Технически спецификациистраница1/4
Дата16.11.2017
Размер0.75 Mb.
Размер0.75 Mb.
  1   2   3   4

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“
Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие в процедурата и посочените в нея изисквания и условия са задължителни за участниците.

Възложител на проекта е Министерството на правосъдието. С изменението на чл.130а от Конституцията на Република България (ДВ бр. 100/18.12.2015г.) и чл.387 от Закона за съдебната власт (ДВ бр.28/2016г.) към днешна дата управлението на имотите на органите на съдебната власт, какъвто е настоящия имот, се осъществява от Пленума на Висшия съдебен съвет.


Въведение:

Сградата, предназначена за административен съд се намира в границите на групов паметник на културата Архитектурно-строителна зона “Главна улица-Опълченска-Пиколо- Иван Вазов” и е негов елемент.

Ситуирана е на две улици, ул. “Николо Пиколо” и ул. “Иван Вазов”, в трапецовиден парцел, и се явява като пространствена задънка на малко площадно пространство. Тя е неделим елемент от исторически оформилата се старинна градоустройствена среда.

Строителството на сградата е започнало през 1934 г. и е завършено - 1935 г, видно от надпис в мозайката на сградата. Била е предназначена за Българска земеделска и корпоративна банка, по-късно Земеделска банка, а в годините на социализма – за Околийски народен съвет. След 1990 г. собствеността на сградата се е променяла. От 2013 г. е публична държавна собственост с предоставени права на Министерството на правосъдието.

Сградата е триетажна, със симетрична пространствена композиция, с богато решение на всички фасади – добре подчертан главен вход с ризалит и портик с триъгълен фронтон, а над него на ниво покрив-фронтон с три кобилици, по два ризалита на двете дълги фасади, завършващи с триъгълни фронтони на ниво покрив, рамкиране на прозоречните отвори, фризове, орнаментирани пана, първи етаж с бучарда тип “рустика” фугирана с хоризонтални фуги.

Богато решен е интериора на главното стълбище с овална форма и трапецовидното фоайе на втория етаж. Изпълнени са декоративни пиластри, а във фоайето и две колони с йонийски капители, фризове и греди с богат профил.

Сградата е със запазена автентичност и висока стойност на пространствената структура.

Има висока индивидуална архитектурна стойност и е градообразуващ елемент на площадното пространство.

Вписана е в Обобщения списък на паметниците на културата под № 568 като недвижим паметник на културата с предварителна категория “местно значение”. Не е обявена в Държавен вестник.
Предмет:

Предмет на настоящата обществена поръчка: Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“.

Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации.

Конкретните видове СМР са посочени в изготвените и одобрени работни инвестиционни проекти, приложени към настоящата документация и влязло в сила разрешения за строеж.

Всеки участник може да получи информация относно съществуващото състояние на обекта на интервенция, както от огледа, така и от инвестиционните проекти, приложени към настоящата документация.

Обектът е ІV категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 4, буква “б” от ЗУТ – сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. и буква “е” – недвижими културни ценности с категория “местно значение“, както и съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатура на видовете строежи, чл. 9, ал. 1, – реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на горе цитираните сгради.


Място за изпълнение на обществената поръчка

Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1. Разположен е в ъглов трапецовиден парцел (УПИ І-2316, кв. 305 по плана на гр. Велико Търново), на уличните регулационни граници на ул. “Иван Вазов”, ул. “Николо Пиколо” и малък площад и на разстояние от страничната регулационна граница. В парцела е изградена едноетажна сграда с предназначение гараж.

Сградата е с трапецовидна форма в план и се състои от три надземни, един тавански етажи и частичен подземен етаж. Покривът е многоскатен, с един полукръгъл и с четири триъгълни фронтона.

Срок за изпълнение на СМР:

Срокът за изпълнение на СМР е съгласно офертата на Изпълнителя.

Същият започва да тече от датата на подписване на първия по ред протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За крайна дата на изпълнение на този срок се счита датата на подписване на последния по ред констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение №15), съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството без забележки или когато са идентифицирани такива до подписването на протокол, въз основа на който Възложителят приема отстранените забележки.

Максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката, според възложителя, е до 360 календарни дни, а най-краткият реален срок за изпълнение на предмета на поръчката, според възложителя, е до 180 календарни дни.
Цена за изпълнение на възложената обществена поръчка:

Общата цена за изпълнение на СМР е съгласно офертата на Изпълнителя. Посочените цени се формират на база на количествата СМР за изпълнение на договора и единичните цени (включващи разходи за труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба, разходи за временно строителство и всички други разходи, необходими за изпълнение) на отделните видове работи, посочени в КСС, към представеното ценово предложение в офертата на Изпълнителя, неразделна част към договора.

Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на Изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните технико-икономически показатели, с посочено цифрово изражение в ценовата оферта на Изпълнителя:

- средна часова ставка;

- доставно - складови разходи;

- допълнителни разходи върху труда;

- допълнителни разходи върху механизацията;

- печалба.

Промяна във видовете и количествата СМР, включително влаганите материали, се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на Възложителя при наличие на условията, посочени в ЗОП, до размера на стойността, посочена в договора.
Начин на плащане:

В съответствие с подписания договор. Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път съгласно условията на подписания между двете страни договор.


Налична строителна и др. документация за изпълнение на СМР, неразделна част от настоящата спецификация и описание на ремонтните дейности:

 1. Разрешение за строеж № 150/21.07.2016 г.

 2. Одобрен и съгласуван работен инвестиционен проект по части:

 • Част Архитектура

 • Част Конструкции

 • Консервация и реставрация

 • Част Електроинсталации – сградни инсталации, слаботокови инсталации

 • Част Водоснабдяване и канализация

 • Част Отопление, вентилация и климатизация

 • Част Енергийна ефективност

 • Част Пожарна безопасност

 • Пожароизвестяване, СОТ, контрол на достъпа и видеонаблюдение

 • Част План за управление на строителните отпадъци

 • Част План за безопасност и здраве

 • Организация и безопасност на движението

 • Количествени сметки

 • Комплексен доклад, доклади по чл. 142, ал.10 и 11 от ЗУТ, становище от РСПАБ, договори за присъединяване “ЕЕРГО-ПРО“ Мрежи АД гр. Варна, „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, Становище на Министерство на културата
 1. Дейности по ремонта на сградата

  1. Специфични изисквания

3.1.1. Съгласно Наредба № 4 за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт, е необходимо да се обособят следните зони:

 • зона за сигурност около сградата – осигурена е с ограда;

 • зона за обществен достъп – включва площадката пред главния вход, съдебните зали, както и всички помещения предназначени за обслужване на граждани;

 • зона за сигурност с контролиран достъп – включва входът в съдебната сграда, където посетителите се подлагат на преглед с технически средства, входът за служители от ул. “Иван Вазов”, всички помещения на съдебните служители и служителите на “Охранна дейност”, включително складове и архиви, част от двора;

 • зона за сигурност с ограничен достъп – включва всички помещения за задържани и принудително доведени лица и оградена площадка за автомобила на съдебна власт;

 • зона за особенна сигурност – включва защитена съдебна зала.

3.1.2. Изисквания и необходими реставрационни дейности

С извършването на ремонта се цели да се адаптира сградата към нуждите на Административен съд Велико Тьрново, като се запази във вид, максимално близък до автентичния.

Всички дейности да бъдат фотодокумектирани.

Видове необходими реставрационни дейности по фасадите и тяхната последователност:

ФАСАДИ

Мазилки:

Почистване на фасадите • Почистване от повърхностни замърсявания

 • Почиетване на „черната кора"

 • Почистване на графити

 • Отстраняване на рушащи се слоевс мазилка

 • Изкърпване, възстановяване на разрушени мазилки със състав близък до оригиналния

 • Нанасяне на защитно покритие срещу гиафити в долната рустикална част на сградата

 • Оцветяване на мазилката, дейности

 • Грундиране /изолиране/ на повърхността на целите стени

 • Нанасяне на боите - два слоя

Бучарцисани повърхности

 • Консолидиране на повърхностите

 • Възстановяване на нарушени връзки между облицовката и стената

Реставриране на входни врати

 • Сваляне на неоригинални покрития

 • Допочистване на дървесината

 • Изравняване на повърхността

 • Нанасяне на нов лак – двукратно

Обработка на решетки

 • Сваляне на неоригинални покрития

 • Антикорозионна обработка

 • Ново оцветяване по проект

ИНТЕРИОР

Консервационно-реставрационни дейности по възстановяване интериора на главното стълбище и фоайе на втори етаж:Мазилки

 • Сваляне на подкожушени слоеве от стени и тавани - бои и шпакловки

 • Отстраняване на всички неоригинални късни покрития - от стени, тавани, капители пиластри, парапети и др.

 • Допочистване на повърхностите

 • Възстановяване на обрушени детайли

 • Подготовка на повърхностите – изравняване, шлайфане

 • Грундиране на основите

 • Нанасяне на ново оцветяване по проект

Обработка телата на колоните

 • Сваляне на лаковото покритие

 • Запълване и ретуширане на разрушения

 • Нанасяне на ново лаково покритие - двукратно

Реставриране на врати и ламперия

 • Сваляне на лака и почистване на дървесината

 • Нанасяне на нов лак - двукратно

Обработка на парапета

 • Сваляне на неоригинални покрития

 • Антикорозионна обработка

 • Ново оцветяване по проект, според оригинала

Месинговите решетки във фоайето

 • Почистване

 • Нанасяне на защитно покритие

Работата по колоните и капителите следва да се изпълнява само от специалист реставратор.

ТЕХНОЛОГИЯ ФАСАДИМазилки

Почистване на фасадите • Почистване от повърхностни замърсявания - измиване на стените с водоструен или пароструен апарат

 • Почистване на „черната кора" - с комплексообразуващи съединения /след проби на място, изпълнени от реставратор/

 • Почистване на графити - органични разтворители или готов продукт „Делта Активатор" или друг с подобни качества.

 • Отстраняване на рушащи се слоеве мазилка - механично

 • Изкърпване, възстановяване на разрушени мазилки - с варо-цименто-пясъчен разтвор близък до оригиналния по състав и фактура.

 • Нанасяне на защитно покритие срещу графити в долната рустикална част на сградата – “Делта Графити Гард" или друг с подобни качества.

 • Oцветяване на мазилката

 • Грундиране /изолиране/ на повърхността на целите стени - с грунд зa силикатни бои

 • Нанасяне на боите - със силикатна боя, с цвят близък до оригиналния

Бучардисани повърхности

 • Консолидиране на повърхностите - с естери на силициевата киселина или други с подобни качества

 • Възстановяване на нарушени връзки между облицовката и стената - подливане с разтвор на циментова основа и изкитване на пукнатини с разтвор на циментов свързвател.

Реставриране на входни врати

 • Сваляне на неоригинални покрития - внимателно с топъл въздух

 • Допочистване на дървесината - с лакоснемащи емулсии и органични разтворители

 • Повърхностите се изглаждат - шлайфане

 • Нанасяне на нов лак – двукратно, с лак сатен

Обоаботка на решетки

 • Сваляне на неоригинални покрития - с топъл въздух и механично - с метални четки и др. подходящи инструменти

 • Антикорозионна обработка - чрез обмазване с трикомпонентни бои, съдържащи антикорозионни съставки и грунд и оцветител

 • Ново оцветяване по проект

ИНТЕРИОР

Консервапионно-реставоационни дейности по възстановяване интериора на главното стълбище и фоайе на втори етажМазилки

 • Сваляне на подкожушени слоеве от стени и тавани - бои и шпакловки, механично

 • Отстраняване на всички неоригинални късни покрития

- от стени, тавани - с помощта на пистолет с горещ въздух

- капители, пиластри, парапети и др. - с лакоснемащи емулсии • Допочистване на повърхностите - с органични разтворители

 • Възстановяване на обрушени детайли - с шпакловъчна смес, съвместима с оригинала - штукопласти - Ital Paint или еквивалент 

 • Подготовка на повърхностите – изравняване, шпакловане и шлайфане

 • Грундиране на основите - с дълбокопроникващ акрилов грунд

 • Нанасяне на ново оцветяване по проект - акрилови за вътрешно боядисване по проект /каталог на Levis или др. бои с аналогични характеристики/, нанасят се два слоя боя

Обработка телата на колоните

 • Сваляне на лаковото покритие - с органични разтворители и лакоснемащи емулсии

 • 3апълване и ретуширане на разрушения - с акрилов кит с подходящ пълнител и ретуш с акрилови бои

 • Нанасяне на ново лаково покритие - акрилов мат сатен, двукратно

Реставриране на врати и ламперия

 • Сваляне на лака и почистване на дървесината - с лакоснемащи емулсии, съдържаща метиленхлорид и метанол

 • Сваляне на блажни покрития - с горещ въздух и допочистване с органични разтворители

 • Шкурене

 • Нанасяне на нов лак – мат сатен

Обработка на парапета

 • Сваляне на неоригинални покрития - с топъл въздух и механично, с метални четки и др. подходящи инструменти

 • Антикорозионна обработка - обмазване с трикомпонентни бои, съдържащи антикорозионни съставки и грунд

 • Ново оцветяване по проект, според оригинала

Месинговите решетки във фоайето

 • Почистване - с паста за почистване на месинг Amway или друга с подобни качества

3.2. Функционално решение

Пешеходният достъп към сградата е от ул. “Иван Вазов” и площада, а транспортният достъп е от ул. “Иван Вазов”. По незастроената част на парцела, на границата към ул. “Иван Вазов” е проектирана ограда с масивна част и метални пана и две плъзгащи се транспортни врати.

Сградата има три входа. Главният вход е от площада, оформен с портик с триъгълен фронтон.

Две полукръгли стоманобетонови стълби са вертикалната комуникация от кота ±0,00 м. (първи етаж) до кота +3,47 м. (втори етаж). Двураменна стоманобетонова стълба с вход от ул. “Иван Вазов” свързва трите етажа и частичния подземен етаж. За достъп до таванския етаж е проектирана метална двураменна стълба.

Помещенията за обществен достъп са проектирани на първи и на втори етажи:

На първи етаж са проектирани:


  • входа за обществен достъп с контрол на достъпа

  • овално двураменно стълбище към втория етаж

  • фоайе

  • две съдебни зали с отделни входове за граждани и служители. Едната зала има проектиран отделен вход за конвоирани лица с контрол на достъпа

  • помещение за регистрация

  • фронт-офис с гишета към деловодствата. С фронт-офиса е свързано място за проучване на делата с осигурена възможност за наблюдение

  • каса

  • санитарните помещения включват две тоалетни клетки с преддверие, помещение за чистачка, санитарно хигиенно помещение за хора в неравностойно положение.

На втори етаж са проектирани:

  • овално двураменно стълбище с трето право рамо за достигане на етажа

  • две съдебни зали с отделни входове за граждани и служители

  • фоайе – гражданите ще имат достъп само до част от фоайето, там където се намират вратите към съдебните зали, останалата му част, отделена с мобилни декоративни парапети, ще се ползва само от служители


Помещения с контролиран достъп са проектирани на трите етажа и на таванския етаж. Достъпът се осигурява от двураменна стълба, със самостоятелен вход за служебните лица от ул. “Иван Вазов”, с проектиран контрол на достъпа.

На третия етаж са проектирани:  • съдийски кабинети, включително на административния ръководител – 9 бр.

  • кабинет на системен администратор

  • кабинет на началник отдел администрация и административния секретар

  • санитарни помещения - две тоалетни клетки с преддверие, кухненски бокс

  • двураменна стълба за таванския етаж

Всички кабинети на третия етаж са достъпни от фоайе с трапецовидна форма

На втория етаж са проектирани  • зала за съвещания

  • два кабинета за съдебни секретари

  • кабинет за съдебни помощници

  • кабинет на главния счетоводител

  • кабинет за призовкари

  • общ кабинет за домакина, куриера и шофьора

  • съвещателна зала

  • две съдебни зали с отделен вход за служители

  • санитарни помещения - две тоалетни клетки с преддверие, кухненски бокс

Всички служебни помещения на втория етаж са достъпни от част от етажното фоайе. Свободният достъп на граждани до тази част на фоайето е преустановен посредством мобилни декоративни парапети.

На първия етаж, достъпни от коридор с контролиран достъп, са проектирани:  • общо помещение за деловодства

  • помещение за регистрация

  • помещение за каса

  • две помещения за архив

На таванския етаж са проектирани:

  • регистратура за класифицирана информация

  • склад за веществени доказателства

  • сървърно помещение

  • склад на домакина

Таванския етаж е достъпен от третия етаж, посредством новопроектирана метална двураменна стълба.

Проектиран е хидравличен товарен асансьор с товароподемност 200-2000 кг за връзка на деловодства и архив с кабинетите на втори и трети етаж.


Помещения на зона с ограничен достъп:

На първи етаж до контролирания вход в сградата е проектиран:  • главен команден център, включващ и сървърно помещение.

На подземен етаж (кота -3,80 м.), с директен вход от двора, са проектирани помещенията на звено “Охрана на сградата, принудителна и конвойна дейност”:

  • помещение на охраната

  • стая за задържани лица – мъже

  • стая за задържани лица – жени

  • стая за задържани лица – непълнолетни

  • стая за принудително доведени лица

  • стая за среща с адвокат

  • санитарно помещение

Всички помещения са разположени на общ коридор с вход от стълбищната площадка. Осигурен е вътрешен достъп през стълбищната клетка и коридор до съдебна зала на първия етаж с проектиран самостоятелен вход за конвоирани лица.

На кота -4,60 м, достъпна с четири стъпала от стълбищната площадка е проектирана съдебна зала за защитени свидетели и зала за съвещания. Останалат част от това ниво е проектирана като архив-разширение.


Технически помещения – проектирани са:

  • гараж за една кола с достъп от двора

  • главно ел. табло на кота -4,60м

  • котелно помещение – с достъп от гаража


Покривът на сградата е многоскатен, с два наклона на скатовете – 26º и 16º. Скатовете стъпват върху стоманобетонови стрехи. Изградени са четири двускатни глухи капандури, оформени към фасадата като триъгълни фронтони. Петата двускатна капандура с кръгъл прозорец е оформена към фасадата с фронтон с три кобилици. Проектирани са четири броя нови табакери за осветяване на новите помещения. Покривната конструкция е дървена, лежаща. Ще бъде ремонтирана. Ще се запазят параметрите на съществуващия покрив без изменение.
Фасади

Първият етаж е изпълнен с бучарда тип “рустика” с хоризонтална фуга, завършваща със фриз с дъгообразен профил. Стените на другите два етажа и надзида са с покритие от влачена теранова мазилка. Стоманобетоновия корниз е с Г-образна форма оформен с бучарда. Ъгълът между корниза и стената е оформен с дъга от бучарда, и е кантиран в долния си край от тънък полукръгъл фриз. Мазилките, корнизът и фризът са добре запазени, с изключение на отделни наранявания на терановата мазилка. Върху нея, в по-късен период, е положен пласт от жълтеникава латексова боя.

Около прозорците на втория и третия етажи са оформени рамки и первази от мазилка. Прозоречните рамки на първия етаж са с височината на етажа и завършват със фриз с дъгообразен профил. Под него е оформено пано във вид на ромбоидна решетка. Под прозоречния перваз е оформено правоъгълно пано. Рамките, фризовете и паната са добре запазени.

Фронтоните на капандурите са оформени с фризове с дъгообразен профил. Триъгълните фронтони на четирите капандури, по две в двата края на дългите фасади, са оформени с бучарда и орнаментирано с флорални и геометрични елементи пано. Петата капандура е оформена с три кобилици. Отворът на кръглия прозорец е рамкиран и пространството около него е оформено с флорални и геометрични елементи, подобни на тези на триъгълните пана. Фризовете и паната с флорални и геометрични елементи са добре запазени.

Главният вход е оформен като портик от два пиластъра с правоъгълни капители и триъгълен фронтон, кантиран от фриз с дъгообразен профил. Фронтонът и пиластрите са разделени с правоъгълно пано, членено хоризонтално от фриз. Изпълнени са от бучарда. Фронтонът е орнаментиран с флорални и геометрични елементи. Пиластрите и фронтонът с орнаментите са добре запазени.
3.3. Капацитет


  • съдебни служители – 39 щатни бройки (бройката на магистратите е увеличена от 9 бр. по задание на 10 бр. по искане на председателя)

  • охрана, принудителна и конвойна дейност – 2 служители

  • места за посетители в съдебните зали – 55 бр.

  • възможен максимален брой посетители – 20 човека

Общо – 116 човека

3.4. Обзавеждане

Представени са чертежи на обзавеждането и оборудването на помещенията:

- съдебните зали се обзавеждат с маса за съдебния състав, бюро за секретаря, катедри за прокурор, подсъдим и адвокат, столове за посетители. Оборудвани са с компютър, два монитора и принтер.

- кабинетите и канцелариите се обзавеждат с бюра, контейнери, столове, шкафове, гардероб. Оборудвани са с компютър, монитор за всяко бюро.

- деловодството и архива са обзаведени с Г-образни бюра, контейнери, столове, ниски и високи шкафове, гардероби. Оборудвани са с компютър, монитор за всяко бюро, принтер на всеки две бюра и скенер.

- архивите са обзаведени с високи метални стелажи, както и бюро за служителя, оборудвано с компютър, монитор и принтер.

- складовете са обзаведени със складови стелажи и бюро, оборудвано с компютър и монитор.

- фоайето за посетители е обзаведено с двуместни пейки и бюро.

- входът за посетители е оборудван с метален детектор, еднопосочна двукрила бариера и устройство за изкачване.

- стаите за задържани лица се обзавеждат с пейки, столове, маси, които са неподвижно закрепени към пода.

- на прозорците всички работни помещения ще се монтират щори


3.5. Видове СМР

При преустройството ще се извършат следните СМР:

- събаряне на съществуващи тухлени стени

- направа на отвори за врати в тухлени стени

- демонтаж на леки дървени прегради

- демонтаж на метални решетки

- демонтаж на врати

- демонтаж на прозорци

- демонтаж на подови настилки

- демонтаж на дървена стълба

- демонтаж на покривна конструкция

- нова покривната конструкция от дърво със запазване на материала, вида на елементите и конструктивните решения. Материала и вида на покривното покритие се запазва

- монтаж на нови подови конструкции на нива първи и подземен етажи

- монтаж на метална стълба

- монтаж на рампа за инвалиди

- монтаж на преградни стени на щендерна конструкция, с пълнеж от минерална вата и обшивка с 2 пласта гипсокартон с деб. 12,5 см

- направа на тухлени преградни стени с деб. 12 см

- монтаж на вътрешна топлоизолация

- монтаж на окачени тавани

- монтаж на врати

- монтаж на дограма (прозорци) - дървена, стъклопакет, с аналогичен профил, членене и размери на съществуващата.

- ремонт и частична подмяна на настилки

- изкърпване на мазилка

- латекс по стени

- латекс по тавани

- възстановяване оригиналния вид на дървена дограма в интериор – фоайе и стълбище

- почистване на фасадите, възстановяване на мазилката и облицовката от механичните повреди, подмяна на обшивки, боядисване, запазване и реставриране на входни врати и решетки

- възстановяване на първоначалния вид на интериора на овалното стълбище и фоайето на втория етаж. Всички дейности ще се извършат по указана технология от специалист реставратор.


3.6. Материали за довършителни работи

ПОДОВЕ:


- фоайе на втори етаж, стъпала и стълбищни площадки – съществуваща монолитна мозайка

- съдебни зали, деловодство, кабинети, канцеларии, архиви, складове – паркет и ламиниран паркет деб. 10 мм.

- коридори, санитарни помещения, помещенията на “Охранна дейност”, технически помещения – гранитогрес, матиран, 30/30

СТЕНИ:


- финишно покритие от гипсова шпакловка и латекс по нова и стара мазилка

- финишното покритие на новите щендерни стени е гипсова шпакловка и латекс

- съдебни зали – цокъл от декоративна боя тип “Травертин” с височина 2,00 м

- оформлението на стените на овалното стълбище и фоайето на втори етаж се запазват, като се реставрират

- в тоалетните, преддверията към тях, помещението за чистачка и кухненските офиси, стените се облицоват с фаянсови плочки на височина 2,00 м.

ТАВАН:


- фоайе на първи етаж, съдебни зали, деловодство – окачен, растерен, тип “АМF” 60/60

- оформлението на таваните на овалното стълбище и фоайето на втори етаж се запазват, като се реставрират

- в останалите помещения – окачен таван от гипсокартон 12,5 см.

ВРАТИ – част от вратите се запазват и реставрират, новите - от МDF, пожарозащитни, димоуплътнени

ПРОЗОРЦИ – подмяна на дървената дограма с нова-дървена, със стъклопакет, с членене и профили изработени по заснемане на оригиналната. Стъклопакетът на прозорците на първия етажи е от бронирано стъкло, със слънцеотразително фолио.

ТАБАКЕРИ – дървени


4. Конструктивно решение

Основната носеща конструкция на сградата е масивна зидана конструкция, изпълнена от монолитен стоманобетон и носещи тухлени зидове от плътни керамични тухли с дебелина от 44 см. в първи етаж, постепенно намаляваща до 30 см. на таванския етаж. Цялата покривна конструкция е дървена и се квалифицира като изпълнена от дървени лежащи ферми. Стените в сутеренния етаж са бетонни с дебелина 45 см .Фундирането с ивични стоманобетонни основи с дебелина 60 см на дълбочина 60 см под кота сутерен. Външните стени са изпълнени от единични плътни тухли (с якост на натиск > 100 кг/см2) с дебелина на зида 30+14 =44 см. Преградните стени са тухлени с дебелина 30 см и 14 см. Тухлите са с размери 29/14/8.

Тухло-бетонни шайби - основната устойчивост на сградата на хоризонтални въздействия е осигурена от т.н. тухло-бетонни шайби, т.е тухлени стени в съдействие с етажните стоманобетонни надлъжни и напречни рамки - зидарии от плътни единични тухли, обрамчени от стоманобетонна рамка от стоманобетонни колони и греди. На първия етаж ще се изпълняват следните видове конструктивни СМР - демонтаж на неносещи преградни зидове (вътрешни оформящи фоайето откъм канторите на 1–вия етаж) изпълнение на пълнежи със замонолитваща стоманобетонна плоча ( виж отделни планове ) за оформяне на нивото -0.40 по всички основни помещения. Направа на отвор в тухлена и бетонна стена за оформяне на вход за помещението на главния команден център. Ще се изпълнява антресьорна плоча, над помещенията на тоалетните възли с преддверията и чистачката, пред тях на височина 2.40 м за оформяне на помещение за монтаж на вентилационни и климатични машини. На втория етаж ще се изпълняват конструктивни работи по демонтажа на неносещи преградни зидове. Основните конструктивни работи в този етаж са: направа на сълбищна клетка за достъп до таванските помещения, заместваща дървената стълба. Конструктивните работи на ПОДЗЕМНИЯ етаж са основно с повдигането на пода на помещението използвано до сега за котелно помещение с голяма височина , запълват се с насип, хидроизолация , стоманобетонна плоча, дренаж, изолиране на старите шахти за въглища откъм улицата , топлоизолация.

Конструкцията на обекта с изключение на дървената покривна конструкция / която се подменя със запазване на геометрични размери и детайли / удовлетворява изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване на основните изисквания на чл. 169 от ЗУТ.

По отношение на якостните характеристики на бетона и стоманата: изчислителните им съпротивления, действали по време на проектирането на сградата и тези, в действащите понастоящем норми са много близки по стойност:

Бетон марка: БМ 200 (~клас В15)

БМ 200 – призмена якост – 9,0 MPa

Бетон клас B15 – призмена якост 8,5 MPa

За армировката: Клас АI: - изчислително съпротивление (1980 г.) – 210 Mpa

Клас АII: - изчислително съпротивление (1980 г.) – 270 MPa

бетон за конструкцията за доливки – клас В 25

армировъчна стомана – клас B400 с fyd = 400 /1,15 MPa

Доливките на плочата над 1 етаж се изпълняват от армиран бетон В 30 - филцов, като преди полагането на армировката плочата се награпавява включително дюбелира (с дюбели 10*10*4 см шахматно през 60 см) почиства и измита, а непосредствено преди изпълнение на доливката горната повърхност на старата плоча се напръсква и намазва със слепваща емулсия съгласно предписаната технология. Стоманената конструкция се изчислява за носеща способност (гранични състояния първа група) и за пригодност за нормална експлоатация (гранични състояния втора група – недопустими деформации и премествания и провисвания). Класовете стомана за металната конструкция са съобразно БДС EN 10027 по БДС EN 100225: 2004. Механичните характеристики на класовете стомана са по БДС EN 1993-1-1: 2005 и Националното приложение към него. Прилага се стандарт EN 10025 2 - S235 с fy=235 Mpa. Стандарта за заваръчните материали е БДС EN 440 2000 г, БДС EN 499 2000 г, БДС EN 756 2000 г. Заваръчни материали, обмазни електроди, елетродни телове и метали за наваряване ,за електродъгово заваряване в защитна газова среда и комбинация от телове и флюси. Използват се болтове клас 5.8 с нормален клас на точност, съгласно БДС EN ISO 898-1:1999.

Указания за рязане на армиран бетон с машина с диаментени дискове:

1. Изпълнява се подпиране на плочите от двете страни на стената с телескопични подпори съгласно указанията, по дадената схема.

2. Изпълнява се подготовка на инсталация за вода и подготовка на канал за оттичане на водата до канализацията на сградата.

3. Изпълнява се рязане със специализирана машина /забранява се ударно пробиване/ т.е изпълнява се мокро рязане. Може да се направи само подготовка със сухо рязане от двете страни на стената. Трябва да се използват диамантени дискове със сертификат.

4. Преди рязането се провежда инструктаж за безопасност и охрана и носене на маски предпазни за прах.

5. Дейността се извършва с висока степен на точност, в резултат на което се получават равни плоскости, които не изискват големи разходи при обработване. Дейността се изпълнява със специализирана машина, която се състои от двигател, релси със система за подаване на двигателя и диамантен диск. Задвижването на диска, преместването и поставянето се извършва с помощта на хидравлика. Диамантеният диск се състои от шайба със зададен диаметър и запоени на нея сегменти с диаманти. Закрепването към двигателя на работната машина става с помощта на специален фланец. Хидравличния агрегат се охлажда с течаща вода с дебит 10 литра в минута. Диамантеният диск също трябва да се охлажда с вода, която предотвратява от отпояване сегментите и осигурява износа на отработения материал извън зоната на рязане. За извършването на дейността трябва да има трифазно електричество 15-32 кВт и източник на течаща вода. Дървената покривна конструкция се изчислява за носеща способност (гранични състояния първа група) и за пригодност за нормална експлоатация (гранични състояния втора група – недопустими деформации и премествания и провисвания). Дървената конструкция се изпълнява от масивен дървен материал.

Предписанията са да се приложи твърда дървесина от широколистни видове. Съдържанието на вода в дървесината не требва да е по-голямо от 12%. Дървесината трябва да е защитена от гниене, и да отговаря на дадените в записката изисквания за чепове и др. Конструкцията трябва да бъде задължително защитена - отдолу с негорим пожароустойчив гипсокартон, над дъските под керемидите хидроизолационна мушама тип Воалит с дебелина мин. 6 мм, под нея пароизолация и топлоизолационна вата с дебелина мин. 14 см.

Дървеният материал е задължително да притежава следните изчислителни характеристики Огъване -14 Mpa ; опън по направление на влакната 10 Mpa; натиск на смачкване по направление на влакната 14 Mpa; т.е. материал 1 ва категория.

Елементите на конструкцията трябва да отговарят на изискванията на EN 14081-1, a якостта е определена съгласно EN 338. Виж дадената таблица за класове на якост т.е. задължително да се ползва материал с доказани класове на якост. Възможно е използване на хомогенен слепен слоест дървен материал, при който напречното сечение се състои от слоеве от един и същ клас на качество (клас на якост) и един и същ дървесен вид, съгласно изискванията на БДС EN 1194 с класове на якост, съгласно по-долу приложената таблица. В този случай се препоръчва мин. клас GL 28 h и влажност 14 -16 %. Задължително е получаване на сертификат за качество от производителя или доставчика с маркировка и гарантиран производител, придружен със сертификат за съответствие на продукта.

Не се допуска премахване на НОСЕЩИ тухлени преградни стени с цел обединяване на помещения, преградните тухлени стени в които се отварят нови отвори се изпълняват съгласно детайлите в работния проект.

5. Част Електро

При разработката на проекта са спазени:

1. Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електро проводни линии (Държавен вестник брой 90/2004г. и 91/2004г.)

2. Наредба № 1/27.05.2010 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн. ДВ, бр 46/2010 Г.,)

3. Наредба 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.

4. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (издание на МСП и МРРБ, обн. ДВ бр. 37/2004 г.)

5. Правилник за приемане на електромонтажните работи (публ. БСА, кн. 12 от 1984 г., изм. № 1, ДВ, бр. 10/99, актуализирана редакция, публ. БСА, бр. 12 от 1999 г.)

6. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС № 182/06.07.2001 год., обн. ДВ, бр. 62/2001 год., изм. и доп. ДВ, бр. 74/2003 год.)

7. Наредба № 4 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (обн. ДВ бр. 99/2004 г.)

8. Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

9. Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)


ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница