Технологичен факултетстраница1/22
Дата10.04.2017
Размер1.82 Mb.
Размер1.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIES - PLOVDIV


ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Приет с решение на АС Утвърждавам,

Протокол № 17/30.06.2009 г. Ректор:

/проф. д-р инж. Г.Вълчев/

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

на специалност: шифър 1-13
“БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ”

Професионална област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Professional Field: 5. TECHNICAL SCIENCES

С професионално направление: 5.12. ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ISCED 1997 - code 54 MANUFACTURING AND PROCESSINGЗа образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

For the educational-professional Degree: MASTER

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР

Professional Qualification: MASTER-ENGINEER

Срок на обучение: 2 години

Training Term: 2 years

Форма на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА

Form of Education: FULL-TIME, PART-TIME

І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
Магистърът по специалност Безопасност на храните получава задълбочена научно-теоретична и научно-приложна подготовка относно химичните, микробиологичните, технологичните и управленските аспекти на безопасността на храните. В основата на обучението е концепцията за синергично обвързване на добрите технологични практики с изискванията на съвременните системи, базирани на процесния подход за управление на риска в хранителната верига.

Продължителността на обучението е 1 година – след придобита ОКС “БАКАЛАВЪР” или “МАГИСТЪР” по специалности от професионалното направление 5.11 “Биотехнологии” или 5.12 “Хранителни технологии” и 2 години – след придобита ОКС “БАКАЛАВЪР” или “МАГИСТЪР” по специалности от други професионални направления.

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност Безопасност на храните притежава знания и умения, които му дават възможност да:


 • идентифицира и оценява различните опасности за здравето на консуматорите, свързани със съществуващи или разработвани нови хранителни продукти или технологични процеси, и планира и осъществява специфични мерки за тяхното елиминиране или минимизиране;

 • разработва, внедрява и валидира системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • консултира разработването на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • одитира системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • осъществява изследователска дейност и интерпретира резултатите от интердисциплинарни научни изследвания, свързани с безопасността на съществуващи или разработвани нови хранителни продукти;

 • извършва организационно-управленска дейност;

 • провежда обучение на специалисти със средно и висше образование.

Дипломираният специалист с образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” по специалност Безопасност на храните може да се реализира като:

 • ръководител на HACCP екип (съгласно CA), ръководител на екип по безопасността на храните (съгласно ISO 22000) или представител на ръководството по безопасността на храните (съгласно IFS) в производствени или търговски предприятия;

 • мениджър (отговорник) по качеството на храните в производствени или търговски предприятия;

 • инспектор или експерт по безопасността на храните в системата на официалния контрол (РИОКОЗ, ДВСК, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването);

 • консултант по разработването на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • одитор на системи за управление на безопасността и интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните;

 • ръководител или експерт в колективи за разработване на нови продукти и технологии.II. ФОНД УЧЕБНО ВРЕМЕ (седмици)Година

Аудиторна

заетост


Изпитни сесии след

Опознавателна практика

Учебна практика

Преддипломен стаж

Подготовка

Дипл.


проект

Защита

Дипл.


проект

Обща заетост за уч.год.

Ваканции

Всичко

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І

15

15

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

39

13

52

ІІ

15

10

5

3

-

-

-

-

-

3

6

1

43

-

43


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница