Тел: 03115 2063 Утвърждавам: надка щътова директор на дг „приятели”страница1/3
Дата27.11.2017
Размер376.7 Kb.
Размер376.7 Kb.
  1   2   3

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИЯТЕЛИ”

ГР. КУКЛЕН ОБЛ. ПЛОВДИВ УЛ. „СЛАВЯНСКА” 5

Тел: 03115 2063

Утвърждавам:

НАДКА ЩЪТОВА

ДИРЕКТОР НА ДГ „ПРИЯТЕЛИ”

Заповед № 7/15.09.2017 г.

ПРАВИЛНИК


ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.Г Л А В А П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на труда в ДГ „Приятели” гр. Куклен.

ЧЛ.2.Правилникът конкретизира правата и задълженията на работниците и на работодателя по трудовите правоотношения.

Чл.3.В правилника са формулирани общите изисквания към членовете на трудовия колектив, като същите се задължават да изпълняват изискванията за трудовата дисциплина. Конкретните изисквания са определени в длъжностни характеристики.

Чл.4. Органите на синдикалната организация имат право да участват в подготовката на проекти на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения, за което директора на ДГзадължително ги поканва.

Чл. 5 В ДГ „Приятели” гр. Куклен се приемат деца целогодишно и по желание на родителите при наличието на места с представяне на необходимите документи:Чл. 6 Всички нужни документи се преглеждат за редовност от медицинско лице и директора, вписват се в дневника за прием на молби, а медицинските документи се съхраняват в медицинския кабинет.

Чл. 7 Да се изискват медицински документи при отсъствие на дете повече от 10 дни – медицинска бележка за ОЗС и паразити, повече от 60 дни – чревни изследвания – Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания на ДГ на МЗ. Отговорност за допускане на дете без съответните документи носи приелия го учител и медицинската сестра.Г Л А В А В Т О Р А
ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ


Раздел І

Трудов договор

Чл.8. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.

Чл.9. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в два екземпляра, единият от които остава в ДГ, а другият се връчва незабавно срещу подпис на работника, както и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от териториалното поделение на НАП.

Ал. 1 Трудовите договори с медицинските сестри се сключват от Кмета на Общината.

Чл.10. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по чл.9.

Чл.11. При сключване на трудовият договор директора на ДГ запознава работника или служителя с трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или изпълняваната работа..

чл.12. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са:


 1. молба свободен текст;

 2. професионална автобиография;

 3. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага на лицето;

 4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, професионално-квалификационна степен;

 5. трудова книжка или препис-извлечение за трудовия стаж;

 6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

 7. свидетелство за съдимост, ако са изтекли повече от шест месеца от прекратяването на последния трудов договор;

 8. препоръка или характеристика от работното място, което са заемали.

Чл.13 .Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се урежда съобразно КТ.
РАЗДЕЛ ІІ

Процедура и методи за подбор на учителските кадри
Чл.14. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ и Инструкция №2 от 29.VІІ.1994г. на МОН.

Чл.15.За заемане на длъжността учител, старши учител или пом. възпитател се изисква диплома за завършена степен на висшето образование – бакалавър, магистър или специалист; за длъжността главен учител – магистър.

Чл.16. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които:


 1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 2. са лишени от право да упражняват професията си ;

 3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.

Чл.17. Подборът на кадрите се извършва чрез подбор по документи.

Чл.18. Директорът на ДГ обявява свободните работни места в Агенцията по заетостта и в РУО на МОН гр. Пловдив в тридневен срок от овакантяването им.

Чл.19. Обявата трябва да съдържа:


 1. Точното наименование и адреса на ДГ.

 2. Свободнота щатна длъжност и основанието на което ще бъде заета;

 3. Изискванията за заемането на длъжността съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, определени с Инструкция№2 на МНО от 1994г.

 4. Изискванията към кандидата съобразно разпоредбата на чл. 125 от ППЗНП.

 5. Началният и крайният срок за подаване на документи и др.


РАЗДЕЛ ІІІ.

Изменение на трудовото правоотношение
Чл.20. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл.118 и чл.119 от КТ.

ГЛАВА ТРЕТА

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
РАЗДЕЛ І.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

ДИРЕКТОР
Чл.21.Длъжен е да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:

 1. работа, която е определена при възникване на трудовото правоотношение

 2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;

 3. здравословни и безопасни условия на труд;

 4. указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, включително запознаване с правилата за вътрешния трудов ред и с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница