Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница7/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Психологически школи и концепции.

 2. Науката логика

 3. Етапи в развитието на личността

 4. Любов и сексуалност

 5. Приятелство и общуване

 6. Хипноза и медитация

 7. Взаимоотношения и нагласи

 8. Семейство и училище

 9. Душевността на зрялата личност

 10. Морално развитие и личностни различия

 11. Умението да общуваме

 12. В прегръдката на наркотиците

 13. Преживявания близки до смъртта (ПБС)

 14. Същност на религиозните секти

 15. Памет – необятност и ограничения

 16. Усещане, възприятие, мислене

 17. Рационално и интуитивно мислене

 18. Понятия и съждения

 19. Умозаключения и логически закони

 20. Формулиране на теза

 21. Аргументиране на тезаІІ. Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Геосферен строеж на Земята

 2. Природно географски комплекси / геосистеми / на Земята

 3. Природни зони но Земята

 4. Енергийни и минерално – суровинни ресурси на Земята

 5. Поземлени, биологични и водни ресурси

 6. Глобални проблеми- суровинноенергиен и екологични

 7. Природни рискове

 8. Население на света

 9. Структора на населението

 10. Демографски проблем и демографска политика

 11. География на селищата. Урбанизация

 12. Политическа организация на обществото. Съвременна политическа карта на света

 13. Световно стопанство

 14. Фактори за развитие и териториално разположение на стопанската дейност

 15. Първичен сектор. Земеделие

 16. Вторичен сектор. Енергетика.

 17. Металургия и машиностроене

 18. Химическа промишленост

 19. Лека и хранително-вкусова промишленост

 20. Третичен сектор- транспорт съобщения и туризъм

 21. Световни и регионални международни организации

 22. Германия

 23. Франция

 24. Великобритания

 25. Русия

 26. Япония

 27. Китай

 28. Съединени Американски Щати

 29. Бразилия

 30. Австралийски съюз

 31. Южноафриканска република

ІІ. Критерии за оценяване.

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Среда на живот и екологични фактори

 2. Абиотични фактори – светлина, температура,вода, въздух и почва.

 3. Популация и вид

 4. Структура на популацията

 5. Биоценоза –същност и подразделения

 6. Морфологична структура на биоценозата

 7. Функционална структура на биоценозата

 8. Биотични взаимоотношения в биоценозата

 9. Характеристика на екосистемите

 10. Основни типове екосистеми

 11. Кръговрат на веществата в екосистемата

 12. Развитие на екосистемата. Сукцесия

 13. Характеристика на биомите. Видове биоми.

 14. Поведение и среда

 15. Структура и граници на биосферата.

 16. Химичен състав на клетката. Неорганични съединения.

 17. Структура на белтъците

 18. Въглехидрати : монозахариади, олигозахариди, полизахариди

 19. Липиди

 20. Нуклеинови киселини

 21. Вируси

 22. Прокариотна клетка

 23. Структура на еукариотната клетка. Мембранни органели.

 24. Клетъчно ядро. Хромозоми

 25. Катаболитни процеси.

 26. Анаболитни процеси

 27. Деление на клетката .


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Вътрешни и външни връзки на биосистемите

 2. Основни закономерности на взаимоотношенията организъм-среда

 3. Слънчева радиация. Екологични групи растенията по отношение на светлината

 4. Екологични групи растенията по отношение на местообитанията им с различна влажност

 5. Развитие на знанията за вид и популация

 6. Свойства и динамика на популациите

 7. Взаимоотношения между растенията

 8. Основни типове екосистеми

 9. Продуктивност на екосистемите

 10. Характеристика на биомите

 11. Видове биоми

 12. Еволюция на биосферата

 13. Биоразнообразието- глобален проблем на съвременноста

 14. Приложение на ензимите

 15. Специфични особенности на фосфолипидите

 16. Основни групи конюгати

 17. Синдром на придобита имунна недостатъчност

 18. Разпространение и значение на прокариотните клетки

 19. Други функции на плазмалемата и на обединени с нея структури

 20. Функциониране на мембраната система на еукариотната клетка

 21. Катаболитни процеси

 22. Биологично окисление. Дихателни вериги.

 23. Окислително фосфолириране.

 24. Анаболитни процеси.

 25. Жизнен цикъл на клетката.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - Задължителна подготовка
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Наелектризиране на телата

2.Закон на Кулон.

3.Интензитет на ел. Поле

4.Потенциал на ел.поле

5.Проводници и диелектрици в ел.поле

6. Капацитет

7.Постоянен електричен ток

8.Закон на Ом за цялата верига

9.Основни магнитни явления

10.Магнитна индукция

11.Механично действие на магнитното поле

12.Движение на заредени частици в магнитно поле

13.Магнитни свойства на веществата

14.Електромогнитна индукция

15.Механично хармонично трептене

16.Математично махало

17.Механични вълни

18.Интерференция на вълните

19.Звукови вълни

20.Източници на звук.
ІІ. Критерии за оценяване на знанията по физика и астрономия:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Атомно ядро.Радиоактивност.

2.Електронна обвивка

3.Строеж на атома и периодична система

4.Ковалентна химична връзка

5.Йонна химична връзка

6.Валентност и степен на окисление

7.Въглерод

8.Оксиди на въглерода-въглероден оксид и въглероден диоксид

9.Въглеродна киселина и солите и

10.Метан.

11.Структурна теория.

12.Етен

13.Етин


14.Бензен.

15.Етилов алкохол.

16.Глицерол.

17.Фенол.

18.Мравчен алдехид.

19.Ацетон.

20.Оцетна киселина.

21.Ароматни киселини.

22.Мазнини.

23.Сапуни и синтетични миещи вещества.

24.Въглехидрати.Глюкоза

25.Захароза..

26.Незахароподобни въглехидрати.Нишесте и целулоза.

27.Анилин.

28.Аминокиселини.

29.Белтъчни вещества.

30.Полимери.

31.Каучук.

32.Пластмаси.
ІІ. Критерии за оценяване на знанията:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Фолклорът – един вълшебен синтез.

 2. Фолклорът и професионалните композитори.

 3. Тенденцията „world musik” и съвременният шоубизнес.

 4. Музика и медии.

 5. Музика, стока и мода.

 6. Главни стилове в съвременната популярна музика. Представители.

 7. Основни моменти в развитието на съвременната популярна музика. Представители.

 8. Българската популярна музика през 19 век.

 9. Българската музика и светът.

 10. Изпълнение:

 • българска народна песен – сватбена,лазарска или коледарска;

 • българска хохулярна песен;

песен на чужд език.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1.Барокът-епоха в европейското изкуство

2.Барокът-изкуство на синтеза

3.”Златният век” на европейската живопис.Италианска и испанска школа

4. ”Златният век” на европейската живопис.Фламанска и Холанска школа

5.Изкуството във Франция през 17-ти и 18-ти век.Рококо

6.Неокласицизъм и романтизъм в изкуството на Европа

7.Европейското изкуство през втората полвина на 19-ти век

8.Европейското изкуство от импресионизма до кубизма

9.Европейски влияния в българското изкуство през 17-ти/18-ти век

10.Българското изкуство в края на 19-ти и началото на 20-ти век

11.Българския художествен живот през 30-те и 40-те години на 20-ти век
Худ.практика

1.Природен пейзаж

2.Фигурална композиция на тема спортно състезание или танц

3.Дизайнът и приложните изкуства.Проект за осветително тяло на модулен принцип

4.Проект за визуална комуникация в ситуация(например спортен празник,дискотека и др.)

5.Рисуване на комиксІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

І СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА
Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.


ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ
За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира

 • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойка


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ


    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точка


ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ


 • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:


Момичета 15 г.


Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

300 м.


Изправяне от тилен лег

0

Над 9,2

До 155

Над 83

До 45

1

8,8 – 9,2

156 – 166

77 – 82

46 - 56

2

8,6 – 8,7

167 - 174

74 – 76

57 – 63

3

8,3 – 8,5

175 – 182

70 – 73

64 – 70

4

8,0 – 8,2

183 - 193

65 – 69

71 - 80

5

Под 8,0

Над 193

Под 65

Над 80


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница