Регламент 1907/2006 Дата на издаване: 02. 03. 2009 гДата17.11.2017
Размер116.51 Kb.
Размер116.51 Kb.ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В съответствие с Регламент 1907/2006


Дата на издаване: 02.03.2009 г


Лице, което пуска на пазара:

ДОЛЛИ”ЕООД

Ул.” Н.Петков”№ 1

Плевен

Тел.: 962 54 48Идент. №: 824150190

Издание: 1, Страници: 7Наименование на препарата:
Спрей за почистване на иноксови повърхности /неръждаема стомана/ - Астониш
1. Наименование на препарата и фирмата:
1.1. Наименование на веществото /препарата

Спрей за почистване на иноксови повърхности /неръждаема стомана/ - Астониш
1.2. Употреба на веществото/препарата

Почистващ препарат.


1.3. Наименование и адрес на лицето, което пуска на пазара химично вещество/препарат

“ДОЛЛИ”ЕООД

Ул.” Д.Константинов”№ 11

Плевен


1.4. Телефон за връзка в случай на спешност:

- на лицето, което пуска на пазара: +359 (2) 962 54 48

- Клиника по токсикология при МБАЛСМ „Н.П.Пирогов”: +359 (2) 915 44 09.
2. Описание на опасностите:

Препаратът е класифициран на базата на изчислителния метод за класифициране на химични препарати.

Не се отнася в категориите на опасност и не изисква рискови фрази.
Възможни пътища на постъпване на препарата в организма: вдишване, поглъщане, контакт с кожата.

Потенциални клинични симптоми при контакт с препарата:

Вдишване: Може да причини дразнене на горните дихателни пътища.

Контакт с кожата: Може да причини дразнене при продължителна експозиция.

Контакт с очите: Дразнене и зачервяване на очите при попадане директно във конюктивалния сак.

При поглъщане: Сухота и зачервяване на лигавицата на устната кухина и гърлото.
3. Състав на препарата
3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.

Препаратът съдържа : ≥ 1% - ≤ 10% нейоногенни ПАВ, ЕДТА , ≥ 0.1% - ≤ 1% лимонена киселина, парфюмна композиция и консервант.


3.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата- за препарати, класифицирани като опасни


Наименование

CAS № / EC №

Концентрация

(%)

Класифициране

2-(2-бутоксиетакси)етанол


112-34-5/

203-961-6
< 5


Xi, R 36


Тетранатриев ЕДТА


64-02-8/

200-573-9
< 5


Xi, R 36/38


Лимонена киселина


5949-29-1/

201-069-1
< 5


Xi, R 36/38


2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол


52-51-7/

200-143-0
< 0.05


Xn, N, R 21,22,37, 38, 41, 50


Парфюм

смес

0.1 - ≤ 0.3

Xn, Xi, R 38, 43, 65, 52/534. Мерки за оказване на първа помощ.

4.1. При вдишване:

Пострадалият да се изнесе на чист въздух и да му осигури покой. Да се потърси медицинска помощ , в случай на поява и развитие на симптоми на дразнене, кашлица и др.


4.2. При контакт с кожата:

Незабавно да се свали замърсеното облекло и да се изпере преди следващата употреба. Замърсените кожни участъци да се измият обилно с течаща вода и сапун. Ако симптомите на дразнене продължават, да се потърси квалифицирана медицинска помощ.


4.3. При контакт с очите:

Да се изплакнат незабавно обилно с течаща вода при широко отворени клепачи в продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси незабавно квалифицирана медицинска помощ.


4.4. При поглъщане:

Да се изплакне устата с вода, без да се поглъща. Да не се предизвика повръщане. Да се потърси незабавно квалифицирана медицинска помощ.


4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ (задължителна или препоръчителна):

Задължителна квалифицирана медицинска помощ при поглъщане и при

контакт с очите. Препоръчителна квалифицирана лекарска помощ при конкакт с кожата и при вдишване и изявена симптоматика.
4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място:

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.


5. Мерки при гасене на пожар.

5.1. Подходящи средства за гасене на пожар:

Препаратът не поддържа горенето. Да се използват всички налични средства за гасене на пожар.


5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност:

Няма данни.


5.3.Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове:

При изгаряне препарата се образуват токсични газове - CO, CO2, азотни оксиди.


5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

Автономни дихателни апарати.


6. Мерки при аварийно изпускане.

6.1. Лични предпазни мерки

Ръкавици, маски, защитно работно облекло.


6.2. Мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в околната среда.

В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр.86 от 2003г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.
6.3. Средства за почистване:

При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали(например пясък, дървени стърготини, земя и др). При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали.

Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
7. Работа с препарата и съхранение.

7.1. Работа с препарата:

При работа с препарата да се спазва Добрата хигиенна практика: • Да не се яде, пие и пуши на работното място.

 • Да се избягва контакт с кожата и очите.

 • Да не се вдишват парите.

 • Ръцете да се измият с вода и сапун след работа с препарата.

 • Да се ползват лични защитни средства: синтетични ръкавици.


7.2. Съхранение:

Да се съхранява при температури 5-30 оС, в затворени оригинални опаковки, на сухо и проветриво място. Да се държи далече от храни, напитки и фуражи. Да се пази от достъпа на деца
  1. Специфична употреба

Няма специфична употреба.
8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства.

8.1. Граници на експозиция:

Обща информация: Да се използва в проветриви помещения.

8.2. Контрол на експозиция

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда:
Гранични стойности за въздуха на работната среда : няма данни за изходните съставки.
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища – няма специфични изисквания.

8.2.1.2. Защита на ръцете – синтетични ръкавици при многокартна и продължителна експозиция и при лица с чувстителна кожа.

8.2.1.3. Защита на очите – няма специфични изисквания.

8.2.1.4. Защита на кожата и тялото – няма специфични изисквания.

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху околната среда

Да не се допуска изпускане в околната среда.


9. Физични и химични свойства.

9.1. Обща информация

- Външен вид- течност.

- Агрегатното състояние – течно.

- Цвят – безцветна

- Мирис- специфичен.
9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве, безопасността и околната среда

- pH – 3.0 – 4.5.

- относителна плътност – 1.000 – 1.020.

- разтворимост във вода – напълно разтворим.

- пламна точка – няма данни.
9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност:

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Препаратът е стабилен и нереативоспособен при нормални условия на употреба и съхраняване.10.2. Вещества, които трябва да се избягват

Няма данни.10. 3. Опасни продукти при разпадане

При изгаряне на препарата се образуват токсични газове - CO, CO2, азотни оксиди.


11. Токсикологична информация.

Токсикологичните свойства на препарата - не са изпитвани.

Препаратът е класифициран по изчислителния метод. Не се отнася към категориите за опасност и не изисква рискови фрази.

При вдишване: Не се очакват вредни ефекти при правилната употреба на препарата.

При контакт с кожата: Може да причини дразнене на кожата при продължителна и повтаряща се експозиция. .

При контакт с очите: При директен контакт може да причини дразнене и сълзотечение.

При поглъщане: Може да причини стомашно дразнене при поглъщане.


 • Не представлява опасност от остро отравяне.

 • Препаратът не съдържа вещества, класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за репродукцията.

 • Няма данни за отдалечена невротоксичност.

 • Няма налични данни от епидемиологични проучвания за въздействието на препарата върху хора.


12. Информация за околната среда.

Препаратът е класифициран по изчислителния метод.


12.1. Екотоксичност:

Не е опасен за околната среда.


12.2. Подвижност:

Няма данни за препарата.


12.3. Устойчивост и разградимост:

Включените в състава на препарата нейоногенни ПАВ са над 70% биологично разградим.


12.4. Потенциал за биоакумулиране:

Няма данни за препарата.


12.5. Други нежелателни ефекти:

Няма данни.


13. Третиране на отпадъците.

Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, бр. 86 от 2003г.).

След употреба опаковката да се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и се съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В случай, че на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране и опаковката на препарата е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от препарата и опаковките следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.


Код на отпадъците съгласно Наредба№3 за Класификация на отпадъците/ДВ.Брой 44/2004г.:

07 06 Отпадъци от производство формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти.

07 06 99 – отпадъци, неупоменати другаде.

15 01 Опаковки

15 01 02 – пластмасови опаковки.
14. Информация за транспортиране.

Транспортиране: в закрити транспортни средства, изолирано от хранителни продукти и при спазане на изискванията за различните превози на товари. Препаратът не се класифицира като опасен съгласно транспортните разпоредби.
15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба.

Препаратът е класифициран и етикетиран в съответстние с изискванията на Наредбата за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, регламент (ЕК) 648/2004, Директива 67/548/EEC за класифициране и етикетиране на опасни химични вещества съгласно 29-та поправка, Директива 1999/45/EC за препаратите във версията на Директива 2001/60/EC, Регламент 1907/2006.


Символ и знак за опасност: Не се изисква.
R-фрази: Не се изисква.
Съвети за безопасност (S-фрази):

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S23 Да не се вдишват парите.

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
16. Друга информация

Данните в информационният лист за безопасност съответстват на нивото на съвременните познания към датата на изготвяне. Тъй като използването на информацията и условията на употреба са извън контрола на производителя, потребителят на търговския продукт носи отговорност за условията на безопасното му приложение.


ЗНАЧЕНИЕ НА R-фразите от т. 2.

R21 Вреден при контакт с кожата.

R22 Вреден при поглъщане.

R36 Дразни очите.

R36/38 Дразни очите и кожата.

R37 Дразни дихателните пътища.

R41 Риск от тежко увреждане на очите.

R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

R50 Силно токсичен за водни организми.

R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни

неблагоприятни ефекти във водната среда.

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R34 Предизвиква изгаряния.

R35 Предизвиква тежки изгаряния.


Проект на етикет
ПРЕПАРАТ ЗА НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА - АСТОНИШ
Лице, което пуска на пазара:

ДОЛЛИ”ЕООДУл.” Н.Петков”№ 1

Плевен

Тел.: 962 54 48
Производител:

Лондон Ойл Рефайнинг Кол Лтд Астониш хаус

Приложение: за почистване на инокс / неръждаема стомана/


Начин на употреба :
Състав: < 5% нейоногенни ПАВ, ЕДТА , лимонена киселина, парфюмна композиция и консервант (бронопол).

Съвети за безопасност (S-фрази):

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S13 Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

S23 Да не се вдишват парите.

S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

Обем на опаковката:


Годен до:

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница