Съдържание: Уводстраница3/4
Дата01.02.2017
Размер0.51 Mb.
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4

Заплахи:

 1. Продължаване на негативните демографски тенденции на територията на общината и миграцията;

 2. Запазване на тенденцията за покачване на нивото на безработица;

 3. Негативното влияние на световната икономическа криза;

 4. Загуба на интерес за учене сред гражданите, следствие от невъзможността им за професионална реализация;

 5. Ограничаване на средствата, насочени към неформалното обучение и самостоятелното учене;

 6. Понижаване на качеството на образование и обучение, предоставяно в училищните институции, следствие на намаляването на броя на деца;

 7. Повишаване на броя на групите в риск;

 8. Влошаване на състоянието на местната икономика;

 9. Намаляване на средствата, предоставяни на читалищата и градската библиотека, като средища, активно организиращи различни инициативи на ниво неформално обучение и самостоятелно учене;

 10. Отлив на добре подготвените специалисти, ангажирани в местните бизнес субекти;

 11. Свиване на възможностите за привличане на финансови средства, включително и от оперативни програми и фондове на ЕС.

Възможности – силни страни

Чрез развитата читалищна мрежа и активността на градската библиотека може да се популяризира самостоятелното учене сред местното население, а в полза на неформалното обучение, предлаганите възможности за обучение могат да се разширят или актуализират, следствие на срещи на заинтересованите страни в това равнище на УЦЖ. За анализа на потребностите на пазара на труда от професии силно влияние могат да окажат организирането на срещи и форуми с участието на заинтересованите страни, особено ползотворно би било включването на браншовите и синдикалните организации. Развитието на религиозните училища на свой ред също ще окаже положително въздействие върху духовното развитие на гражданите, а наличието на голям брой параклиси, манастири и църкви е добра предпоставка за това.

Финансирането на специалности от страна на местна бизнес организация може да се разглежда като добра практика, чрез чието разпространение ще се увеличи степента на сътрудничество между бизнеса и училищните институции. Чрез предоставянето на възможност за валидиране на знания и умения, придобити в резултат на предходно учене и популяризирането на тази процедура ще се увеличи интереса на гражданите към възможностите, които УЦЖ им предоставя.

Възможности - слаби страни

Чрез популяризиране на възможностите за самостоятелно учене и повишаване на ефективността на неформалното обучение, повишаването на степента на сътрудничество между различните заинтересовани страни, както и обособяването на механизъм за валидиране на знания и умения, придобити в резултат на предходно учене, ще окаже положително въздействие върху нивото на безработица в общината, като ще я намали и обърне негативната тенденция, особено при гражданите до 39 годишна възраст. Негативните демографски и миграционни тенденции могат да бъдат повлияни, следствие на развитието на местната икономика и намаляването на безработицата.

Чрез повишаване на сътрудничеството между местния бизнес и училищните институции, материално-техническата база на последните може да се оптимизира и разшири. Докато организирането на срещи и форуми с участието на по-широк заинтересовани страни за развитието на професионалното образование и обучение може да окаже благоприятно въздействие в подкрепа на създаването на мрежа от центрове за професионално обучение. Популяризирането на самостоятелното учене ще спомогне за създаването на клубове на пенсионера и други сдружения, обединяващи граждани с общи интереси.

Заплахи – силни страни

Опасността от продължаване на негативната демографска тенденция е реална и сериозна, но за да се забави и обърне е нужно намаляване на безработицата, която е друг съществен проблем, и повишаването на стандарта за живот на гражданите. За целта могат да бъдат използвани браншовите и синдикалните организации, читалищните институции, градската библиотека, развитието и разпространение на установената практики за сътрудничество между бизнес и училищна институция, използването средства по оперативни фондове и програми на ЕС, както разбира се и уникалното културно-историческо наследство.

С оглед на силните страни на общината и ефективното им използване, могат да бъдат минимализирани последствията и от други заплахи, като влошаване на състоянието на местната икономика, отлив на добре подготвени специалисти, намаляване на качеството на образованието и обучението. Чрез местните медии, може да се намали риска от загуба на желанието за учене сред местното население. Функциониращата мрежа от социални услуги представлява също важен елемент за смекчаване на вероятните негативни ефекти от развитието на заплахите.

Заплахи – слаби страни

Влошаването на местната икономика с оглед на отрицателната тенденция на пазара на труда и негативната демографска тенденция е един от най-лошите възможни сценарии за общината. Загубата на интерес и мотивация за учене, както и възможния отлив на добре подготвени специалисти предполага да бъде преодоляна липсата на центрове за професионално обучение чрез мерки за подкрепа за създаването на такива. Намаляването на средствата за читалищните институции и градската библиотека, както и свиването на възможности за привличане на средства от различни фондове и програми ще намали възможностите на гражданите за неформално обучение и самостоятелно учене, което предполага приемането на целенасочен стратегически документ, комплексно обхващащ развитието на УЦЖ системата на местно равнище. Невисокия брой на сдружения на граждани с общи интереси е препятствие, което също трябва да бъде преодоляно по пътя на разширяването на възможностите за самостоятелно учене и в подкрепа за повишаване на жизнения стандарт на гражданите. 1. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Развитието на системата за учене през целия живот в община Асеновград ще спомогне за изграждането на общност от граждани и местни институции и организации, която има капацитет и воля за провеждане и оптимизиране на устойчиви политики за учене през целия живот и е способна да подпомогне личностното и професионално развитие, социалното включване и мотивацията на всеки гражданин за подобряване на собственото му благосъстояние и конкурентоспособността на местната икономика.

В сферата на формалното образование, учащите ще могат да обогатят знанията и уменията си чрез достъп до неформално обучение и самостоятелно учене. В сферата на неформалното обучение ще се изгради мрежа от организации, които чрез активен диалог и актуални обучения ще отговорят на предизвикателствата на пазара на труда. На равнище самостоятелно учене ще се развие подходяща инфраструктура, улесняваща този процес.С оглед постигането на устойчиви резултати на УЦЖ системата и стимулиране на интереса на гражданите към УЦЖ, придобитите знания и умения в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене ще могат да се валидират, чрез създаването на механизъм на местно ниво и обвързването му с професионалното ориентиране и кариерното консултиране.

 1. ПРИОРИТЕТИ - ЦЕЛИ - МЕРКИ

Приоритет 1: Развитие на системата на формално образование и обучение.

Цел 1: Подобряване на предоставяните възможности за образование и обучение в сферата на формалното образование, чрез разширяване на социалния диалог между заинтересованите страни.

Мерки:

 1. Регулярно организиране на местни семинари и форуми с представители на заинтересованите страни в сферата на формалното образование, на които да се прецени степента на съответствие между предлаганите специалности и потребностите от работна сила на местната икономика;

 2. Повишаване на степента на сътрудничество между местните бизнес единици и институциите, предлагащи формално образование, за актуализиране на учебните специалности;

 3. Популяризиране на установената практика и създаването на други за сътрудничество между местни предприятия и училищни институции за финансиране и създаване на подходящи условия за провеждане на практически занимания;

 4. Оказване на подкрепа на местните предприятия за осигуряване на стажантски позиции, чрез активното им включване в процеса на формално образование;

 5. Създаване на център за професионално ориентиране и кариерно консултиране, от които учениците и обучаваните да могат да се възползват;

 6. Периодично организиране на срещи между учениците и обучаваните и представители на местните браншови и синдикални организации, на които първите да добият представа от първа ръка за работата, за правата и отговорностите им като бъдещи служители.

Цел 2: Насърчаване на учениците и обучаваните за включване във форми на неформално обучение и повишаване на интереса им за самостоятелно учене.

Мерки:

 1. Обособяване на ученически клубове във училищните институции, чрез които да се развият знанията и уменията на ученици и обучавани;

 2. Развитие на учебните планове по начин, който насърчава учениците и обучаваните активно да използват ресурсите на градската библиотека и читалищата в общината;

 3. Популяризиране на провежданите конкурси и оказване на подкрепа за организирането и на други ученически конкурси и инициативи, като например конкурс за най-добра любителска снимка;

 4. Оказване на финансова подкрепа на будните деца и тези в нужда за включването им в училищни клубове и неформални обучения, чрез които да развият пълноценно своите таланти;

 5. Регулярно организиране на мероприятия, свързани с професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците и обучаваните;

 6. Ангажиране на родителите на учениците в подходящи инициативи, чрез които да се стимулира активното родителско участие в процеса на учене в семейна среда.

Цел 3: Повишаване на качеството в процеса на усвояване на учебния и обучителния материал в сферата на формалното образование.

Мерки:

 1. Обновяване и разширяване на материално-техническата база на училищните институции, чрез стимулиране на привличането на средства по проектен принцип;

 2. Осигуряване на повече практически часове за учениците и обучаваните в съответното направление;

 3. Повишаване на използването на ИКТ в процеса на преподаване в различните учебни предмети и практически упражнения;

 4. Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал;

 5. Създаване на подходящи инфраструктурни условия за свободен достъп на деца с физически увреждания;

 6. Повишаване на мотивацията за учене на различните групи в риск и оказване на подкрепа за включването им в процеса на формалното образование.

Приоритет 2: Развитие на процеса на неформално обучение.

Цел 1: Развитие на мрежата от неправителствени организации в общината, ангажирани в процеса на неформално обучение.

Мерки:

 1. Стимулиране на организациите, предоставящи обучения насочени към развитие на осемте ключови компетентности у гражданите;

 2. Организиране и провеждане на обучения за обучители, които да бъдат ангажирани в сферата на неформалното обучение;

 3. Оказване на подкрепа за създаването на различни обучителни центрове, популяризиране на процедурата и ползите за учредителите им;

 4. Организиране на обучения на граждани за развитие на умения за ръководене на обучителни центрове;

 5. Стимулиране на местните бизнес организации да включат своите служители в различни обучения;

 6. Повишаване на степента на сътрудничество и обмена на добри практики между институциите, предлагащи неформално обучение на територията на цялата страна;

 7. Стимулиране за създаването на обучителни мрежи.

Цел 2: Насърчаване на гражданите и повишаване на мотивацията им за включване в процеса на неформално обучение.

Мерки:

 1. Провеждане на кампании, разясняващи ползите, от които могат да се възползват гражданите, следствие на включването им в процеса на неформално обучение;

 2. Развитие и популяризиране на подходящ механизъм за валидиране на знания и умения, придобити в резултат на неформално обучение;

 3. Улесняване на прехода от обучение към заетост, чрез развитие на подходящ механизъм за стимулиране на местния бизнес да се възползва от наскоро обучени специалисти;

 4. Насърчаване на инициативността у младите хора и развитие на предприемаческите им умения за стартиране на собствен бизнес;

 5. Оказване на финансова подкрепа на граждани, попадащи в рискови групи и граждани с физически увреждания за включване в различни неформални обучения;

Цел 3: Осигуряване на адекватността на неформалното обучение с оглед на потребностите на местния пазар на труд.

Мерки:

 1. Организиране и провеждане на срещи между представителите на заинтересованите страни за идентифициране на нуждите от специалисти на местния пазар на труд;

 2. Изготвяне на доклад, идентифициращ приоритетните области, за които не достигат добре подготвени специалисти и периодичното му актуализиране с оглед на настъпващите промени на пазара на труда;

 3. Стимулиране на институциите, предоставящи неформално обучение в организиране на курсове, съответстващи на идентифицираните нужди;

 4. Насърчаване на използването на съвременни обучителни подходи и ИКТ технологии в процеса на неформалното обучение.

Приоритет 3: Развитие на самостоятелно учене като подход за придобиване на нови знания и умения сред местното население.

Цел 1: Подобряване на условията в подкрепа за развитие на процеса на самостоятелно учене на местно ниво.

Мерки:

 1. Оказване на помощ и подкрепа за създаване на пенсионерски клубове във всички населени места в общината;

 2. Стимулиране на местното население да се организира в различни сдружения на граждани с общи интереси;

 3. Създаване на информационни центрове, чрез които гражданите и гостите на общината да опознаят по-добре природните забележителности и културно-историческото наследство.

 4. Стимулиране на музеите да изготвят и разпространяват брошури с интересна и образователна информация за своите експонации;

 5. Обновяване и разширяване на материално-техническата база на читалищата и градската библиотека;

 6. Рехабилитация на парковете и градинките в общината, както и на спортните обекти и създаването на нови, в случай че наличните са недостатъчни;

 7. Оказване на финансова помощ за социално слаби семейства за осигуряване на интернет в домовете им;

 8. Стимулиране на здравните институции да организират кампании и инициативи, свързани с повишаването на здравната култура на гражданите, особено на тези, живеещи в населените места, в които не се предоставят здравни услуги.

Цел 2: Популяризиране на процеса самостоятелно учене като такъв и разясняването на ползите от него за гражданите в община Асеновград.

Мерки:

 1. Организиране на разяснителни кампании за това какво представлява самостоятелното учене и как могат да се възползват от този процес гражданите;

 2. Разпространение на информационни материали в подкрепа на осъзнаването на самостоятелното учене като процес сред всички възрастови групи;

 3. Стимулиране на гражданите да демонстрират своите умения, придобити чрез самостоятелно учене като се включат в подходящо организирани конкурси, състезания и инициативи за любители;

 4. Разработване на менторски програми, в които учещи вдъхновяват, мотивират и подкрепят други да учат;

 5. Стимулиране на любителски художествени и културни прояви, които стимулират гражданите да се развиват чрез възможностите на самостоятелното учене;

 6. Насърчаване на ученето между поколенията чрез организиране на тематично насочени срещи между граждани, попадащи в различни възрастови групи.

Цел 3: Повишаване на привлекателността на самостоятелното учене чрез предоставянето на възможност за гражданите да сертифицират знания и умения, придобити чрез самостоятелно учене.

Мерки:

 1. Създаване на подходяща нормативна база, регламентираща достъпа на гражданите до услугите по валидиране, процедурата, функциите и отговорностите на ангажираните институции;

 2. Предоставяне на услуги за професионално ориентиране и кариерно консултиране за всички възрастови групи;

 3. Осигуряване на финансиране за обучение на специалистите към момента и в бъдеще, които са ангажирани с процеса по валидиране на знания и умения;

 4. Популяризиране на този механизъм за валидиране чрез провеждане на информационни кампании относно самата процедура, къде и как може да се осъществи, както и кои и с какво са ангажираните институции;

 5. Осигуряване на контрол върху валидирането на знания и умения, придобити в резултат на самостоятелно учене, който да гарантира качеството на тази услуга и истинността на сертифицираните знания и умения;

 6. Стимулиране на местните работодатели да наемат служители, успешно сертифицирали свои знания и умения, както и да указват съдействие на вече назначените си служители да сертифицират знанията и уменията, които са придобили в процеса на работа.

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ

Постигането на целите на стратегията е в пряка зависимост от прилагането на съвкупност от качествени и количествени индикатори. Те трябва да измерват изходното състояние, напредъка по отношение на качеството и ефективността при постигнатото въздействие, резултатите от ученето и протичането във времето на дейностите, чрез които се постигат целевите индикатори.Индикатори за измерване на изходното състояние:

 1. Брой на проведени срещи, мероприятия и инициативи с участие на представители на съответните заинтересовани страни за актуализиране на възможностите, които УЦЖ системата предоставя на гражданите. (По отделно за всяко ниво на УЦЖ системата – формално образование, неформално обучение и самостоятелно учене.);

 2. Брой възможности за включване на учениците и обучаваните във сферата на формално образование във форми за неформално обучение и самостоятелно учене, както и процент на включените в такива форми;

 3. Предприети действия за повишаване на качеството на предоставяните възможности за образование и обучение в община Асеновград;

 4. Брой на институциите и организациите, пряко ангажирани в сферата на неформалното обучение както чрез предоставяне на обучителни възможности, така и подпомагащи процеса на неформалното обучение;

 5. Брой проведени инициативи за насърчаване на включването на гражданите в процеса на неформално обучение и процент на включените по възрастови групи;

 6. Брой предприети действия за създаване на подходяща инфраструктура за самостоятелно учене;

 7. Брой на включени граждани в процеса на валидиране на знания и умения, придобити в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене.

Индикатори за въздействие:

 1. Нарастване на възможностите за образование и обучение, които УЦЖ системата предоставя на гражданите, следствие на проведени срещи и мероприятия с участие на представители на съответните заинтересовани страни;

 2. Нарастване на възможности за включване на учениците и обучаваните от сферата на формалното образование във форми за неформално обучение и самостоятелно учене и повишаване на включените в такива форми;

 3. Повишаване на броя на включените граждани от всички възрастови групи в различни форми на образование и обучение, следствие на предприетите действия за повишаване на качеството на УЦЖ системата в община Асеновград;

 4. Повишаване на броя гражданите, успешно завършили курсове в сферата на неформалното обучение, следствие на повишаването на институциите и организациите, пряко ангажирани в тази сфера;

 5. Повишаване на мотивацията и интереса на гражданите за използването на възможностите на УЦЖ системата, следствие на проведени информационни кампании за популяризиране и осъзнаване на значението на ученето през целия живот като процес;

 6. Повишаване на броя на обновените и броя на създадените нови обекти в подкрепа на самостоятелното учене. (Паркове, градинки, спортни обекти и т.н.);

 7. Ежегодно повишаване на броя на гражданите, които успешно са валидирали знания и умения, придобити в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене.

Индикатори за постигнати резултати:

 1. Постигането на регулярен и целенасочен диалог между представителите на съответните заинтересовани страни, водещ до ефективното и адекватно развитие на УЦЖ системата в община Асеновград;

 2. Повишаване на мотивацията за учене на учениците и обучаваните в сферата на формалното образование, намаляване на броя на отпадналите от образователната система и повишаване на практично приложимите знания и умения на учещите;

 3. Намаляване на безработицата и обръщане на негативната тенденция за повишаването й, следствие на повишаването на броя на включените граждани от всички възрастови групи в различните форми на образование и обучение, които УЦЖ системата предлага, както и повишаване на броя на успешно завършилите неформални обучения и на тези, валидирали знания и умения, придобити в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене;

 4. По-голямата част от гражданите са запознати със същността на ученето през целия живот и осъзнават значението на този процес, следствие на проведени информационни и разяснителни кампании;

 5. Значително се е повишил броя на местата, обектите и инициативите, чрез които гражданите могат да реализират пълноценно в процеса на самостоятелно учене;

 6. Създаване на трайна тенденция на повишаване на броя на гражданите, които успешно са валидирали знания и умения, придобити в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене.

Индикатори за процесуалност:

 1. През първия четири-годишен период на действие на стратегията трябва да са организирани и проведени по две събития годишно във всяка сфера на УЦЖ системата с участието на представители на съответните заинтересовани страни за актуализиране на възможностите, които УЦЖ системата предоставя на гражданите, а през втория три-годишен период по едно събитие годишно;

 2. През целия период на действие на стратегията трябва да нараства броя на възможностите (и актуализирането им) за включване на ученици и обучавани в сферата на формалното образование в останалите две сфери на УЦЖ системата;

 3. Успоредно на повишаването на възможностите за образование и обучение трябва да бъдат обучени или привлечени обучители в различни направления, като през целия седем-годишен период се предвижда повишаване на тяхната квалификация, както и тази на педагогическите кадри. Специално внимание трябва да се обърне на обучението на служителите, ангажирани в развитието на механизма за валидиране на знания и умения;

 4. През първия четири-годишен период на действие на стратегията се предвижда провеждането на поне две информационни и разяснителни кампании, чрез които гражданите да развият представите си за УЦЖ системата, докато през втория три-годишен период, такива кампании могат да се провеждат и веднъж годишно;

 5. През първият четири-годишен период на действие на стратегията се предвижда увеличаване на броя на гражданите от всички възрастови групи, включени в различни форми на образование и обучение спрямо изходното състояние. Повишаване на броя на тези, които успешно завършват своето образование и обучение и повишаване на броя на гражданите, които успешно са валидирали знания и умения, придобити в резултат на неформално обучение и самостоятелно учене. За втория три-годишен период на действие на стратегията, тези стойности трябва да се повишат, спрямо първия стратегически период.


Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница