Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница11/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Славяните и българите във великото преселение на народите

2.. Създаване и разпространение на славянската писменост

3. Държавна уредба на средновековна България

4. Българската православна църква през средновековието

5. Формиране и утвърждаване на българската народност

6. Ереси и богомилство

7. Българска средновековна култура

8. Всекидневието на българите през средните векове

9. България,българите и съседите им през средните векове

10. Изток и Запад в българското средновековие

11. Българите през ХV в.

12. Стопански живот ХV – ХVІ в.

13. Българското общество през ХV-ХVІІв.

14. Православната църква и Българската култура през ХV – ХVІІ в.

15. Българите и „другите” в Османската империя

16. Същност и особености на Българското Възраждане

17. Новата българска култура

18. Българската политическа активност до средата на ХІХ в.

19. Политически движения и организации до 60- те ХІХ в.

20. Български идеи и програми за държавно устройство и управление 1856-1876

21. Българската Екзархия 1870-1878

22. Години на всестранен възход 1903-1911

23. Културен живот 1879 – 1918 т.

24. Политически живот през 1/4 на ХХв

25. Културен живот 1919 – 1939т.

26. Установяване на тоталитарна система и културен живот

27. Преход към демокрация

28. България в европейските структури

29. Тест – изходно ниво

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.
ФИЛОСОФИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 1. Що е философия

 2. Класически методи във философията

 3. Битие и Време

 4. Природата катоКосмос

 5. Природата като дом на живота

 6. Трудът и играта

 7. Историческият свят

 8. Предмети и потребност

 9. Оръдия на труда

 10. Бог,Троица

 11. Човек,Вяра и разум

 12. Тялото

 13. Душата

 14. Самотата,Изборът

 15. Любовта

 16. Комуналния човек

 17. Човекът индивидуалист

 18. Софистът и скептикът

 19. Теоритикът

 20. Мистикът

 21. Прагматикът

20 Романтикът

ІІ. Критерии за оценяване.

Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията на всички познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4

Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5

Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 1. Югозападен регион – географско положение. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 2. Стопанство на Югозападен регион.

 3. Западен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 4. Стопанство на Западен Тракийско-Родопски регион.

 5. Източен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 6. Стопанство на Източен Тракийско-Родопски регион.

 7. Югоизточен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 8. Стопанство на Югоизточен регион.

 9. Североизточен Приморски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 10. Стопанство на Североизточен Приморски регион.

 11. Североизточен Придунавски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 12. Стопанство на Североизточен Придунавски регион.

 13. Северен централен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 14. Стопанство на Северен централен регион.

 15. Северозападен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 16. Стопанство на Северозападен регион.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1.Приложни направления на географската наука.Географски анализ – същност и приложение.

2.Географско положение и локализация на стопанските дейности.

3.Поява и еволюция на човека.

4.География на езиковите семейства и езиковите групи.

5.География на езиковите семейства и езиковите групи.

6.Демографски преходи – тенденции в регионалното развитие на населението на планетата.

7.Глобализация и съвременни миграции.

8.Миграции в обединена Европа – тенденции и регулиране.

9.Взаимодействие “природни условия – градска среда” в урбанизираните територии.

10.Природоресурсен потенциал.

11.Природоползване.

12.Екологични проблеми.

13.Географски идеи и концепции за развитието на света.

14.Икономически концепции за развитието на света.

15.Развитие и основни задачи на съвременната политическа география и геополитика.

16.Геополитически концепции.

17.Геополитическо положение.

18.Геополитическа структура на света.

19.Международно разделение на труда – съвременни тенденции на развитие и транснационални корпорации.

20.Регионализъм и глобализация.

21.Големи градове и селищни агломерации в Европейския, Азиатския,Северноамериканския,Латиноамериканския, фриканския и Австралийски-Тихоокеанския региони.

22.Ролята на картографията в науките за Земята и обществото.

23.Съвременната география и новите научни направления в картографията.

24.Географската карта като модел.

25.Картографски способи за изобразяване на географските и икономическите обекти и явления.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Единство на организмите на биохимично равнище.Биохимична еболюция.

 2. Вируси

 3. Фотосинтеза: фотосинтетичен апарат и светлинна фаза

 4. Фотосинтеза : тъмнинна фаза. Фотодишане.

 5. Условия за фотосинтеза

 6. Бактериална фотосинтеза.Хемосинтеза.

 7. Азотно хранене на растенията

 8. Воден обмен при растенията

 9. Минерално хранене на растенията

 10. Разграждане на въглехидратите в клетките на анаеробните организми.Ферментации.

 11. Преобразуване на енергията в клетката.

 12. ДНК- консервативна и променлива молекула

 13. Следсинтетични промени на РНК чрез изрязване на интроните и снаждане на екзоните

 14. Рибозоми

 15. Основни принципи на регулация на процесите в клетката

 16. Деление на еукариотната клетка

 17. Гъби

 18. Растителни тъкани

 19. Животински тъкани

 20. Организъм

 21. Дразнимост на рецепторите при растенията

 22. Растителни хормони

 23. Растежни и тургорни движения

 24. Диференциране на клетките и развитие при животните

 25. Особености в регулацията на функциите при животните

 26. Предаване на нервния импулс и възприемане на дразненето

 27. Съкращение на мускулите

 28. клетъчна селекция

 29. Нервна и хормонална регулация

 30. Висша нервна дейност

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Звезди


2.Диаграма „Спектър – Светимост”

3.Еволюция на звездите

4.Галактика

5.Механика

6.Топлинни явления

7. Постоянен ток

8. Електромагнитно взаимодействие

9. Механични трептения и вълни

10.Природа на светлината

11.Атом


12. Ядрени реакции

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗИП

1.Атомно ядро.

2.Строеж на електронната обвивка.

3.Структура на атома и периодичния закон.

4.Периодично изменящи се свойства на химичните елементи.

5.Видове химични връзки.

6.Ковалентна химична връзка.

7.Хибридизация на орбиталите.

8.Пространствен строеж на молекулите.

9.Комплексни съединения.

10.Свойства на елементите от 1А група.

11. Свойства на съединенията от 1А група.

12. Свойства на елементите от 1Б група.

13.Свойства на съединенията от 1Б група.

14.Свойства на елементите от 2А група и техните съединения.

15.Свойства на елементите от 2Б група.

16.Свойства на алуминий и съединенията му.

17.Свойства на елементите от 4А група.

18.Свойства на елементите от 5А група.

19.Свойства на елементите от 6А група.

20.Свойства на съединенията от 6А група.

21.Свойства на елементите от 7А група.

22.Свойства на съединенията от 7А група.

23.Свойства на елементите от 8Б група.II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА

Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.

ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойка

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точка

ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ

Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ

 • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Момичета 17 г.Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

300 м.


Изправяне от тилен лег

Пъргавина

Ловкост

0

Над 9,2

До 156

Над 88

До 46

Над 9,8

Над 25,1

1

8,8 – 9,2

157 – 169

81 – 88

47 - 58

9,4 – 9,8

23,7 – 25,1

2

8,6 – 8,7

170 – 177

77 – 80

59 – 66

8,9 – 9,3

21,7 – 23,6

3

8,3 – 8,5

178 – 185

72 – 76

67 – 74

8,5 – 8,8

19,7 - 21,6

4

8,0 – 8,2

186 – 198

66 – 71

75 – 85

8,1 – 8,4

18,2 – 19,6

5

Под 8,0

Над 198

Под 66

Над 85

Под 8,1

Под 18,2


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница