Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница5/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Lifestyles - Stative verbs, Present simple, Present continuous, Relative clauses,

Phrasal verbs: turn, Adverbs, Past tenses

Favourite things, weekend activities

2. Transport - Forming adjectives with negative meaning, Gradable-non gradable adjectives

Phrasal verbs: put, Present perfect simple and continuous

Means of transport, Jobs and qualities

3. All in a day’s work - Past simple , Would-used to, Phrasal verbs: hang, Forming compound

adjectives (to) –inf/ -ing form

Personal qualities, Qualifications

4. Relaxation - Future tenses, Time words, Phrasal verbs: break, Forming verbs with- en

Healthy habits, Stress, Stressful situations

5. Spending - Forming verb with over- and under-, The passive, Quantifiers, Phrasal verbs:play, Order of adjectives, Comparatives and superlatives

Money, Food and drinks, Shops and products

6. Ages & Stages - Forming abstract nouns, Modal verbs , Making deductions, Phrasal verb:

go

Celebrations, Family relations, Appearance, Types of messages, Homes

7. Travel - Reported speech, Causative form, Linkers, Forming compound nous

Weather, Electronic gadgets, Illnesses, Injuries, Types of holiday

8. The mind - Phrasal verbs: make, Conditionals, Wishes, Phrasal verbs: give, Forming nouns

from verbs

Endangered animals, The mind, Memory, Imagination
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.


Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

МАТЕМАТИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Квадратен корен.

 2. Квадратно уравнение. Формули за корените на квадратно уравнение.

 3. Вектори. Събиране и изваждане на вектори. Умножение на вектор с число.

 4. Средна отсечка в триъгълник.

 5. Медицентър на триъгълник.

 6. Средна основа на трапец.

 7. Права и обратна пропорционалност – графики.

 8. Линейна и квадратна функция – графики.

 9. Системи линейни уравнения с две неизвестни.

 10. Системи линейни неравенства.

 11. Видове ъгли в окръжност.

 12. Окръжност описана около триъгълник.

 13. Окръжност вписана в триъгълник.

 14. Ортоцентър на триъгълника.

 15. Четириъгълник вписан в окръжност.

 16. Четириъгълник описан около окръжност.ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.


Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Развитие на компютърната техника.

2. Компютърни конфигурации.

3. Операционна система.

4. Инсталиране на софтуер.

5. Търсене на файлове.

6. Периферни устройства.

7. Архивиране на данни.

8. Пренасяне на архивирани данни.

9. Компютърни мрежи.

10. Основни дейности в локална мрежа.

11. Същност и структура на Интернет.

12. Защита на данни в мрежова среда.

13. Обмен на файлове в Интернет.

14. Основни етапи в разработката на сайт.

15. Създаване на web сайт.

16. Публикуване на web сайт.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:


Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Византия – християнската империя на Новия Рим. Константин Велики-първият християнски император. Триумфът на християнството.

 2. Великото преселение на народите. Миграции на древните германци. Хуните и тяхната „империя. Разселване на славяните. Поява на българите в Европа.

 3. Възникване на исляма. Мохамед и появата на исляма. Коранът и шериатът.

 4. Възникване на западноевропейския феодализъм. Раждането на феодализма. Феодалната йерархия. Структура на феодалното имение.

 5. Езическа България в ранносредновековна Европа . Аспарухова и Куберова България. Тервел – кан на българите и кесар на Византия.

 6. Езическа България в ранносредновековна Европа . Войни и законодателство на кан Крум. България при кан Омуртаг и негоните наследници.

 7. Възходът на християнска България. Християнизация на българската държава.

 8. Възходът на християнска България. Цар Симеон Велики – „василевс на българи и ромеи”. „Златният век”на старобългарската култура.

 9. Залезът на Първото българско царство . България при цар Петър/927-969/

 10. Залезът на Първото българско царство . Борбата на комитопулите. Цар Самуил и последните години на двубой с Византия.

 11. Средновековните градове в западна Европа. Зони на развитие на градския живот. Обликът на градовете. Политическо и социално устройство.

 12. Обществена структура на средновековния запад. Съсловното общество. Градското общество. Университетските общности.

 13. Кръстоносните походи. Възникване на кръстоносната идея. Начало и апогей на кръстоносното движение. Латинските държави на Изтока.

 14. Централизация на Френското кралство. Укрепване на кралската власт. Създаване на съсловна монархия.

 15. Англия – от „Великата харта” към парламент. Норманското господство в Англия. Великата харта на свободите.

 16. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Възобновяване на Българското царство. Цар Калоян /1197-1207/между Изтока и Запада.

 17. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Цар Иван Асен ІІ /1218-1241/.

 18. България /1241-1371/. Кризи и нашествия през втората половина на ХІІІ в. Татарска хегемония в България.

 19. България /1241-1371/. Опити за стабилизация. Българската култура при цар Иван Александър.

 20. Османското завоевание на Балканите. Първи османски успехи на Балканите. Завладяването на България.

 21. Тест – изходно ниво


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Арабската цивилизация.

 2. Каролингският „ренесанс”.

 3. Животът във феодалното имение. Всекидневието в укрепения замък. Анализ на текст и изображение.

 4. Животът във феодалното имение. Всекидневието на селяните. Анализ на текст и изображение.

 5. Анализ на исторически документ – „Именник на българските ханове”.

 6. Анализ на исторически документ – Из „Бертински анали”.

 7. Общество и всекидневен живот във Византия. Византийският град и село. Храна и облекло. Празници и дворцови церемонии.

 8. Средновековният човек пред Бога. Вяра, нравствени норми и молитва.

 9. Средновековният човек пред Бога. Християнският храм.

 10. Обществена структура на Средновековния Запад. Съсловното общество.

 11. Всекидневието на средновековния град. Градското пространство – анализ.

 12. Стопански живот на средновековния Запад. Промени и технически нововъведения. Кризата през ХІV – ХV в. Търговия, пари и банки.

 13. По пътищата на търговците. Търговски пътища и стоки – анализ на историческа карта и изображение.

 14. Всекидневието на средновековните българи.

 15. Православния изток – ХІ-ХVв.

 16. Западна Европа на прага на новото време.

 17. Решаване на практически задачи

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

І. Изпитни теми


 1. Географско положение, брегова линия и големина на Европа.

 2. Релеф на Европа.

 3. Полезни изкопаеми на Европа.

 4. Климат на Европа.

 5. Води на Европа.

 6. Природни зони на Европа.

 7. Население на Европа.

 8. Страни в Европа.

 9. Географско положение, граници и брегова линия на Балканския полуостров.

 10. Релеф на Балканския полуостров.

 11. Балкански страни.

 12. Географско положение и граници на България.

 13. Релеф на България.

 14. Климат на България.

 15. Води на България.

 16. Природни области в България.

 17. Население на България.

 18. Селищата в България.

 19. Стопанство на България.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.

Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Клас Риби. Шаран

 2. Клас Хрущялни риби

 3. Клас Костни риби

 4. Биологични особенности ,местообитание,многообразие и значение на рибите

 5. Клас Земноводни. Голяма водна жаба

 6. Местообитания,многообразие и биологични особенности на земноводните

 7. Клас Влечуги. Зелен гущер

 8. Класификация на влечугите.

 9. Местообитания,многообразие и биологични особенности на влечугите

 10. Клас птици. Домашен гълъб

 11. Класификация на птиците

 12. Местообитания и многообразие. Птици , които живеят край и около водоемите,които живеят в гората,и в населените места.

 13. клас Бозайници. Домашен заек.

 14. Класификация на бозайниците. Първични и ниши бозайници

 15. Класификация на бозайниците. Плацентни бозайници.

 16. Многообразие на животните. Горски и летящибозайници.

Бозайници на открититепространства. Ровещи бозайници. Водни бозайници.

17.Родствени връзки между хордовите животни.Разпределение на животните по Земята.

18. Клетка.

19. Тъкани

20. Кожа. Хигиена и болести на кожата.

21. Скелет. Кости и свързването им.

22. Скелетни мускули. Физиология на скелетните мускули.

23. Хигиена и болести на опорно-двигателнаа система.

24. Вътрешна течна среда на организма. Кръв.

25. Защитни функции на кръвта.

26.Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност.

27.болести и хигиена на сърдечно съдовата система.

28. Храносмилателна система- функции и устройсво на храносмилателните органи.

29.Храна.

30. Хигиена и болести на храносмилателната система .

31.Отделителна систе. Устройство и функции.

32.Хигиена и болести на отделителната система.

33.Дихателна ситема – устройство и функции.

34.Разова обмяна. Регулация на дишането.

35.Болести и фактори увреждащи дихателната система.

36. Полова система. Полови органи

37. Оплождане и развитие при човека.

38. Хигиена и болести на половата система.

39. Нервна ситема. Устройство и функции на нерваната система. Главен и гръбначен мозък.

40. Вегетативна нервна система.

41. Хигиена и болести на нервната система.

42. Анализатори за обща сетивност , за вкус и обоняние.

43. Зрителна система . Хигиена и болести.

44. Слухова система. Хигиена и болести.

45.Ендокринна система.

46. Здравословен стил на живот.

47. Човекът и биосферата. Влияние на човека върху биосферата

48. Единство на организмите и средата.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Равномерно движение

2. Равноускорително движение

3. Равнозакъснително движение

4. Свободно падане на телата

5. Първи принцип на механиката

6. Втори принцип на механиката

7. Равнодействаща на сили

8. Трети принцип на механиката

9. Механична енергия.Работа

10. Потенциална енергия

11. Механична енергия

12. Равновесие на телата

13. Движение на градивните частици на телата

14. Количество топлина

15. Топене и изпарение

16. Топлообмен

17.Топлинни машини

18. Двигатели с вътрешно горене.Опазване на околната среда


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 1. Движение. Средна и моментна скорост

 2. Ускорение. Равнопроменливи движения. Графика на скоростта

 3. Свободно падане. Тяло хвърлено вертикално нагоре

 4. Принцип на механиката. Действие на няколко сили

 5. Сила на тежестта и тегло на телата

 6. Сили на триене и на съпротивление. Приложения

 7. Кинетична и потенциална енергия

 8. Закон за запазване на механичната енергия

 9. Равновесие на телата. Приложения

 10. Лост. Приложения

 11. Макара и наклонена равнина. Приложения

 12. Прости механизми. Приложения

 13. Закон на Паскал. Хидравлични машини

 14. Хидростатично налягане. Барометри

 15. Закон на Архимед. Плаване на телата

 16. Топлинно равновесие и температура. Температура и вътрешна енергия

 17. Топлообмен и топлинен баланс

 18. Идеален газ. Топлинни процеси

 19. Енергични превръщания при изопроцесите с идеален газ. Уравнение на състоянието на идеалния газ

 20. Определяне на КПД ( коефицент на порезно действие)Критерии за оценяване на знанията по физика и астрономия ЗП и ЗИП:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Обща характеристика на 2А група.

2.Свойства на елементите от 2А група.

3.Обща характеристика на елементите от 6А група.

4.Сяра.

5.Оксиди на сярата.6.Сярна киселина.

7.Свойства и употреба на алуминия.

8.Съединения на алуминия.

9.Водни разтвори на киселини основи и соли.

10.Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли.

11.Окислително-редукционни процеси.

12.Класове неорганични вещества.

13.Въглеводороди.

14.Нефт и природен газ.Горива.

15.Кислород-съдържащи органични съединения.

16.Пластмаси.

17.Естествени и химични влакна.

18.Въглехидрати.

19.Мазнини.

20.Белтъци.
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Свойства на калций и съединенията му.

2.Сярата и оксидите и.

3.Свойства на разредената сярна киселина.

4.Алуминий и съединенията му.

5.Реакции между водни разтвори на електролити.

6.Окислително-редукционни процеси.

7.Класификация на неорганични вещества.

8.Моларни величини.

9.Видове въглеводороди.

10.Преработка на нефт.

11.Свойства и приложение на кислород-съдържащи органични съединения.

12.По-важни пластмаси.

13.Синтетични химични влакна.

14.Органичните вещества в природата.
Критерии за оценяване на знанията по химия и опазване на околната среда ЗП и ЗИП:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.


МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Изпълнение:

 • три теми от слушани творби;

 • песен от училищния репертоар;

 • песен по избор.

 1. Нови: медии; практики; технологии; терминология.

 2. Жанровете и времето.

 3. Еволюция в културното развитие и музикално-историческа последователност – ренесанс; барок; виенски класицизъм; романтизъм; авангард.

 4. Основни етапи в развитието на българската музикална култура.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница