълване на този раздел от портфолиото:


 • Коя е най-силната ви страна като учител? Защо?

 • Какво най-много бихте искали да промените във вашето преподаване? Предприемали ли сте стъпки в тази посока?

 • Кое е най-забележителното ви постижение?

 • Какви нови стратегии за преподаване сте опитвали през последните години?

 • Какво сте научили от стратегиите, които са били успешни? Тези, които не са били успешни?

 • Какво показва учебната ви програма за стила ви на преподаване?

 • Как мотивирате изявените ученици? Как мотивирате тези ученици, които се борят?

 • Как бихте описали отношението между вас и вашите ученици?

 • Кои са трите най-важни неща, които новопостъпващите учители във вашата област трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

 • Как бихте описали отношението си към преподаването? Променило ли се е през последните години? По какъв начин?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението може да включва всяка друга информация, която има отношение към предоставената в портфолиото.

Разделът не трябва да се претоварва с много информация, защото има опасност да не бъде прочетен въобще. Информацията трябва да е допълваща, но не толкова съществена за вече предоставената.

ОЦЕНКА НА ПОРТФОЛИОТО

Следващите въпроси могат да са полезни при оценяване на портфолиото: • Портфолиото включва ли настояща информация?

 • Портфолиото съдържа ли баланс на информация, представена от вас, другите за вас и продукти от процеса на учене?

 • Налице ли е логическа свързаност между отделните компоненти на портфолиото, разкриваща връзката между представената ефективност на практика и философията, изложена в портфолиото?

 • Дали портфолиото демонстрира обвързаността на преподаването с институционалните стратегически приоритети и мисии?

 • Дали портфолиото адекватно допълва описанието, анализа, целите с емпирични доказателства в приложението?

 • Колко ясно портфолиото разкрива съответствието на професионалното развитие, изследвания спрямо обучаващата институция?

 • Дали резултатите на учениците разкриват едно успешно преподаване?

 • Дали портфолиото осигурява доказателства за положени усилия за подобряване на преподаването? Има ли доказателства за подобряване на методите, материалите, оценките, целите?

 • Дали портфолиото е единственият източник на информация за ефективността на преподаване, или е допълнено от материали и подкрепяща информация за различните роли на учителя?

 • Как портфолиото представя индивидуалния стил, постижения, дисциплина?

 • Дали портфолиото отговаря на установените изисквания?

 • Дали оценяващите разбират и оценяват как и защо портфолията се използват и знаят ли техните възможности и ограничения?


Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница