Стратегия за енергийна ефективност нА община перникстраница1/24
Дата04.02.2017
Размер5.84 Mb.
Размер5.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24СТРАТЕГИЯ
за енергийна ефективност
нА община ПЕРНИК


2010 г.


сТРАТЕГИЯ
за енергийна ефективност
нА община ПЕРНИКАприл 2010 г.

Съдържание

РАЗДЕЛ І

Въведение

Основание за разработване

Нормативна база

Политика за енергийна ефективност

Цел и обхват на стратегията за енергийна ефективност

Анализ на общинските обекти и енергийните ресурси

3
Раздел ІІ

Анализ на състоянието и възможностите на уличното осветление

Състояние и перспектива за мерки за енергоспестяване на светофарните уредби

44

Раздел ІІІ

Анализ и възможности за устойчиво използване
на възобновяеми енергийни източници61

Раздел ІV

Финансиране на общински енергийни проекти –
общи възможности и алтернативи90

Раздел V

Планиране управлението и повишаване обществената осведоменост по въпросите на енергийната
ефективност


Отчет, наблюдение и контрол


110

Раздел VІ

Стратегия за поетапно изпълнение на мерки за
енергийна ефективност на общинските обекти


Очаквани ефекти


113

ПРИЛОЖЕНИЯ
121РАЗДЕЛ І
Въведение

Основание за разработване

Нормативна база

Политика за енергийна ефективност

Цел и обхват на Стратегията за енергийна ефективност

Анализ на общинските обекти и енергийните ресурсиВъведение
Разработването на ПЕЕ от органите на държавната власт и на местно самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), обн. ДВ бр.98 от 2008.

Във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност /Глава втора, Раздел четвърти, Чл.11 и Чл.12/, е необходимо всяка община да изготви стратегии, планове и програми за енергийната ефективност. При липса на такива стратегии и програми Общините се лишават от средства от бюджета и търпят парични санкции, съгласно «Административно-наказателни разпоредби», Глава седма от ЗЕЕ.

При изпълнение на гореизложеното и във връзка със задължителната паспортизация на сградния фонд в България и Наредба 16/2008 г., новите промени в Закона за енергийна ефективност, Чл.16, е необходимо всеки държавен и общински обект да вземе необходимите енергийни мерки - енергиен одит и последващи от него мерки, като за обектите с над 1000 м2 РЗП законовите условия са императивни.

Изготвянето на общински програми и изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ е един от приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2013 г.

Чрез устойчиви енергийни проекти и стратегии за тяхното изпълнение, кохезионната политика превръща екологичните предизвикателства като качеството на въздуха, изменението на климата и управлението на ресурсите, във възможности за регионално развитие посредством превръщането на градовете и регионите в по-атрактивни места за инвестиране и работа, повишаването на конкурентните регионални преимущества и износа на регионални иновации в областта на околната среда.

При положение, че на градовете и урбанизираните райони се падат 75% от цялото потребление на енергия в Европа, местните власти трябва да играят водеща роля в разумното използване на енергията. Реализирането на местни стратегии, планове и проекти за устойчиво потребление на енергията трябва да се превърне в неотменно задължение за всички общини в Европа, защото това носи значителни ползи на местните общности. Чрез намаляване на потреблението на енергия, общините намаляват разходите си за енергия, като спестените средства могат да бъдат инвестирани в други дейности, също така подобряват качеството на въздуха, стимулират местното развитие чрез използване на местни ресурси, а самите общини могат да бъдат признати за градове новатори.


НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

Директива 2002/91/ЕО на европейския парламент и съвета от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд

Директива 2006/32/ЕО на европейския парламент и съвета - от 5 април 2006 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги

Енергийна стратегия на Република България

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г.

Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефективност

Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.

Национална краткосрочна програма ЕЕ

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ
2005 - 2015 г.


План за национална енергийна ефективност и План за действие, SEETEC, 2003 г.

Закон за енергийната ефективност

Закон за енергетиката

Закон за малките и средни предприятия

Закон за достъп до обществена информация

Заповед 10 от 10.01.2001 г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена инфомация

Наредба № рд-16-1057 от 10 декември 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати

Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

Наредба № рд-16-932 от 23 октомври 2009 г. За условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл.28, ал. 1 от закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания

Наредба № рд-16-347 от 2 април 2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

Наредба № рд-16-301 от 20 март 2009 г. За определяне а съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Наредба № рд-16-346 от 2 април 2009 г. За показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи

Наредба № 5 от 28 декември 2006 за техническите паспорти на строежите

Наредба № рд-16-348 от 2 април 2009 г. За обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

НОВО - Удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010 г.

НОВО - Заявление за издаване на удостоверение за енергийни спестявания съгласно Заповед № 14-44/18.02.2010 г.

Енергийна стратегия на Република България

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за: • висока конкурентоспособност;

 • сигурност на енергоснабдяването и

 • спазване изискванията за опазване на околната среда.

Приоритетите в политиката на енергийния сектор, произтичат от Националния план за икономическо развитие на Република България и са в съответствие с Енергийната стратегия на страната.

Енергийната стратегия на Република България има следните главни цели: • насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност при крайните потребители;

 • подкрепа, включително чрез държавни гаранции, на проекти за управление на потреблението, които имат значителен социален ефект;

 • насърчаване развитието на по-икономични от електрическата енергия възможности за отопление и подобряване на достъпа на населението до тях;

 • пренасочване на електрическата енергия към по-високотехнологични нужди на икономиката и намаляване на цената й чрез отлагане на скъпи инвестиции. (Изграждането на ефективни системи за газификация или топлофикация, изисква по-малко средства, отколкото изграждането на електрическа мощност за задоволяване на същото потребление);

 • премахване на изкривяванията при цените на различните видове горива и енергии за отопление, така че да се създадат действащи стимули за енергоспестяване от населението;

 • подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия;

 • насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия;

 • намаляване на енергийните загуби.

Законът за енергетиката е разработен въз основа Енергийната стратегия на Република България. Той се основава и на сравнителен анализ на нормативната уредба на страните от Европейския съюз, на Договора към Европейската енергийна харта и други правни източници, в съчетание с особените изисквания на националното законодателство. Законът е изцяло съобразен с изискванията на Директивите на Европейския съюз, определящи общите правила на вътрешния пазар на електрическа енергия и природен газ.

 • ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Целта на закона е да даде по-ясно определение на енергийната ефектив­ност като национален приоритет при провеждането на държавната политика в тази област, по-ясно дефиниране на ангажиментите и подкрепата на държавата за ней­ното развитие, да създаде институционални, нормативни и финансови условия за реализиране на националната политика като предпоставка за успешното интегри­ране с Европейския съюз.

 • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Съгласно изискванията на чл.169 на Закона за устройство на територията (ЗУТ) са определени съществените изисквания към строежите, едно от които е икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обектите. Лицето упражня­ващо строителен надзор на обектите носи отговорност за оценката за енергийна ефективност на обектите.


 • Националната дългосрочна програма по енергийна
  ефективност до 2015 г.


Националната дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. (НДПЕЕ) е разработена в съответствие с изискванията на чл.10, ал.3 от Закона за енергийната ефективност. Тя е съобразена, както с Енергийна стратегия на Бълга­рия, така и с настъпилите изменения в правната рамка, определяща развитието на енергийния сектор и дефинирана в Закон за енергетиката и под-законовите нормативни актове към него и тези към Закона за енергийната ефективност.

 • ЦЕЛ

Програмата конкретизира тезите на Управленската програма на Правителс­твото и Енергийната стратегия на България, като формулира инициативите и мер­ките за повишаване на ЕЕ. Основната цел е намаляване енергийната интензивност на БВП, чрез намаляване енергийната интензивност във всички икономически сектори - крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и селско стопанство. Секторите са анализирани последователно, като са взети под внимание дяловете им в крайното енергийно потребление. Реализирането на програмата ще доведе и до:

 • намаляване вредните газови емисии и емисиите на парникови газове, отделяни в атмосферата, водещо до подобряване параметрите на околната среда;

 • намаляване на отрицателния ефект от повишаване на цените на енергиите и горивата върху крайните потребители и подобряване комфорта на живот на домакинствата;

 • рационално използване и забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси;

 • намаляване зависимостта на страната от внос на енергийни ресурси;

 • създаване на нови пазарни възможности за търговци (производители, фирми за услуги и т.н.) на енергийно ефективни съоръжения, разкриване на нови работни места,постигане на устойчиво развитие.

 • ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

  Приемането на самостоятелен Закон за енергийната ефективност и приетите изменения, както и приетите промени в Закона за устройство на терито­рията доведе до създаването на подзаконови нормативни актове, които да доразработят основните разпоредби, касаещи енергийната ефективност, залегнали в законите.

 • Наредба за енергийните характеристики на обектите;

Наредбата регламентира условията и редът за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на обектите (сгради и промишлени системи), единната методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на обекти, техническите правила и методи за сравняване на енергийните характеристики на обекти и нормите за годишно потребление на енергия в сгради.

  Наредбата е задължителна част от цялостния законодателен пакет, регламентиращ енергийните обследвания и сертификацията на сгради.

 • Наредба за сертифициране на сгради за енергийна ефективност;

 • Наредба за обследване за енергийна ефективност;

 • Наредба за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация.

 • Наредба за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради – съгласно чл.169, ал.3 във връзка с чл.169, ал.1, т.7 от ЗУТ;

 • Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти – съгласно чл.7, ал.1от Закона за техническите изисквания към продуктите;

 • Нови наредби към Закона за енергийната ефективност:

 • Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с Постановление на Министерски съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.) за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)

 • Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕТ за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.) за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване на енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.) Отменя Наредба № 16-1238 от 28 декември 2007 г. на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма н на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. (Обн. ДВ, бр.25 от 3 април 2009 г.)

В Агенцията по енергийна ефективност се създава и поддържа Национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност в България. • Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, приета с Постановление на Министерски съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г.)

 • СТРОИТЕЛСТВО

    • Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 2005 г., бр. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г., изм. бр. 10, 11, 51 и 63 от 201 от 22 рил 2008 Методически указания на МРРБ, за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради. Изготвени в съответствие с Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г. (Бюлетин Строителство и архитектура (БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 11/2005, 83 с.)

    • Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и изолационни системи на сгради и съоръжения. (Обн. ДВ, бр. 89 от 14 окти 2008 г., попр ДВ, бр. 95 от 4
     ноември 2008
     г.)
 • Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. (Обн. ДВ, бр. 68 от 19 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 78 от 2005 г. и бр. 20 от 2006 г.) В сила 20 февруари 2006 г.

 • Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ. БСА, бр. 7 от 2006 г.)

 • Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради.

 • Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради.

 • Методика за изчисляване на влажностен товар.

 • Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества.

Четирите методики са разработени на основание съответно на чл. 198, 201, 204 и 205 от Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Отпечатани са в Бюлетин Строителство и архитектура (БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 7/2006, 91 с., (Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г.) в сила от 01.05.2009 г. Урежда управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите. За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на чл. 42, 43 и 44 от Закона за собствеността. Законът определя органите на управление на сгради в режим на етажна собственост, като за управление на общите части може да се учреди сдружение на собствениците, което може да е общо за две или повече етажни собствености. Сдруженията се вписват в публичен регистър и съгласно чл. 58, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от фонд “Енергийна ефективност”.

Енергиен паспорт на сграда

(Нов, ДВ, бр. 38 от 2008 г.)
Енергийният паспорт на сграда се съставя с цел оценяване и установяване на съответствието на енергийните характеристики на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и на актуалното състояние на енергопотреблението на сградите по време на техния икономически обоснован експлоатационен срок.

Сертификат за енергийна ефективност на сграда се издава от лицата по


чл. 19в, ал. 1 след реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийните характеристики на сградите и след постигане на определените нива на разход на енергия от скалата на класовете на енергопотребление при спазване на изискванията на наредбата по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Енергийният паспорт на нова сграда се съставя преди въвеждането й в експлоатация, както и по време на нейната експлоатация след извършване на СМР съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3.

По задание на възложителя енергийният паспорт може да се съставя в част „Енергийна ефективност” на инвестиционния проект, въз основа на който се издава разрешение за строеж, при продажба и отдаване на сградите под наем, както и след изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница