Стефан СтамболовДата17.11.2017
Размер161.65 Kb.
Размер161.65 Kb.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ОДОБРЯВАМ:

/КМЕТ/ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ПРОВЕЖДАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII А OT ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на декоративни ел. елементи за коледна украса”ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703Описание на предмета на поръчката, изисквания за изпълнение на поръчката и представяне на оферта
1.Описание на предмета и изисквания за изпълнение:

Обект на обществената поръчка е доставка на декоративни ел. елементи за коледно осветление по приложен списък.

Целта на настоящата поръчка е да се доставят светещи декоративни елементи, които монтирани по пешеходната зона на града ще постигнат празничен ефект при посрещане на коледните и новогодишните празници.

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и настоящата документация.

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на декоративни ел. елементи за коледна украса”, съгласно техническата спецификация.

Обществената поръчка е с място на изпълнение на територията на Община Пловдив.

Доставките ще бъдат извършвани съгласно предварителни заявки, подавани на изпълнителя.

При доставяне на заявените количества ще се издава двустранно подписана складова разписка /приемо-предавателен протокол/, съдържаща наименованието на възложителя, лицето приело стоката, вид, мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата стойност на доставката. Така изготвената складова разписка ще се издава в четири екземпляра - един за изпълнителя и три за възложителя.

Фактури ще се издават на името на Община Пловдив. Всяка фактура трябва да бъде придружена от оригиналните екземпляри на двустранно подписаните складови разписки/протоколи, на базата на които е издадена.

Фактуриране ще се извършва в месеца, за който се отнасят доставките. Издадените фактури ще се предават на счетоводството не по-късно от три работни дни, считано от датата на тяхното издаване.

Цените на отделните видове елементи, съгласно ценовото предложение, остават постоянни за срока на договора, който ще бъде сключен в резултат от процедурата.

Разплащането ще се извършва по банков път, най-малко 30 дни след издадена фактура и приемо – предавателен протокол, по банкова сметка, предоставена от изпълнителя.2. Общи изисквания към участниците и подготовката на офертата

2.1.Административни сведения за участника – по образец.

2.2.Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, като адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка;

2.3.При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документа подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

2.4.Заверено копие от Сертификати за качество на ел. елементите, съгласно техническата спецификация ;

2.5. Заверено копие от Сертификати за произход на ел. елементите, съгласно техническата спецификация ;

2.6.Гаранционни карти. Ел. елементите да отговарят на БДС и да са произведени в Европейски съюз. Доставката да е съгласно изискванията на действащото към момента на изпълнението законодателство, регламентиращо строителството и експлоатацията на ел. съоръженията.

2.7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец;

2.8.Ценово предложение – по образец;

2.9.Списък на документите;


 • Офертата се представя съгласно чл. 101в от ЗОП в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва предметът на поръчката, наименование на участникът, адрес за кореспонденция, телефон, ел. поща и по възможност факс.

 • Офертата трябва да съдържа най-малко данни за лицето, което прави предложението, техническо предложение за изпълнение на поръчката, ценово предложение и срок на валидност и ЕИК, съгласно чл. 23 от Закон за търговския регистър.

 • В техническото предложение за изпълнение на поръчката /по образец на Възложителя/ подробно се описват предлаганите от участника условия за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, съгласно документацията за участие.

 • Участникът посочва предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката, като спазва образеца на ценово предложение – по образец на Възложителя. Ценовото предложение задължително се подписва и подпечатва от участника.

 • Участникът предлага цена за брой за всеки отделен елемент в ценовото предложение, както й обща стойност, която представлява сбор от стойностите на всички елементи без ДДС.

 • Стойността на поръчката се посочва в лева, без ДДС. За най – ниска предложена цена се взема стойността /общия сбор/ от всички елементи в ценовото предложение.

 • Предлаганата цена е крайна и следва да включва всички разходи, за изпълнение на поръчката/доставката. Цената не подлежи на преразглеждане за срока на договора, освен в случаите на чл. 43, ал.2, т. 2 от ЗОП.

 • Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка.

 • Участник в обществената поръчка, който не е предложил цена съгласно образец „Ценово предложение”, или представи отчасти или изцяло непопълнено ценово предложение, съгласно изискванията на възложителя, се отстранява от участие в обществената поръчка, поради непълнота на офертата!

 • Офертата и всички документи следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени копия с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и име и подпис на лицето

представляващо участника. Документите и данните в офертата се подписват от лицето, имащо права по закон или упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции.

 • Оферти се подават и приемат до 17.15 часа на 27.11.2014 г., в деловодството на Община Пловдив – пл. „Централен” №1.

 • Срокът на валидност на офертата – минимум 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

 • Критерий за оценяване на предложенията.

Критерий за оценка на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура съгласно чл. 37, ал.1, т.2 от ЗОП е «ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА».

Ще бъдат използвани следните показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: 1. Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС - К1, с относителна тежест 50.

 2. Срок за изпълнение на поръчката – К2, с относителна тежест 50.


МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:

 1. Показател Обща цена за извършване на поръчката – изразява се в число,

представляващо отношение между предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката без ДДС от участник в обществената поръчка и предложената цена за изпълнение на поръчката без ДДС от конкретния участник, умножено с коефициент 50.
минимална предложена цена

К1 = ------------------------------------- х 50

предложена цена


 1. Показател Срок за изпълнение на поръчката – изразява се в число, представляващо отношение между предложения най-кратък срок (в календарни дни) за изпълнение на поръчката от участник в обществената поръчка и предложения срок (в календарни дни) за изпълнение на поръчката от конкретния участник, умножено с коефициент 50.

минимален предложен срок

за доставка

К2 = ---------------------------------- х 50

предложен срок
Комплексната оценка /К/ се получава от сбора на всички показатели:

К = К1 + К2
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
При равна комплексна оценка на двама или повече участници, на първо място се класира участник, който е получил повече точки по показател К1 – „Предлагана цена за изпълнение на поръчката без ДДС”
3. Стойност на договора и начин на плащане.

Стойността на договора се ограничава до 78 000.00 лв. /седемдесет и осем хиляди лева/ с ДДС. Посочената стойност е лимитна.

Основание за плащане е подписан приемо – предавателен протокол и издадена фактура. Плащането на фактурата се извършва по банков път, по банковата сметка посочена в договора в срок най – малко 30 /тридесет/ дни, считано от датата на издаване на фактурата. Документите, които са основание за плащане се представят в счетоводството при община Пловдив.
4.Други указания

Определеният за изпълнител на поръчката участник при подписване на договорът да представи документ, издаден от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

Определеният за изпълнител на поръчката участник при подписване на договорът да представи банкова сметка за вписване в договора.

Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и ППЗОП.5.Гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а/ Парична сума, внесена по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ ИНВЕСТБАНК АД - КЛОН ПЛОВДИВ, IBAN: BG 57 IORT 73753302000003, BIC: IORTBGSF, или

б/ Безусловна и неотменяема банкова гаранция – В случай, че участникът представи банкова гаранция за изпълнение, банковата гаранция задължава банката неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието на договора, да извършва плащанията до размера на гаранцията, при получаване на подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, деклариращо неизпълнение от страна на изпълнителя на задължения съгласно договора. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да е с валидност 1 месец след приемането на доставката.

Изискуеми гаранции:

Гаранция за добро изпълнение на договора - 3 % /три процента/ от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди подписване на договора.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по гаранцията, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя след изтичане на 3-три месечен срок от приемане на доставката.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І. Пълно описание на обекта на поръчката

Обект на обществената поръчка е доставка на декоративни ел. елементи за коледна украса по приложен списък.

Целта на настоящата поръчка е да се доставят светещи декоративни елементи, които монтирани на главните артерии в района ще постигнат празничен ефект при посрещане на коледните и новогодишни празници.


ІІ. Технически спецификации:

1.Да се представят надлежни сертификати за произход, сертификати за качество и гаранционни карти.

2.Да отговарят на БДС и да са произведении в Европейски съюз. Доставката да е съгласно изискванията на действащото към момента на изпълнението законодателство, регламентиращо строителството и експлоатацията на ел. съоръженията.

Видове елементи

Ед. мярка

К-во

1

Композиция – коледна шейна, Дядо Коледа и 2 бр. елени, 3D, размери 2,8/7 м, алуминиева конструкция + LED - 220 W

Бр.

1

2

Коледен мотив – Снежен човек, 3D, размери 2,2/диаметър 1,2 м, алуминиева конструкция + LED - 85 W – светодиоден стринг + карпет

Бр.

2

3

Светодиоден коледен мотив – Light Ball 3D – светодиоден стринг и светодиоден маркуч, подсилена разглобяема алуминиева конструкция, диаметър 5,5 м, LED - 860 W

Бр.

2

4

Фигура – Дядо Коледа, височина 4 м, LED - 420 W

Бр.

1


5

Светещ стринг LED, черен кабел 46W/230V

М

1600

6

Декоративна LED мрежа, 8 м2, 55 W, 230V

Бр.

10

Гаранционния срок на всички елементи да е не по-малко от 24 месеца.
Образец

Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :

ЦЕНОВо предложение

за изпълнение на обществена поръчка

Наименование на поръчката:

Доставки на декоративни ел. елементи за коледна украса”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта като част от офертата ни за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет : “Доставки на декоративни ел. елементи за коледна украса”, като заявяваме, че желаем да участваме в поръчката при условията, обявени в публичната покана за участие.Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обекта на поръчката, както следва :

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й


Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на публикуваната покана за участие, за обща цена от …………………… лв. (……………………………………) без ДДС, формирана по следният начин :Видове елементи

Ед. мярка

К-во

Ед. цена в лева

без вкл. ДДС

Обща ст-ст без ДДС

1

Композиция – коледна шейна, Дядо Коледа и 2 бр. елени, 3D, размери 2,8/7 м, алуминиева конструкция + LED - 220 W

бр.

12

Коледен мотив – Снежен човек, 3D, размери 2,2/диаметър 1,2 м, алуминиева конструкция + LED - 85 W – светодиоден стринг + карпет

бр.

23

Светодиоден коледен мотив – Light Ball 3D – светодиоден стринг и светодиоден маркуч, подсилена разглобяема алуминиева конструкция, диаметър 5,5 м, LED - 860 W

бр.

24

Фигура – Дядо Коледа, височина 4 м, LED - 420 W

бр.

15

Светещ стринг LED, черен кабел 46W/230V

м

16006

Декоративна LED мрежа, 8 м2, 55 W, 230V

бр.

10Съгласно документацията , публичната покана и техническата спецификация по поръчката.

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият начин на плащане е, както следва:

1.Плащане в размер на 100 % от цената на заявените артикули по договора, в срок най – малко 30 /тридесет/ дни след доставка, които са предмет на настоящата поръчка, приемането им с протокол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Задължаваме се, ако нашето Предложение бъде прието да започнем изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете страни на Договор за доставка на описаните в техническата спецификация, документацията и публичната покана видове елементи.

Съгласни сме нашата ценова оферта да бъде валидна за срок от 90 дни . Ценовата ни оферта, заедно с предложението за изпълнение на поръчката, ще останат обвързващи за нас и могат да бъдат приети по всяко време, преди изтичането на горепосочения срок.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Подпис и печат:


Дата :
Име и фамилия :
Длъжност :
Наименование на участника :
Образец

Наименование на Участника :
Седалище по регистрация :
BIC; IBAN :
Булстат номер /ЕИК/ :
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер :
Факс номер :
Лице за контакти :
e mail :


ТЕХНИЧЕСКО Предложение

за изпълнение на обществена поръчка


Наименование на поръчката:

Доставки на декоративни ел. елементи за коледна украса”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме техническо предложение за изпълнение на Вашите изисквания, като част от офертата ни за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на глава „осма А” от ЗОП с предмет: “Доставки на декоративни ел. елементи за коледна украса”, като заявяваме, че желаем да участваме в поръчката при условията, обявени в публичната покана за участие.

След запознаване с изискванията за участие в обществената поръчка, удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на условията, посочени във Вашите изисквания за участие.

Предлагаме срок за извършване на доставките - ………………...… работни дни .

Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от 90 дни . Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета от Възложителя по всяко време, преди изтичането на този срок.

Декларираме, че сме запознати с указанията, които трябва да бъдат спазени в обявената от Вас обществена поръчка.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

До подготвянето на официален Договор, това предложение заедно с ценовото ни предложение ще формират нашата обвързаност и желание за изпълнение на обществената поръчка.


Подпис и печат:

Дата :
Име и фамилия :
Длъжност :
Наименование на участника :

Образец

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта е подадена от ................................................................................, регистрирано в търговския регистър с ЕИК №............................................,

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

1. Адрес……………………………………………………………………………............................. (код.., град., община, квартал, улица, бл., ап.) телефон №:………………………………… факс: №… ………………………………... e-mail………………………………………………………….

Интернет адрес……………………………….....................................................................................
2. Лице за контакти ……………………………………………………………...................................,

Длъжност:……………......…………………………………………………………........,Лична карта

№…........…………………………… издадена на ............................., от ………………………....… ЕГН…………..............…………………….................., телефон / факс:……………………………..

………………………..........., адрес:………………………...................................................................

3. Обслужваща банка ……………………………BIC ...............……................. № на сметката

(IBAN), по която ще бъдат превеждани сумите, вкл. възстановена гаранция за участие (ако е

приложимо)........................................................................................................................................

4. Титуляр на сметката…………………………………….............................................................


Подпис …………………………………….име, длъжност (управляващ) печат

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница