Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна Приложения към глава 7 относно търговията с услуги, установяването и електронната търговиястраница1/17
Дата18.11.2017
Размер3.02 Mb.
Размер3.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 9.4.2010 г.

COM(2010) 137 окончателен

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

Приложения към глава 7 относно търговията с услуги, установяването и електронната търговияПРИЛОЖЕНИЕ 7-А

Списък на задълженията

ЕС като страна по споразумението

1. Списък на задълженията в съответствие с член 7.7 (трансгранично предоставяне на услуги)

2. Списък на задълженията в съответствие с член 7.13 (установяване)

3. Списък на резервите в съответствие с член 7.18 (Ключов персонал и дипломирани стажанти) и член 7.19 (Търговци на бизнес услуги)

Корея


4. Списък на специфичните задължения в съответствие с членове 7.7, 7.13, 7.18 и 7.19

А. Списък на специфичните задължения в секторите на услугите

Б. Списък на специфичните задължения в областта на установяването

ПРИЛОЖЕНИЕ 7-А-1

Ес КАТО СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО

Списък на задълженията в съответствие с член 7.7

(ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ)

1. В изложения по-долу списък на задълженията са посочени секторите в сферата на услугите, либерализирани съгласно член 7.7, и ограниченията под формата на резерви по отношение на достъпа до пазара и националното третиране, приложими към услуги и доставчици на услуги от Корея в посочените сектори. Списъкът съдържа следните елементи:

а) първа колона, в която са посочени секторът или подсекторът, в рамките на който ЕС като страна по споразумението е поела задължението, и обхватът на либерализацията, към която се прилагат резервите; и

б) втора колона с описание на приложимите резерви.

Не се поемат задължения относно трансграничното предоставяне на услуги в обхванати от настоящото споразумение сектори или подсектори, които не са посочени в списъка по-долу.

2. За определянето на отделните сектори и подсектори:

а) CPC означава Централната класификация на продуктите, посочена в бележка под линия 27 към член 7.25, а

б) CPC ver. 1.0 означава Централната класификация на продуктите, съставена от Статистическата служба на Организацията на обединените нации, Statistical Papers, Series M, № 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3. Списъкът по-долу не включва мерки, свързани с изискванията и процедурите за квалификация, с техническите стандарти и с изискванията и процедурите за лицензиране, когато те не представляват ограничение по отношение на достъпа до пазара или националното третиране по смисъла на членове 7.5 и 7.6. Дори и да не са включени в списъка, тези мерки (например необходимостта от получаване на лиценз, задълженията за универсална услуга, необходимостта от признаване на квалификациите в регулираните сектори и необходимостта от полагане на специални изпити, включително езикови) при всички положения се прилагат към услугите и доставчиците на услуги от Корея.

4. Списъкът по-долу не засяга възможността за осъществяване на трансгранично предоставяне на услуги, предвидено в член 7.4, параграф 3, подточка i), в определени сектори и подсектори на услугите, нито съществуването на публичен монопол и изключителни права съгласно списъка на задълженията относно установяването.

5. Съгласно член 7.1, параграф 3, списъкът по-долу не включва мерки във връзка със субсидии, отпуснати от която и да било от страните.

6. Правата и задълженията, произтичащи от посочения по-долу списък, нямат непосредствено действие и съответно не предоставят пряко никакви права на отделни физически или юридически лица.

7. В списъка по-долу са използвани следните съкращения:

AT Австрия

BE Белгия

BG България

CY Кипър

CZ Чешка република

DE Германия

DK Дания


EU Европейски съюз, включително всички негови държави-членки

ES Испания

EE Естония

FI Финландия

FR Франция

EL Гърция

HU Унгария

IE Ирландия

IT Италия

LV Латвия

LT Литва

LU Люксембург

MT Малта

NL Нидерландия

PL Полша

PT Португалия

RO Румъния

SK Словашка република

SI Словения

SE ШвецияUK Обединено кралство

Сектор или подсектор

Описание на резервите

ВСИЧКИ СЕКТОРИ

Недвижимо имущество

За начини 1 и 2

Всички държави-членки с изключение на AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Няма.

AT: При придобиването, покупката, лизинга и наемането на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица се изисква разрешение от компетентните регионални органи (Länder), които вземат предвид факта дали са засегнати или не съществени икономически, социални или културни интереси.

BG: Чуждестранни юридически лица и чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, могат да придобиват собственост върху сгради и ограничени права на собственост1 върху недвижимо имущество с разрешение на Министерството на финансите. Изискването за разрешение не се прилага за лица, които са инвестирали в България.

Чуждестранни граждани, които пребивават постоянно в чужбина, чуждестранни юридически лица и дружества, в които чуждестранното участие осигурява мнозинство при вземане на решения или блокира вземането на решения, могат с разрешение да придобиват права на собственост върху недвижимо имущество в специфични географски райони, определени от Министерския съвет.

CY: Нелиберализирани.

CZ: Ограничения, отнасящи се до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните лица могат да придобиват недвижими имоти чрез учредяване на чешки правни субекти или чрез участие в съвместни предприятия. За придобиването на земя от чуждестранни лица се изисква разрешение.

DK: Ограничения относно закупуване на недвижими имоти от физически или юридически лица, които не пребивават в страната. Ограничения относно закупуване на селскостопански имоти от чуждестранни физически лица или юридически лица.

EL: Съгласно Закон № 1892/90 всеки гражданин, който желае да придобие земя в погранични зони, трябва да получи за тази цел разрешение от министъра на отбраната. Според установената административна практика предоставянето на разрешение в случай на преки инвестиции се ползва с облекчен режим.

FI: (Аландски острови): Ограниченията се отнасят до правата на физическите лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, както и до правата на юридически лица, що се отнася до придобиването и притежаването на недвижими имоти на Аландските острови без разрешение от компетентните органи на тези острови. ограниченията се отнасят до правото на установяване и до правото на предоставяне на услуги от физически лица, които не притежават местно гражданство на тези острови, и от юридически лица без разрешение от компетентните органи на Аландските острови.

HU: Ограничения върху придобиването на земя и недвижими имоти от чуждестранни инвеститори.2

IE: За придобиването на всякакви права върху земя в Ирландия от национални или чуждестранни дружества или от чуждестранни граждани е необходимо предварително писмено съгласие от Комисията за поземлени имоти. Ако съответната земя е предназначена за ползване с икономическа цел (освен земеделие), това ограничение отпада след издаване на съответно удостоверение от Министерството на предприятията, търговията и трудовата заетост. Тези разпоредби не се прилагат за земи, разположени в границите на градовете и населените места.

IT: Покупката на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица е предмет на условие за реципрочност.

LT: Нелиберализирани за придобиването на земя. 3

MT: Продължават да се прилагат изискванията на малтийското законодателство и разпоредби по отношение на придобиването на недвижими имоти.

PL: За придобиването, пряко или непряко, на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица е необходимо разрешение. Нелиберализирани за придобиването на държавна собственост (например разпоредби, уреждащи процеса на приватизация).

RO: Физически лица, които не притежават румънско гражданство и не пребивават в Румъния, както и юридически лица, които не притежават румънско гражданство и чието седалище е извън Румъния, не могат да придобиват собственост върху терени посредством актове inter vivos.

SI: Юридическите лица с чуждестранно капиталово участие, установени в Република Словения, могат да придобият недвижими имоти върху словенска територия. Клоновете4, установени в Република Словения от чужденци, могат да придобиват само недвижими имоти, с изключение на земя, необходими за упражняването на икономическата дейност, за която са създадени. Специално разрешение е необходимо за придобиването на недвижими имоти, разположени на по-малко от 10 километра от границата, от дружества, в които мажоритарният дял от капитала или от правата на глас принадлежи пряко или непряко на юридически лица или на граждани на другата страна по споразумението.

SK: Ограничения, отнасящи се до придобиването на недвижими имоти от чуждестранни физически или юридически лица. Чуждестранните лица могат да придобиват недвижими имоти чрез учредяване на словашки правни субекти или чрез участие в съвместни предприятия. Нелиберализирани за придобиването на земя.

1. БИЗНЕС УСЛУГИ
А. Професионални услуги
а) Правни услуги

(CPC 861)5с изключение на правни консултации и услуги във връзка с документи и удостоверявания, предоставяни от юристи, изпълняващи обществени функции, като например нотариуси, „huissiers de justiceили други „officiers publics et ministériels.“

За начини 1 и 2

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност, необходима за упражняване на професията в областта на местното право (на ЕС и държавата-членка), се прилага условие за гражданство.

BE, FI: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност, необходима за правно представителство, се прилагат условие за гражданство и изискване за пребиваване. В Белгия се прилагат квоти за явяване пред „Cour de cassation“ по дела, които не са наказателноправни.

BG: Корейски юристи могат да представляват само граждани на Корея в условия на реципрочност и сътрудничество с български юристи. За свързани с правна медиация услуги се изисква постоянно пребиваване.

FR: За достъпа на юристите до професията „avocat auprès de la Cour de Cassation“ и на „avocat auprès du Conseil d’Etat“ се прилагат квоти и условие за гражданство.

HU: За придобиване на пълна адвокатска правоспособност се прилагат условие за гражданство и изискване за пребиваване. Обхватът на правните дейности на чуждестранните юристи се ограничава до предоставяне на правни консултации.

LV: Изискване за гражданство на положили клетва адвокати, за които е запазено правото на процесуално представителство по наказателноправни дела.

DK: Предлагането на правни консултации на пазара е ограничено до юристи, които имат датско разрешително за упражняване на професията, и до адвокатски кантори, регистрирани в търговския регистър на Дания. За да му бъде издадено датско разрешително, лицето трябва да положи датски изпит по право.

SE: За придобиване на адвокатска правоспособност, необходима единствено за използването на шведското звание „advokat“, се прилага изискване за пребиваване.

б) 1. Счетоводство и счетоводни услуги

(CPC 86212, различни от „одиторски услуги“, CPC 86213, CPC 86219 и CPC 86220)За начин 1

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Нелиберализирани.

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи.

За начин 2

Няма.


б) 2. Одиторски услуги

(CPC 86211 и 86212, различни от счетоводни услуги)За начин 1

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Нелиберализирани.

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи и за извършване на одитите, предвидени в специални австрийски закони (например Закона за акционерните дружества, Закона за фондовата борса, Закона за банковата дейност и пр.)

SE: Само одобрени в Швеция одитори могат да извършват правен одит на някои правни субекти, inter alia на всички дружества с ограничена отговорност. Единствено те могат да притежават дялове/акции или да стават съдружници в дружества, които извършват професионален одит (за официални цели). За получаване на одобрение се изисква пребиваване.

LT: Одиторският доклад трябва да е изготвен съвместно с одитор, който има разрешение да упражнява професията в Литва.

За начин 2

Няма.


в) Консултантски услуги в сферата на данъчното облагане

(CPC 863) 6За начин 1

AT: Условие за гражданство за представителство пред компетентните органи.

CY: Данъчните агенти трябва да получат надлежно разрешение от министъра на финансите. За получаване на разрешение се прилага тест за икономическа необходимост. Прилаганите критерии са аналогични на критериите за издаване на разрешение за чуждестранни инвестиции (които са изброени в рамките на хоризонталните задължения). Тъй като те се прилагат за този подсектор, състоянието на трудовата заетост в подсектора винаги се взема предвид.

BG, MT, RO, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.


г) Архитектурни услуги и

д) Услуги по градоустройствено планиране и ландшафтна архитектура

(CPC 8671 и CPC 8674)За начин 1

AT:,Нелиберализирани с изключение на проектантските услуги.

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Нелиберализирани.

DE: Прилагане на националните правила за такси и възнаграждения за всички изпълнявани от чужбина услуги.

HU, RO: Нелиберализирани за услуги по ландшафтна архитектура.

За начин 2

Няма.


е) Инженерингови услуги и

ж) Интегрирани инженерингови услуги

(CPC 8672 и CPC 8673)За начин 1

AT, SI: Нелиберализирани, с изключение на чисто проектантски услуги.

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.


з) Медицински (включително психологически) и стоматологични услуги

(CPC 9312 и част от CPC 85201)За начин 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Нелиберализирани.

SI: Нелиберализирани за социална медицина, санитарни, епидемиологични, медицински/екологични услуги, осигуряване на кръв, кръвни препарати и органи/тъкани за трансплантация, аутопсия.

За начин 2

Няма.


и) Ветеринарни услуги

(CPC 932)За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Нелиберализирани.

UK: Нелиберализирани, с изключение на ветеринарни лаборатории и технически услуги, предоставяни на ветеринарни хирурзи, общи консултации, ръководство и информиране (например в областта на храненето, поведението на и грижите за животните)

За начин 2

Няма.


й) 1. Акушерски услуги

(част от CPC 93191)й) 2. Услуги, предоставяни от медицински сестри, физиотерапевти и помощен медицински персонал

(част от CPC 93191)За начин 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Нелиберализирани.

FI, PL: Нелиберализирани,,с изключение на услуги, предоставяни от медицински сестри.

За начин 2

Няма.


к) Търговия на дребно с фармацевтични продукти, медицински и ортопедични стоки

(CPC 63211)и други услуги, предоставяни от фармацевти7

За начин 1

AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Нелиберализирани.

CZ, LV, LT: Нелиберализирани, с изключение на поръчки по пощата.

HU: Нелиберализирани с изключение на CPC 63211.

За начин 2

Няма.


Б. Компютърни и свързани с тях услуги

(CPC 84)


За начини 1 и 2

Няма.


В. Услуги в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД)
Услуги в областта на НИРД — обществени и хуманитарни и науки

(CPC 852, с изключение на психологически услуги)8Няма.

Услуги в областта на НИРД — естествени науки

(CPC 851)Интердисциплинарни услуги в областта на НИРД

(CPC 853)ЕС: Изключителни права и/или разрешения във връзка с обществено финансирани услуги в областта на НИРД се дават единствено на граждани на държави-членки на Европейския съюз и на юридически лица от Европейския съюз, чиито централи се намират в ЕС.


Г. Услуги в областта на недвижимите имоти9
а) Във връзка със собствени или наети имоти

(CPC 821)За начин 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.


б) Срещу възнаграждение или по договор

(CPC 822)За начин 1

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.


Д. Отдаване под наем или на лизинг без оператори
а) На плавателни съдове

(CPC 83103)За начин 1

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.


б) На въздухоплавателни средства

(CPC 83104)За начин 1

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

За начин 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Въздухоплавателните средства, използвани от въздушни превозвачи на Европейския съюз, трябва да са вписани в търговския регистър на държавата-членка на Европейския съюз, която издава лиценз на въздушния превозвач или на друго място в Европейския съюз. Могат да бъдат предоставени дерогации за договорите за краткосрочен лизинг или при изключителни обстоятелства.

в) На други транспортни средства

(CPC 83101, CPC 83102 и CPC 83105)За начин 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.


г) На други машини и оборудване

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 и CPC 83109)За начин 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Нелиберализирани.

За начин 2

Няма.


д) На лични вещи и стоки за домакинството

(CPC 832)За начини 1 и 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Нелиберализирани.

EE: Нелиберализирани, с изключение на услуги на отдаване под наем или на лизинг на предварително записани видеокасети за използване с цел развлечения в домашни условия.

е) Отдаване под наем на далекосъобщителна техника

(CPC 7541)За начини 1 и 2

Няма.


Е. Други бизнес услуги
а) Рекламни услуги

(CPC 871)За начини 1 и 2

Няма.


б) Проучване на пазара и общественото мнение

(CPC 864)За начини 1 и 2

Няма.


в) Консултантски услуги в сферата на мениджмънта

(CPC 865)За начини 1 и 2

Няма.


г) Услуги, сродни на консултантските услуги в сферата на мениджмънта

(CPC 866)За начини 1 и 2


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница