Република българия министър на образованието и наукатаДата16.11.2017
Размер248.14 Kb.
Размер248.14 Kb.

gerb_linear
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на образованието и науката


З А П О В Е Д

РД 09 – ……………….. г.

На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с осъществяване на професионално образование по професията

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
Типов учебен план по специалност код 2120502 „Модерен танц” от професия код 212050 „Танцьор” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование съгласно приложението.

Типовият учебен план влиза в сила от учебната 2017/2018 година.КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката

Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ - завършено основно образование

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас

НИВО НА НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА

РАМКА (НКР) – 4

РАМКОВА ПРОГРАМА В – ВАРИАНТ „В7”

Т И П О В У Ч Е Б Е Н П Л А Н
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Утвърден със Заповед № РД 09............................................ г.


СПЕЦИАЛНОСТ:

код 2120502 „Модерен танц”
ПРОФЕСИЯ:

код 212050 „Танцьор”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Код 212 „Музикални и сценични изкуства


София, 2017 г.

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок – 18 учебни седмици

VІІ и ІХ клас ІІ срок – 18 учебни седмици

Х клас ІІ срок – 20 учебни седмици

от които 2 седмици за

производствена практика

ХІ клас ІІ срок – 20 учебни седмици

от които 2 седмици за

производствена практика

ХІІ клас ІІ срок – 13 учебни седмици

от които 2 седмици запроизводствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график


ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА СРЕДНАТА СТЕПЕН
Видове подготовка, учебни предмети/модули

I гимназиален етап

II гимназиален етап

ОБЩО

Класове

Общо

Класове

Общо

 

VІІІ

ІХ

Х

VІІІ – Х

ХІ

ХІІ

XІ – ХII

VІІІ – ХІІ

Учебни седмици

36

36

36

2

 

36

2

29

2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раздел А – задължителни учебни часове

I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

144

108

108

 

360

108

 

87

 

195

555

2.

Чужд език – …

144

72

72

 

288

 

 

 

 

0

288

3.

Чужд език – …

 

72

72

 

144

72

 

58

 

130

274

4.

Математика

108

108

72

 

288

72

 

58

 

130

418

5.

Информационни технологии

36

36

18

 

90

 

 

 

 

 

90

6.

История и цивилизации

72

72

126

 

270

 

 

 

 

 

270

7.

География и икономика

36

36

90

 

162

 

 

 

 

 

162

8.

Философия

36

36

72

 

144

 

 

 

 

 

144

9.

Гражданско образование

 

 

 

 

 

36

 

29

 

65

65

10.

Биология и здравно образование

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

11.

Физика и астрономия

54

36

72

 

162

 

 

 

 

 

162

12.

Химия и опазване на околната среда

36

54

72

 

162

 

 

 

 

 

162

13.

Музика

18

18

18

 

54

 

 

 

 

0

54

14.

Изобразително изкуство

18

18

18

 

54

 

 

 

 

 

54

15.

Физическо възпитание и спорт*

72

72

72

 

216

72

 

58

 

130

346

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

 

 

 

 

 

72

 

58

 

130

130

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

18

 

 

 

18

 

 

 

 

 

18

3.

Предприемачество

36

 

 

 

36

 

 

 

 

 

36

4.

Икономика

 

36

 

 

36

 

 

 

 

 

36

 

Общо за раздел А

882

810

954

0

2646

432

0

348

0

780

3426

Раздел Б - избираеми учебни часове

ІІІ.

Отраслова професионална подготовка

1.

Теория и методика на танца

 

 

 

 

0

72

 

58

 

130

130

2.

История на танца

 

 

 

 

0

36

 

29

 

65

65

3.

Композиция и импровизация

 

 

 

 

0

36

 

29

 

65

65

4.

Актьорско майсторство

 

 

 

 

 

 

 

58

 

58

58

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Модерен танц

126

144

108

 

378

144

 

116

 

260

638

 

Учебна практика:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Модерен танц

144

144

90

 

378

144

 

116

 

260

638

4.

Класически ексзерсиз

 

54

 

 

54

144

 

116

 

260

314

5.

Джаз танц

 

 

 

 

54

144

 

58

 

202

256

 

Производствена практика

 

 

 

64

64

 

64

 

64

128

192

 

Общо за раздел Б

270

342

198

64

874

720

64

580

64

1428

2302

 

Общо за раздел А+раздел Б:

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

Раздел В - факултативни учебни часове

VIІ.

Допълнителна подготовка

144

144

144

 

432

144

 

124

 

268

700

 

Общо за раздел А + Б + В:

1296

1296

1296

64

3952

1296

64

1052

64

2476

6428


ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕНА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:

- успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература;

- успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – по теория и практика на професията „Танцьор”;

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация.

3.3. Учениците, успешно завършили ХІІ клас, които не са се явили или не са положили успешно някои от изпитите по т.3.1., по свое желание получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование.

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на културата. Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетерлството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба №/ от 2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр.66 от 23.08.2016г.)
ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба №4 от 2015г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В7 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Балетист”.

4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.

4.3. Задължителните учебни часове по общообразователните учебни предмети изобразително изкуство в ІХ и Х клас – 18 часа седмично и часовете по учебен предмет физическо възпитание и спорт се използват за специализирана професионална подготовка, съгласно Приложение №9 към чл.12, ал.2, т.9 на Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния план. Разпределението на тези часове се определя в училищния учебен план.

4.4. Една седмица преди оформянето на годишните оценки се провежда задължително текущо изпитване за установяванане на изходното ниво на учениците по модерен танц от VІІІ до ХІ клас включително по реда на изпитване за определяне на годишна оценка. Въз основа на резултатите, определени от комисията се оформя годишна оценка, която остава окончателна.

4.5. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й.4.6. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница