Решение за откриване на процедурата Обявление за възлагане на обществена поръчкастраница1/11
Дата19.11.2017
Размер1.86 Mb.
Размер1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”

УТВЪРДИЛ:
…………………………………

ДАМЯН ДАМЯНОВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я


ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
С ПРЕДМЕТ:
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЛОЗИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ХАЗАРТНИТЕ ИГРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”2011 г.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 1. Решение за откриване на процедурата

 2. Обявление за възлагане на обществена поръчка

 3. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката

 4. Общи изисквания към участниците и критерии за подбор

 5. Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта. Показатели и методика

за оценка

 1. Указания за подготовката на оферта

 2. Общи указания към участниците и условия за провеждане на процедурата

 3. Техническо задание

 4. Приложения:

Приложение 1 - Информационен лист на участника

Приложение 2 – 2 бр. декларации по чл. 47, ал. 1 ЗОП (образец)

Приложение 3 – 2 бр. декларации по чл. 47, ал. 2 ЗОП (образец)

Приложение 4 – 2 бр. декларации по чл. 47, ал. 5 ЗОП (образец)

Приложение 5.1 – Справка – информация за общ оборот и за оборот от изпълнение на договори, сходни с предмета на поръчката за последните три години (образец)

Приложение 5.2 - Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите (образец)

Приложение 6.1 – Справка-декларация за лицата, които отговарят за

извършването на услугата, доставката и внедряването (образец)

Приложение 6.2 – Трудова биография и декларация (образец)

Приложение 7 - Образец на банкова гаранция за участие

Приложение 8 - Образец на банкова гаранция за изпълнение

Приложение 9 - Образец на оферта

Приложение 10 - Образец на техническо предложение

Приложение 11 - Образец на ценова оферта

Приложение 12 - Проект на договор


 1. Решение за откриване на процедурата – съгласно образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма

 2. Обявление за възлагане на обществената поръчка – съгласно образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма

 3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Информация за Възложителя. Цел на провеждане на процедурата
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”(наричано за краткост по-долу ДП „БСТ“ и Възложител) е създадено с чл. 9 от Закона за хазарта, със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и е юридическо лице с принципал Министъра на физическото възпитание и спорта. ДП „БСТ” има за цел чрез осъществяване на хазартна дейност да набира средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в България. При осъществяване на дейността си предприятието е основно ангажирано да предоставя на българските граждани по подходящ, модерен и социално отговорен начин своите развлекателни игри. ДП „БСТ” е член на международните хазартни асоциации Световна лотарийна организация (WLA) и Европейски лотарии (EL) и като такъв в дейността си съблюдава и прилага принципите на социално отговорната игра и ангажираност, работи с международни стандарти, оперира в практиката с инструменти, които следват законово поставените рамки.

Съгласно Закона за хазарта и Устройствения правилник на ДП „БСТ” предприятието организира лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания на територията на страната в съответствие с изискванията на Закона за хазарта и нормативните актове по неговото прилагане. Съгласно действащата нормативна уредба в страната организирането на посочените позволени хазартни игри е подчинено на разрешителен режим, т.е. необходимо е издаване на съответен документ от държавния регулатор в областта – Държавна комисия по хазарта. Към настоящия момент предприятието има разрешения за организиране на лотарийни игри, тото игри и игри със залагания върху резултати от спортни състезания. Издадените и експлоатирани към момента от ДП „БСТ” разрешения за хазартни игри обхващат следните видове:

1) тотоигри- „Тото 2”, с разновидностите: „Тото 2 – 6 от 42”, „Тото 2 – 6 от 49” и „Тото 2 - 5 от 35”;

2) игри със залагания върху резултати от спортни състезания - „Тото 1”, с разновидностите: „Тото 1 – 10 срещи”, „Тото 1 – 12 срещи” и „Тото 1 – 13 срещи”.

Разновидност на посочените по-горе в т. 1) и 2)игри е играта „Тото Джокер“, в която участникът прогнозира печелившите двойки от позиции и цифри от фабричните номера на фишовете и/или идентификационните номера на квитанциите за направен залог.

3)моментни лотарийни игри и традиционна лотария– „Тото шанс за всички”, „Шанс за всички“и „Щастливият миг“ с различни разновидности.

Всички посочени игри се организират и провеждат в съответствие със Закона за хазарта, утвърдените от Държавната комисия по хазарта задължителни игрални условия и правила за всяка една от тях. Правилата на всяка игра се обявяват предварително по подходящ начин и са достъпни за участниците в игрите на интернет адрес: http://www.toto.bg/index.php?lang=1&pid=6. Хазартните игри /тото и залагания върху резултатите от спортни състезания/, организирани от ДП „БСТ” са осигурени с компютърна система за проследяване провеждането на тиражите и постъпленията, както и за контрол върху формирането и разпределението на печалбите, осигуряваща предаването на необходимите данни до информационната система на данъчната администрация преди провеждането на поредния тираж или преди настъпването на събитието, определящо разпределението на печалбите. Тиражите на игрите се провеждат два пъти седмично, публично и в присъствието на упълномощени представители на ДП „БСТ” и на Държавната комисия по хазарта. Моментните лотарийни игри и традиционната лотария, към момента се реализират чрез отпечатване на билети по законоустановения ред.

Политиката на ДП „БСТ” е ориентирана към утвърждаване на нов имидж, който е синхронизиран със световните пазарни тенденции в сектора на лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултатите от спортни състезания в съответствие със Закона за хазарта, актовете на Държавната комисия по хазарта и вътрешните правила на ДП „БСТ”.

ДП „БСТ” планира да покрие дългосрочни и краткосрочни цели, които стратегически да развиват водената от него политика и съпровождащите я действия, осигуряващи силно доверие от обществения сектор. За постигането на тези цели се предприемат действия за оптимизиране и повишаване на ефективността на дейността на ДП „БСТ” и за въвеждане на съвременни технологични решения и оборудване, които да улеснят достъпа до игрите, да увеличат периода за залагане и да привлекат по-широк кръг участници, включително чрез ползване на съвременни технически възможности за залагане, съответно приемане на залозите в реално време.

Повече информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - за неговата структура, звена и техните функции във връзка с предмета на поръчката се съдържа в Техническото задание в раздел 8 по-долу.


3.2. Обект и предмет на обществената поръчка
3.2.1. Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги и извършването на доставки, необходими за изпълнение на предмета на поръчката.

Предметът на поръчката е „Разработване и внедряване на информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”.

Изпълнението на предмета на поръчката включва два основни компонента, а именно:


 1. Информационна и комуникационна софтуерна система, която включва системния и приложен софтуер за работа на терминалите и центровете за данни, заедно с услугите, които следва да бъдат изпълнени от участника, определен за Изпълнител, за разработване, адаптиране и внедряване на необходимите софтуерни продукти, и

 2. Информационен и комуникационен хардуер, който включва целия свързан с обработката на информацията и комуникациите хардуер от терминалите и центровете за данни, в т.ч., но не само информационни технологии, комуникационно оборудване, всички доставки, консумативи и стоки, които се изискват да бъдат доставени и инсталирани с цел пълното изпълнение на предмета на поръчката.

Обществената поръчка включва предоставянето на услуги по разработването и внедряването на цялостна нова информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от Възложителя (наричана за краткост и само „Система/та”), свързаните с това доставки на необходимото техническо оборудване и неговото инсталиране до цялостното внедряване на системата, въвеждането й в експлоатация, включително предоставянето на документацията, съдържаща всички необходими ръководства за инсталация, поддръжка възстановяване и работа с отделните компоненти на Системата, обучение на персонал на Възложителя за обучители на други служители за работа с новата система, както и гаранционно обслужване на Системата след въвеждането й в експлоатация. Всички услуги и/или доставки и/или строителства, от които зависи осъществяването на предмета на настоящата поръчка, но не са част от него, свързани са пряко с фактическото й изпълнение или с възможността за функциониране на Системата (примерно, но не само: изграждане на сървърни помещения и предоставяне на достъп до тях, сключване на договори за трафик на данни, изграждане на комуникационни канали или връзки, инсталиране на терминалните устройства, както и всякакви други подобни действия), следва да бъдат точно (по вид, количество, качество, времево и др.) посочени в Техническото предложение на участника, така че Възложителят да получи обективна възможност навременно да ги изпълни/осигури тяхното изпълнение.

Възложителят очаква от участниците в процедурата и предложение за следгаранционно поддържане на Системата - за компонентите на хардуера на информационните центрове, за компонентите на хардуера на терминалните устройства, за внедрените системен и приложен софтуер. Предложението да е заявяване на възможност и готовност за извършване на следгаранционно поддържане за срок за следгаранционна поддръжка, който е не по-кратък от 5 (пет) години, считано от датата на изтичане на съответен период на гаранционно обслужване (виж по-долу т. 3.3.2. Етапи на гаранционно обслужване), като същото следва да включва и деклариране на възможност за осигуряване на необходимите резервни части за същия или по-дълъг период. Следгаранционната поддръжка на Системата ще бъде предмет на отделно договаряне, същата не е част от предмета на тази поръчка.

Информационната и комуникационна система за приемане и обработване на залозите за игрите на ДП „БСТ”, която трябва да бъде изградена и внедрена в изпълнение на настоящата поръчка, трябва да се състои от два центъра за данни (наричани за краткост и „информационни центрове“) – основен и резервен, които са отдалечени един от друг, напълно идентични по функционалност и са свързани помежду си с най-малко две автономни високоскоростни комуникационни връзки.

Системата трябва да има капацитет за осигуряване на паралелна работа в минимум 5000 (пет хиляди) крайни точки. Изпълнителят следва да достави 1700 (хиляда и седемстотин) терминални устройства (наричани за краткост и „терминали“), чието изпълнение е в рамките на тази поръчка.

Софтуерът на Системата трябва да осигури следните основни функционалности:


 1. Приемане, обработване на залози и изплащане на печалби за всички игри на ДП „БСТ“;

 2. Административен контрол и управление.

Подробно описание на техническите, софтуерните, хардуерните и другите изисквания към Системата и към оборудването за нейното изграждане се съдържат при описанието на техническите изисквания и спецификации в раздел 8 „Техническо задание” по-долу.

Системата за приемане и обработване на залозите трябва да отговаря на всички изисквания на Закона за хазарта и приложимата нормативна уредба. Тя трябва да бъде напълно в състояние изцяло да поддържа игрите на ДП „БСТ”, като за определен период ще функционира успоредно и независимо (в тестов режим) от досегашната система за приемане и обработване на залози.
3.2.2. Обществената поръчка не се възлага за обособени позиции и не се приемат оферти за изпълнение на част от предмета на поръчката.

3.2.3. Възложителят предвижда възможност и за допълнителна доставка на нови количества терминали, които ще бъдат извън посочения брой в рамките на изпълнение на тази поръчка (т.е. 1700), предназначени за частична замяна или за увеличаване на доставките, съгласно чл. 90, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
3.3. Срок за изпълнение на поръчката

3.3.1. Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 5 (пет) години/1800 (хиляда и осемстотин) календарни дни от датата на подписване на договора за изпълнение, в т.ч.:

1) разработването на софтуер, доставката на хардуер, внедряването на Системата и обучението на служители – в срок до 12 (дванадесет) месеца/360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение;

2) гаранционното обслужване на Системата – в срокове, не по-малки от съответните срокове по т. 3.3.2, считано от датата на приключване на Финален етап „Пускане в експлоатация на Системата“.

Забележка:

Всеки участник оферира сроковете в календарни дни, месеци или години – което е подходящо за съответния срок и съобразно конкретните указания в тази документация или приложение към нея, като има предвид следния начин на изчисляване, който задължително се прилага при сравнение на предложението с изпълнение на изисквания на Възложителя за минимални и максимални срокове, както и за изчисление съобразно методиката за комплексната оценка на офертите (съдържа се в раздел 5):

- Сроковете (общ и по етапи) за дейностите по подточка 1 (за разработването на софтуер, доставката на хардуер, внедряването на Системата и обучението на служители) се оферират в календарни дни, но не повече от 360 (триста и шестдесет) календарни дни - съгласно максималния срок на Възложителя;

- Сроковете за гаранционно обслужване по подточка 2 се оферират също в календарни дни, но не повече от 1440 (хиляда четиристотин и четиридесет) календарни дни, а ако бъде посочен по-дълъг от посочения срок, то за целите на оценката съобразно методиката в раздел 5 ще се смята, че е направено предложение за срок от 1440 календарни дни.

- Когато в оферта е предложен срок в месеци въпреки указанието за посочване на срок в дни, за сравнение с други оферти изчислението се извършва, като за всеки един месец се приема, че се състои от 30 (тридесет) дни;

- Когато в оферта е предложен срок в години, въпреки указанието за посочване на срок в дни или месеци, за сравнение с други оферти изчислението се извършва, като всяка една година се състои от 12 (дванадесет) месеца, всеки от които по 30 (тридесет) дни;

- При офериране на срок в дни се посочват и имат предвид само календарни дни, а не работни дни. Ако участник представи оферта, в която се съдържа предложение за срок или срокове с уговорката, че са работни дни се счита, че няма направено предложение за съответния срок;

- При офериране на срок в дни, месеци и години трябва да се предлагат само цели дни, цели месеци и цели години. В тези случаи няма да се приемат за валидни предложения, направени за част от ден, месец или година, независимо от дадените разяснения и обосновки, като при сравнение и изчисление ще се вземат предвид само целите дни, а при непълните месеци и години, когато това е допустимо, ще се извършва изчисление пропорционално на периода при правилото, че годината се състои от 12 (дванадесет) месеца, всеки от които по 30 (тридесет) дни.

Изпълнението на предмета на поръчката трябва да бъде осъществено в посочените по-долу етапи и последователност и съобразно изискванията за срокове на Възложителя, като всеки участник в обществената поръчка трябва да направи предложение за общи срокове по т. 3.3.1, подточки 1 и 2 и срокове на всеки от етапите по-долу, в които да бъде реализирано следното:

3.3.1.1. Етапи на реализиране на информационна и комуникационна софтуерна система

ЕТАП 1 – Анализ и проектиране. Етапът включва анализ на бизнес процесите и съществуващата технология за обработка на информацията за постъпилите залози за всяка една от игрите на Възложителя; анализ на новите изисквания към структурата, съдържанието и функционалността на информационната и комуникационната система за приемане на залози в реално време; проектиране на системата - бази данни, комуникации с други системи, система за валидиране, клиентски приложения, справки и др. Извършва се и определяне на необходимата ресурсна обезпеченост – дефиниране на апаратните, програмните и комуникационните ресурси, необходими за реализацията и правилното функциониране на системата.Етапът завършва с изготвянето на Доклад (Проект), който се приема и одобрява от Възложителя.

ЕТАП 2 - Разработка. Етапът включва практическа разработка на системата – бази данни, интерфейси, потребителски и системни приложения и др.

ЕТАП 3 – Внедряване. Етапът включва практическо изграждане, инсталиране и настройка на информационната и комуникационна софтуерна система за приемане на залози в реално време.

3.3.1.2. Етапи на реализиране на информационен и комуникационен хардуер

ЕТАП 1 – Анализ и определяне. Етапът включва определяне на необходимата ресурсна обезпеченост – дефиниране на апаратните, програмните и комуникационните ресурси, необходими за реализацията и правилното функциониране на Системата.

ЕТАП 2 – Производство и/или Доставка. Етапът включва практическо производство и доставка на необходимите терминални устройства и комуникационното им оборудване; доставка на необходимия хардуер и друга техника и материали за изграждане на информационните центрове ведно с комуникационното им оборудване.

ЕТАП 3 – Внедряване. Етапът включва практическо изграждане, въвеждане в експлоатация и настройка на терминалите и информационните центрове.

3.3.1.3. Финален етап „Пускане в експлоатация на Системата“- Етапът включва интегриране на внедрените софтуер и хардуер и пускане в експлоатация на цялостната информационна и комуникационна система за приемане на залози в реално време за игрите, организирани от БСТ.Старата (съществуваща) и новата Системи работят паралелно в тестовия период, като след успешно преминаване на тестовете новата система ще бъде в състояние изцяло да поеме обработката на залози с изходни данни, взети от старата система.

Изпълнителят по договора за изпълнение представя и документация, съдържаща всички необходими ръководства за инсталация, поддръжка възстановяване и работа с отделните компоненти на Системата.3.3.1.4. Етап обучение – Това е период, през който експерти на Изпълнителя обучават служители на Възложителя за работа с новата информационна и комуникационна система, които (с изключение на ръководния персонал на Възложителя) да бъдат обучители на други служители на Възложителя. В Техническото си предложение в отделен раздел Участникът посочва начина, по който това обучение ще се реализира, като то следва да включва поотделно специализирани обучения за:

- системни администратори, които ще обслужват информационните центрове (основен и резервен) - минимум 6 (шест) души. Обучението трябва да предвижда и придобиването на познания за обучение от страна на тези служители на други служители на Възложителя;

- оператори на Системата в информационните центрове (основен и резервен) - минимум 8 души. Обучението трябва да предвижда и придобиването на познания за обучение от страна на тези служители на други служители на Възложителя;

- касиер-приемчици тотализатор – минимум 20 (двадесет) души. Обучението трябва да предвижда и придобиването на познания за обучение от страна на тези служители на други служители на Възложителя;

- техническо обслужване на терминалните устройства – минимум 10 (десет) души. Обучението трябва да предвижда и придобиването на познания за обучение от страна на тези служители на други служители на Възложителя;


 • - общо обучение на ръководния персонал на Възложителя за възможностите на Системата - 20 (двадесет) души.

Всеки участник следва да дефинира в техническото си предложение минимума обслужващ Системата персонал, който Възложителят трябва да осигури за нейното нормално функциониране, с посочване на техните функции по категории специалисти и изискване за квалификацията им.

Обучението следва да бъде осъществено на български език, като в него следва да бъдат предвидени и включени всички необходими за целта материали, включително писмени учебни материали за всеки обучаем на български език, предоставени в хартиен и електронен вид поне три дни преди датата на провеждане на съответно обучение. Обучението трябва да предлага/да се състои и от практически упражнения. Възложителят разполага с база, в която да се реализира обучението. Разходите за пътни, дневни и квартирни за обучаемите служители са за сметка на Възложителя.3.3.1.5. Конкретната продължителност на изпълнението на посочените етапи ще бъде определена съобразно предложението за срок/срокове за изпълнение, съдържащо се в техническото предложение на участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка, като съответните предложения трябва да бъдат съобразени с изискванията на Възложителя за срок в т. 3.3.1.

3.3.2. Етап на гаранционно обслужване – включва осъществяването от Изпълнителя по договора за изпълнение на обществената поръчка на гаранционно обслужване на цялата Система.

В Техническото си предложение всеки участник посочва сроковете на гаранционно обслужване по отделно за всеки компонент на Системата, които трябва да бъдат не по-кратки от посочените минимални срокове и съобразно своето предложение за видовете компоненти:

3.3.2.1. Гаранционен срок на обслужване на хардуерно оборудване:

- за компонентите на хардуера на информационните центрове:

…………/индивидуализира се оборудването/-………..дни, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап;

…………/индивидуализира се оборудването/ - …………..дни, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап и т.н.;Забележка: Възложителят поставя изискване минималният срок на гаранционно обслужване на всеки един от компонентите на хардуера на информационните центрове да е не по-малък от 3 (три) години/36 (тридесет и шест) месеци, считано от датата на приемане на финалния етап. Оферти, в които липсва такова предложение или същото е за срок, по-малък от посочения в предходното изречение, ще бъдат отстранявани поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.

- за компонентите на хардуера на терминалните устройства:

…………/индивидуализира се оборудването/ - …………..месеци/години, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап,

…………/индивидуализира се оборудването/ - …………..месеци/години, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап и т.н.;Забележка: предложението за срок за гаранционно обслужване на терминалните устройства е критерий за оценка на офертата на участник, съобразно Методиката, заложена в раздел 5 от Документацията. Възложителят поставя изискване минималният срок на гаранционно обслужване на всеки един от компонентите на терминалните устройства да е не по-малък от 2 (две) години/24 (двадесет и четири) месеци, считано от датата на приемане на финалния етап. Оферти, в които липсва такова предложение или същото е за срок, по-малък от посочения в предходното изречение, ще бъдат отстранявани поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.
3.3.2.2. Гаранционен срок на обслужване на внедрените софтуерни системи:

- за системните софтуери:

…………/индивидуализира се софтуера/-……………..месеци/години, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап;

…………/индивидуализира се софтуера/-……………..месеци/години, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап и т.н.;

- за приложните софтуери:

…………/индивидуализира се софтуера/-……………..месеци/години, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап;

…………/индивидуализира се софтуера/-……………..месеци/години, считано от датата на подписване на протокола за приемане на финалния етап и т.н.

Забележка: предложението за срок за гаранционно обслужване на приложния софтуер е критерий за оценка на офертата на участник, съобразно Методиката, заложена в раздел 5 от Документацията. Възложителят поставя изискване минималният срок на гаранционно обслужване на всеки един от видовете приложен софтуер да е не по-малък от 3 (три) години/36 (тридесет и шест) месеци, считано от датата на приемане на финалния етап. Оферти, в които липсва такова предложение или същото е за срок, по-малък от посочения в предходното изречение, ще бъдат отстранявани поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.
В техническото си предложение всеки участник в процедурата сочи и условията на гаранционно обслужване, като се съобразява задължително с посоченото в раздел ІХ. КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ от проекта на Договор, представен в Приложение 12 от Документацията. Участник няма право да променя заложените в проекта на договор изисквания, като оферира по-неизгодни условия за Възложителя.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница