Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница6/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Изкуство на Новото време(ХVІІ-ХІХ век)

2.Изкуство на Новото време – реализъм,импресионизъм,постимпресионизъм

3.Модерно и съвременно изкуство.Фовизъм,експресионизъм,кубизъм,футоризъм

4.Модерно и съвременно изкуство.Абстракционизъм,дадаизъм,сюреализъм

5.Модерно и съвременно изкуство.Попарт,опарт,кинетично изкуство,хепънинг,пърформанс

6.Ново българско изкуство(1878г./1940г.)
Худ.практика

1.Рисуване на архитектурен пейзаж-живопис

2.Рисуване на натюрморт от натура

3.Фигурална композиция на тема спорт

4.Проект за светлинна реклама

5.Проект за опаковъчна хартия на модулен принцип

6.Проектиране на мебел за обзавеждане на жилищен интериор

7.Създаване на проект за графит

8.Рисуване на фигурална композиция на фантастична тема
ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Дата: Вариант 3
Трите имена: .......................................................................................................................................
Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................
Въпроси:
Дисциплина: Хандбал
1. От колко метра се изпълнява наказателния удар (дузпа) в хандбала?

а: шест метра

б: седем метра

в: девет метра

2. Кой от посочените постове, не е хандбален:

а: гард


б: халф

в: вратар

3. Времетраенето на „тим-тайм аута” е:

а: една минута

б: две минути

в: тридесет секунди

4. Кое от следните отигравания, не се отнася за хандбала?

а: удар с отскок на дължина

б: стрелба от зоната за три точки

в: удар с приземяване

5. При странично хвърляне, състезателят е длъжен:

а: да настъпи страничната линия с един крак

б: да изпълни извън игрището

в: да бъде в игрището


Дисциплина: Футбол
6. След равенство и продължения в футбола се бият:

а: тъчове

б: дузпи

в: корнери

7. Страничните съдии държат в ръцете си:

а: свирка

б: специални флагове

в: палка


8. Кой от изброените постове, не е футболен:

а: офанзивен халф

б: централен нападател

в: куотърбег

9. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 1:5


б: 4-3-3

в: 2:1:2


10. „Фаул” е футболен термин който се изпълнява с:

а: отскок

б: ръце

в: крака
Дисциплина: Волейбол


11. Петият гейм продължава до:

а: 15 или повече точки

б: 11 точки

в: 13 точки

12. Отборът се състои от 14 играчи.Колко имат право да са на игралното поле?

а: седем играча

б: пет играча

в: шест играча

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „Вебер”

б: „обратен кръст”

в: „Лебедев”

14. Ако резултатата във втория гейм е 24:24 играта продължава до получаване на приемущество от:

а: една точка

б: две точки

в: три точки


Дисциплина: Баскетбол
15. Времето за изнасяне на топката от собственото поле е:

а: 20 секунди

б: 8 секунди

в: 24 секунди

16. Попадение в коша реализирано със стрелба от наказателната линия се отчита с:

а: една точка

б: две точки

в: три точки

17. Кой от изброените постове е баскетболен?

а: посрещач

б: пойнт-гард

в: централен блокировач

18. Основният вид подаване в баскетбола е:

а: с две ръце над глава

б: с една ръка над рамо

в: от гърди


Дисциплина: Лака атлетика
19. Кой от изброените скокове е на височина?

а: „Фосбъри”

б: троен скок

в: начин „свит”

20. Колко тежи копието при мъжете?

а: един килограм

б: осемстотин грама

в: шестотин грамаКритерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.


ІХ клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език

 1. Текстът и социокултурният контекст

 2. Функции на езиковите средства за изграждане на смисъла на текста

 3. Задължителност и избор на езикови средства в текста съобразно стиловите норми в различните сфери на общуване. Стилово маркирани езикови средства

 4. Композиционна свързаност на текста

 5. Стилово единство на текста

 6. Текстът в публичното общуване

 7. Произносителният стил в публичното изказване

 8. Специфика на жанра на статията и композиране на съчинение разсъждение в жанра на статията

 9. Специфика на жанра на есето и композиране на съчинение есе по хуманитарен проблем върху литературна творба

 10. Създаване на аргументативен текст

 11. Правописна и пунктуационна езикова норма


Литература

 1. Старогръцка митология. Основни митологични цикли

 2. Старогръцка литература. Историческо развитие. Основни литературни родове

 3. Омир. Омиров епос. „Илиада”

 4. „Илиада”. Първа, Втора, Шеста, Осемнадесета и Двадесет и втора песен и Двадесет и четвърта песен

 5. Софокъл. „Едип цар”

 6. Софокъл. „Антигона”

 7. Библия. Стар завет. Основен сюжет. Десетте божи заповеди

 8. Библия. Нов завет. Основен сюжет. Евангелия

 9. Старобългарска литература. Житието като жанр

 10. Пространното житие на св. Кирил

 11. Учениците на Кирил и Методий

 12. „Проглас към евангелието”

 13. Константин Преславски. „Азбучна молитва”

 14. Черноризец Храбър. „За буквите”

 15. Презвитер Козма. „Беседа против богомилите”

 16. Апокрифи. „Ходене на Богородица по мъките”БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
Български език

 1. Жанрове на устното изказване с цел информиране

 2. Специфика на различни информационни източници – научни съчинения, литературна

критика, речници и енциклопедии, библиографски справочници

 1. Повествование, описание и разсъждение в текста

 2. Реферат – същност, характерни особености

 3. Създаване на аргументативни текстове


Литература

 1. Фолклор. Обреден фолклор

 2. Фолклор, свързан с житейския обреден цикъл

 3. Възцаряване на Зевс на олимпийския престол

 4. Особености на епическото слово

 5. Сюжет и композиция на поемата „Одисея”

 6. „Прикованият Прометей” от Есхил – тема, идея, сюжет

 7. „Електра” от Еврипид – тема, идея, сюжет

 8. Старогръцкият роман

 9. Библията . Евангелие от Йоан

 10. Артуров цикъл

 11. Основни паметници на Кирил и Методий

 12. Богомилска литература. Тайната книга на богомилите

 13. Търновска книжовна школа

 14. Григорий Цамблак. „Похвално слово за Евтимий”

 15. Разкази и повести в старобългарската литература

 16. Преводна литератураII.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Heroes and villains

 2. Vocabulary- character and appearance adjectives

 3. Present Simple and Continues; adverbs of frequency; question words; phrasal verbs- get, put, come;

 4. Expressing possession

 5. Personal qualities

 6. Making choices

 7. Expressing surprise and concern

 8. Lifestyles

 9. Places and signs

 10. Giving directions

 11. Comparative and superlative degree

 12. Gerunds (-ing endings)/ infinitives

 13. Earth calling

 14. Environmental issues

 15. Animals

 16. Present Perfect Simple

 17. Present Perfect Continuous

 18. Clauses for purpose and reason

 19. Travellers’ tales

 20. Packing

 21. Means of transport

 22. Feelings

 23. Present/ past participles

 24. Past Simple/ Past Continuous

 25. Used to /Would

 26. Definite/ Indefinite articles

 27. Writing- letters of application and giving advice; a story (1st person narrative)

Литература:

Upstream for Bulgaria A2+
ІІ.Критерии за оценяване на знанията по английски език:
Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти:


 1. Слушане с разбиране

 2. Четене с разбиране

 3. Употреба на английския език (граматика и лексика)

 4. Съчинение

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии:

 1. Отговаряне на зададената тема

 2. Отговаряне на зададения обем

 3. Правилна употреба на лексиката

 4. Правилен словоред

 5. Пунктуация

Окончателната оценка се формира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В общият брой точки от теста.
РУСКИ ЕЗИК –ІІЧЕ - ЗП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Я и окружающие

 2. Как ваши дела?

 3. Сколько вам лет?

 4. Употребление прил

 5. Я люблю, я хочу

 6. Я спрягаю, я склоняю

 7. Выражение места действия

 8. Выражение совместности

 9. Кто кого любит?

 10. Выражение раскрытия действия

 11. Кто куда едет, идет


ІІ. Критерии за оценка
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 7 точки

Задача 3. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 8 точки


Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. дбър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/МАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Рационална дроб.

 2. Рационални уравнения.

 3. Квадратно уравнение. Формули на Виет.

 4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

 5. Ирационални изрази – операции с ирационални изрази.

 6. Ирационални уравнения.

 7. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес.

 8. Подобни триъгълници. Признаци за подобни триъгълници.

 9. Правоъгълен триъгълник.

 10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.

 11. Питагорова теорема.

 12. Решаване на трапец.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки:

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.


Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

ИНФОРМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Информация

2. Информационни дейности и процеси

3. Алгоритми

4. Свойства на алгоритмите

5. Бройни системи

6. Двузначна логика

7. Данни и кодиране

8. История на изчислителната техника

9. Апаратна част (хардуер) на компютър

10. Програмна част (софтуер) на компютър

11. Компютърни мрежи

12. Операционни системи

13. ОС с графичен интерфейс

14. Приложен софтуер.Приложни програми

15. Сервизни програми

16. Компютърен документ

17. Елементи и структура на документ

18. Компютърна обработка на документи

19. Електронни таблици

20. Видове алгоритми

21. Алгоритми и програми

22. Синтаксис и семантика на ЕП

23. Типове данни

24. Линейни алгоритми

25. Вземане на решения

26. Повтарящи се действия .Приложения

27. Масиви

28. Алгоритми за търсене и броене

29. Работа с текстове

30. Структурни типове данни с разнотипни елементи

31. Обработка и съхраняване на данни

32. Основни етапи при решаване на задачи с компютърИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Настройка на работния екран на MSWord. Добавяне на ленти и бутони

 2. Мерни единици. Защита на файл

 3. Създаване на шаблон на фирмена бланка. Колонтитули

 4. Циркулярни писма

 5. Създаване на рекламна брошура

 6. Създаване на чертежи в Word

 7. Използване на готови геометрични обекти и графични шаблони. Специални символи

 8. Промяна на графичните обекти. Печат. Създаване на pdf файл

 9. Създаване и анализиране на диаграми

 10. Форматиране на клетки в зависимост от определено условие. Сортиране на данни

 11. Задаване на условие за валидност на данни

 12. Задаване на защита на различни нива: таблица, лист, поле

 13. Използване на основни вградени функции за търсене в ЕТ

 14. Филтриране на данни по комплексни критерии


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни

 2. Памет

 3. BIOS

 4. Периферни устройства

 5. Инсталиране на потребителски софтуер.

 6. Специализирани средства в текстообработката

 7. Свързване и вграждане на обекти

 8. Обмен с други приложения

 9. Вмъкване на чертежи в текстов документ. Използване на специални символи

 10. Обмен на данни между графични обекти от различни файлове.

 11. Отпечатване на графично изображение

 12. Свързване на обекти в ЕТ. Форматиране на таблици

 13. Операции с данни в ЕТ

 14. Подготвяне на документ за представяне пред публика

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки


2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:


Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Новият свят. Велики географски открития. Откривателите. Резултатите.

 2. Новата икономика. Изместването на европейския икономически център. Структурата на новата икономика. Градовете – двигатели на прогреса.

 3. Новата религия. Кризата на католицизма. Реформацията. Контрареформацията.

 4. Религиозните войни. Бунтът на Нидерландите. Религиозните войни във Франция. Мирът.

 5. Османската империя. Устройство на османската държава. Въстанията на българите.

 6. Англия – ограничената монархия. Бунтът на пуританите. Славната революция.

 7. Франция – абсолютната монархия. Същност на абсолютизма. Реформите на „краля слънце”.Френското столетие.

 8. Русия – изгряващата сила. Царят реформатор.

 9. Просвещението. Философите. Енциклопедията. Общественият договор.

 10. Американската революция. Тринайсетте колонии и метрополията. Войната за независимостта. Новата държава.

 11. Френската революция. Причините. Избухване и етапи на революцията.

 12. Франция и Европа в годините на Наполеон. Наполеон и режимът на консулата. Рухването на френската империя. Виенският конгрес.

 13. Индустриалната революция. Англия – люлката на модерната индустрия. Новата социална структура.

 14. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Паисий Хилендарски. Българското училище и новото време.

 15. Зараждане и отстояване на националната идея сред българите. Борба за църковнонационална автономия.

 16. Османската империя по пътя на модернизацията. Началото на икономиката. Епохата на танзимата.

 17. Раждането на свободна България. Организирано националноосвободително движение. Източната криза от 1875-1878 г. и българите.

 18. Раждането на свободна България. Руско-турската война от 1877-1878г. Санстефански мир и Берлински конгрес.

 19. САЩ през ХІХ век. Районите. Гражданската война 1861-1865г.

 20. Азия и предизвикателствата на модерния свят. Китай. Япония. Индия.

 21. Завладяването на „черния континент”. Причините. Английският империализъм. Френската колониална империя. Последици от колонизацията.

 22. Триумфът на световната икономика. Втората индустриална революция. Европейският триумф.

 23. Държави и общество /1870-1914/. Големите сили на границата между два века.

 24. България в модерна Европа. Едно толкова трудно начало. По пътя на самостоятелно политическо развитие. В голямата игра на европейска политика.

 25. Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната. Новият баланс на силите. Надпреварата. Две войни и техните дипломатически последици.

 26. Първата световна война / 1914 – 1918/. Сараево. Европа влиза във войната 1915, 1916, годината на „истината” – 1917, изходът – 1918/

 27. Тест – изходно ниво.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.
ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница