Реферативен обзор софия февруари 2011 г. Съдържание увод 3 видове портфолио 4страница3/3
Дата02.02.2017
Размер363.36 Kb.
Размер363.36 Kb.
1   2   3

ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО

Е-портфолиото представлява портфолио, което се публикува в електронен формат или в интернет.

Цифровото портфолио включва същото съдържание като традиционното, но всички материали, свързани с процеса на преподаване, артифакти, са представени в цифров формат. Портфолиото най-често включва аудиозаписи, база данни, видео, уеб-страници. Такива портфолиа се съхраняват на дискове, CD, zip дискове или сървъри, достъпни през World Wide Web.

Предимствата на е-портфолиото са: • Организацията е по-проста и по-видима.

 • Пространството не е обект на коментар, но трябва да се внимава да не се претовари портфолиото – от значение е качеството, а не количеството. Прекалено много хипервръзки затрудняват следването на съдържанието.

 • Изваждането на дубликат на материала е по-лесно и много по-евтино в сравнение с копирането на традиционното портфолио.

 • Разполага се с много повече пространство за експериментиране при представяне на портфолиото.

 • Има възможност по-лесно да се получи обратна връзка от колеги, особено ако то бъде организирано като блог.

 • Може да се контролира коя част от съдържанието да бъде видима и коя не.

 • Създаденото е-портфолио рефлектира върху компетентността на учителите при използването на ИТ. Също така то дава възможност на учителите да научават повече от ИТ приложенията в образованието.

 • Материалите са по-нагледни – повече цветове, снимки, видео, аудио, текстове и др.

 • В дългосрочен период е-портфолио се изработва по-бързо в сравнение с хартиеното. Основната трудност е в първоначалното създаване на уеб страница/блог.

Е-портфолия, които са онлайн, носят допълнителна полза, тъй като учениците научават повече за учителя, ако той желае да сподели информация в интернет пространството. Учениците ще знаят какъв е техният учител, възможно е да се гордеят с неговите постижения и да подражават на неговия успех. Както всички портфолия, така и е-портфолиото увеличава самооценката на учителя, възможността да се наблюдава постигнатото от някого от разстояние.

На пазара се предлага подходящ софтуер. За тези учители, чиято компетентност в ИТ е висока, най-добрият и лесен начин е да си създадат собствена уеб-страница. За тези, които търсят по-лесен подход, добро решение е използването на Wordpress (Wordpress http://wordpress.org). Pepplepad е специално разработен софтуер за разработване на е-портфолиа (http://pebblelearning.co.uk/)

Н. КолеваСРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ПЕЧАТНО И ЕЛЕКТРОННО РАБОТНО ПОРТФОЛИО


Печатно портфолио


Електронно портфолио

Предимства

 • Относително лесно се създава и поддържа, въпреки че се изразходва много хартия.

 • Повечето хора са запознати по-добре с печатната форма на портфолиото и я намират по-лесна за прилагане.

 • Позволява да се добавят различни връзки, които правят портфолиото по-забележимо – например може да се добавят малки видео клипове, които да демонстрират някои компетенции, придобити в процеса на обучението.

 • Много лесно се създават копия.

 • Копията могат да се оставят на разположение на различни потенциални работодатели.

 • Дава възможност да се демонстрират технологични компетенции – умения, които се ценят много от училищните органи на управление.

Недостатъци

 • В случаи, когато училището е отдалечено и работодателят трябва да види портфолиото предсрочно или извън работното време, не е лесно то да се изпраща всеки път, когато е необходимо.

 • Когато портфолиото трябва да се предостави на няколко работодатели, размножаването му е по-трудно.

 • Ако кандидатът не е добре запознат с електронните средства, изготвянето му отнема повече време.

 • Някои работодатели не са наясно с компютрите или предпочитат да разглеждат материалите в папка.

 • „Споделянето” на портфолио е неудобно, когато няколко души едновременно се интервюират за работа.

М. СтояноваСтъпки за доказване на ползата от въвеждането на портфолио на учителите в училище:

Необходимо е време за въвеждането на портфолиото в училище за: 1. признаване на неговата необходимост от училищното настоятелство и от учителите.

 2. създаване у колегите чувството, че портфолиото е изключително ценно за всеки. Това се постига единствено, когато учителят вземе участие във всички процеси на изготвянето му и се стигне до осъзнаване на ползата.

 3. убеждаване, че то е средство за личностно развитие, а не за контрол.

 4. привеждане на доказателства, че портфолиото е папка от обучителни материали, които винаги описват експертната оценка на учителя.

 5. осъзнаване, че портфолиото е средство за вътрешно оценяване и често трябва да бъде допълнено от други материали.

Обикновенно трябват около две години, за да се осъзнае ползата от портфолиото като най-доброто средство за вътрешно оценяване

ПРИМЕРИ ЗА ПОРТФОЛИА

С въвеждането на новите принципи на атестиране на учителите в Русия и особено с влизането в сила от 1-ви януари 2011 г. на новата наредба на Министерството на образованието (24.03.2010 № 209) за атестиране на учителите и ръководителите на държавни и общински образователни институции, порфолиото става задължителен елемент в работата на учителите.


Интернет източници за портфолио в Русия :

 • http://elgej.ucoz.ru/index/portfolio_uchitelej/0-35

 • http://www.school1.1class.ru/page58

 • http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/15538

 • http://zavbio.siteedit.ru/page2


ПРИМЕРНО ПОРТФОЛИО НА НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ (http://www.school1.1class.ru/page58)

Лични данни: • Фамилия, име, презиме;

 • Име на училището;

 • Преподаван предмет;

 • Вид на училището, в което работи;

 • Завършено висше училище;

 • Стаж в това училище;

 • Получени награди;

 • Квалификационна категория;

 • Класовете, с които работи учителят; класно ръководство;

 • Период, за който са представените документи и материали;

 • Подпис на учителя:


Раздел I . "Официални документи"
Име на документа

Съдържание

От кого е издаден

Година на издаване

1

Благодарност


2

Благодарствено писмо


3

Почетна грамота


4

Благодарност


5

Грамота


6

ГрамотаРаздел 2. Данни за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка


1

Име на методическото обединения или катедра, в която е работил учителят

Темата, по която работи структурата

Темата, по която работи учителят в рамките на структурата

Срок на работа

1.

2.

3

4.

5.

2

Системно повишаване на квалификацията
Курсове за повишаване на квалификацията

Брой часове на академичните занятия

Време

Вид на получения документ

1.

2.

3

Професионална квалификация или получено допълнително образование
Курс за професионална квалификация или получено допълнително образование

Брой часове на академичните занятия

Време

Вид на получения документ4

Обучение в аспирантура, докторантура, наличие на научна степен или звание.


Раздел 3. Работа на учителя за обобщаване и разпространяване на собствения педагогически опит


1

Наличие на собствена система от методически разработкиИме на работата

Тема

Дата на написване

2.

Наличие на публикации по проблемите на обучението, развитието и възпитанието на децата
Име на работата

Тема

Кой гоиздава / Дата на написването

3

Участие в провеждането на майсторски класове, кръгли маси, конференции, стажовеФорма на представяне на опита

Тема

Ниво (училищно, местно, регионално и др.)

1.2.


3.


4.


5.


6.


4

Разработка и реализация на авторски концепции, програми, проектиВид на работата

Тема
5

Участие в иновативна дейностФорма на участие

Съдържание на работата

Резултати от работата

1.


2.
Раздел 4. Участие в местни, регионални и национални професионални конкурси
Име на конкурса

Време на провеждане

Резултат

1
2

Участие в местни професионални конкурси

3

Участие в регионални професионални конкурси

4

Участие в национални професионални конкурсиРаздел 5. Използване на съвременни образователни технологии, включително и ИКТ, в процеса на обучението по предмета и във възпитателната работа
Вид технология

В кой клас е използвана

Обосновка за прилагането

Получени или очаквани резултати
2

3


Раздел 6 . Показване на динамиката на постиженията на обучаваните през последните пет години

6.1. Динамика на учебните постижения на обучаваните през последните три години


Насоки на педагогическия анализ

1.
2.
3.
6.2. Резултати от извънучебната дейност по преподавания предмет


Описание

1

Описание на извънучебната дейност по преподавания предмет (показване на неговите части, съдържание, използвани технологии)

2

Описание на резултатите от извънучебната дейност по преподавания предмет от гледна точка на личните постижения на учителя и личните постижения на учениците.

6.3. Резултати от дейността на учителя като класен ръководител


Педагогически анализ

1.

Описание на възпитателната работа в класа и нейното влияние върху развитието на възпитателния процес в училището.


2.

Анализ на резултатите от дейността на класния ръководител по отношение на: динамиката на равнището на възпитаност, комуникативни умения на учениците; участие в детския колектив при реалирането на социално значими инициатив3.

Форми на сътрудничество между учители, родители и ученици
РАЗРАБОТЕНО ПОРТФОЛИО В ROBERT-BOSCH-SCHULE ULM, ГЕРМАНИЯ

селекция на документи:Документация на преподавателската дейност

Учебна година

Вид училище/клас(Брой часове)

Предмети, съдържания

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължаващо образованието, кариерното развитие и квакификации (лично, професионално, методично, като референт)

Дата(или честота)

Вид на дейността, място на провеждане

Тема, цел, задача и др.

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извънучилищни дейности (които не са директно свързани с училищната дейност или учебните часове, например, участие в комисията за изпит, практика)

Дата(или честота)

Вид на дейността, място на провеждане

Тема, описание, забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация на връзката „ученик- учител” (вкл. и обратна връзка) :

Връзката се осъществява в:

клас

Използван инструмент (например интранет каталог с въпроси, анкети)

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация на връзката „учител- учител” (вкл. и обратна връзка) /обща подготовка на учебни часове

Дата

Участващи колеги

Тема, цел, задачи и т.н.

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговори със сътрудниците в училище

Дата

Началник, взел участие в разговорите

Тема, цел, задачи и т.н.

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебно оценяване

Дата

Повод на служебното оценяване

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.Панова, Е. Джерманова

ИЗТОЧНИЦИ

 1. Professional Portfolio Development - http://www.edulink.org/portfolio/

 2. http://lehrerfortbildung-bw.de/qm/fb_planung/bspl/portfolio/person.html

 3. Портфолио на учителя за развитие на професионалното образование http://www.navet.government.bg:80/assets/cms/File/projects_ldv/portfolio_POO_2010.doc

 4. Портфолио учителя. "Портфолио" - http://prokinana.narod.ru/

 5. Портфолиото на преподавателя като фактор за качеството на обучението - http://grpi.iit.bas.bg/16/2008/2/102-115.pdf
Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница