СУ”Христо Ботев”- гр. БрусарциДата02.02.2017
Размер267.81 Kb.
Размер267.81 Kb.


СУ”Христо Ботев”- гр.Брусарци


УТВЪРЖДАВАМ:

Асен Арсенов – директор на СУ „Хр. Ботев”

ГОДИШЕН ПЛАН

НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 ГОДИНАНастоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет

Протокол № 9/ 02.09.2016 г. и е утвърден със Заповед №575/02.09.2016г.СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел I


Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището

Раздел II

Мисия на училището

Визия на училището

Цели на училището

Стратегии в дейността на училището

Приоритети в дейността на училището

Раздел III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес

Интегриране на деца от ромски произход

Интегриране на деца със СОП

План за реализиране на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на

грамотността

Дейности във връзка със Стратегията и Плана за интеграция на децата и

учениците от ромски произход, планирани за учебната 2016/2017 г.

Квалификационна дейност в училище

Видове вътрешноучилищен контрол

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви

на малолетните и непълнолетните

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението и защита при природни и други бедствияРаздел I

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Цялостната дейност на СУ „Христо Ботев” през учебната 2015/ 2016 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 211 ученика, разпределени в 12 паралелки, както следва: 4 паралелки в начален етап, 4 паралелки в прогимназиален и 4 паралелки в гимназиална степен.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес (УВП). Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните направления:

--> обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

--> много добро представяне на учениците от ІV на НВО в края на учебната година;

--> добро представяне на учениците от VІІ клас на НВО в края на учебната година;

Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки .

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив.

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми.

Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

Необходимо е:

*да се работи активно за практическото въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение;

*да се акцентира върху повишаване качеството на обучение в гимназиална степен;

* да продължи работата по гражданското образование на учениците;

* да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

* да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите и дейността на МО;

* да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

* специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

* да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.Раздел II

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
СУ ”Христо Ботев” осигурява за учениците от населеното място и прилежащите села иновативно, гъвкаво и личностно-ориентирано обучение, имащо за цел:

  • да получат пълноценни знания, умения и компетентности;

  • да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество;

  • да развиват творческите си заложби и способности;

  • да изградят умения и навици за здравословен начин на живот;

  • училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца от общината, подлежащи на задължително обучение.


2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Вярваме, че СУ ”Христо Ботев”- гр. Брусарци ще се утвърди като училище, подготвящо учениците за пълноценна реализация в живота чрез:

- обучение в областта на информационно-комуникационните технологии;

- разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците;

- съчетаване на класноурочни, извънурочни и извънкласни форми на обучение и възпитание;

- обучение с използване на иновативни и информационни технологии;

- квалифицирани и мотивирани преподаватели, работещи като екип от отговорни и развиващи се личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;

- работа с деца в неравностойно социално положение;

- работа с деца със СОП;

- работа с деца с различна етническа принадлежност.
3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
--> Издигане и утвърждаване престижа на училището.

--> Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа.

--> Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите, включително и на учениците със СОП.

--> Повишаване квалификацията на учителите.

--> Създаване и развитие на комуникативни умения; умения за критично мислене и за решаване на конфликти; умения за работа в екип на учениците.

--> Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.


4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
--> Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците .

--> Усъвършенстване работата с изоставащите ученици и учениците със СОП.

--> Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

--> Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване.

--> Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

--> Защита личностното достойнство на учениците..

--> Обогатяване на материалната база.

--> Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.


5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
--> Осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците – провеждане на индивидуална работа, работа по НП“С грижа за всеки ученик“, запазване на ПИГ.

--> Въвеждане и развитие на разнообразни форми на интеркултурно образование – работа по проекти, въвеждане на подходящи извънкласни форми, участие в празници и спортни изяви .

--> Ефективна работа с родителите и учениците за намаляване на безпричинните отсъствия.

--> Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

--> Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.

--> Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

--> Гражданско образование.

--> Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално - техническа база (МТБ).

--> Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

--> Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната УВР.Раздел III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

І. Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес:

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
--> Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители, на програми по ЗИП , СИП и избираема подготовка.
отг. Преподавателите и кл.р-ли срок: 7.ІХ.2016 г.
--> Изготвяне на график за работа на класния ръководител с ученици, родители, документация.
отг. Главният учител и кл.р-ли срок: 19.ІХ.2016 г.
--> Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.
отг. Главен учител срок: 29.ІХ.2016 г.
--> Изработване на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласуването й с РУО на МОН.
отг. Р.Чавдарова срок: 29.ІХ.2016 г.
--> Изготвяне на Списък ­ Образец № 1 за учебната 2016/2017 година.
отг. Директора срок: м.ІХ.2016 г.
--> Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
отг. Пед. и непед. персонал срок: 15.ІХ.2016 г.
-->Изготвяне на следните планове:

-Годишен план-М.Якимова

-План за квалификационната и методическа дейност-К.Цветанова

-План за работа при зимни условия-Д.Попова

-Стратегия за развитие на училището-К.Цветанова,Р.Цветанова

-Планове на МО-М.Якимова,Р.Чавдарова

-Програма за превенция на ранното напускане на училище-М.Николаева,Д.Кръстева,Р.Чавдарова

-Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи-Д.Попова,А.Ангелова,И.Арнаутска

-Етичен кодекс-Г.Иванова,Зл.Владиславова

-Мерки за повишаване качеството на образованието- Г.Иванова,Зл.Владиславова

-Актуализация на ПДУ-Л.Владиславова,П.Георгиева

-Актуализация на Правилник за вътрешния трудов ред- К.Цветанова,Р.Цветанова

-Всички документи по ППБ-Г.Миланова

-Всички документи за действие при БАК-Илка Арнаутска

-Всички документи за дейността по БД-М.Якимова

-Всички документи за осигуряване на БУВОТ-Зл.Владиславова

срок: 1.ІХ.2016 г.


-->Извършване на необходимите дейности по Национална програма ”Диференцирано заплащане на учителския труд”
Отг. Комисията и Директорът срок: 15.Х.2016 г.
-->Изготвяне на график за провеждане на писмени работи-класни, контролни, тестове.

Отг. Главен учител срок: 29.ІХ.2016 г.-І срок

08.ІІ.2017 г.-ІІ срок
--> Обхват на деца, подлежащи на задължително обучение.
отг. Директора срок: постоянен
--> Планиране на:
* броя постъпващи първокласници;
отг.К.Цветанова срок: м.януари 2017 г.
* приема в ІХ клас за учебната 2017/2018 г.
отг.А.Ангелова срок: м.януари 2017 г.
* нуждите от педагогически кадри за следващата учебна година;
отг. Директора срок: м.юни 2017 г.
* необходимата учебна и училищна документация;
отг. К.Цветанова срок : постоянен
*Изготвяне на заявка за необходимите учебници и учебни помагала за обучението от І до VІІ клас за следващата учебна година
Отг. Г.Иванова, Домакина, Учителите

2.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
-->Провеждане на оценяване на входящото ниво на знания на учениците и предприемане на необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски.
Отг. Учителите срок: 14.10.2016 г.
-->Подготовка и провеждане на НВО в ІV и VІІ клас.
Отг. Преподавателите в ІV и VІІ клас срок: съгласно заповед на министъра на

МОН
-->Подготовка и провеждане на ДЗИ и НВО БЕЛ и Математика в VІІ клас.

Отг. Училищни комисии срок: съгласно заповед на министъра на

МОН
-->Организиране и провеждане на професионални курсове с учениците от ХІІ клас.


Отг. М.Николаева срок: февруари-март
-->Провеждане на оценяване на изходящото ниво на знания на учениците.
Отг. Учителите срок: май-юни 2017г.


3. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
--> Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.
отг. П.Георгиева срок: постоянен
--> Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.
отг. Директора и кл. р-ли срок: постоянен
--> Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата база.
отг. Директора и Домакина срок: постоянен
--> Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.
отг. Домакин срок: постоянен
--> Провеждане на медицински прегледи на учениците.
отг. Мед.сестра срок: м.октомври

4. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
--> Тържествено откриване на новата учебна година.
отг. Е.Атанасова,К.Василева,Л.Петков срок: 15.ІХ.2016 г.

--> Ден на народните будители.


отг. Д.Попова срок: 28.Х.2016 г.

--> Коледни тържества.


отг. Кл.р-ли срок:23.ХІІ.2016 г.
--> Обесването на Васил Левски.
отг. М.Николаева, Л.Петков срок: 17.ІІ.2017 г.
--> Трети март ­ Ден на Освобождението на България (нац. празник)

.

отг.Л.Владиславова срок: 2.ІІI.2017г.


-->Осми април-Международен ден на ромите
Отг.Г.Иванова срок:месец април
--> Празник на буквите ­ I клас. Ден на българската просвета и култура

и на славянската писменост


отг.Зл.Владиславова,Е.Атанасова,К.Василева,Л.Петков

срок: м.май


--> 9.май.-Ден на Европа и ученическото самоуправление
отг: кл. ръководители на V-VІІІ клас срок: 9. V. 2017 г.
--> Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 2.VI.
отг. Л. Петков , К.Василева,Ел.Атанасова,И.Арнаутска

срок: 2. VI.2017г.


--> Тържествено изпращане на випуск 2017 г.-ХІІ клас
отг. М.Николаева

срок: май


5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО:
--> математика IV – ХІІ клас
отг. Л.Владиславова, П.Георгиева
--> физика и астрономия
отг. Д.Попова
--> български език и литература
отг. К.Василева,Ел.Атанасова

--> „Знам и мога” ІV клас


Отг. К.Цветанова срок: съгласно заповед на МОН
6. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ
--> изложба за Деня на народните будители
отг. Анка Ангелова срок: 28.Х.2016 г.

--> "Български коледни обичаи и традиции"


отг. Преподавателите по ИИ срок: 23.ХІІ.2016 г.
--> "Посветена на 3-ти март"
отг.Преподавателите ИИ срок: 2.ІІІ.2017 г.


7. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ
--> литературен конкурс на тема: "Живеем в земята на Ботев”.
отг. Ел.Атанасова ,К.Ваилева срок: 2.VІ.2017г
--> участие в конкурса "Родолюбие"
отг. М.Николаева, Л.Петков срок: м.VІ.2017г
--> участие в конкурс за написване на есе на тема:”Земята – наш дом”.
отг. К.Василева,Е.Атанасова,Р.Чавдарова срок: 22.ІV.2017г

8. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ
--> Коледно математическо състезание
отг. Л.Владиславова, П.Георгиева срок: м.декември
--> Великденско математическо състезание
отг. Л.Владиславова, Д.Попова срок : м.април
--> нац.тест-състезание по БЕЛ и математика за VІІ клас
отг. Преподавателите по БЕЛ и математика в VІІ клас срок: м.април

9. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАРСПОРТНА ДЕЙНОСТ

СРОК

ОРГАНИ-

МЯСТО НА

КОНТРО-

ЗИРА

ПРОВЕЖ-

ЛИРАДАНЕ1

2

3

4

5

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

Вътрешноучилищен турнир

по футбол.

м. V

Учител ФВС

училището

Директора

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

Есенен спортен празник

м.ІХ

Учител ФВС и кл. р-ли

училището

Директора

Зимен спортен празник

м.І

Учител ФВС и кл.р-ли

училището

Директора

Пролетен спортен празник

м.ІV

Учител ФВС и кл.р-ли

училището

Директора

ЕКСКУРЗИИ

Провеждане на екскурзии :

  • начален етап  • V – ХІІ клас

Първата седмица на м.VІ

16– 23.

VІ.2017 г.

Кл.р-лиДиректораІІ. Интегриране на деца от ромски произход
2.Участие на деца от ромски произход в програми за тържества на училищно и общинско ниво.
Отг. Г.Иванова, Зл.Владиславова Срок: постоянен

3.Участие на деца от ромски произход в работата на ученическия парламент.


Отг. Зл.Владиславова Срок: постоянен
4.Включване на родители в дейности, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата от ромски произход в образователната система.
Отг. Класните ръководители Срок: постоянен
5.Изложба на тема „Аз съм толерантен”.
Отг: Преподавателите по ИИ Срок: м.май
6.Популяризиране на традиционната култура на етносите чрез провеждане на празници и представяне на тяхното творчество.
Отг. Г.Иванова, Зл.Владиславова Срок: постоянен

ІІІ. Интегриране на деца със СОП

1.Включване на децата със СОП в програмите за тържества.


Отг. Класните ръководители Срок: постоянен
2.Поддържане на изложба от рисунки и предмети, изработени от децата със СОП в часовете по ИИ, ДБТ и ДТИ.
Отг. Преподавателите по ИИ, ДБТ, ДТИ Срок: постоянен
3.Информиране и консултиране на родителите на децата със СОП.
Отг. Класните ръководители Срок: постоянен


ІV. План за реализиране на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността


МяркаДейност

Отговорници

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

Цел 1: Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността

Мярка 1: Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето

1

Организиране на публични четения – „Най-обичам.....”, „Любими приказни герои гостуват на най-малките”

Ел. Атанасова

Катя Василева

Началните учители


Ежегодно

Повишаване на мотивацията на учениците да четат художествена и научна литература

Мярка 2:

Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения1

Организиране на тематични родителски срещи с родителите на ученици от етническите малцинства за значимостта на функционалната грамотност

Класните ръководители

м.ІХ – VІ

Повишаване на информираността на родителите на учениците от различни етноси относно ролята на функционалната грамотност и възможностите за постигането й от деца и възрастни
2

Училищни инициативи в подкрепа на заниманията за четене с родителите – „Клуб на родителите” /Отворени врати/

Зл. Владиславова

Галя ИвановаМ. ІV

Привличане на родителите в просцеса на учене и за повишаване на функционалната грамотност на техните деца
3

Организиране на информационни срещи с родители за покрепа на ученици, които имат проблеми в езиковото развитие

Ел. Атанасова

Катя Василева

Нач.учители

Ресурсен учител2016-2017г.

Осигуряване на информация на родителите на учениците, за които бълг.език не е майчин език, относно допълнителни възможности за преодоляване на езиковите трудности при овладяване на бълг.език

Цел 2: Повишаване равнището на грамотност

Мярка 3:

Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на грамотност1

Обучение за придобиване на квалификация на учители за работа в мултикултурна среда

К. Цветанова

М.ІІІ

Създаване на условия за по-ефективна работа в мултикултурна среда

V. Дейности във връзка със Стратегията и Плана за интеграция на децата и учениците от ромски произход, планирани за учебната 2016/2017 г.


Стратегическа цел

Дейност

Отг.институция

Срок за изпълнение

Финансиране

Пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства

Формиране на родителски клуб

Училището

м.Х

ЦОИДУЕМ

Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства

Допълнителна работа с ученици от ромски произход, застрашени от отпадане или преждевременно напускане на училище

Училището

м.Х – VІ

Делегиран бюджет

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Включване в годишния план на училището отбелязване на ромски празници с участие на ученици от ромски произход

Училището

м.Х – VІ

Делегиран бюджет, ЦОИДУЕМ

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от ромски произход в образователно – възпитателния процес, включително в часовете по СИП

Училището

м.Х – VІ

Делегиран бюджет, ЦОИДУЕМ. Квалификационна дейност (теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност)
1. Теми:

* "Умения за толерантност, автономност и позитивно себеизразяване в комуникацията с родителите и социалните партньори”

* "Иновативни форми и методи в обучението – творческите задачи в обучението и учене чрез сътрудничество”

* "Превенция и мерки срещу отпадането от училище, съвместни дейности с родителите”

* „Демократизиране на учебния процес чрез мобилизиране на родителската активност”

* „Оценяването като мотивиращ фактор в процеса на ученето”

* „Формиране на социални умения у учениците”

* „Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците”

2. Форми:

Самообразование; семинари; дискусии; открити уроци; курсове и други.


3. Дейности:

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения .VІІ. Контролна дейност
А. Обект и предмет на контролната дейност:

--> учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

--> учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите;

--> обслужващия и помощния персонал;

Б. Форми на контролната дейност:

--> педагогически проверки:

* превантивни;

- проверка на резултатите от входните нива на учениците по отделните учебни предмети

Отг. Главен учител Срок: 20.Х.2016г.


  • проверка на резултатите от изходните нива по отделните учебни предмети

Отг. Главен учител Срок: май – юни 2017г.
* тематични

- проверка на провеждането и ритмичността на взетите в часа на класа теми по БД;

Отг.Председателят на училищната комисия по БД Срок: постоянен
* текущи

--> административни проверки:

* на училищната документация, свързана с учебния процес;

* на другата документация ­ техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;

--> проверки на социално-битовата и стопанската дейност:

--> проверка по спазването на:

* правилника за вътрешния трудов ред в училището;

* училищния правилник;

* изготвените графици;

* правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

* седмично разписание;

--> проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН и МОН.

3. Срокове:

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове.VІІІ. Взаимодействие с родителите и с факторите на социалната среда
А. Интеграционни връзки

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения на територията на общината и областта.

3. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.

4. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

5. Актуализиране на връзките със следните институции:

--> Център за гражданска защита;

--> Противопожарна охрана;

--> Детска педагогическа стая

--> медии

--> читалище”Просвета”.

9. Съвместна дейност с:

--> полиция, съдебна власт и прокуратура;

--> здравеопазване;

--> общинска администрация;

--> РУО на МОН;

--> училищно настоятелство;

--> регионален център за ученически отдих и туризъм;
Б. Взаимодействие с родителите

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.2. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез”Родителски клуб”

3. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.

4. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

5. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

6. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.

7. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.

8. Провеждане на родителски срещи:


м. септември

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния учебен план.


м. декември

Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. Запознаване с училищната програма за борба с наркоманията, сектите и детската престъпност.


м. април

Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 и 8 клас.

Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците.
м. юни

Среща с родителите на бъдещите първокласници.


ІХ. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
1. Задачи:

* издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

* организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2. Форми на работа:

* провеждане на индивидуални разговори;

* провеждане на психологически изследвания;

* проучване на социални контакти;

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.
Х. Задачи и форми за работа на комисиите по безопасност на движението и защита при природни и други бедствия
1. Задачи:

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:

* теоретическо и практическо обучение на учениците;

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

* превантивна работа.3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищните комисии.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница