Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница3/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

І. Изпитни теми

 1. Панчо Владигеров.

 2. Веселин Стоянов

 3. Филип Кутев.

 4. Средна Северна България.

 5. Добруджа.

 6. Шоплук.

 7. Български народни танци.

 8. Съвременни танци.

 9. Старинни европейски танци.

 10. Салонни танци.

 11. Изпълнение:

  1. изпей с целия текст пет песни от училищния репертоар;

  2. изпей темите от пет творби;

  3. изпей предпочитана песен ( вкл. от извънучилищния репертоар).


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
1.Изкуство на Византия

2.Романско и готическо изкуство

3.Изкуство на средновековна Русия

4.Изкуството на България през Средновековието


Худ.практика

1.Рисуване на архитектурен пейзаж

2.Проект за поздравителна картичка

3.Фигурална композиция на фантастична тема

4.Декоративен проект за десен на плат

5.Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен”

6.Проект за костюм на кукер

7.Проект за плакат на цирк

8.Създаване на проект за театрален костюм
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ЗИП
1.Рисуване на пейзаж с архитектурен мотив от родното място

2.Фигурална композиция на тема „Гроздобер”

3.Природен пейзаж

4.Илюстрация по приказка

5.Натюрморт

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Дата: Вариант 2
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

а: 20 минути

б: 30 минути

в: 25 минути

2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

а: крило


б: разпределител

в: бег


3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:

а: две секунди

б: четири секунди

в: три секунди

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?

а: заслон

б: посрещане отгоре

в: седем метрово хвърляне

5. Вратарска топка се отсъжда:

а: при топка в аут

б: при гол

в: при съдийска топка


Дисциплина: Футбол
6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече:

а: пасове

б: точки

в: голове

7. На ъглите на игрището са поставени:

а: конуси

б: специални знамена

в: стойки


8. Кой от изброените постове, не е футболен?

а: вътрешен халф

б: тежко крило

в: централен защитник

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от:

а: вратарското поле

б: от центъра на игрището

в: извън вратарското поле

10. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 6:0


б: 3-5-2

в: 3:2
Дисциплина: Волейбол


11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до:

а: 21 точки

б: 25 точки

в: 15 точки

12. Игрището се разделя условно на:

а: шест зони

б: три зони

в: пет зони

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „ешелон”

б: „крило-крило”

в: „сръбски заслон”

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато:

а: играч не се намира в зоната си

б: играча е в зоната си

в: играча е извън игралното поле


Дисциплина: Баскетбол
15. Баскетболната среща е разделена на:

а: четири части по 10 минути

б: три части по 12 минути

в: две части по 20 минути

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с:

а: начален удар

б: странична топка

в: съдийска топка

17. Кой от термините е баскетболен?

а: параван

б: заслон

в: стена


18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:

а: от страничната линия

б: наказателната линия

в: от подкошието


Дисциплина: Лака атлетика
19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала?

а: 400 метра

б: 300 метра

в: 200 метра

20. Колко тежи гюлето при мъжете?

а: 7 килограма

б: 7 килограма и 260 грама

в: 6 килограмаКритерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий_за_оценяване:_По_приложение_5_от_Указание_по_физкултура(спорт)_1995/1996_г.__VII_клас__БЪЛГАРСКИ_ЕЗИК_И_ЛИТЕРАТУРА'>Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.
VII клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
Български език

1. Текстът в медийното общуване

2. Медийните жанрове

3. Художествен текст. Образността – особеност на художествения текст

4. Сложно изречение. Видове сложни изречения

5. Сложно съставно с подчинено определително

6. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

7. Сложно съставно с подчинено подложно изречение

8. Сложно смесено изречение.Състав на сложното смесено изречение

9. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Пряка реч

10. Непряка реч. Цитиране

11. Думата като лексикално средство в текста. Лексикално значение на думата

12. Фразеологични словосъчетания.Произход и употреба на фразеологичните словосъчетания

13. Вид на глагола

14. Наклонение на глагола

15. Езикът като система

16. Анотацията и отзивът като жанрове
Литература

1. Христо Ботев – жизнен и творчески път

2. Образът на лирическия герой от “На прощаване в 1868 година” от Христо Ботев

3. Иван Вазов – жизнен и творчески път

4. Повестта “Немили-недраги” от Иван Вазов – творческа история, сюжет, композиция

5. Светът на Вазовите хъшове според Първа и втора глава на повестта “Немили-недраги”Героите в негероически момент

6. “Една българка” – творческа история, сюжет, композиция.

Срещата на обикновения човек с историята

7. “Опълченците на Шипка” от Иван Вазов -изображение на българския героизъм

8. Алеко Константинов – жизнен и творчески път

9. “До Чикаго и назад” – творческа история. Пътепис

10. “Бай Ганьо” – безсмъртната творба на Алеко Константинов

11. Пенчо Славейков - жизнен и творчески път

12. “Неразделни” от Пенчо Славейков – балада за любовта

13. Пейо Яворов – жизнен път и творческа биография

14. Елегията “Заточеници” от П. Яворов – борбата за свобода и скръбта по изгубената родина

15. Елин Пелин – живот и творчество

16. “По жътва” от Елин Пелин – трудът, любовта и смъртта в българското село

17. Йордан Йовков – жизнен път и творчество

18. “По жицата” от Йордан Йовков – разказ за страданието, съпричастието и надеждата


ІІ. Критерии за оценяване

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)

Оценяването включва: 1. Литературни компетентности

 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

 3. Езикови компетентности


Критерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2


Критерии за оценяване

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)

Оценяването включва: 1. Литературни компетентности

 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

 3. Езикови компетентности


Критерии

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2Таблици за оценяване според предварително заявения брой точки

30 точки


Точки

Оценка

28 - 30

6

21 – 27

5

14 - 20

4

11 - 13

3

0 - 10

2АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Present Sipmle, Present Continuous

2. Future tenses

3. Phrasal verbs

4. Linking words

5. Adverbs of frequency

6. Stative verbs

7. Describing people’s appearance/ character

8. Writing (an article about a favourite person)

9. Past Simple

10. Infinitive or –ing form

11. Adverbial clause

12. Hobbies and Character

13. Jobs and Extreme sports

14. Writing (a biographies/ autobiographies

15. Past Simple vs Past Continuous

16. Passive

17. Phrasal verbs (go)

18. Mass media ( TV and radio), Arts

19. Giving/ Reacting to news

20. Writing (a news article)

21. Present Perfect

22. Question tags

23. Phrasal verbs (make )

24. Present Perfect vs Past Simple

25. The environment and pollution, Animals and habitats

26. Offering/ accepting/ refusing help

27. Writing ( for and against essays)

28. Countable/ Uncountable nouns

29. Comparatives/ Superlatives

30. Phrasal verbs (take)

31. Food and drinks

32. Complaining and Apologizing

33. Writing (an informal email)

34. Modal verbs

35. Reflexive pronouns

36. Phrasal verbs (do)

37. Aches and pains/ health and hygiene

38. Asking for/Giving/ Refusing Permission

39. Writing( an informal letter of advice)

40. A/ An – The – Zero article

41. Phrasal verbs ( come )

42. Holiday activities

43. Buying a train/ bus ticket

44. Writing ( a story)
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 1. Слушане с разбиране

 2. Четене с разбиране

 3. Употреба на английския език (граматика и лексика)

 4. Съчинение

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии:

 1. Отговаряне на зададената тема

 2. Отговаряне на зададения обем

 3. Правилна употреба на лексиката

 4. Правилен словоред

 5. Пунктуациа

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В общт брой точки от теста.

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпросиМАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Формули за съкратено умножение.

 2. Разлагане на многочлени на множители.

 3. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.

 4. Ъгли получени при пресичането на две прави с трета.

 5. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник.

 6. Външен ъгъл на триъгълник.

 7. Уравнение с едно неизвестно.

 8. Уравнения свеждащи се до линейни.

 9. Еднакви триъгълници – признаци.

 10. Равнобедрен триъгълник – свойства.

 11. Симетрала на отсечка.

 12. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° - свойства.

 13. Линейно неравенство с едно неизвестно.

 14. Неравенства свеждащи се до линейни.

 15. Успоредник – свойства.

 16. Правоъгълник.

 17. Ромб.

 18. Квадрат. Трапец. Равнобедрен трапец.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.


Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Описание и технически параметри на компютърната система.

2. Технически параметри на компютъра.

3. Настройки на потребителския интерфейс на операционната система.

4. Компютърни вируси. Антивирусна защита.

5. Електронни таблици. Форматиране на електронни таблици.

6. Логическа функция и оператори. Сортиране на данни.

7. Проектиране на електронни таблици.

8. Диаграми в електронна таблица.

9 Търсене и замяна на данни, действия с няколко работни листа и отпечатване на ЕТ.

10. Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови документи.

11. Вмъкване на нетекстови данни в текстов документ.

12. Създаване на таблици в текстообработваща програма.

13. Форматиране на таблици в текстообработваща програма.

14. Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд

15. Вмъкване на обекти в презентация.

16. Правила при създаване и представяне на информация пред публика.

17. История на Интернет.

18. Комуникация в реално време.

19. Чат.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки


2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:


Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І.ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Древен Египет.

 2. Първите държави в Месопотамия.

 3. Империите на Древния Изток.

 4. История и религия на Древните евреи.

 5. Античният свят и Троянската война.

 6. Античният полис и неговите граждани.

 7. Атина и Спарта през 6 – 5 век пр. Христа.

 8. Гръко-персийски войни.

 9. Империята на Александър Македонски.

 10. Древна Тракия.

 11. Древен Рим.

 12. Римската република.

 13. Ранна Римска империя.

 14. Късна Римска империя.

 15. Раждането на Християнството.

 16. Тест – изходно ниво.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Образованието в Египет и Месопотамия.

 2. Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство.

 3. Културата на Древна Елада.

 4. Всекидневието на елинския град.

 5. Тракийската култура.

 6. Елинистическа цивилизация.

 7. Общество и религия в римската империя.

 8. Рим – вечният град.

 9. Римската култура.

 10. Разпознаване на паметници на културното наследство на древните цивилизации.

 11. Тест – Първите цивилизации.

 12. Тест – Древна Елада.

 13. Тест – Древен Рим.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница