Съдържание: Уводстраница2/4
Дата01.02.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
1   2   3   4

Организационни ресурси

В община Асеновград развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. Общината е специализирана в няколко индустриални направления, които се основават главно на използването на местната суровинна база.

В общината преобладават предимно малки и микро предприятия и фирми, свързани с областта на леката промишленост, услугите и селското стопанство, като процентно съотношение те представляват 80% от общия брой регистрирани предприятия на територията на община Асеновград. Определящите икономическата структура на общината са предприятията от химическата промишленост, леката и хранително-вкусовата промишленост, както и дървообработващата промишленост. На територията на общината работят 9 кооперации, 5 сдружения и много дребни частни стопанства.

Химическата промишленост се изразява в преработка на пластмасови отпадъци, главно с вносна суровина; производство на калциев карбид, калциев карбонат, метални опаковки; преработка на пластмаси. В близост до Асеновград е Комбинатът за цветни метали, който е най-голямото на Балканския полуостров за обработка на оловно-цинков концентрат и производство на цветни метали. Леката промишленост включва производството на конфекция, булчини рокли, мебелно производство и дървообработване. Дървообработващата промишленост в региона работи предимно с местна дървесина. Хранително-вкусовата промишленост е приоритетен отрасъл в региона. Строителството също е се отнася към добре развитите отрасли в общината, тъй като в процес на реализация са множество инфраструктурни проекти.

Връзката училище-бизнес на територията на община Асеновград към момента е в посока осигуряване на кадри за производственото предприятие КЦМ – АД, което спонсорира специалност “Металургия на цветните метали” като предоставя безплатни учебници по всички учебни предмети в 9 клас, фирмен транспорт за провеждане на учебните и производствени практики, еднократно през срока на обучение организира “Зелено училище” и тридневна екскурзия. Осигурява пет степендии за целия период на обучение с ангажимент за осигуряване на работа, както за спец. “Металургия на цветните метали”, така и в някои от другите специалности, които намират приложение в производствения цикъл на завода. Учебните практики на спец. “Металургия на цветните метали” и “Технология на полимерите” се провеждат съответно в КЦМ – АД и “Асенова крепост” АД.

На територията на община Асеновград функционират две синдикални организации – КНСБ и КТ Подкрепа, които организират обучителни семинари и курсове. Също така на местно ниво работят и три браншови сдружения - Съюз на предприемачите, Съюз на работодателите в образователната система и Асоциация на хотелиерите и ресторантьорите в Асеновград.

Към местните медии се включват: 3 местни вестника - в. Вестител, в. Регион и в. Асеновградски новинар; 1 кабелна телевизия - ТВ САТ и 4 уеб-странци, които публикуват онлайн новини, засягащи общината. Медиите на местно ниво разполагат с голям потенциал както в промотирането на УЦЖ, така и като ресурс за самостоятелно учене.

Към организационните ресурси на общината спадат и ежегодно честваните празници на местно ниво: Трифон Зарезан, Празник на книгата, Празник на ромите, Нощ на музеите, Празник на хорото и Есенни празници на културата. Също така в община Асеновград всяка година се провеждат и няколко конкурси: Конкурс за най-добро вино, Конкурс за есе и компютърна презентация за деня на народните будители и Конкурс за рисунка.

Честванията на празниците и организирането на конкурси на местно ниво сами по себе си представляват богат ресурс за самостоятелно учене, чрез който гражданите могат да развият своите знания, свързани с конкретния повод и с историята на града, както и да обогатят своите компетентности, включвайки се в различните конкурси.

На територията на община Асеновград работят 32 спортни клуба, като шест от тях са към ДФС „Асеновец”. В спортните клубове са обхванати над 800 деца. Като ресурс за самостоятелно учене и неформално обучение, спортните клубове развиват здравна култура и мотивация за по-успешен живот на децата, а също така и позволява обединяването им по различни спортни интереси.

В община Асеновград развиват дейност общо 12 младежки организации и клубове. Тяхната дейност е свързана с повишаването на гражданската инициатива на местното население, с развитието на скаутски умения сред подрастващите, с мото спорт и мото техника, с екстремни спортове, с екологичното съхранение и развитие на природните дадености, с конната езда и други.

Обединяването на групи от хора според техните интереси, хоби и увлечения под формата на граждански сдружения се разглеждат като ресурс за самостоятелно учене и неформално обучение.Административни ресурси

Общината може да се разглежда като административен ресурс, тъй като в ролята си на орган за осъществяване на местно самоуправление, тя играе ключова роля за изграждането на системата за УЦЖ, чрез възможностите, с които разполага за разработването и изпълнението на стратегически документи, свързани с развитието всички равнища на УЦЖ системата. Общинската администрация е структурирана в 5 дирекции, към които се отнасят 9 отдела и 3 сектора, а към кмета функционират още 2 отдела. Също така, в състава на общинската администрация, освен кмета са заети и трима заместник кметове и един секретар на общината. Общия брой на щатните длъжности в общинска администрация е 157. Общинският съвет се състои от 33 общински съветници.Човешки ресурси

Общия брой на населението на община Асеновград по данни за 2011г. е 66 931 души, от тях 53 543 живеят в градовете и 13 388 в селата. Броят на мъжете в общината е 32 507, а на жените - 34 424. Населението в подтрудоспособна възраст е 10 804, населението в трудоспособна възраст 40 546 и населението в надтрудоспособна възраст - 15 581 души. Естествения прираст на гражданите в общината е измерен с отрицателната стойност -61 човека.

Данните за населението в общината за 2007г. показват, че броят на всички жители е 69 348 човека, от които в градовете са живели 55 612 души, а в селата - 13 736. Броят на мъжете и жените в община Асеновград през 2007г., съответно е бил 33 719 и 35 629. Населението в подтрудоспособна възраст е наброявало 11 574 души, гражданите в трудоспособна възраст са били 42 221, а тези в надтрудоспособна възраст - 15 553 души. Естествения прираст на населението за същата година е измерен като -103 човека.

През 2009г. жителите на общината са наброявали 68 657 души. Към градското население са се причислявали 55 115 човека, а към селското - 13 542. От всички 68 657 души, 33 379 са мъже и 35 278 са жени. Населението в подтрудоспособна възраст е било 11 091, това в трудоспособна възраст - 42 168, а хората в надтрудоспособна възраст, съответно са били 15 398. През тази година се наблюдава и най-високата отрицателна стойност на естествения прираст на населението, а именно -117.

От данните се вижда, че населението по местоживеене е изключително градско – над три четвърти от гражданите в общината населява град Асеновград, а останалите жители се разпределят неравномерно в селата. С население под 100 души са 12 села, а останалите в порядък между 200 и 1000 души. В девет от селата на територията на общината няма детско население, в други пет села детското население е под 10 деца в село, което е рисков фактор за успешното социално включване на тези деца.

Към месец февруари 2012г., броят на децата под 7 години е 4 170, броят на децата от 7 до 13 години е 4 115, броят на деца от 14 до 17 години е 2 424. Жените от 18 до 59 години наброяват 19 321, а броят на мъжете от 18 до 62 години е 21 045. Жените над 60 години са 9 728, а този на мъжете над 63 години - 5 922.

Към началото на учебната 2011/2012 год. в системата на общинското образование са обхванати 1 848 деца, които се обгрижват в детските заведения и 5 048 ученици, които се обучават в училищата и 271 деца в подготвителни групи в училище. Извън системата на предучилищното възпитание всяка година остават необхванати около 5 % от децата, които са предимно от ромската общност. Процента на отпадащите ученици в задължителна училищна възраст, от училищата на територията на общината е 0,6 %, а броят на обхванатите в извънкласни дейности, организирани от обслужващите звена е 187.

Нивото на безработица в общината тенденциозно нараства, към 2007г. броя на безработните лица е 1588, а броят на същите през 2009г. и 2011г. е нараснал, съответно на 2248 и 2397. Като безработни за 2012г. са регистрирани 2608 лица. Нивото на безработицата се покачва, както в градовете, така и в селата на територията на община Асеновград. През 2007г., 2009г. и 2011г. безработните лица живеещи в градовете са били, съответно 1191, 1660 и 1759. Като безработни в селата за 2007г., 2009г. и 2011г. са били регистрирани 397, 588 и 638 души. Към 2012г. безработните лица в градовете продължават да нарастват до 1983, докато в селата се наблюдава лек спад на хората без работа – 625.

От общия брой на безработните за 2012г. 1097 са мъже и 1511 са жени. През годините 2007г., 2009г. и 2011г., безработните мъже са наброявали, съответно 525, 799 и 953, а безработицата при жените за същите години е обхващала, съответно 1063, 1359 и 1444 жени.

Броят на безработните лица на възраст до 29 години е 356 за 2007г., като през 2009г. и 2011г. нараства, съответно на 477 и 643 души, а към 2012г. достига 697 човека. Тенденциозно се увеличават и безработните лица на възраст между 30 и 39 години, като за 2007г. в този възрастов диапазон попадат 363 човека, през 2009г. се увеличава на 473 лица, към 2011г. броят на тези лица нараства на 514, а през 2012г. достига 659 човека.

Тенденцията на повишаване на безработицата се наблюдава и при хората на възраст между 40 и 49 години, с малки промени. Към 2007г. са регистрирани 385 човека, попадащи в този възрастов диапазон, през 2009г. броят на тези лица се увеличава на 530, докато през 2011г. леко спада до 514, след което през 2012г. се повишава почти до стойностите, отчетени през 2009г. – 529.

Непостоянна е тенденцията на повишаване на безработицата сред гражданите над 50 години. Отчетеният брой на такива лица за 2007г. е 484, а през 2009г. този брой рязко нараства до 768 човека. През 2011г. безработните лица над 50 годишна възраст спада до 635, след което през 2012г. отново нараства, като достига до 723.

Сред безработните граждани в общината, броят на тези с основно и по-ниско образование нараства тенденциозно. Отчетените стойности за броя на тези лица през 2007г., 2009г. и 2011г. е съответно, 788, 1159 и 1235 души, като през 2012г. тази стойност отново нараства до 1326.

Същата негативна тенденция се наблюдава и сред безработните лица със средно образование или професионално образование, като за годините 2007г., 2009г. и 2011г., броят им постоянно се увеличава, съответно 679 803 и 894 човека, като през 2012г. достига до 987.

Безработицата сред хората с висше образование също постепенно се увеличава през годините. Броят на тези лица за 2007г. е 121, през 2009г. нараства на 184, през 2011г. се увеличава на 246, а през 2012г. достига до 309 човека без работа.

Лицата, които могат да бъдат определени като специалисти, но са безработни, също страдат от тенденциозно нарастващата безработица в общината. Тения брой е бил 256 човека през 2007г., нараства до 410 през 2009г., като отново се увеличава през 2011г., достигайки 504, а през 2012г. броят на тези лица достига 596.

Гражданите в община Асеновград, които не притежават квалификация и са безработни също се увеличават през годините 2007г., 2009г. и 2011г., техния брой е съответно, 1014, 1256 и 1408, като по последни данни за настоящата 2012г. този брой достига 1525 човека.

Тази тенденция е нарушена единствено при безработните лица с работническа професия. Техния брой нараства от 318 през 2007г. до 492 през 2009г., след което през 2011г. спада леко до 485, като подобен незначителен спад се наблюдава и през настоящата 2012г., през която броят на безработните лица с работническа професия е 483.

По данни на РИО, общия брой на отпадналите от образователната система е 7 през 2010г., след което се повишава на 13 през 2011г. и през настоящата 2012г. достига до 25.

С оглед на неблагоприятната тенденция на повишаваща се безработица в община Асеновград, развитието на системата за УЦЖ чрез реализирането на необходимите мерки е от решаващо значение за качеството на живот на гражданите. 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО

В община Асеновград са разработени и приети с решения на Общински съвет следните стратегически документи: Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013, Актуализиран документ за развитие на община Асеновград за периода 2011-2013г., Програма за управление на община Асеновград 2011-2015, Програма за развитие на образованието 2014-2020 и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015).

Съдържанието на проучените документи и информацията за текущото състояние на община Асеновград са основание за извода, че формулираните стратегически цели и приоритети на общинската политика съответстват в известна степен на целите на ученето през целия живот.

Актуализираните документи за изпълнение на Общинския план за развитие са изготвени на базата на междинната оценка и годишните доклади за наблюдение, като са съобразени с актуалните нужди на местната общност за укрепване на институционалния капацитет и човешките ресурси на местно ниво. Бъдещото социално-икономическо развитие на общината се свързва с УЦЖ в трите му измерения - формално, неформално и самостоятелно учене. Демографското и урбанистично развитие на общината кореспондира с обществените очаквания към образователната система за предоставяне на качествено образование и с мотивацията за учене през целия живот в съответствие с потребностите на социално-икономическата и културна среда.

В стратегическите документи на община Асеновград по различен начин и в различна степен са посочени актуални проблеми, свързани с човешките ресурси –квалификацията на кадри, включването на деца и възрастни от уязвими групи и в неравностойно социално положение, с отпадналите ученици от училище, възможности за реализация на младите хора в общината и т.н. Въпросът за обучение в осемте ключовите компетентности също е застъпен предимно в сферата на чуждоезикови умения, работа с ИКТ, социални и граждански компетенции.

Анализът на различните ресурси, с които разполага община Асеновград в отделните ресори- икономика, социални дейности, образование и т.н. е обективен и извежда ясни приоритети за развитие. В ОПР 2007-2013 и в посочените приоритети се откриват препратки към ученето през целия живот - УЦЖ се разглежда като инструмент за повишаване на квалификацията, оттук степента на заетост и намаляване на безработицата. Тази позиция се проектира в целите и мерките, свързани с повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, подобряване качеството на живот, развитие на сътрудничество за европейско сближаване, задълбочаване на партньорството и добросъседство за постигане на устойчиво развитие, както и укрепване на институционалния капацитет и човешките ресурси на местно ниво за подобряване процеса на управление. Планираните мерки демонстрират разбирането за образование като инфраструктура на формалното образование, но не се ограничава само до там. Независимо от това, целите и мерките свързани с останалите нива на УЦЖ предполагат систематизирането им и разглеждането им в контекста на неформалното образование и самостоятелното учене.

Анализът на общинската образователна система и данните от Общинския план за развитие през периода 2007-2013 год. дава основание за открояване на редица закономерности в текущото състояние на политиките в системата за УЦЖ. Въпреки наличието на квалифицирани кадри в образователната система, модернизирането и развитието на системата на общинското образование не може да бъде осигурено единствено с ресурсите от държавния бюджет за държавно делегирана дейност “Образование”.

Липсата на информационни центрове и центрове за професионално ориентиране и ниската степен на взаимодействие с бизнеса относно осигуряване на реални работни места и изнесени практики в професионалното обучение е резултат и от слабата активност на гражданския сектор в сферата на образованието и в помощ на продължаващото обучение. Необходимо е да се развият оптимално възможностите на публично-частните партньорства в областта на образованието и максимално да се използват възможностите за проектно финансиране на образователни дейности в общината.

По отношение на качеството и ефективността, добри местни политики се прилагат за финансовото осигуряване, посредством дейности, предвидени в ОПР и решения на Общинския съвет за: съществуване на маломерни паралелки – ежегодно; подпомагане на абитуриенти – сираци - ежегодно; финансова помощ на ученици и семейства на ученици в затруднено финансово положение; финансова помощ на даровити деца; финансова помощ за поевтиняване на транспорта на пътуващи деца до училища, които не са средищни.

Търсенето на съответствие между очаквано състояние и действително състояние на цялостната система на УЦЖ в общината е най-отчетливо очертано в Програмата за управление на община Асеновград - подпрограма Образование и култура, в която очакваните резултати се свързват с изграден он-лайн непрекъснат динамичен и продуктивен контакт с образователните институции (полудневни детски градини, целодневни детски градини, основни училища, средни общообразователни училища); с обновяване на сградния фонд и спортните площадки (целево или съфинансиране на проекти) и/или други оперативни разходи на образователните институции; с пълен обхват на децата в детските градини; с разработена подпрограма „Общинска библиотека” с конкретни финансови ангажименти на общината, обвързани с бюджет за нейното функциониране като културна институция; с реновация на зрителна зала, сценичен блок и гримьорни в читалище „Родолюбие – 1873”, и изградена лятна сцена.

В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) също се засяга развитието на УЦЖ на местно ниво, чрез поставянето на някой приоритети, цели и подцели, както ще стане ясно от извадката. „Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск, Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляванена броя на децата, отглеждани в специализираните институции, чрез: Приоритет 1.2. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата. Специфична цел 1.2.3. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование и здравеопазване. Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение, Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез: Приоритет 2.1. Подкрепа за трудова и професионална реализация на лица и групи в неравностойно положение. Специфична цел 2.1.1. Повишаване на възможностите за успешна трудова и професионална реализация за хората в неравностойно положение в област Пловдив. Специфична цел 2.1.2. Подкрепа на развитието на социална икономика.“

Съчетаването на правомощията на органа на изпълнителната власт като ръководител на администрацията със специални правомощия, пряко свързани с УЦЖ, намира своята проекция в изграждането на реално функциониращ съвет по образование.

Открояват се и редица области, нуждаещи се от подобрения. Липсата на проекти, насочени към реализиране на политиката за учене през целия живот, е основание за поставяне на специален акцент върху необходимостта от развитие на проектното финансиране на образователни дейности и на разширяване на взаимодействието с бизнеса за осигуряване на реални работни места. Увеличаването на броя на обучените възрастни по национални програми /мерки за насърчаване на заетостта/ и по програми с европейско финансиране /”Аз мога повече”, „Развитие” и др./ и намаляването на броя на обучените младежи потвърждава липсата на системност в развитието на неформалното обучение и самостоятелното учене. Липсата на активен и ползотворен диалог между образователните институции и местния бизнес за подготовка на квалифицирани и необходими специалисти влияе в значителна степен на професионалната адаптивност и професионалната квалификация. Също така не са ясно идентифицирани показателите за измерване на резултатите от планираните и провежданите политики, свързани по един или друг начин с УЦЖ.Въпреки наличието на стратегически документ във сферата на формалното образование - Програма за развитие на образованието 2014-2020, развитието на УЦЖ системата изисква комплексност, последователност и целенасоченост. Необходимо е преразглеждане и увеличаване на функциите на заинтересованите страни, както и предприемане на дейности, свързани с подобряване на възможностите за достъп до УЦЖ, осигуряване на качество и ефективност на УЦЖ, професионално обучение в контекста на УЦЖ; обучение на учители и обучители; ориентиране през целия живот; признаване на квалификации; оценяване на резултатите от ученето; научно-изследователско осигуряване на УЦЖ; финансово осигуряване на УЦЖ.

 1. SWOT АНАЛИЗ

Силни страни:

 1. Развита и оптимизирана мрежа от училища и детски градини;

 2. Развита и функционираща читалищна мрежа, развиваща дейности, свързани с неформалното обучение и самостоятелното учене;

 3. Активно действие на градската библиотека, чрез организиране на курсове и осигуряване на свободен интернет достъп за гражданите;

 4. Уникално културно-историческо богатство;

 5. Финансиране на две специалности в професионална гимназия, осигуряване на условия за провеждане на стаж и осигуряване на стипендии от страна местно бизнес предприятие;

 6. Разработване на проекти, свързани с развитието на формалното образование в общината.

 7. Достъп до европейски фондове и програми за финансиране на проекти, свързани с развитието на човешките ресурси;

 8. Организиране и провеждане на конкурси, състезания и инициативи за деца;

 9. Функционираща мрежа от социални услуги, насочени както към деца, така и към възрастни;

 10. Активни местни медии;

 11. Действащи младежки организации;

 12. Наличие на синдикални и браншови сдружения.

Слаби страни:

 1. Негативни демографски тенденции;

 2. Тенденциозно нарастване на безработицата като цяло;

 3. Повишаване на безработните граждани в трудоспособна възраст до 39 години;

 4. Неравномерно разпределение на населението в общината;

 5. Липса на деца в девет населени места и присъствие на до 10 деца в други пет села;

 6. Материално-техническата база в училищните институции не е в достатъчно добро състояние;

 7. Липсват центрове за професионално обучение;

 8. Преобладаващи микро и малки бизнес организации, което предполага ограничен бюджет за обучения;

 9. Липса на стратегически документ за развитието на УЦЖ системата на местно ниво;

 10. Наличието на един единствен клуб на пенсионера ограничава достъпа на възрастните хора до възможностите за самостоятелно учене, които този тип организации предлагат;

 11. Недобре разпределена мрежа от здравни институции на територията на общината;

 12. Невисок брой на сдружения на граждани с общи интереси.

Възможности:

 1. Популяризиране на възможностите на гражданите за неформално обучение;

 2. Създаване на подходяща инфраструктура за самостоятелно учене;

 3. Развитие на предприемаческите умения на местното население;

 4. Актуализиране на специалностите в професионалните гимназии, съобразено с променените условия на пазара на труда;

 5. Развитие на религиозните училища като форма за неформално обучение;

 6. Повишаване на степента на включване на служители, работещи в местните фирми в различни обучения, чрез които да развият своите знания и умения;

 7. Създаване на достъп до значими местни паметници на културата, чрез определяне, изграждане и организиране на маршрути за гости и туристи;

 8. Създаване на пълноценни условия за валидиране на знания и умения, придобити в резултат на предходно учене;

 9. Повишаване на сътрудничеството между местния бизнес и образователните и обучителни институции при подготовката на учениците и обучаваните;

 10. Повишаване на интереса на местното население към възможностите, които УЦЖ предоставя;

 11. Повишаване на интереса на заинтересованите страни за развитие на местната УЦЖ система.


Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница