Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница1/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ «АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ» гр. СТРАЖИЦА

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

V класБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език

 1. Текстът и речевото общуване

 2. Речева ситуация и текст

 3. Видове изречения по цел на изказване

 4. Видове изречения по състав

 5. Главни и второстепенни части в простото изречение. Синтактичен разбор

 6. Дума. Речниково значение

 7. Граматично значение на думата. Морфема

 8. Думите като части на речта – имена и техните граматически признаци.

 9. Местоимения – лично, показателно, въпросително, относително

 10. Глагол. Основни глаголни времена

 11. Неизменяеми части на речта . Наречие


Литература

 1. Митове и легенди за Сътворението – старогръцки, библейски, скандинавски, български и арменски

 2. „Славки си рожба не трае”. Фолклорна песен

 3. „Тримата братя и златната ябълка”. Българска фолклорна приказка

 4. „Слънцето и Луната”. Еврейска приказка

 5. „Легенда за рома”. Ромска приказка

 6. „Събра Марко триесе юнаци”. Юнашка фолклорна песен

 7. Фолклорен празничен календар. Слънчев – лунен календар – Коледа, Великден, Прошка, Гергьовден, Еньовден, Димитровден

 8. Семеен календар. Сватба. Раждане

 9. „Котаракът наставник” . Шарл Перо

 10. „Гъсарката на кладенеца”. Братя Грим

 11. „Грозното патенце” . Х. Кр. Андерсен

 12. „Златната мома”. Българска фолклорна приказка

 13. „Търговецът” – Сава Попов

 14. „Най-справедливият” – Елин Пелин

 15. „Трима братя града градяха”. Фолклорна песен

 16. „Даваш ли, даваш, балканджи Йово”

 17. „ Бил се Марко с турци еничари”. Фолклорна песен


ІІ. Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: предава се съдържанието на художествения текст вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието; напълно е съобразена с дидактическата задача; не се допускат елементи на разсъждение; правилно и последователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се подходящо глаголно време; не са допуснати граматични, правописни и пунктуационни грешки.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито; като цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични разсъждения върху отделни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции са използвани повтарящи се глаголи; използва се подходящо основно глаголно време,но се допускат единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения; допуснати са единични граматични, правописни или пунктуационни грешки.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за развитието на действието; изпълнена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на художествения текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, преобразува се пряката реч в непряка, но се допускат пунктуационни грешки при оформянето й; използвано е подходящо основно глаголно време, но се допускат единични грешки в неговата употреба; допуснати са повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки; използвани са еднотипни синтактични конструкции.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като цяло е съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа; преразказва се, като се допускат елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се неподходящо глаголно време; допуснати са груби и повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки .

Оценка Слаб 2.00се поставя в писмена работа, в която са допуснати фактологични грешки и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; пряката реч не е преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите или монолозите в художествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; проявява се явна езикова некомпетентност.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Английската азбука.

 2. Формите на глагола „to be”

 3. Цифрите до 100.

 4. Лични и притежателни местоимения.

 5. Държави и националности.

 6. Броими и неброими съществителни

 7. There is / are; some / any – употреба

 8. Описание на класната стая предлози ( употреба )

 9. Прилагателни – степени на сравнение

 10. Описание на външност

 11. Употреба на `s ( has или is )

 12. What time is it?

 13. Present Simple

 14. Jobs

 15. Free time activities

 16. Frequency adverbs

 17. Public places

 18. Directions (употреба на предлози)

 19. Imperatives

 20. Transport and travel

 21. Present Continuous

 22. Modal verbs: can / must

 23. Sport

 24. Past Simple or Present Perfect

 25. Ordinal numbers, months, days

 26. Past Simple / Past Continuous

 27. Future – “going to”, “will”, “may”

 28. The weather 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се провежда във формата на тест, който се състои от следните компоненти:

 1. Слушане с разбиране

 2. Четене с разбиране

 3. Употреба на английския език (граматика и лексика)

 4. Съчинение

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии:

 1. Отговаряне на зададената тема

 2. Отговаряне на зададения обем

 3. Правилна употреба на лексиката

 4. Правилен словоред

 5. Пунктуация

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В общт брой точки от теста.

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпроси


МАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Събиране и изваждане на десетични дроби.

2. Умножение и деление на десетични дроби.

3. Признаци за делимост на естествени числа.

4. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели.

5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели.

6. Умножение и деление на обикновени дроби.

7. Намиране на неизвестно число.

8. Лице на триъгълник.

9. Лице на успоредник.

10. Лице на трапец.

11. Куб - лице на повърхнина и обем.

12. Правоъгълен паралелепипед - лице на повърхнина и обем.

13. Намиране на част от число.

14. Намиране на число по дадена част от него.

15. Процент.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.
Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Машината компютър. Изпълнение на програми

 2. Файлове и файлова система

 3. Програмата Paint

 4. Оцветяване на фигури

 5. Чертане на линии и фигури

 6. Затворени фигури

 7. Вмъкване на текст в картинка

 8. Работа с части от картината

 9. Операции с изображения

 10. Възпроизвеждане на звук и видео. Записване на звук

 11. Въведение в компютърната текстообработка

 12. Създаване и съхраняване на текстов документ

 13. Редактиране на текст

 14. Форматиране на текст

 15. Други възможности за форматиране на текст

 16. Въведение в електронните таблици. Диаграми

 1. Компютърни презентации. Програмата MS Power Point

 2. Редактиране на презентация.

 3. Създаване на презентация. Още за презентациите

 4. Интернет - въведение и хипертекстови документи

 5. Сърфиране в интернет. Търсене на информация


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точкиОценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60


Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Тракийската цивилизация.

 2. Древните българи.

 3. Славяните – един от нашите прадеди.

 4. Създаване на Аспарухова България.

 5. Възход на Българското ханство.

 6. Културата на езическа България.

 7. Покръстване на българите.

 8. Създаване и разпространение на славянската писменост.

 9. Могъщество на България при цар Симеон Велики.

 10. Залезът на Първото българско царство.

 11. Българските земи под византийска власт.

 12. Възстановяване на Българското царство.

 13. България – първа сила на Балканите.

 14. Българска култура през ХІІ – ХІV век.

 15. Падане на Средновековна България под османска власт.

 16. Тест – изходно равнище

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Задъ лжителна подготовка


 1. Възникване и развитие на науката география.

 2. Велики географски открития и съвременните географски изследвания.

 3. Ориентиране в природата.

 4. Географска карта.

 5. Видове географски карти.

 6. Форми и размери на Земята.Географски глобус.

 7. Движения на Земята в пространството.

 8. Строеж на планетата Земя.

 9. Литосферата – скалната обвивка на Земята.

 10. Главни форми на релефа на Земята.

 11. Форми на земната повърхност.

 12. Световен океан.

 13. Води на сушата.

 14. Атмосферно налягане и движение на въздуха.

 15. Влажност на въздуха.Валежи.

 16. Време и климат.

 17. Климатични пояси и области.

 18. Педосферата – почвената обвивка на Земята.

 19. Биосферата – обвивката на живото.

 20. Природни зони I

 21. Природни зони II

 22. Природни зони III

 23. Природни ресурси на Земята – богатството, което трябва да се опазва.

 24. Население на Земята.

 25. Религии, културни традиции и бит на населението.

 26. Възникване и развитие на селата и градовете.

 27. Хората по света – различни и еднакви.

 28. Съвременна политическа карта на света.

 29. Международните организации – надеждата за по-добро общо бъдеще.

 30. Световно стопанство.

 31. География на промишлеността.

 32. География на земеделието.

 33. География на транспорта, търговията и туризма.

 34. Богат свят – беден свят.


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП
1.Географията-древна и съвременна наука.

2.Ориентиране в природата.

3.Географски глобус и географска карта.

4.Земята –планета от Слънчевата система.

5.Строеж на Земята като планетата.

6.Континенти и океани.Световен океан.

7.Природата на Земята.

8.Природни зони на Земята.

9.Природни ресурси на Земята.

10.Население на Земята.

11.Селища.

12.Пред съвременната политическа карта на света.

13.Стопанство.Типове стопанство.

14.Пред стопанската карта на света.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.

Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Нашите съседи планетите.

 2. Нашият естествен спътник – Луната.

 3. Обем на телата.

 4. Маса на телата.

 5. Градивни частици на веществата .

 6. Състояние на веществата.

 7. Свойства на веществата.

 8. Видове смеси.

 9. Разделяне на нееднородни смеси.

 10. Състав и свойства на въздуха.

 11. Водни разтвори.

 12. Клетката – основна градивна единица на организмите.

 13. Многообразие и групиране на организмите

 14. Бактерии.

 15. Хранене. Хранене на растенията.

 16. Дишане на животните.

 17. Устройство и функции на храносмилателната сиситема начовека.

 18. Устройство и функции на отделителната сиситема начовека.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Българският национален химн.

 2. Духов оркестър.

 3. Духови инструменти. Дървени. Медни

 4. Ритъм и метрум. Неравноделни метруми. Безмензурни мелодии.

 5. Ударни инструменти. Клавишни инструменти.

 6. Мелодия.

 7. Струнни инструменти.

 8. Музикални фори и жанрове.

 9. Календарни обреди.

 10. Първите български композитори. Създаване на „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”

 11. Изпълнение:

 • изпейте целия текст на „Мила Родино” и „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”

 • изпейте темите от „Ода на радостта”; „Тракийски танци” – част по избор.

 • изпейте по избор – тракийска / родопска или пиринска песен.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1.Първобитно изкуство

2.Изкуство на Двуречието

3.Изкуството на Древен Египет

4.Изкуство на Древна Гърция

5.Изкуство на Древен Рим
Худ.практика

1.Рисуване на природен пейзаж

2.Рисуване на декоративно пано

3.Фигурална композиция на тема „Спорт”

4.Илюстрация по литературен текст

5.Рисуване на фантазен образ

6.Рисуване на интериор на тема „Моят дом”

7.Създаване на комикс


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Дата: Вариант 2
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

а: 20 минути

б: 30 минути

в: 25 минути

2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

а: крило


б: разпределител

в: бег


3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:

а: две секунди

б: четири секунди

в: три секунди

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?

а: заслон

б: посрещане отгоре

в: седем метрово хвърляне

5. Вратарска топка се отсъжда:

а: при топка в аут

б: при гол

в: при съдийска топкаСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница