Решение №355/30. 03. 2017г. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и ученицитестраница1/4
Дата18.05.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4


УТВЪРДИЛ: …………………………………….

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ-КМЕТ

НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
ОДОБРИЛ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН

Решение №355/30.03.2017г.
ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ

ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

В ОБЩИНА ТУТРАКАН

(2017 – 2018)СЪДЪРЖАНИЕ


 1. Въведение………………………………………………………………………………4

  1. Нормативни основания……………………………………………………............4

  2. Общи предпоставки за подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в светлината на Закона за предучилищното и училищното образование……..4

 2. Анализ на състоянието и готовността община Тутракан и на образователните институции за осигуряване на подкрепа за личностно развитие……………....6

  1. Състояние на общинската мрежа от образователни институции за учебната 2016 – 2017 г………………………………………………………………....6

  2. Други институции и доставчици на социални услуги в общината……………...7

  3. Състав и особености на групата на децата и учениците със специални образователни потребности…………………………………………………………9

  4. Обезпеченост на образователната система със специалисти…………………....13

  5. Материални условия в институциите по отношение на обучението на ученици със специални образователни потребности…………………………………........16

  6. Работа с деца с изявени дарби……………………………………………………..20

  7. Напускане на образователната система. Деца в риск……………………………21

 3. Предизвикателства………………………………………………………………........24

 4. Стратегически и оперативни цели………………………………………………….25

  1. Стратегическа цел…………………………………………………………………..25

  2. Оперативни цели……………………………………………………………………25

   1. Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността……………………………………25

   2. Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и ученици……………………25

   3. Организационно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищно образование за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо образование……………………………………………………………………….25

   4. Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в системата на предучилищното и училищно образование………………………25

   5. Подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика……26

   6. Сътрудничество с гражданското общество и подобряване на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на приобщаващото образование………………………………………………………………………...26

 5. Основни мерки за постигане на целите…………………………………………....26

  1. Мерки по оперативна цел 1………………………………………………………26

  2. Мерки по оперативна цел 2……………………………………………………….32

  3. Мерки по оперативна цел 3……………………………………………………….36

  4. Мерки по оперативна цел 4……………………………………………………….38

  5. Мерки по оперативна цел 5……………………………………………………….40

  6. Мерки по оперативна цел 6……………………………………………………….44

 6. Индикатори за постигане на целите……………………………………………….45

 7. Връзка с други стратегически документи…………………………………………45

 8. Координиране на изпълнението на стратегията…………………………………46

ДГ Детска градина

ЕПЛР Екип за подкрепа за личностно развитие

ЗБППМН Закон за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

ЗПУО Закон за предучилищното и училищното образование

ИКТ Информационни и комуникационни технологии

МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

МОН Министерство на образованието и науката

МС Министерски съвет

НЕИСПУО Национална електронна информационна система за предучилищното и училищно образование

НУ Начално училище

ОЗД Отдел „Закрила на детето“

ОУ Основно училище

ОЦИД Общински център за извънучилищни дейности

ПЛР Подкрепа за личностно развитие

РЕПЛР Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

РУО Регионално управление на образованието

РЦПППО Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

СОП Специални образователни потребности

СПИ Социално-педагогически интернат

СУ Средно училище

ЦДГ Целодневна детска градина

ЦОП Център за обществена подкрепа

ЦПЛР Център за подкрепа за личностно развитие

ЦСРИ Център за социална рехабилитация и интеграция 1. Въведение
  1. Нормативни основания.

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Тутракан е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.).

Общинската стратегия е изградена на основата на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тутракан по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приет с Решение № 265/27.10.2016 г., протокол № 15/27.10.2016 г. и Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Силистра.

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на изводите от общинския анализ, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.
  1. Общи постановки за подкрепата за личностно развитие (ПЛР) в светлината на Закона за предучилищното и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование.

Съгласно чл. 174, ал. 1 от ЗПУО, институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, съвместно с държавните и местни органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Според чл. 176, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици, в съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури за децата и учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.

Редът за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа се урежда с Наредбата за приобщаващото образование.

Съгласно чл. 171, ал. 1, т. 7 от ЗПУО, получаването на обща и допълнителна подкрепа е право на детето и ученика.

Чл. 177, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование определят два вида подкрепа за личностно развитие – обща и допълнителна.
Обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 от ЗПУО

Допълнителна подкрепа за личностно развитие по чл. 187 от ЗПУО

Насочена е към развитието на потенциала на всяко дете и ученик.

Насочена е към деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, след извършване на оценка на потребностите.

 1. екипна работа между учителите и други педагогически специалисти;

 2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО;

 3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език (само за детските градини);

 4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

 5. консултации по учебни предмети;

 6. кариерно ориентиране на учениците;

 7. занимания по интереси;

 8. библиотечно-информационно обслужване;

 9. грижа за здравето;

 10. осигуряване на общежитие;

 11. поощряване с морални и материални награди;

 12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

 13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

 14. логопедична работа;

 1. работа с дете и ученик по конкретен случай;

 2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна, на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

 3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

 4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за ученици със сензорни увреждания;

 5. ресурсно подпомагане за ученици със специални образователни потребности.

Съгласно чл. 81 от Наредба за приобщаващо образование, допълнителната подкрепа е: • краткосрочна (минимум 1 учебна година, максимум – до края на етап на обучение)

 • дългосрочна – повече от един етап или степен на обучение или за целия период на обучение

Основен принцип на Закона за предучилищното и училищното образование е подкрепата за детето и ученика да се осъществява на ниво най-близко до мястото, където живее и учи.

Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват в детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО – в домашни или болнични условия.


 1. Анализ на състоянието и готовността на общината и на образователните институции за осигуряване на подкрепа за личностно развитие

В анализа са разгледани ключовите фактори и елементи от предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и изводите за основната насока за бъдещи действия, които следват от силните и слаби страни на настоящата ситуация.
  1. Състояние на общинската мрежа от образователни институции за учебната 2016/17 г.

През учебната 2016-2017 година образователната система в Община Тутракан обхваща:

4 училища- СУ „Христо Ботев“, СУ „Йордан Йовков“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Нова Черна, ОУ „Стефан Караджа“-с. Цар Самуил;

1 Социално – педагогически интернат „Христо Ботев“-с. Варненци;

3 детски градини: ДГ „Славянка“ с изнесени групи в с. Нова Черна, ДГ „Полет“ с изнесена група в с. Цар Самуил и ДГ „Патиланчо“ с изнесена група в с. Търновци.

Двете средни училища са средищни училища, в които се обучават ученици от 13 населени места от общината и 6 населени места от съседни общини. Към детските градини в Тутракан пътуват деца от 8 населени места, в които няма детски градини.

Демографската характеристика на община Тутракан следва тенденциите на намаляване броя на населението, характерни както за областта, така и за страната в резултат на намаляване броя на родените деца и интензивната емиграция на младите хора в активна възраст.

Образованието е един от основните приоритети на Община Тутракан. Изпълнявайки своите правомощия и отговорности общината координира изпълнението на приема на ученици в общообразователните, профилираните и професионалните паралелки; обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително образование; поддържането и обновяването на материално-техническата база; организацията на учебния ден в средищните училища; съдейства за развитие на способностите и интересите на децата.

Профилираното обучение на учениците се осъществява в СУ „Йордан Йовков“ с прием след завършен VІІ клас в профил „Природоматематически“ със засилено изучаване на английски език и след завършен VІІІ клас в профил „Технологичен- информационни технологии“.

Професионалното обучение е съсредоточено в СУ „Христо Ботев“ с прием след -завършен VІІІ клас по специалностите „Програмно осигуряване“ и „Бизнес услуги“. Учениците със СОП имат възможност и продължават обучението си в гимназиален етап по част от професията.


ИЗВОД: Броят на децата и учениците в Община Тутракан обуславя и малкия брой образователни институции, конкурентноспособни с високо качество на обучение и висококвалифицирани педагози. Община Тутракан ще търси алтернативни варианти за оказване на ефективна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.

  1. Други институции и доставчици на социални услуги в общините

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТ) – социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Към ноември 2016 г.

капацитетът на услугата е запълнен с 14 деца и младежи без увреждания на възраст от 3 до 17 годишна възраст.Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) – комплекс от социални услуги, насочени към осигуряване на възможности за социално включване в обществения живот на лица и деца с увреждания в община Тутракан. Със заповед № РД 01-235/29.02.16 г. на изп. директор на Агенция за социално подпомагане, община Тутракан е легитимен доставчик на социалната услуга и ЦСРИ продължава дейността си като делегирана държавна дейност. Към ноември 2016 г. потребителите на услугата са 20, като 7 от тях са деца. Услугите, предоставяни в Центъра са: социална рехабилитация, психологична рехабилитация, кинезитерапевтична рехабилитация, трудотерапия.
ИЗВОД: В ЦСРИ се извършват дейности, близки до посочените в чл. 49, ал. 1, т. 3 и 5 от ЗПУО – диагностична, рехабилитационна, корекционна и психологическа подкрепа. В ЦСРИ работят специалисти, които могат да са полезни за предлагането на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и детските градини и да компенсират недостига на специалисти в училищата и детските градини.


  1. Състав и особености на групата на децата и ученици със специални образователни потребности (СОП).

Данните в този раздел са според Националната електронна информационна система за предучилищното и училищно образование (НЕИСПУО) или предоставени от училищата и детските градини.

Разположението по детски градини и училища на децата и учениците със СОП е показано в таблицата по данни към 01.12.2016 г.

Предучилищно обучение:Детска градина

Брой деца

Деца

със СОП% деца

със СОП от общия бройДГ „Славянка“

152

1

0,7

ДГ „Полет“


140

6

4,3

ДГ „Патиланчо“

134

0

0

Общо:__5__1212__44__3'>Общо:

426

7

1,6

Забележка:В ДГ „Полет“ функционира яслена група за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст.

Училища

Брой ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение

Ученици

със


СОП

% ученици

със СОП от общия бройСУ „Христо Ботев“-

гр. Тутракан548

18

3.28

СУ „Йордан Йовков“-

гр. Тутракан484

20

4.13

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Нова Черна

92

1

1.09

ОУ „Стефан Караджа“-

с. Цар Самуил55

1

1.8

СПИ „Христо Ботев“-

с. Варненци33

4

12.1

Общо:

1212

44

3.6

Най-висок е броят на учениците със СОП в двете средни училища поради най-висок общ брой ученици. Само в ДГ „Патиланчо” няма деца със СОП.

Процентът ученици със СОП в училищата е 3.6 %, а в детските градини 1.6 %.

Брой детски градини и училища, брой деца и ученици в тях:община

бр. училища

бр. ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение

от тях: бр. ученици със СОП

бр. детски градини

бр. деца

от тях: бр. деца със СОП

общ брой деца и ученици със СОП

Тутракан

4

1179

40

3

426

7

47
1 СПИ

33

4


4

Общо:

5

1212

44

3

426

7

51

Образователните институции, в които има деца и ученици със СОП в най-голяма степен са ангажирани в реформата на приобщаващото образование и са изправени пред предизвикателството да осмислят, да се подготвят и да приложат новата нормативна уредба за допълнителната подкрепа на децата и учениците със СОП.

Предизвикателството за децентрализиране и индивидуализиране на грижата за децата и учениците със СОП има различни измерения за всяка от тези институции. Училищата с най-голям потенциал да се справят с децентрализираната самостоятелна грижа за учениците със СОП са СУ „Христо Ботев“ и СУ „Йордан Йовков“.

Останалите институции не биха могли самостоятелно да поддържат норма за преподавателска заетост на един ресурсен учител. Те ще се нуждаят от специалисти от общински Център за подкрепа за личностно развитие или Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, или ще споделят един и същ специалист на непълен работен ден.

Към декември 2016 г. Само СУ „Йордан Йовков“ вече е избрало самостоятелното организиране и финансиране на ресурсното подпомагане на учениците със СОП.


Разпределението по възраст на децата и учениците със СОП е както следва:

Брой ученици със СОП по групи в детските градини:
ДГ

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

ДГ „Славянка“

0

0

0

1

ДГ „Полет“

0

1

2

3

ДГ „Патиланчо“

0

0

0

0

Общо:

0

1

2

4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница