Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9Дата18.11.2017
Размер142.13 Kb.
Размер142.13 Kb.

Средно общообразователно училище

"Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Директор: 0659/9 31 62 e-mail: p_beron@abv.bg

Пом.директори: 0659/9 20 09, 0659/92751 www.sou-beron.org

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:………………

/ЕМИЛ ГОРАНОВ/П Р О Г Р А М А

за целодневна организация на учебния процес

в СОУ”Д-р Петър Берон”

през учебната 2014/2015 година

/актуализация/

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Основание за разработване на програмата:

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание на заповед на Министъра на образованието, младежта и науката по одобрен Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училищата се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба №3/2008г. за нормите за преподавателската работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба №7/2000г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
ЦЕЛИ:

1. Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1, 2, 3 и 4 клас в соу „д-Р Петър Берон” гр. Червен бряг с оглед подобряване на качеството на образованието.

2. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

3. Създаване на стимулираща за детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда.

4. Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между децата от различни социални, етнически и културни общности.


5. Уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

ЗАДАЧИ:
1. Правилното и трайно усвояване на учебния материал чрез:

 • стимулиране на любознателността и стремежа към знания;

 • изграждане у учениците на умения и стратегии за рационално и самостоятелно учене.

2. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.


3. Подпомагане социализацията на учениците: изграждане на умения за общуване, решаване на конфликти и социално приемливо поведение.
4. Уважение към личността и индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене , темп на работа , потребности и интереси.
5.Увеличаване на броя на учениците, обхванати в целодневната организация на учебния процес .
6. Подобряване на материалната база с цел осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от І-ІV клас.

Училищната програма се разработва на базата на Рамковата програма. Тя включва всички дейности в полуинтернатните групи, като обхваща, както различията им, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно-възпитателен процес
ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО ПО ПРОЕКТА:
- Проучване и анализ на потребностите и интересите на учениците за участие в ПИГ на всички ученици от І до ІVклас чрез провеждане на родителски срещи и консултации.

- Осигуряване на материална база/подходящи помещения/ съобразно броя на предвидените ПИГ, на седмичното разписание и вида на занятията/заниманията.

- Анализиране необходимостта на училището от учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала и изготвяне на заявки до екипа за управление.

- Организиране и контрол на дейностите по отчитане на финансовото и техническото изпълнение на дейностите по проекта.

- Осигуряване на обедно хранене, материали и други стоки и услуги, необходими за изпълнение на дейностите по проекта

- Организиране на заседание на педагогическия съвет на училището за обсъждане на дейността на ПИГ, училищната програма за целодневна организация на учебния ден, както и планиране на заседания на педагогическия съвет на училището за обсъждане на резултатите от работата на ПИГ с цел набелязване на мерки за ефективно приложение на модела

- Изготвяне и утвърждаване на график на часовете в ПИГ.

- Одобряване на мерки за повишаване успеваемостта на учениците в ПИГ чрез осигуряване на консултации за учителите-специалисти при необходимост.

- Изготвяне на заповед за определяне на възпитателите в ПИГ, които ще работят по проекта, и заповед за определяне източника на финансиране на възнагражденията на възпитателите.

- Сключване на допълнително споразумение към трудовият договор със счетоводителя, за ангажиментите му по проекта и за финансиране на възнагражденията му.

- Организиране на подходящи училищни дейности/Ден на отворените врати открити занятия практикуми/ в ПИГ за популяризиране на ЦОУП, ефективните практики и др.

- Осъществяване на административен контрол – извършване на мониторинг и контрол по отношение на ежедневното водене на училищната документация/дневници на ПИГ, вписване на уч.материал от възпитателите в материалната книга за деня, спазване на графика за вземане на часовете в ПИГ; финансов контрол.

- Осъществяване на педагогически контрол – извършване на мониторинг и контрол по отношение на качеството на педагогическата дейност, организацията на работа в ПИГ и резултатите от обучението на учениците в ПИГ.

- Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на възпитателите в ПИГ/вкл. осигуряване на заместващи учители и възпитатели/.


ИЗИСКВАНИЯ:

СОУ”Д-р Петър Берон” е вписано в Списъка на средищните училища в страната за съответната учебна година в акт на МС на Р. България, както и в заповед на Министъра за участие в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”


Организация на часовете в ПИГ:

Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти:

Блок А – организиран отдих, обяд, спорт - 2 ч

Блок В – самоподготовка – -2 ч

Блок С – занимания по интереси – -2 ч

В СОУ”Д-р Петър Берон” се работи по стандартен вариант на седмичното разписание – блок А, блок В, блок С


Времето на учениците от І-ІV клас в ПИГ е разпределено както следва:
ДНЕВЕН РЕЖИМ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.
І и ІІ клас
Режимни моменти Времетраене

При 5 часов учебен ден:

Организиран отдих и спорт 12,00 ч. – 13,10 ч. 2 ч.

Самоподготовка 13,30 ч. – 14,05 ч. 1 ч.

Самоподготовка 14,15 ч. – 14,50 ч. 1 ч.

Занимания по интереси 15,10 ч. – 15,45 ч. 1 ч.

Занимания по интереси 15,55 ч. – 16,30 ч. 1 ч.


При 4 часов учебен ден:

Организиран отдих и спорт 11,00 ч. – 12,10 ч. 2 ч.

Самоподготовка 13,30 ч. – 14,05 ч. 1 ч.

Самоподготовка 14,15 ч. – 14,50 ч. 1 ч.

Занимания по интереси 15,10 ч. – 15,45 ч. 1 ч.

Занимания по интереси 15,55 ч. – 16,30 ч. 1 ч.ІІІ и ІV клас
Режимни моменти Времетраене

Организиран отдих и спорт 12,00 ч. – 13,20 ч. 2 ч.

Самоподготовка 13,30 ч. – 14,10 ч. 1 ч.

Самоподготовка 14,20 ч. – 15,00 ч. 1 ч.

Занимания по интереси 15,15 ч. – 15,55 ч. 1 ч.

Занимания по интереси 16,05 ч. – 16,45 ч. 1 ч.


Часовете от блок А –Отдихът се провежда в сградата на училището и в откритата спортна база с която разполагаме. На разположени са две стаи – игротека, която е обзаведена с всичко необходимо за отдих и почивка на учениците; стая, оборудвана със спортни игри и материали и физкултурен салон на училището.Обядът се организира под ръководството на възпитателя в стола на училището.

Спортните занимания се провеждат в зависимост от условията – на спортните площадки в училището, във физкултурния салон или разходки до различни места. Може да се използват възможностите на училищната и градската библиотека, читалищата и др.Часовете от блок В

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване

За часовете по самоподготовка и когато това е наложително се осигуряват консултации по време на самоподготовката от учители-специалисти

При самоподготовката се спазват следните дидактически изисквания:


 • преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия

 • учене по едно и също време при спазване на моментите за почивка

 • степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката

 • усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране

 • стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства

 • старателно и коректно написване на дом.работи и трайно усвояване на учебното съдържание

Часовете от блок С

Заниманията по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация

Тук могат да се включат занимания, които не са пряко свързани с часовете по ЗП, ЗИП и СИП. Заниманията по интереси са продиктувани от самите ученици и са в техен интерес. Освен наличната материална база на училището и на читалищата, клубовете, библиотеките, секции и др. Използването на тази база ще бъде осигурено на основата на сключени договори.

Възпитателите, които провеждат часовете в блоковете А,В и С с цел повишаване качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновации, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението. Подходяща роля на възпитателя в ПИГ изисква създаване на педагогически технологии и използване в работата им на: • ролеви игри

 • симулационни игри

 • мозъчни игри

 • кубиранеРазпределение на групите:

Общ брой – 14 групи от І-ІV клас

І клас – 3групи

ІІ клас – 3 групи;

ІІІ клас – 4 групи;

ІV клас – 4 групи


Годишни тематични разпределения:

Тематичните разпределения включват график на учебното време, както следва:

І клас - 15.09 – 24.05 - 31 уч.седмици

ІІ клас – 15.09 – 31.05 - 32 уч.седм.

ІІІ клас– 15.09 – 31.05 - 32 уч.седм.

ІV клас –15.09 – 31.05 - 32 уч.седм.

Годишните тематични разпределения се изготвят от възпитателите на ПИГ, утвърждават се от директора на училището и съдържат:


Дата

Уч.седмица

Тема

Брой часове

Необходим материал

Забележка


Направленията са: наука, изкуство, спорт, образователни и развиващи игри. Към всяко направление се използват определени теми:

Наука

Кой съм аз ? – представяне в групата

Моят роден край

Моето семейство

Майка ми

БД

Моето училищеМоите права и отговорности

Моите мечти

Човешкото тяло

Да растем здрави и силни

Празници и обичаи от народния и природния календар

Зима


В. Левски

3 март


24 май

Български народни приказки и песни

Басни

Литературни произведения–образци на българското и световно творчество за деца и възрастниЗемята

Космоса


Водни басейни

Птици


Влечуги

Бозайници

Животните в България

Растенията в България

Съкровищата на България

Велика България

Моята красива България

Математика

Забавна математика

Геометрия

Техника и технологии

Информационни технологии

Компютърни системи

Безопасният интернетИзкуства

Интериор


Бои и цветове

Кръгла и плоска четка, тампон, филтър, туш, креда

Украса на керамичен съд

Акварелни, темперни, маслени бои; пастели, моливи – техники

Акварел

Пейзаж


Фигурални композиции

Натюрморт

Грънчарство, килимарство,

Абстрактно изкуство

Цветни гравюри

Народно творчество – престилка, чорапи, хурка

Народни носии

Сезони


Живопис

Графика


Рисуване по асоциация

Апликации

Фигурална композиция

Моделиране

Морско дъно

Керамика, художествен текстил, дърворезба

Колаж

Мозайка


Изложби

Рисунка на асфалта

Мартеници

Изработване на различни украси и поздравителни картички

Оригами

КонструиранеЛюбими песни

Групи музикални инструменти

Музикални форми

Вълшебството на нотите

Народни песни

Фолклорен обреден календар

Фолклорът в творчеството на българските композитори

Фолклорът на различните етнически общности

Пеене, слушане, творческа дейност

Ритъм


Хора и ръченици

Музикални игри

Стилове в музиката

Музикална чуднотека

Танцът

Български музикален фолклорМузикална Европа, кавърверсии

Мелодия


Соната, симфония, сонатен концерт

Композитори

Творци, артисти, публика

Музикалните инструменти у нас и по света

Електронна музика

Спорт

Подвижни игри

Щафетни игри

Ходене, бягане

Лека атлетика

Лазене, катерене, провиране, търкаляне, претъркаляне

Гимнастика

Народни хора и танци

Игри с топка

Игри във водна среда

Зимни игри

Тенис на маса

Аеробика

Фитнес


Туристическо ориентиране

Образователни и развиващи игри

В кухнята

Кукерска маска

Анимация


Красота и хармония

Екология


Дизайн и мода

Дартс


Домино

Скрабъл


Шах

Бадминтон

Морски шах

Пъзел


Конструктори „Лего-Дакта”

Федербал


Логически игри

Предложените в програмата теми към различните направления са примерни и те могат да се заменят с други, според вижданията на възпитателя и според интересите и възможностите на класа /паралелката/

Когато се налага преструктуриране на темите, възпитателят нанася корекции в графа забележки и същите се одобряват от директора

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес се вписват в следната училищна документация :

- Списък - Образец 1;

- Седмично разписание на часовете;

- Годишния план за дейността на училището;

- Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

- Книгата за преподадения учебен материал /;

- Дневник на ПИГ;

- Декларации за лекторски часове;
Всички дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от ПДАСД, ПДУД, гл.счетоводител и възпитателите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
-Утвърждаване на училището ни като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
- Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.
- Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища в района чрез повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".
- Овладяване на някои негативни тенденции сред учениците:допускане на голям брой неизвинени отсъствия,безцелно пилеене на времето,увличане по групи с противообществени прояви,нетолерантност,насилие,употреба на алкохол,наркотици и тютюнопушене.
- Повишаване физическата активност на учениците,подобряване здравето и физическата дееспособност,намаляване затлъстяването и нездравословния начин на живот.
- Осмисляне учебното и извънучебното време и подчиняването му на целенасочена подготовка,отдих и спорт.
- Подпомагане семействата,където има затруднение в битов и финансов план чрез обхват на децата в работното време на родителите и осигуряване на условия за подготовка и хранене
ДЕЙНОСТИ ПО АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Директорът на училището създава необходимата организация и контролира воденето на точна и редовна документация.

Документацията по проекта най-общо се състои от две обособени части, отнасящи се

до техническото изпълнение и финансовото изпълнение

Подкрепящите документи се подреждат в класьори по месеци съответно:

а) Техническо изпълнение – документация, свързана със самоподготовката на

учениците, заниманията по интереси и организирания отдих и спорт

б) Финансова част – съгласно структурата на бюджет, документите се подреждат по

отделни бюджетни раздели.

След приключването на дейностите по проекта училището изготвя досие за изпълняваните дейности по проекта (на хартиен носител и/или на магнитен или оптичен носител, заверено с електронен подпис), което трябва да съдържа цялата документация, свързана с проекта, както следва:

а) документация по техническото изпълнение;

б) документация по финансовото изпълнение;

г) данни за предприети мерки за публичност;

д) кореспонденция по проекта

е) други.
ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ.

Училището съдейства за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане по проекта, като отбелязва финансовия принос на Общността и поставят логото на ЕС и на ЕСФ на всеки продукт на проекта. Поставя обяснителни табели на видно място в училищната сграда, поставя информационни табла на местата, където се провеждат дейностите; при изпълнение на дейностите информира участниците за съфинансирането на проекта от Европейския социален фонд на Европейския съюз;При организиране на събития (семинари, конфренции, кръгли маси,празници,тържества, ритуали и др.) оповестява, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използва логото на ЕС и логото на ЕСФ;при публикуване на статии, интервюта и други публикации се цитира името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и номерът и наименованието на проекта; всички документи, създадени във връзка с изпълнението на проекта, се използва специалната бланка. Материали по дейности за оповестяване, публичност и информиране се съхраняват в документите, свързани с работата по проекта.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница