Съдържание: Уводстраница1/4
Дата01.02.2017
Размер0.51 Mb.
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

(2013 - 2020)

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод…………………………………………………………………………………….…….…3

2. Идентификация, анализ и оценка на ресурсите……………………………………..4

3. Идентификация, анализ и оценка на съществуващите политики на местно ниво……………………………………………………………………………………………………..15

4. SWOT анализ…………………………………………………………………………………………………..18

5. Визия за развитие…………………………………………………………………………..21

6. Приоритети - цели – мерки………………………………………………………………..22

7. Индикатори за измерване на постигането на целите и резултатите………..…26

8. Система за мониторинг и контрол……………………………………………………..28


  1. УВОД

Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, преднамерено придобиване на знания и умения; на „отваряне” за нови идеи, решения, умения, поведение. То е и крайният резултат на съвременната информационна грамотност и предполага възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен контекст - не само чрез традиционните форми в институциите за образование и обучение, но и на работното място, вкъщи, през свободното време. Процесът на учене през целия живот се протича на три паралелни нива – формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене.

Партньорствата между образованието, професионалната сфера и гражданското общество като цяло са от решаващо значение за предвиждането и адаптирането към променящите се потребности на професионалния и социален живот. Този факт сам по себе си обуславя необходимостта от по-широки изследвания, подкрепени от обмен на информация, относно методите за набелязване, определяне, измерване и отразяване на резултатите от ученето по отношение на обхващащи съвкупност от области "меки умения", като например творчеството и способността за иновации; насърчаването на творческите и иновационни способности чрез ученето през целия живот.

Нарастването на ролята на самопознанието, на възможността човек да изследва себе си и така да търси своето място в глобалния свят обуславя заличаване на границите както между различните области на знанието и между различните видове образование-формално, неформално и самостоятелно учене, така и върху структуриране на ученето през целия живот около темите за практически умения и действия в живота. Неслучайно съвременното общество поражда нови изисквания към ученето през целия живот - за многообразие, за плурализъм, за толерантност, за индивидуален път на учене. Формалното образование и обучение, неформалното обучение и самостоятелното учене намират своята проекция в новата социална чувствителност и в многообразното образователно отношение, в което свободата на личността, изборът, съвместното изследване и преоткриване на света, създаването на свят, основан на ценностите на обществото, изискват и предполагат различни конфигурации на отношенията между обучители и обучаеми.

Ученето през целия живот е в центъра на политическите дебати и анализи в цял свят не само поради нарастващото значение на професионалните и ключови компетентности като движеща сила на икономическото развитие, но и поради допълнителния натиск в резултат от глобализацията. Затова и един от реалистичните политически отговори би трябвало да е свързан с удължаване на образованието в различните му аспекти; в отслабване и дори отхвърляне на тясното му обвързване с определени работни места и професии и в ориентиране на процесите на образование към широко приложими квалификации.

Концепцията за УЦЖ, възприета в настоящия документ, се основава на две ясно разграничени групи компетентности, които си взаимодействат и могат да бъдат овладени едновременно или поотделно. Професионални компетентности - тази група е свързана с професионалните знания, умения и способности, които трябва да притежават работещите или учените/ изследователите в дадена професионална област. Ключови компетентности – тази група включва преносими (основни) умения, необходими на всеки един зает във всяка една ситуация. Преносимите (основни) умения - комуникативни умения, умения за работа с ИКТ, работа в екип, самообучение и др. - изискват своя собствена методология, време и място за обучение, схеми за оценяване и т.н.

Настоящата стратегия за развитие на ученето през целия живот в община Асеновград обхваща периода 2013-2020 година. Тя е изготвена в тясно сътрудничество с представители на общинската администрация и също така е резултат на поредица от дейности, осъществени по проект с наименование ReSoLVE, финансиран от Европейската комисия по програмата “Учене през целия живот“.  1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ

Разработването на стратегия за учене през целия живот за община Асеновград изисква да се идентифицират и оценят наличните ресурси, които могат да бъдат използвани за формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене.

Физични (материални) ресурси

Община Асеновград има много добър природен потенциал и благоприятни природо-географски фактори за развитие. Разположена е в южната част на Пловдивска област и обхваща част от северните склонове на Родопите и равнинна част от Тракийската низина. Естествен път през Родопите, свързващ Тракия с Беломорието, събрал в хармонично единство природата, историята и древните култури. В много от праисторическите, антични, средновековни и възрожденски паметници на културата /общо над 350 в рамките на неголямата територия на общината/ се разчитат следите на човешка активност от 9 хилядолетия насам.

В общината има 9 защитени местности, като резерватът Червената стена - един от четирите биосферни резервата в Родопите под егидата на UNESCO, обявени за уникално световно наследство. Съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Също така, районът е един от най-богатите на пещери в България.

Живописната екосистема, животинския и растителен свят, както и богатството от пещери, уникални гори и забележителен ландшафт са предпоставки за развитието както на традиционния, така и на алтернативния туризъм. Концентрацията на култови обекти от различни епохи тук е доказано най-голямата в България - енеолитното култово находище в местността Лопките, тракийското скално светилище Белинташ и християнската светиня Кръстова гора.

Общия брой на паметниците на културата в общината е 105, между които и емблема на общината - Асеновата крепост, която е Национален паметник на културата от Средновековието, една от най-важните твърдини на Втората българска държава от времето на цар Иван Асен II, запазена и до днес като светиня на българския дух.

Огромното културно и историческо наследство, наред с природните дадености в община Асеновград се явяват богат ресурс за самостоятелно учене. Всички граждани в общината могат да развият богат набор от знания, свързани с историята и културата, наследени от времето на цар Иван Асен II, с духовното развитие на предците ни и с живописната система от природни забележителности и представители на животинския и растителен свят в района.

На територията на общината функционира и градската библиотека, която разполага с фонд от над 115 хил. тома под формата на книги и други информационни носители. Библиотеката се посещава средно годишно от 40 000 читатели. Също така, градската библиотеката разполага с 14 компютърни конфигурации, чрез които гражданите могат да се възползват от свободен и бърз достъп до интернет.

Като местен общностен център с широк диапазон на въздействие върху населението, библиотеката организира ред инициативи в областите на неформалното обучение и самостоятелното учене, като: обучение в ИКТ; съчетаване на традиционни и интерактивни методи на работа; комплектуване на библиотечния фонд, съобразно потребностите на потребителите, но и ориентиран към формиране на вкусове и навици за четене; участва с програма в националните кампании Дни на книгата и Национална библиотечна седмица; среща гражданите с творци и представя нови книги във връзка с определени празници; организира творчески работилници и лятна програма за деца „Ваканция в библиотеката”; организира изнесени инициативи в детските градини и училищата.

На територията на общината развиват активна дейност 20 читалища. Към тях функционират литературни клубове и самодейни състави, организират се артистични представления и музикално-поетичните вечери, реализират се дейности, свързани с чествания на национални и световни инициативи и празници. Всичко това представлява само основната част от творческите дейности на тези духовни средища, свързани предимно с неформалното обучение и самостоятелното учене. Също така във всички читалища функционират читалищни библиотеки. Персонала в читалищата е общо 30 служители.

В община Асеновград функционира 1 клуб на пенсионера и 1 клуб на военни от запаса, състоящ се от 27 члена. Със своята социална дейност те представляват съществен ресурс за самостоятелно учене.

Изключително богат ресурс, представляват възможностите за развитие на хората от всички възрасти, предоставени не само от читалищата и библиотеката, но и от музеите на територията на общината. Историческият музей представя експозиции в четири отдела: Археология, Етнография, История XV-XIX век и Нова и най-нова история. Също така в училището “Свети Георги е разположена експозиция на Историческия музей, посветена на просветата и културата в Асеновград от края на XIX и началото на XX век“.

Също така, на територията на община Асеновград действа и палеонтологичен музей, в който се помещава най-голямата в България колекция от неогенски гръбначни животни, а научната колекция от късномиоценски бозайници наброява към момента над 25 000 образци от повече от 40 вида.

Действащите музеи и представените в тях богати експозиции могат да се разглеждат като изключителен ресурс за развитие на уменията за самостоятелно учене на гражданите в община Асеновград.

Здравната система територията на община Асеновград включва два медицински центъра, “Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград” ЕООД с 214 броя легла за активно лечение, а в с. Нареченски бани функционира болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация със 150 места.

В доболничната помощ са регистрирани 7 броя медико-диагностични лаборатории. Към 2010 г. са регистрирани 45 броя лекарски практики за първична медицинска помощ и 42 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ. На територията на Община Асеновград функционира и филиал на Центъра за спешна медицинска помощ - Пловдив. Също така почти всички училища и детски градини са обезпечени с медицинско обслужване, чрез действащи здравни кабинети в тях.

Общо за общината броят на леглата в медицинските заведения е 423. Медицинските кадри също запазват относително постоянен брой, като към 31.12.2010 г. са 227, от които 97 лекари в специализирана медицинска помощ, 45 общопрактикуващи лекари и 73 лекари по дентална медицина.

Здравните институции в общината представляват потенциална възможност за подпомагане на системата за самостоятелно учене в посока на развитие на здравната култура на населението, както и на определени целеви групи. В основата на тази възможност лежи правилното разбиране за значението на създаването на пълноценни условия за самостоятелно учене и обособяването на добри практики в тази сфера.

На територията на общината е представен и Българския червен кръст, които наред с социалните дейности, които развива организира и обучителни курсове. В този смисъл това е ефективен ресурс както за самостоятелно учене така и неформално обучение на населението.

Развитието на спорта в общината е основно организирано на територията на една зала за вдигане на тежести, зала за художествена гимнастика, две баскетболни площадки, гребна база, градски стадион, който включва терен и тренировъчно игрище, многофункционална спортна зала „Асеневци” и спортна база в кв. Долни Воден. 18 спортни игрища и общо 6 туристически хижи, заслони, почивни домове. Спортните обекти могат да се разглеждат като ресурс за неформално обучение и самостоятелно учене.

Общинската образователна система е изградена от: 11 основни училища; 2 средни общообразователни училища; 3 професионални гимназии; 8 централни детски градини; 3 общински детски заведения; 1 общински детски комплекс и 1 помощно училище.

В детските градини са създадени условия за подобряване на качеството на възпитателно- образователната работа с децата, отговарящи на съвременните изисквания, всички детски градини разполагат със ИКТ технологии: компютърни конфигурации, лаптопи, мултимедии, екрани, копирна техника, осигурен е постоянен достъп до интернет. Осигурени са в достатъчна степен дидактични и игрови материали, обособени са кътове по интереси, предразполагащи развиване на творческото мислене и въображение.

Три детски градини разполагат с физкултурно-музикален салон, а четири са приспособили помещения за тази цел. Детските градини разполагат със самостоятелни кухненски блокове. В края на 2006 година от Проект „Красива България” е направен основен ремонт на три ЦДГ, а частично е сменена дограмата в 5 общински и централни детски градини. Останалите детски градини са със стара и износена дограма, която е опасна и не отговаря на изискванията за безопасни условия за възпитание, обучение и труд на персонала. В същото време през отоплителния сезон недоброто уплътнение е предпоставка за преразход на горива и енергия. Всички детски градини в Асеновград са газифицирани с изключение на две, които се отопляват с дизелово гориво.

В дворовете на всички детски градини има обособени кътове за игра, които обаче не са съобразени с нормативните изисквания на Наредба 1/12.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Същите трябва да бъдат приведени в съответствие с Наредбата в срок до 31 декември 2013 г.

Общия брой на училищата в общината е 17. Наличната спортна база в училищата на много места е недостатъчна или не е на необходимото равнище, а има и училища без физкултурни салони. Осигурено е столово хранене във всички училищата. Поради недостатъчна материална база на двусменен режим на обучение са 4 училища в общината.

Като цяло, училищния сграден фонд е сравнително добре осигурен, но поради недостиг от финансови средства не може да се извърши осъвременяване и модернизация на материално техническата база в желаната степен. Необходимо е осигуряване на допълнителен финансов ресурс за енергийно-ефективно саниране на сградите на училищата, инвестиране в обновяване на материално-техническата база, финансиране на нови форми по интереси на учениците и др.

Професионалните гимназии разполагат с класни стаи, компютърни кабинети, работилници, кабинети по чертане, хранилища и лаборатории. Част от сградите са санирани и с подменена дограма. Училищата се отопляват на локолно парно на газ, с изключение на едно.

На територията на община Асеновград функционира 1 ОДК. Сградният фонд е в много добро състояние, като за поддръжката и обновяването му всяка година се осигуряват средства от общинския бюджет. Със средства от строителната програма на Общината през последните 5-6 години е извършено цялостно саниране, подмяна с PVC дограма и газификация.

Сградата на Помощното училище в общината “Св. Архангел Михаил” е построена през 1880 г. и е паметник на културата. В училището има четири учебни кабинета, един компютърен кабинет и една стая, която функционално е разделена на учителска стая, директорски кабинет и счетоводство.

Общият размер на бюджета за 2011г. е 32 724 975лв., от които 9 974 076лв. е размера на общинския бюджет, 63 850 лв. са средства от извънбюджетни фондове, 19 882 222 лв. е стойността на държавните трансфери, 375 802 лв. е стойността на средствата по национални програми и проекти. Общата стойност на привлечените средства от грантови схеми, включително средства по оперативни програми е 2 492 875 лв.

Институционални ресурси

Учебните заведения в общината бяха разгледани от гледна точка на техния сграден фонд и състоянието на материално-техническата база като физични (материални) ресурси, докато акцентът тук е поставен върху техния капацитет, вид и профил.

Възможностите, които предлагат средните общообразователни училища и професионалните гимназии на територията на община Асеновград са от особено значение за придобиване на ключови и професионални компетенции както от младите хора, така и от възрастните.

През учебната 2011/2012 г. в Община Асеновград действат 11 детски градини, с 6 филиала в околните села, като в тях се обучават – 1 848 деца, които се обгрижват в 66 групи /63 градински и 3 яслени/. Броят на децата в общината през последните години се повишава. Това води до недостиг на места в ДГ, до ограничаване приема и до увеличаване на броя на децата в групите, над нормативно определения.

На територията на Община Асеновград има общо 17 училища /13 общообразователни, 3 професионални гимназии и 1 помощно училище/ и 1 обслужващо звено – ОДК. В общинските училища се обучават 5 048 ученика, които се обучават в 237 паралелки, 68 полуинтернатни групи, и 271 деца в 14 подготвителни групи в училищата. Задълбочаващите се демографски проблеми доведоха до необходимостта от оптимизация на училищната мрежа, в резултат на което в предходните 3 години бяха закрити три училища. Броят на педагогическият персонал в общообразователните училища е 423.

Професионално образование и обучение в Асеновград има дългогодишна история и своите традиционни достойнства, които следва да бъдат съхранени. То се осъществява в три професионални гимназии.

В двете СОУ се усвояват знания и умения в профили, свързани с ключовите компетенции – Чужд език, ИТ, Предприемачество, Природоматематически, Стопански мениджмънт, Туризъм.

Трите професионални гимназии осигуряват знания и умения и компетентности в областта на следните специалности: Компютърна техника и технологии с английски език; Електрообзавеждане на производството с английски език; Промишлена електроника; Автоматизация на непрекъснати производства; Електрообзавеждане на производството; Металургия на цветните метали; Технология на полимерите; Машини и съоръжения за обработка на металите; Машини и системи с ПЦУ; Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост; Компютърна техника и технологии; Моделиер – технолог; Оператор в производството на облекло; Фризьорство; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения – с усилено изучаване на английски език. Броят на педагогическият персонал в професионалните гимназии е 76.

ОДК ”Васил Левски” е важна част от образователната система на общината Асеновград. През 2011/2012 учебна година в ОДК се обучават 187 деца. Разкрити са интересни дейности – дърворезба, макраме, авиомоделизъм. Тази година се организира за първи път и „Лятна ваканционна програма” със занимания по плуване, където са обхванати 20 деца, в три групи. Броят на педагогическият персонал е 5. Общия брой ученици е 29 за учебната 2011/2012 г, а броят на педагогическия персонал – 9 човека. Формите на обучение са дневна, самостоятелна и индивидуална.

В Помощното училище е организирано професионално обучение по рамкова програма А, степен на професионална квалификация – първа, по професионално направление Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия, професия Шивач, специалност Шивачество със срок на обучение 2 години, входящо образователно равнище – завършен VІІІ клас на помощно училище или интегрирано обучение в общообразователно училище.

Системата от религиозни центрове е добре развита в общината. Тя се състои от 4 манастира, над 35 християнски църкви, една евангелска църква, над 200 параклиса и 2 джамии. Към някои църкви са открити неделни детски училища. Бачковският манастир е привлекателен център за хиляди богомолци и туристи. “Свети Кирик и Юлита” е един от най-посещаваните духовни комплекси. Мулдавският манастир “Света Петка” е разположен в северните поли на Родопите на седем километра югоизточно от Асеновград. Манастирът “Света Неделя” край село Златовръх е един от големите, но малко известни български манастири.

Чрез своите духовни функции, както и обучителни, що се отнася до неделните училища, религиозните центрове представляват сериозен ресурс за самостоятелно учене и неформално обучение.

В общината функционира и “Дневен център за деца с увреждания” – Асеновград, който е разкрит през 2009г. Целевата група са деца c лека, умерена и средно тежка степен на увреждане , на възраст от 3 до 18 години. Основната цел е интеграцията и рехабилитацията на децата с увреждания, преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот. Работи се с показаните индивидуални потребности и възможности на всяко дете и за тяхното надграждане – занимания на децата в различни области и сфери. Формиране на здравни навици и умения, консултации с родителите и др.

Също така на територията на община Асеновград функционира и Център за обществена подкрепа, който е създаден също през 2009 година и представлява комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Също така центърът предоставя социални, психологически и педагогически услуги на деца в риск в община Асеновград на възраст до 18 год.

В общината са развити социалните услуги домашен социален патронаж, домашен помощник и храна за диабетици. Домашен социален патронаж обслужва 150 човека на територията на Общината, 100 човека в града и 50 по селата. В Храна за диабетици се обслужват 250 човека, на които се предоставя супа и основно ястие приготвени по рецептурници съобразно изискванията със спецификата на заболяването. Домашен помощник е услуга, спечелена от община Асеновград по проект НП “ОСПОЗ”. Числеността на наетите лица по програмата е 14, които обслужват 65 човека на територията на общината.

В общината действа и един дом за хора с физически увреждания. Капацитетът на дома е 40 места, а общия брой на персона в социалното заведение е 21 служители. Услугите, които се предоставят са: задоволяване на ежедневните потребности; рехабилитация; социално – образователни; културно – възпитателни и интелектуални. Също така се работи с хората за усвояване на трудовите навици и умения

В общината функционира един дом за деца, лишени от родителска грижа - “Гергана” в с. Нареченски бани с капацитет от 49 деца на възраст от 3 до 7 години. В дома се работи с деца със специфични потребности; деца с изоставане в развитието; деца със сериозни здравословни проблеми, за които се осъществяват необходимите консултации от специалисти и се прилагат нужните интервенции.

На територията на общината работи и дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи. Капацитета на дома е 65 деца, чиято възраст е от 7 до 18 години. В дома съществуват: психотерапевтичен театър “Възраждане”, създаден с цел понижаване степента на тревожност; издава се вестник “Стъпка напред”; сформирана е музикална група “Звънчета“; основан е клуб “Нашата вяра”, където децата се запознават с различните религии и вероизповедания; дома разполага с т.н. кухня “Кеър”, в която децата имат възможност сами да приготвят любимите си ястия.

Цялостната дейност на социалните центровете, действащите услуги и социални институции, са ефективен ресурс за неформално обучение и самостоятелно учене. Както за децата, така и за възрастните социалното приобщаване е свързано и с професионално консултиране ориентиране, което успешно може да се извършва от професионалисти в рамките на общността.

На територията на община Асеновград съществува Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Социална закрила”, Отдел „Закрила на детето”, Сектор „Хора с увреждания и социални услуги”, Бюро по труда и Детска педагогическа стая, която работи със застрашени от отпадане деца. Дирекция „Социално подпомагане” подпомага финансово родители на ученици и спира финансирането при непосещение на учебни занятия, Бюро по труда организира курсове за обучение, квалификация и преквалификация по програми.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница