Република българия комисия за защита на конкуренцията секторен анализ настраница1/13
Дата20.03.2017
Размер1.26 Mb.
Размер1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ

НА

КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА

ПРИ БАНКИРАНЕТО НА ДРЕБНО

гр. София, ноември 2008 г.СЪДЪРЖАНИЕ


І. ВЪВЕДЕНИЕ 4

1. Дефиниране на съответния пазар 6

1.1. Подпазар банкови сметки 6

1.2. Подпазар кредити 6

2. Характеристика на пазара банкиране на дребно 7

3. Основни фактори и тенденции, определящи търсенето и предлагането при банкирането на дребно от 2006 г. насам 10

3.1. Банкови сметки за физически лица 10

3.1.1. Фактори, определящи търсенето 10

3.1.2. Фактори, определящи предлагането 11

3.2. Предоставяне на кредити за домакинствата 11

3.2.1. Фактори, определящи търсенето 11

3.2.2. Фактори, определящи предлагането 13

4. Икономическа среда на българската банкова система, в т.ч. на банкирането на дребно 13

4.1. Финансово състояние и развитие 13

4.2. Икономически условия 16

5. Компетентни държавни органи, други институции, браншови организации с отношение към банкирането на дребно 17ІІІ. АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА ПРИ БАНКИРАНЕТО НА ДРЕБНО 19

1. Участници на пазара банкиране на дребно 19

1.1. Банките през анализирания период 19

1.2. Участие на банките на взаимосвързани пазари 21

1.3. Финансово състояние на банките 22

1.4. Конкурентни отношения между банките 23

1.4.1. Конкуренция при депозитите 23

1.4.2. Конкуренция при кредитите 24

1.4.3. Обвързани и пакетни продажби на банкови продукти 24

2. Бариери на пазара на банкиране на дребно 26

2.1. Бариери за навлизане на потенциални конкуренти 27

2.2. Бариери пред мобилността на потребителите. 27

3. Съответен подпазар банкови сметки на физически лица 29

3.1. Продуктов пазар 29

3.1.1. Видове сметки предлагани на физически лица 29

3.1.2.Основни клиентски профили при банковите сметки 32

3.1.3. Информираност на потребителите за условията на предлагане на банкови сметки 32

3.1.4. Канали за предоставяне на банкови сметки 33

3.1.5.Разходи, свързани с банковите сметки (такси и комисионни) 33

3.1.6. Доходност при депозитите 34

3.2. Пазарно положение на участниците на съответния подпазар 35

3.2.1. Сума на депозитите от населението 35

3.2.2. Пазарни дялове на основните участници на съответния пазар 36

3.2.3. Показатели и коефициенти за пазарна концентрация 38

4. Кредити за домакинствата 38

4.1. Продуктов пазар 38

4.1.1. Видове кредитни продукти, предлагани на населението 38

4.1.1.1. Жилищни кредити 38

4.1.1.2. Потребителски кредити 39

4.1.2.Основни клиентски профили при кредитирането 39

4.1.3.Информираност на потребителите за условията на предлагане на отделните кредитни продукти 40

4.1.3.1. Преддоговорни отношения 40

4.1.3.2. Условия за сключване на договори 40

4.1.3.3. Изменение и допълнение на договорите за кредит 41

4.1.4.Канали за предоставяне на кредитните продукти 42

4.1.5. Кредитоспособност на кредитоискателите - Кредитен регистър 42

4.1.6. Цена на кредита 45

4.1.6.1 ГПР 45

4.1.6.2.Ценова динамика 46

4.1.6.3 Наказателна лихва при просрочие 47

4.2. Пазарно положение на участниците на съответния подпазар 48

4.2.1. Сума на отпуснатите кредити за населението 49

4.2.2.Пазарни дялове 50

4.2.2.1.Пазарни дялове на пазара на жилищни ипотечни кредити 50

4.2.2.2.Пазарни дялове на пазара на потребителски кредити 51

5. Състояние и тенденции на бизнеса с банкови карти и картовите разплащания в България. 54

5.1. Състояние 54

5.2. Тенденции 55ІV. ПРЕГЛЕД НА СПЕЦИАЛНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПАЗАР БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО 57

1. Законова нормативна уредба 57

2. Подзаконова нормативна уредба 60

3. Хармонизиране на националната специална нормативна уредба в съответствие с правото на ЕС 62

4. Отражение на действащия регулаторен режим върху конкурентните отношения при банкирането на дребно 65

V. ПРОБЛЕМИ ЗАСЯГАЩИ КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА ПРИ БАНКИРАНЕТО НА ДРЕБНО 66

1. Производства пред КЗК по реда на ЗЗК 66

2. Констатирани проблеми при банкирането на дребно през анализирания период 66

2.1. Проблеми, свързани с прозрачността и мобилността на потребителите 66

2.2. Проблеми, свързани с функционирането на Централния кредитен регистър 69

VІ. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 70

1. Изводи за състоянието и тенденциите на развитие на конкурентната среда за всеки един от анализираните сектори. 70

2. Препоръки за подобряване на конкурентния климат при банкирането на дребно 71

2.1. По отношение достъпа и функционирането на Централния кредитен регистър 71

2.2. По отношение на задължителен критерий за сравнимост офертите по привличане на депозитите (ЕГЛ) 72

2.3. Относно жилищни и ипотечни кредити: 72

2.4. Относно информираността на потребителя 73

VІІ.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СЕКТОРЕН АНАЛИЗ

НА КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА ПРИ БАНКИРАНЕТО НА ДРЕБНО


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Секторният анализ е изготвен на основание Закона за защита на конкуренцията, Основните насоки при извършване на секторни анализи по реда на чл.7, ал.1, т.5 от Закона за защита на конкуренцията, Методиката на КЗК за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар, както и решението на КЗК относно подготовката на секторен анализ на конкурентната среда при банкирането на дребно за периода 2006-първо полугодие на 2008 година.

Решението за изготвяне на секторния анализ произтича от значимия социално-икономически и обществен интерес, който се определя от ролята на банкирането на дребно за домакинствата и особено при предоставянето на банкови сметки и кредити. Платежните услуги не са включени в обхвата на анализа, тъй като предстои цялостно преуреждане на нормативната среда с нов закон за платежните услуги и платежните системи, с който ще бъде транспонирана новата директива 2007/64/ЕС.

Целта на анализа е да представи обща картина на пазара на банкиране на дребно в два аспекта - доколко е конкурентен, прозрачен и в какви условия функционира, както и дали осигурява в достатъчна степен ползи за потребителите.

Анализът третира в комплекс състоянието и тенденциите на развитие на двата подпазара – банкови сметки и кредити за населението, конкурентните отношения между банките, бариерите за навлизане на пазара на банкиране на дребно и пред потребителската мобилност, пазарното положение на основните участници и др. През анализирания период на тези подпазари, съответните им сектори и техните сегменти се наблюдават процеси с висока динамичност и нееднозначност при протичането им.

Комисията постави акцента върху основните фактори, определящи търсенето и предлагането при банкирането на дребно от 2006г. до средата на 2008г., както и анализа на конкурентната среда при предлагането на видовете банкови сметки и кредити за населението. Важен момент беше преценката дали съществуват антиконкурентни практики, с оглед предприемане на необходимите мерки за възстановяване на конкуренцията на съответните пазари.

Установи се, че на пазара на банкиране на дребно оперират всички банки в България. Пазарните дялове дори на големите участници, не индикират наличие на господстващо положение по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. В разработката се анализира ефекта от структурните изменения върху съответните пазари. За целта са използвани приложимите индекси Херфиндал-Хиршман (HHI) и CR (Concentration Ratio). Те са на границата между нормален и сравнително конкурентен пазар с умерено ниво на концентрация и показват, че анализираните подпазари - банкови сметки и кредити за населението са конкурентни, независимо от извършените консолидации в банковия сектор.

За целите на анализа бе обстойно проучена нормативната уредба. Събрана и обработена беше значителна икономическа и пазарна информация за периода 2006г.-30.06.2008г. Надяваме се, че в хода на аналитичната дейност повечето от срещнатите трудности са намерили приемливо решение, но някои от направените констатации трябва да се приемат с известна условност.

Направени са изводи относно състоянието, текущите проблеми и краткосрочни тенденции на анализирания пазар. Където това е целесъобразно и възможно се отправят препоръки за подобряване конкурентната среда и повишаване прозрачността при банкирането на дребно.

В хода на подготовката и изготвянето на анализа ценна помощ и съдействие ни оказаха представители на Българска народна банка и Асоциацията на банките в България.

Фактическата сложност на проучването наложи за консултант да бъде привлечен утвърден анализатор на банковия пазар- “Моите пари”ООД, на когото дължим специална благодарност за предоставените особено полезни професионални разработки, данни и съвети.

Анкетирани бяха 15 основни участници на съответните подпазари. За подготовката на анализа бяха използвани данни от Националния статистически институт (НСИ), Комисия за защита на потребителите (КЗП) и министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ).

Съществена помощ за открояване на състоянието, тенденциите и проблемите при банкирането на дребно оказаха и публикации в масмедиите. Чрез съобщение на официалната интернет страница на КЗК всички заинтересовани лица бяха поканени да представят становища.

В хода на работата се запознахме с изводите на Секторния анализ при банкирането на дребно на Европейската комисия и този на Италианското ведомство по конкуренция.

Всичко това бе взето под внимание и подпомогна оценката на пазара на банкиране на дребно през анализирания период, открояването на основни проблеми и формулирането на целесъобразни предложения за подобряване на конкурентната среда.
ІІ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА АНАЛИЗИРАНИТЕ ПАЗАРИСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница