Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница4/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.

Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Бактерии. Цианобактерии

 2. Тип Кореноножки

 3. Тип Камщичести

 4. Тип Ресничести

 5. Колониални едноклетъчни организми

 6. Обща характеристика на растенията

 7. Талусни растения. Водорасли.

 8. Растителни тъкани .Видове

 9. Растителни органи.Вегетативни органи.

 10. Размножителни органи при растенията

 11. Видоизменени растителни органи

 12. Кормусни растения. Отдел Мъхове

 13. Отдел Папратови

 14. Отдел Семенни растения.Подотдел Голосемени

 15. Подотдел Покритосеменнирастения

 16. Семе и плод

 17. Обща характеристика на гъбите

 18. Обща характеристика на животните

 19. Тип Мешести

 20. Тип Плоски червеи

 21. Тип Кръгли червеи

 22. Тип Прешленести червеи

 23. Тип Членестоноги

 24. Клас Ракообразни

 25. Клас Паякообразни

 26. Клас Насекоми

 27. Тип Мекотели

 28. Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни

 29. Взаимоотношения между организмите в природата.

 30. Паразитни едноклетъчни организми.

 31. Паразитни гъби

 32. Безгръбначни животни паразити

 33. Паразитни растения и растения хищници

 34. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България

 35. Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Защитени природни обекти в България.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Електрично напрежение

 2. Закон на Ом

 3. Източници на електрично напрежение

 4. Последователно свързване на консуматори

 5. Успоредно свързване на консуматори

 6. Закон на Джау- Ленц

 7. Мощност на електричния ток

 8. Електромотор

 9. Светлина

 10. Отражение и пречупване на светлината

 11. Спектър на светлината

 12. Плоско огледало

 13. Сферични огледала

 14. Лещи

 15. Око

 16. Трептения

 17. Звук

 18. Звук и слух

 19. Слънчева система

 20. Галактики


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Закон на Ом.

 2. Източници на ел. напрежение. Батерий

 3. Последователно и успоредно свързване на консуматори

 4. Закон на Джаул- Ленц. Приложения

 5. Мощност на ел. ток

 6. Устройство и действие на електромоторите

 7. Електричество и магнетизъм

 8. Разпространение на светлината

 9. Оптични кабели. Приложения

 10. Спектър на светлината

 11. Построяване на образ от плоско огледало и събирателни лещи

 12. Устройство и действие на фотоапарата

 13. Период на махалото

 14. Приложение на звука и ултразвука

 15. Планитарен модел на атома

 16. Приложение на радиоактивността


ІІ. Критерии за оценяване на знанията по физика и астрономия - ЗП и ЗИП:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса.

2.Вещества и свойствата им.Химични реакции.

3.Химични знаци.

4.Химични формули.

5.Валентност.

6.Съставяне на химични формули.Наименования на веществата.

7.Химични уравнения.

8.Натрий.

9.Натриева основа.

10.Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи.

11.Химични съединения на алкалните елементи.

12.Хлор.

13.Хлороводород.Солна киселина.

14.Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи.

15.Химични съединения на халогенните елементи.

16.Периодичен закон и периодична система.

17.Закономерности в периодичната система.

18.Топлинни ефекти при химичните реакции.

19.Скорост на химичните реакции.ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Градивни частици на веществата.

2.Вещества и процеси.

3.Химична символика.

4.Съставяне на химични формули.

5.Изравняване на химични формули.

6.Химични свойства на натрий и съединенията му.

7.Алкални елементи и съединенията им.

8.Употреба на алкалните елементи и съединенията им.

9.Химични свойства на хлор.

10.Химични свойства на солната киселина.

11.Халогенни елементи и съединенията им.

12.Сравнително разглеждане на халогенни и алкални елементи.

13.Употреба на халогенните елементи и съединенията им.

14.Видове прости вещества.

15.Видове химични съединения.

16.Структура на периодичната система.

17.Топлинни ефекти при химичните реакции.

18.Фактори, които влияят на скоростта на химичните реакции.

19.Каталитични процеси.ІІ. Критерии за оценяване на знанията по химия и опазване на околната среда ЗП и ЗИП:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.


МУЗИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Музиката в древните култури.

 2. Средновековие.

 3. Ренесанс. Възраждането в България.

 4. Барок.

 5. Европейски класицизъм.

 6. Музикална Европа през 19 век.

 7. Музикалната култура на САЩ на границата на 19 -20 век.

 8. Афро-американската музика – 20 век.

 9. Опера.

 10. Оперета.

 11. Балет.

 12. Мюзикъл.

 13. Стил.

 14. Инструментални жанрове. Сонатна форма.

 15. Рокендрол.

 16. Сериозната и популярната музика в 20 век.

 17. Медии и технологии.

 18. Музиката в съвременната глобализация.

 19. Изпълнение:

 • изпей тема от канон; ария на Орфей; „Пролет” – 1 ч.; Моцарт – 1 тема из 1 част на Симфония №40; романтична творба;

 • предпочитана песен от училищния репертоар;

друга песен
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1.Изкуство на ренесанса в Италия

2.Ренесанса в страните от северна Европа

3.Изкуство на Българското възраждане
Худ.практика

1.Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)

2.Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)

3.Рисуване на природен пейзаж

4.Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”

5.Проект на нефигурално декоративно пано

6.Създаване на идеен проект на предмет от бита

7.Проект за витраж

8.Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).
ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Дата: Вариант 1
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. Времетраенето на хандбалната среща е:

а: 2 по 15 минути

б: 2 по 25 минути

в: 2 по 30 минути

2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

а: вратар

б: пивот

в: либеро

3. Във вратарското поле, могат да се намират следните играчи:

а: вратар

б: вратар и защитник

в: целият отбор

4. Кое отиграване от изброените, не се отнася за хандбала?

а: дрибъл

б: посрещане отдолу

в: удар с отскок на височина

5. При отбелязване на гол, съдията свири:

а: един път

б: два пъти

в: три пъти


Дисциплина: Футбол
6. Формата на топката е:

а: сферична

б: кубична

в: елипсовидна

7. Съдиите в футбола са:

а: двама


б: един главен и двама помощника

в: един главен и един помощник


8. Кой от изброените постове не е футболен?

а: ляво крило

б: блокировач

в: вратар

9. При дузпа вратарят има право:

а: да бъде пред голлинията

б: да се движи по голлинията

в: да излиза напред

10. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 6:0


б: 4:4:2

в: 5+1
Дисциплина: Волейбол


11. Във волейбола мача се печели от отбор достигнал до спечелването на:

а: три точки

б: три гейма

в: три гола

12. Мрежата при женския волейбол е на височина:

а: 224 см.

б: 197 см.

в: 246 см.

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: възел (пайп)

б: катеначо

в: “Вебер”

14. Кой от следните играчи, не може да бъде капитан?

а: посрещач

б: либеро

в: блокировач


Дисциплина: Баскетбол
15. Вкарването на топката в игра трябва да стане до:

а: пет секунди

б: шест секунди

в: седем секунди

16. Колко начертани окръжности има в баскетболното игрище?

а: една


б: три

в: четири

17. Кой от термините е баскетболен?

а: параван

б: пивотиране

в: стена


18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:

а: един наказателен удар

б: два наказателни удара

в: три наказателни удара


Дисциплина: Лака атлетика
19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта на открито?

а: 200 метра

б: 300 метра

в: 400 метра

20. Колко тежи гюлето при жените?

а: три килограма

б: четири килограма

в: два килограмаКритерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.


VIII клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език

1. Основни разновидности на българския език

2. Норми на българския книжовен език

3. Правописна норма. Правопис на сложни имена с първа част числително име и на сложни думи и изрази с първа част не

4. Граматична норма. Замяна на пълен с кратък член и обратно. Замяна на местоименни форми и местоимения

5. Граматична норма. Употреба на бройни форми, форми за учтивост и глаголни форми за 1 лице, единствено число

6. Пунктуационна норма. Изпускане на разделителна запетая в простото и в сложното изречение

7. Пунктуационна норма. Ограждащи запетаи в сложното изречение

8. Комуникативният акт и текстът

9. Съдържание на текста и езиковото му изразяване

10. Функционални разновидности на българския книжовен език

11. Разговорен стил – общуването и текстът в битовата сфера

12. Научен стил - общуването и текстът в научната сфера

13. Стилово маркирани граматични средства в научен текст

14. Официално-делови стил - общуването и текстът в деловата сфера

15. Художествен стил – общуването и текстът в естетическата сфера

16. Публицистичен стил – общуването и текстът в медийната сфера

Литература

1. Николай Лилиев – жизнен път и творческа биография

2. Стихотворението „Тихият пролетен дъжд” Николай Лилиев – пейзаж на човешката душа

3. Димчо Дебелянов – жизнен път и творческа биография

4. Споменът и скръбта в стихотворението „Скрити вопли” от Димчо Дебелянов

5. Христо Смирненски – жизнен път и творческа биография

6. Стихотворението „Зимни вечери” от Христо Смирненски – градът и скръбта на човека

7. Светослав Минков – жизнен път и творческа биография

8. Разказът „ Дамата с рентгеновите очи” от Светослав Минков – празният живот на празните хора

9. Елисавета Багряна – жизнен път и творческа биография

10. Стихотворението „ Потомка” от Елисавета Багряна – изборът на идентичност и свобода

11. Никола Вапцаров – жизнен път и творческа биография

12. Стихотворението „ Песен за човека” от Никола Вапцаров – изборът да бъдеш човек

13. Емилиян Станев – жизнен път и творческа биография

14. Изпитанията пред любовта в повестта „ Крадецът на праскови”

15. Блага Димитрова – жизнен път и творческа биография

16. Образът на жената в стихотворението „Жена” от Блага Димитрова

17. Николай Хайтов – жизнен път и творческа биография

18. Разказът « Дервишово семе» от Николай Хайтов – разказ за родовия свят, човека и любовта

19. Ивайло Петров – жизнен път и творческа биография

20. Сериозното и смешното в повестта „ Преди да се родя» от Ивайло Петров

21. Валери Петров – жизнен път и творческа биография

22. Стихотворението „ Японският филм” от Валери Петров – изкуството, публиката и мисията на твореца

23. Павел Вежинов – жизнен път и творческа биография

24. „ В един есенен ден” от Павел Вежинов - разказ за непроменливото в човешката природа

25. Йордан Радичков – жизнен път и творческа биография

26. „Нежната спирала” от Йордан Радичков – разказ за човешкото насилие над природата
II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница