С висока консервационна стойност на територията на дгс омуртагстраница1/6
Дата24.04.2017
Размер0.7 Mb.
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ДОКЛАД

ЗА ГОРИТЕ

С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС ОМУРТАГ
РАЗРАБОТИЛ:

ЕКОКОНСУЛТ 97 ЕООД

2011-2012 год.

Актуализиран 08.2016 г. от ТП ДГС „Омуртаг“

Настоящото проучване е извършено в периода 2011-2012 година, във връзка с определяне на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на Държавно горско стопанство (ДГС) Омуртаг и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за сертификация управлението на гори по схемата на FSC. Инвентаризацията и проучванията са направени съгласно указанията на Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF - DCP.

В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, включваща в себе си шест различни характеристики на гората или комбинации от тях, които определят нейната консервационна стойност. В общ план Ръководството дава и насоки за управление и стопанисване, които ще запазят или повишат тези консервационни стойности. При разработката на настоящия документ, екипът се е водил изцяло от определенията, праговете и оценките посочени в Националното ръководството. Съответните дефиниции са адаптирани конкретно за земите и горите от горските територии, управлявани от ДГС Омуртаг. Посочените указания за стопанисване и мониторинг са разписани конкретно и съобразно спецификата на горите и начина им на управление на проучваната територия. Разработени са всички консервационни стойности, установени на територията на горското стопанство. Инвентаризацията на ГВКС, свързани с наличието на редки, застрашени и изчезващи видове е продължителен процес излизащ извън рамките на един сезон. Препоръчва се базата данни за разпространението на тези ВКС да бъде постоянно актуализирана от персонала въз основа на периодични техни наблюдения.

ДГС Омуртаг управлява територия от 19127 ха държавни горски територии.

Стопанството носи името си от град Омуртаг, който е общински център и седалище на лесничейството. На север граничи с ДЛС "Черни Лом", на североизток - с ДГС "Търговище", на изток и югоизток - с ДГС "Върбица", на юг с ДГС "Тича" и "Кипилово" и на запад - с ДГС "Елена" и "Горна Оряховица". В административно отношение ДГС "Омуртаг" се числи към РДГ град Шумен. Територията на стопанството обхваща две общини – Община Антоново и Община Омуртаг.

В географско отношение ДГС "Омуртаг" се намира между 26°07' и 26°66' източна дължина по Гринуич и между 42°94' и 43°24' северна ширина. Обхваща части от северните склонове на Източна Стара планина и югоизточната част на Дунавската хълмиста равнина. Гората образува малки и по-големи масиви пръснати сред земеделските земи. Общата форма на стопанството е неправилен триъгълник с размери в посока север – юг около 30 км и в посока изток-запад - около 47 км. Територията на ДГС Омуртаг обхваща два климатични района - Среден климатичен район на Дунавската равнина и Предбалкански (припланински) климатичен район, в която попада южната част на стопанството. Поради малката разлика в превишенията рязка граница между двата района не може да бъде точно установена.

Разнообразието на релефа, почвените характеристики и климата обуславят значително биологично разнообразие. Горските екосистеми в района са много ценни в икономически, екологичен и социален аспект, тъй като поддържат богат растителен и животински свят и имат важни водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции.

Основната част от горите на територията на ДГС Омуртаг са включени в различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел особено значима за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на горскостопанските дейности.

По време на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ДГС Омуртаг, екипът работи в тясно сътрудничество с ръководството на горскостопанската единица. Ръководният състав е преминал теоретично обучение за основните принципи по прилагането на методиката на Националното ръководство по определяне, управление и мониторинг на гори с висока консервационна стойност.

През периода на проучванията са проведени консултации с представители на местните власти и сдружения за определяне на значимите за местните общности горски територии и съгласуване на режимите за стопанисване. По време на срещите те са информирани за проучването и за основните принципи на горите с висока консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно възможностите за прилагане.

Препоръчително е при промени в новия лесоустройствен проект на ДГС Омуртаг да се интегрират резултатите от изследването и препоръчаните горскостопански мероприятия в него. Това ще допринесе за по-добро и екологосъобразно стопанисване на горските екосистеми в района.

ВКС 1. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, В КОИТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ СТОЙНОСТИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (НАПР. ЕНДЕМИЗЪМ, ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ, РЕФУГИИ)


При определянето на тази ВКС се прави оценка на управлението на ДГС – Омуртаг, свързано с опазването на биологичното разнообразие и защитените територии и зони. Извършва се инвентаризация на важните за района видове с природозащитна стойност, както и въздействието на лесовъдските дейности върху тях и техните местообитания.

На национално ниво в ръководството за страната са определени следните компоненти: • Защитени територии и защитени зони

 • Застрашени, изчезващи и ендемични видове

 • Критични концентрации на видове

ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ


В България за ГВКС се смятат всички защитени територии, както следва:

1. Земи и гори от горския фонд (ЗГГФ) в резервати, поддържани резервати, национални паркове, защитени местности, природни забележителности, обявени по ЗЗТ;

2. ЗГГФ в природни паркове попадащи в зони предназначени за опазване на биологичното разнообразие определени с плановете за управление или паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите (ЗГ);

3. ЗГГФ в природни паркове които нямат устройствени документи;

4. ЗГГФ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
На територията на ДГС Омуртаг има две природни забележителности (ПЗ), която отговарят на т.1 от характеристиката на консервационната стойност. Това са ПЗ „Костадин тепе” и ПЗ „Гърбавата чешма”.

Данните за защитените територии, отговарящи на т.1 и са представени в Таблица 1.Таблица 1.

Защитена територия

Площ /ха/

Подотдели

Землище

Заповед за обявяване и режим по заповед

Цел на обявяване

Природна забележителност „Костадин тепе”

5,0

53 а, 54 а

с. Черни бряг

Заповед № 1635 от 27.05.1976 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда.

Режимите по заповед са:

В района на защитените обекти се забранява:

1. Сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения.

2. Пашата на добитък през всяко време.

3. Преследването на дивите животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата на същите.

4. Разкриване на кариери за всякакви инертни и други материали и изменението на естествения облик на местността и водните течения.

5.Чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалите и земните образувания на сталактитите и други формации в пещерите.

6.Извеждането на голи и интензивни главни сечи.

7.Всякакво строителство.

Разрешават се извеждането на санитарни сечи и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета.


Опазване на скално образувание

Природна забележителност „Гърбавата чешма”

0,8

49 г

с. Стара речка

Заповед № 1187 от 19.04.1976 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда.

Режимите по заповед са:

В района на защитените обекти се забранява:

1. Сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения.

2. Пашата на добитък през всяко време.

3. Преследването на дивите животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата на същите.

4. Разкриване на кариери за всякакви инертни и други материали и изменението на естествения облик на местността и водните течения.

5.Чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалите и земните образувания на сталактитите и други формации в пещерите.

6.Извеждането на голи и интензивни главни сечи.

7.Всякакво строителство.

Разрешават се извеждането на санитарни сечи и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета.


Опазване на скално образувание

Съгласно последните действия по изграждането на Национална екологична мрежа на територията на страната, към ВКС1.1. т.4 има идентифицирани пет защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, свързани с територията на стопанството.

Защитените зони са както следва:


По Директивата за птиците

По Директивата за местообитанията

BG0002029 Котленска планина

BG0000432 Голяма река
BG0000279 Стара река
BG0000117 Котленска планина
BG0000211 Твърдишка планина

Защитена зона BG0002029 Котленска планина е одобрена с решение на Министерски съвет: № 661 от 16 октомври 2007 г. и е с обща площ 99299.77 ха.
Целите на опазване на защитената зона са:

 1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Защитената зона е приета със Заповед № РД-910 от 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите. Съгласно заповедта в границите на ЗЗ Котленска планина се забранява: 1. Премахването на характеристики на ланшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;

 2. Залесяването на ливади, пакища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

 3. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;

 4. Намаляването площта на крайречните гори от местни дървесени видове

За територията на зоната има определени 56 вида птици, предмет на опазване на зоната.

Стандартният формуляр за зоната със списък видовете е на страницата: http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0002029.pdf
В Защитената зона от Директивата за опазване на птиците в попадат следните отдели и подотдели: 158 п, 159 у, 166 4, и, 169 д, 170 2, д, 369 и, 370 1, 2, 3, 4, 5, 6, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 393 5, о, п, с, 394 а, б, в, г, д, е.
Защитена зона BG0000117 Котленска планина е одобрена с решение на Министерски съвет: №122 от 02.03.2007 г. и е с обща площ 69058.92 ха.
Целите на опазване на защитената зона са:


 1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 16 вида природни местообитания, предмет на опазване на зоната, от които 9 са горски местообитания.

Стандартният формуляр за зоната със списък видовете и местообитанията е на страницата: http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0000117.pdf
Защитена зона BG0000432 Голяма река е одобрена с решение на Министерски съвет: № №122 от 02.03.2007г. и е с обща площ 7451.74 ха.
Целите на опазване на защитената зона са:


 1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 8 вида природни местообитания, предмет на опазване на зоната, от които 7 са горски местообитания.

Стандартният формуляр за зоната със списък видовете и местообитанията е на страницата: http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0000432.pdf
Защитена зона BG0000279 Стара река е одобрена с решение на Министерски съвет: № №122 от 02.03.2007г. и е с обща площ 146.17 ха.
Целите на опазване на защитената зона са:


 1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 7 вида природни местообитания, предмет на опазване на зоната, от които 6 са горски местообитания.

Стандартният формуляр за зоната със списък видовете и местообитанията е на страницата: http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0000279.pdf
Защитена зона BG0000211 Твърдишка планина е одобрена с решение на Министерски съвет: № 661 от 16 октомври 2007 г. и е с обща площ 38649.52 ха.
Целите на опазване на защитената зона са:


 1. Запазване площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 2. Опазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

 3. Възстановяване при необходимост на на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

За територията на зоната има определени 12 вида природни местообитания, предмет на опазване на зоната, от които 9 са горски местообитания.Стандартният формуляр за зоната със списък видовете и местообитанията е на страницата: http://natura2000bg.org/natura/UserFiles/File/SDF/SDF_BG0000211.pdf
В ЗЗ от Директивата за опазване на местообитанията попадат следните отдели и подотдели: 1 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, 2 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 4 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, 5 1, 2, 3, 4, 5, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 6 а, а1, б1, в, в1, г, г1, 7 5, ж, з, р, с, т, у, ф, х, 8 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, б, в, г, д, е, ж, з, и, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, а, б, в, г, д, е, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 11 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 12 1, 2, 3, 4, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 13 1, 2, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, р, с, т, 15 *1, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, а1, б, б1, в1, г1, д1, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 16 2, 3, 4, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 17 1, 3, 4, 5, 6, 7, а, а1, б, б1, в, в1, г, г1, д, д1, е, е1, ж, ж1, з, з1, и, и1, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 18 2, 3, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, 22 а, б, 25 1, 2, б, в, г, ж, з, и, о, п, 26 1, 2, а, б, д, е, 27 2, б, в, г, д, 28 а, б, п, 29 1, 2, 3, а, б, в, г, д, 30 1, 2, 3, 4, а, б, г, д, е, ж, п, 31 1, 2, 3, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 32 1, а, б, в, 49 е, ж, з, 64 п, р, 88 5, а, б, г, 99 а, д, е, ж, з, 100 *1, в, г, 101 5, а, б, в, з, и, к, 108 б, в, 109 г, д, е, ж, з, 110 1, а, б, д, 111 2, б, 113 7, 115 а, 116 б, е, 133 2, д, е, ж, 134 к, 135 в, 136 е, 145 1, б, в, д, е, ж, 148 а, 149 а, б, в, 150 а, б, ж, 153 а, 154 в, ж, 155 б, 156 г, 158 а, в, п, р, с, 159 т, у, ф, 166 4, и, 169 д, е, з, 170 2, 5, д, е, з, 262 11, 12, 7, 8, 9, т, у, ф, х, 277 1, а, б, в, г, д, е, ж, и, м, н, о, п, 278 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 279 1, а, б, в, г, д, 372 1, 2, 3, б, в, 390 7, т, у, ф, х, ц, ч.
ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ

 1. Толериране на местните растителни видове;

Трансформация на по-рано създадени култури

Отгледни сечи – избор на дървета на бъдещето

- Възобновителни сечи – съобразени с естествената динамика на видовете.

 1. 2. Забрана за залесяване с чужди видове и/или произходи, както и залесяване на естествените открити пространства в местообитанието с изключение на мероприятия за защита от порои и ерозия;

 • Използване на местни видове и произходи

 • Използване на групови схеми

 • Използване на пионерни видове

 1. При възникване на едроплощни природни нарушения е препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на естествената сукцесия;

- Анализ на потенциалните рискове от ерозия и на възможностите за естествено възобновяване

- Период на изчакване – 7 години,

- Формиране на „предгора“

 1. Ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и за едновъзрастно стопанисване на горите;

- Забрана за голи сечи,

- Прилагане на дългосрочни възобновителни сечи – постепенно-котловинна, неравномерно-постепенна, групово-постепенна,

 1. Съхраняване на характерните за местообитанието дървесни видове и произходи при провеждане на лесовъдските дейности;

 2. Трансформация на горскостопанските дейности от едроплощни към дребноплощни

 3. Поддържане на мъртва дървесина 10% от запаса;

 4. Запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета;

 5. Прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на горскостопанските дейности;

- Щадящи технологии/машини за извоз,

- Опазване на горската инфраструктура по време на извоза,

- Използване на биоразградими масла

 1. Запазване целостта на ландшафта при планиране на горски пътища и на съпровождащата горскостопанската дейност инфраструктура;

- Определяне на оптималната гъстота на инфраструктурата

- Опазване на буферни зони

 1. Поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не по-малка от 15 метра, в които не се провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-голяма от 5 % от запаса на насажденията.

 2. Да се предприемат мерки за контрол и ограничаване на инвазивните видове.

 3. Да се проверява периодично за създаването на нови защитени територии или зони, или за преДГСожения за създаването им, които потенциално могат да бъдат повлияни от горскостопанските дейности.

 4. Да се вземе предвид оценката на благоприятното природозащитно състояние за горските екосистеми на територията на ДГС Омуртаг, включени в границите на защитените зони. Прилаганите горскостопански дейности да бъдат изцяло съобразени с поддържането и подобряването на благоприятното природозащитно състояние на горските видове и местообитания.

 5. При защитените зони, в които преобладават горските екосистеми е препоръчително да се оставят около 15-20% от горите в тях като “гори във фаза на старост”. Прилагането на тази препоръка би повишило стойността на защитената територия и ВКС 1.1.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ 1. До приемането на планове за управление на представените защитени територии и защитени зони, ръководството на ДГС Омуртаг съгласувано с РИОСВ определят режима на мониторинг със стандартни процедури и индикатори, с цел предотвратяване на отрицателните въздействия от дейностите върху ВКС на защитените територии и зони. За пример могат да се вземат въздействия на дейностите върху горските екосистеми, нарушаване на миграционни пътища на дивите животни, повишаване на риска от пожари, влошаване на благоприятното природозащитно състояние и др.

 2. Да се ползват за образец или директо да се прилагат мониторинговите схеми и формуляри на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие за отразяване на основните индикатори касаещи ВКС 1.1.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница