Списък на приложенията към публична покана с предмет: дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили, собственост на есо еад в мер плевен и тду северДата16.11.2017
Размер310.65 Kb.
Размер310.65 Kb.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗМИВАНЕ НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ ДО 3,5 ТОНА АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЕСО ЕАД В МЕР ПЛЕВЕН И ТДУ СЕВЕР


І. Пълно описание на обекта на поръчката

ІІ. Указания към участниците

ІІІ. Образци

IV. Проект на договор

Плевен, 2014 г.


РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
ЕСО ЕАД, МЕР Плевен в качеството си на възложител по член 7 т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на Глава осма «а» от ЗОП, обявява поръчка с предмет: Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север
1. Предмет на поръчката - Възложителят предвижда външно, вътрешно измиване и пране на тапицерии на леките и товарни до 3,5 тона автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север, посочени в Приложение 1.

2. Място за изпълнение на поръчката – база на изпълнителя.

Възложителят предвижда дейностите, заложени в предмета на поръчката, да се извършват в град Плевен3. Обем на поръчката

3.1.Поръчката е със срок на изпълнение една година от датата на сключване на договори с Участника.

3.2. Поръчката включва външно, вътрешно измиване и пране на тапицерии на автомобили, собственост на Възложителя – леки и товарни до 3,5 тона.

РАЗДЕЛ ІI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Изисквания към участниците

1. Да се използват качествени измиващи препарати

2. Да се използват съвременни технически средства при измиването на автомобилите.

3. При получена заявка от Възложителя до 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до края на същия ден

4. При получена заявка от Възложителя след 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до 12:00 часа на следващия ден

5. Участниците в поръчката трябва да отговарят на всички изброени по-горе изисквания и да имат възможност за извършване на дейностите по обществената поръчка.6. Участниците в поръчката трябва да гарантират приоритетно обслужване на автомобилите на възложителя
Приложение № 1
СПИСЪК на автомобилите в МЕР Плевен и ТДУ Север


по ред

марка

модел

обем на двигател (куб.см)

година на производство

вид гориво

Брой

1.

НИСАН

ПАТРОЛ

2953

2009

ДГ

3 броя

2.

ПЕЖО

ЕКСПЕРТ

1997

2009

ДГ
3.

ДЕУ

ЛАНОС

1500

2001

А95
4.

ПЕЖО

ПАРТНЕР

1400

2001

А95

4 броя

5.

ШКОДА

ОКТАВИЯ

2000

2005

А95
6.

ХЮНДАЙ

САНТА ФЕ

2400

2005

А95

2 броя

7.

ПЕЖО

БОКСЕР

2800

2005

ДГ
8.

ВАЗ

21213

1690

2001

А95
9.

ВАЗ

2121Нива221

1600

1988

А95
10.

УАЗ

31514

2445

2001

А95

3 броя

11.

УАЗ

396206

2445

2001

А95
12.

УАЗ

31512

2445

1993

А95
13.

УАЗ

469Б

2445

1975

А95
14.

ХЮНДАЙ

САНТА ФЕ СМ

2188

2008

ДГ
15.

СИТРОЕН

БЕРЛИНГО

1560

2008

ДГ

2 броя

16.

ПЕЖО

308 ВК

1560

2009

ДГ

2 броя

17.

ПЕЖО

ПАРТНЕР

1560

2009

ДГ
18.

НИСАН

НАВАРА

2488

2008

ДГ

3 броя

19.

ФОРД

РЕЙНДЖЪР

2500

2008

ДГ
20.

ПЕЖО

ПАРТНЕР

1560

2008

ДГ
21.

ФОРД

РЕЙНДЖЪР

2499

2006

ДГ
22.

СИТРОЕН

ДЖЪМПЕР

2000

2001

А95
23.

ШКОДА

ФЕЛИЦИЯ

1289

2001

А95
24.

ПЕЖО

206

1360

2005

А95


Забележка:

1. Там, където в таблиците изрично не са посочени бройки автомобили, да се счита че броят е един.

2. В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.
IІІ. Указания към участниците
1.Общи указания:

1.1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия.

1.2. Всеки от участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

1.3. В поръчката едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.5. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:   1. Публична покана.

   2. Пълно описание на обекта на поръчката.

   3. Технически спецификации.

   4. Проект на договор за изпълнение на поръчката.

   5. Указания към участниците.

   6. Образци за участие в обществената поръчка.

1.6. За всички неуредени въпроси в настоящите приложения се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р България.
2. Указания за подготовка на офертата

2.1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

2.2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.3. Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за подаване на офертата - посочени в поканата за участие). Ценовото предложение се представя в плика на офертата в отделен запечатан непрозрачен плик.

2.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

2.5. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.2.6.

2.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят както следва:

2.6.1.Документите - Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки се представят от всеки подизпълнител;

2.6.2. Декларацията за наличието на необходимите бази за ГТП, необходими за изпълнение на поръчката се представя от всички подизпълнители.
3. Оценка на офертите и сключване на договор.

3.1.Възложителят сключва договор с класирания на първо място участник .

3.2.Съгласно чл.101д от ЗОП, Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

3.3. Възложителят си запазва правото да сключи договор с участника класиран на второ място в случаите когато участникът класиран на първо място откаже да сключи договор или не отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1, т.1.

3.4. Комисията отваря пликовете с ценовите предложения само на допуснатите до оценка участници

3.5. Комисията има право да изисква писмено от всеки участник допълване и разяснение на документите, с които се доказва съответствие на критериите за подбор, както и разяснение по предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение.

3.6. Комисията има право да изиска писмено намаляване на предложената цена от всички допуснати участници.

3.7. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 (чл. 101е).. Ако определеният за изпълнител не представи цитираните документи или откаже да сключи договор, Възложителят може да прекрати поръчката или да сключи договор с втория класиран участник, ако отговаря на изискванията на Възложителя.IIІ. образци

1. Образец на оферта


(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД МЕР Плевен

гр. Плевен 5800

ул. „Сторгозия” № 28


О Ф Е Р Т А
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили,собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север”
От ..................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,

(улица, град, община)

ЕИК..................................................................................................................................................,

представлявано от ............... .........................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти .......................................................................................,

адрес за съобщения .......................................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:
Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.
Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ............/минимално 60/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки.

До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

3. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки от участника за приемане на условията в проекта на договор

4. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки от участника

5. Ценово предложение – в отделен незапечатан плик

6. Техническо предложение

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.......................................................................(име и фамилия)

.......................................................................(длъжност на представляващия участника)

2. Образци на декларацииД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ -ата.......... ........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр...............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили,собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм осъден с влязла в сила присъда за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Кандидатът/участникът, който представлявам:
- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР:............................(подпис и печат)
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... ........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр...............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили,собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север”


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР: .........................(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т.11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили,собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север”

ДЕКЛАРИРАМ

В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили,собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север”
декларирам, че съм запознат и приемам условията в проекта на договор.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)РАЗДЕЛ ІV. ОБРАЗЦИ НА документи, неразделна част от ПЪРВОНАЧАЛНАта ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД, МЕР Плевен

гр. Плевен 5800

ул. „Сторгозия”, №28
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили,собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север”

От ......................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Относно сроковете за изпълнение на услугата, предлагаме:

1.1.При получена заявка от Възложителя до 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до ............... часа на същия ден.

1.2.При получена заявка от Възложителя след 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до ............... часа на следващия ден.

1.3. При спешна ситуация - реакция до ............................ (не повече от 2 (два) часа)

1.4.Време за извършване на дейностите предмет на настоящата поръчка – в рамките на .......................... часа (не повече от 1 (един) работен ден.).

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, в това число гарантираме приоритетното обслужване на автомобилите на възложителя.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

....................................................................(длъжност на представляващия участника)

4. Образец на ценово предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Плевен

гр. Плевен 5800

ул. „Сторгозия” № 28
ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили,

собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Север”
От ...........................................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е ............................. (............................................................................................................ словом) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове услуги, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА
НАИМЕНОВАНИЕ

Еднична цена

Външно измиване

Вътрешно измиване

Пране тапицерии

 

Лек автомобил


 

Миниван

Джип до 5 места

Пикап до 5 места


 

Автобус до 11места


 

Общо в лева без ДДС:

Единичните цени не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.

Всички посочени цени са в лева, франко мястото на изпълнение на услугите, с включени всички разходи, без ДДС.

при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между изписана цифром и словом цена ще се зачита изписаната словом.Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.......................................................................(име и фамилия)

.......................................................................(длъжност на представляващия участника


ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР
Д  О  Г  О  В  О  Р
ПЛ- ДОГ- ............... /................. 2014год.
Днес, .............. 2014  година, в гр. Плевен между:
ЕСО ЕАД – МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛЕВЕН със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул."Сторгозия" № 28, ЕИК по БУЛСТАТ 1752013040070, Ид. № по ДДС: BG 175201304, представлявано от инж. Иван Василев Йотов – Ръководител МЕР Плевен, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

......................................, със седалище и адрес на управление .................................., ЕИК ..................................., иден. номер по ЗДДС BG .................................., представлявано от ...................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи този договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни поръчка с предмет: Дейности по измиване на леки и товарни до 3,5 тона автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен и ТДУ Северв съответствие с разпоредбите на този договор и в обем, съгласно изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


2. ЦЕНИ

2.1 Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за цялостното изпълнение на договора ще се определи в процеса на изпълнението му, в зависимост от действително извършените дейности, съгласно единичните цени в лева без ДДС от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора, но не повече от 3 000/три хиляди/ лева без ДДС за целия срок на договора.

2.2. Единичните цени на стоките, предмет на настоящия договор, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва:


НАИМЕНОВАНИЕ

Еднична цена

Външно измиване

Вътрешно измиване

Пране тапицерии

Лек автомобил


Миниван


Джип до 5 места


Пикап до 5 места


Автобус до 11места
3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно цената за всички извършени услуги по договора през отчетния период в размер на 100 % в срок до 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

(а) Оригиналнa данъчнa фактурa, издаденa за всички обслужени автомобили през отчетния период. 

(б) Пълен опис на обслужените автомобили през отчетния период.

3.2. Фактурата се представя до 5-то число на месеца следващ отчетния период
3.5. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1. .При получена заявка от Възложителя до 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до ............... часа на същия ден.

4.2.При получена заявка от Възложителя след 12:00 часа за измиване на автомобила същият да бъде приет до ............... часа на следващия ден.

4.3. При спешна ситуация - реакция до ............................ (не повече от 2 (два) часа)

4.4.Време за извършване на дейностите предмет на настоящата поръчка – в рамките на .......................... часа (не повече от 1 (един) работен ден.).

4.3. Не се включва в определените срокове на договора времето за престой, когато възложителят е наредил временно спиране изпълнението на поръчката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят има право да заявява предварително, съгласно техническото предложение, автомобилите, подлежащи на измиване.

5.2. Възложителя определя свой представител, отговарящ по координацията за изпълнението на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за времето на действие на договора.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на работите, предмет на този договор, да осъществява контрол по качеството на изпълнението, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни услугата качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на забавяне или невъзможност при изпълнение на услугата.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на т.3 от договора.

6.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в края на отчетния период да представи Пълен опис на обслужените автомобили през отчетния период.

6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определените лица за контакти.


7. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. При забава изпълнението на своите задължения, както е договорено в т. 4. от този договор (с изключение на случаите на непредвидени обстоятелства), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % на ден от стойността на услугите, без ДДС. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

7.2. възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

7.4. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да заплати, както е уговорено в този договор (с изключение на непредвидени обстоятелства), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.
8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

8.1. Непредвидени обстоятелства съгласно т.9.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие от 5 (пет) дни.

8.3. В случаите на чл. 8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

8.4. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения към момента на прекратяването.

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи каквито и да било обезщетения, неустойки или каквито и да било други суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обещетение за претърпените вреди от сключването на договора.


9. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорните условия.

9.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непредвидените обстоятелства се доказват от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско - промишлена палата, гр. София.

9.3. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.4. Ако непредвидените обстоятелства траят повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 - дневно предизвестие. В този случай неустойки не се дължат

10. СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.11. СЪОБЩЕНИЯ

11.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

11.2. За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс.


12. други УСЛОВИЯ

12.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

12.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

12.3. Договорът влиза в сила след подписването му от двете страни.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложенията към нея.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :

образец за банкова гаранция за изпълнение на договорДо

ЕСО ЕАД, МЕР Плевен

гр. Плевен 5800

ул. „Сторгозия”, №28

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)
Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница