Средно общообразователно училище «ангел каралийчев» гр. Стражица изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница9/13
Дата01.02.2017
Размер2.07 Mb.
Размер2.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Морал и етика.

 • Основни етични категории.

 • Свободата.

 • Етика на другия.

 • Семейството.

 • Човек и право.

 • Гражданско общество.

 • Държавата.

 • Конституция.

 • Български парламентарен живот.

 • Разработване на есе по зададена тема.  ІІ. Критерии за оценяване:

  Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

  Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

  Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

  Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

  Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


  1. Географско положение и граници на България.

  2. Геополитическо положение и съвременни граници на България.

  3. Съвременен релеф на България.

  4.Полезни изкопаеми.

  5.Климат на България.

  6.Води на България.

  7.Почви на България.

  8.Растителен и животински свят.

  9.Природни рискове.

  10.Природата на България и природно ресурсният й потенциал.

  11.Дунавска равнина.

  12.Старопланинска природогеографска област.

  11.Краищенско-Средногорска област.

  12.Тракийско-Странджанска област.

  13.Рило-Родопска област.

  14.Черно море и българското черноморско крайбрежие.

  15.Етнокултурен облик на българския народ.

  16.Брой и разпределение на населението.

  17.Структура на населението.

  18.Селища в България.

  19.Население и селища.

  20.Държавно устройство и институции в България, административно –териториално деление на България.

  21.Национално стопанство:структура,фактори и показатели.

  22.Стопанството на България днес.

  23.Земеделие.

  24.Енергетика.

  25.Металургия и машиностроене.

  26.Химическа промишленост, производство на строителни материали, дървообработваща и целуозно-хартиена промишленост.

  27.Лека промишленост.

  28.Хранително - вкусова промишленост .

  29.Транспорт и съобщения.

  30.Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли.

  31.Териториална структура на стопанството.

  География и икономика - ЗИП

  1.Съвременни направления в географията.

  2.Развитие на географията в България.

  3.България – земя на световен кръстопът.

  4.Съвременно географско положение на България.

  5.Природна среда на България.

  6.Природногеографски области.

  7.Екологичен мониторинг.

  8.Защитени природни обекти.

  9.Човекът – водещ елемент в системата природа-общество-стопанство.

  10.Географски аспекти на прехода в политическата и стопанската ориентация на България.

  11.Проблеми на устойчивото развитие.

  12.Географско ползване у нас в условията на пазарна икономика.

  13.Суровинно енергиен и екологичен проблем.

  14.Източници на замърсяване на природната среда в България.

  15.Глобални проблеми на нашето време и тяхното проявление в България и родния край.

  16.Особености на регионалното развитие.

  ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

  Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

  Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

  Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

  Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

  Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


  1. Характеристика на наследственоста и изменчивоста

  2. Монохибридно и дифибридно кръстосване

  3. Алелни и неалелни взаимодействия на гени

  4. Хромозомна теория за наследственоста. Скаченост на факторите

  5. Изменчивост. Модификации. Норма на реакцията.

  6. Наследствена изменчивост.

  7. Наследственост при човека.

  8. Размножаване при организмите

  9. Полови процеси при животните.

  10. Индивидуално развитие на животните

  11. Следзародишно ( постембрионалн) развитие

  12. Хипотези за произхода на живота на Земята

  13. Теория за биохимичната еволюция

  14. Същност и развитие на идеята за еволюциятаНаследственост и изменчивост. Изкуствен отбор

  15. Борба за съществуване.

  16. Естествен отбор

  17. Произход на видовете според дарвин

  18. Произход на нови видове .

  19. Дивергенция , конвергенция,паралелизъм.

  20. Микроеволюция и макроеволюция.Насоки и пътища на еволюцията

  21. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят.

  22. Палеонтологична история на човека.Хоминизация – еволюция на социалното поведение.

  23. Човешки раси.Расизъм

  24. Доказателства за еволюцията.


  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗИП


  1. Полихибридно кръстосване . Закони на Мендел

  2. Рекомбинация. Кросинговър. Генетични карти

  3. Унаследяване на пола. Полово свързана наследственост

  4. Лечение на наследствените болести и предпазване от тях

  5. Еволюция на заболяванията при човека

  6. Мейоза и биологично значение на половите процеси

  7. Еволюция на половите процеси

  8. Предембрионално развитие при животните

  9. Оплождане при животниет

  10. Ембрионален период на индивидуалното развитие на животните

  11. Регенерация . Стареене и продължителност на живота

  12. Индивидуално развитие на човека

  13. Ргулация на растежа и развитието при животните

  14. Клетъчни основи на морфогенезата

  15. Генетични основи на индивидуалното развитие

  16. Вид и критерии за вид

  17. Развитие на еволюционната теория. Основни събития

  18. Генетични основи на еволюцията. Закон на Харди-Вайнберг.

  19. Фактори изменящи честотат на алелите и генотиповете

  20. естествен отбор в популациите

  21. Раси и общество

  22. Палеонтологични доказателства за еволюцията

  23. Доказателства за еволюцията от сравнителната анатомия и физиология

  24. Доказателства от сравнителната анатомия

  25. Развитие на живота на земята през минали геологични времена

  ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


  Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

  Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

  Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

  Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

  Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


  1. Радиовълни

  2. Радиолокация

  3. Отражение и пречупване на светлината

  4. Интерференция на светлината

  5. Дифракция на светлината

  6. Дисперсия на светлината

  7. Видове спектри

  8. Топлинни източници на светлина

  9. Лазерни източници на светлина

  10. Фотоефект

  11. Фотони

  12. Ренгенови лъчи

  13. Вълнови свойства на частиците

  14. Атомен модел на Бор

  15. Водороден атом

  16. Ядрени сили

  17. Радиоактивност

  18. Изкуствена радиоактивност

  19. Ядрен синтез

  20. Приложениена радиоактивните изотопи


  ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
  Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

  Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

  Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

  Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

  Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  1.Термохимия.

  2.Скорост на химичните реакции.

  3.Катализа.

  4.Химично равновесие.

  5.Производство на амоняк.

  6.Видове дисперсни системи.

  7.Истински разтвори.

  8.Свойства на разтворите.

  9.Дифузия и осмоза.

  10.Колоидни-дисперсни системи.

  11.Електролитна дисоциация.

  12.Киселини и основи.Дисоциация на водата.

  13.Йоннообменни реакции.

  14.Соли.Хидролиза на соли.

  15.Окислително-редукционни процеси.

  16.Електролиза.

  17.Мед.Съединения на медта.

  18.Сребро.

  19.Цинк.Съединения на цинка.

  20.Олово.Съединения на оловото.

  21.Желязо.Съединения на желязото.


  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗИП
  І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

  1.Топлинни ефекти на химичните реакции.

  2.Фактори, оказващи влияние на скоростта на химичните реакции.

  3.Механизъм на каталитичното действие.

  4. Фактори, оказващи влияние на скоростта на химичното равновесие.

  5.Адсорбция.

  6.Концентрация на разтворите.

  7.Свойства на разтворите.

  8.Свойства на колоидите.

  9.Развитие на представите за киселини и основи.

  10.Реакции между електролити.

  11.Хидролиза на соли.

  12.Изравняване на окислително-редукционни процеси.

  13.Електролиза.

  14.Електрохимични източници на електричен ток.

  15.Корозия на металите и сплавите.

  16.Химична технология.

  17.Производство на калцинирана сода.

  18.Производство на сярна киселина.

  19.Производство на мед.

  20.Производство на цинк.

  21.Производство на олово.

  22.Железни сплави.

  23.Производство на чугун.

  24.Производство на стомана.

  II.Критерии за оценяване:

  Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

  Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

  Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

  Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

  Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  І. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА
  Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

  - Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

  - Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

  Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.


  ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

  1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ
  За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

  Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира

  • старт

  • движение на играча с топка

  • движение на играча без топка

  • движение на топката

  • дрибъл с крачка за стрелба

  • играч

  • стойка


  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ


     • Общ брой точки - 20 точки.

     • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

     • За пропуснат кош се отнемат по 1 точка


  ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
  Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.
  КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ


  • Общ брой точки - 20 точки.

  • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

  • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.

  2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:


  Момичета 15 г.


  Тест точки

  Бягане

  50 м.


  Скок дължина от място

  Бягане

  300 м.


  Изправяне от тилен лег

  0

  Над 9,2

  До 155

  Над 83

  До 45

  1

  8,8 – 9,2

  156 – 166

  77 – 82

  46 - 56

  2

  8,6 – 8,7

  167 - 174

  74 – 76

  57 – 63

  3

  8,3 – 8,5

  175 – 182

  70 – 73

  64 – 70

  4

  8,0 – 8,2

  183 - 193

  65 – 69

  71 - 80

  5

  Под 8,0

  Над 193

  Под 65

  Над 80

  Момчета 15 г.
  Тест точки

  Бягане

  50 м.


  Скок дължина от място

  Бягане

  600 м.


  Хвърляне на плътна топка 3 кг.

  0

  Над 8,4

  До 184

  Над 162

  До 470

  1

  7,8 – 8,4

  185 - 198

  152 – 161

  471 – 542

  2

  7,5 – 7,7

  199 – 208

  146 – 151

  543 – 590

  3

  7,2 – 7,4

  209 - 218

  139 – 145

  591 – 638

  4

  6,9 – 7,1

  219 - 232

  130 – 138

  639 – 710

  5

  Под 6,9

  Над 232

  Под 130

  Над 710

  Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

  (кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:
  40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

  39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

  38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

  37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

  36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

  35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

  34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

  33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

  32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

  31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00


  30 т. - мн. добър 4,50
  ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Дата: Вариант 2

  Трите имена: .......................................................................................................................................

  Клас: ........................

  Сесия: ........................

  Форма на обучние: ..........................

  Въпроси:


  Дисциплина: Хандбал

  1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

  а: 20 минути

  б: 30 минути

  в: 25 минути

  2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

  а: крило

  б: разпределител

  в: бег

  3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:  а: две секунди

  б: четири секунди

  в: три секунди

  4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?

  а: заслон

  б: посрещане отгоре

  в: седем метрово хвърляне

  5. Вратарска топка се отсъжда:

  а: при топка в аут

  б: при гол

  в: при съдийска топка  Сподели с приятели:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница