Тематично разпределение по образователно направление „Околен свят“ за четвърта възрастова група (6–7 Г.)страница1/4
Дата25.03.2017
Размер0.6 Mb.
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4

ПРОГРАМНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Околен свят“ЗА ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6–7 Г.)1

2

4

5

6

МЕСЕЦОБРАЗОВА-ТЕЛНО ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДАТА

ЗАБЕЛЕЖКА

Тематична

седмична зонаНаименование на педагогическата ситуация

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ,

формирани в педагогическата ситуация


По план

Септември

3

Диагностика

Входяща диагностика –

игри и „Тестове на Моливко“Септември

4

Диагностика

Входяща диагностика –

игри и „Тестове на Моливко“Октомври
ЕСЕННИ КАПКИ


1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 1.

Настроенията на времето (нова тема)

Знания: изгражда динамични представи за ме­теорологични явления – валеж, вятър, облач­ност, мъгла; за природни стихии (буря); за ос­новни жизнени потребности на растения, живот­ни и хора; за приспособителни признаци към средата на обитаване.

Умения: наблюдава системно метеорологични явления (ветрове – посока, влиянието им върху животни, растения и поведението на хората); разбира връзки в природата и изказва предполо­жения за последващи изменения в средата; мо­делира картината на времето чрез образни сим­воли и цветни кодове; формулира въпроси за яв­ления и процеси в неживата природа като проя­ви на наблюдателност, любопитство и любозна­телност.

Отношения: реагира емоционално на промени в неживата природа, демонстрира желание и интерес към откривателство.
Частично:

„От земята до небето 6–7 г.“Въздух и вятър

(с. 20 – 21)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Блок 2. Тема 1.

Раста и се променям (нова тема)


Знания: изгражда динамични представи за час­тите на тялото, външни особености, пол, облек­ло; обобщени представи за: промени в резултат на растежа; естетически и функционални пре­димства на части на облеклото през различните сезони.

Умения: характеризира и обяснява промени в резултат на растежа, моделира последовател­ността в развитието на човека, демонстрира по­ведение съобразно пола и предпочитанията; осъзнава процеси в развитието на „живото“; раз­бира причинни връзки; групира предмети по съ­ществени признаци.

Отношения: демонстрира устойчива нагласа за изграждане на положителна „Аз“-концепция.
Частично:

„Прозорче към света 6–7 г.“Как сме се родили (с. 7)

Тайните на човешкото тяло

(с. 22)

Октомври
ЕСЕННИ ЯТА


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 2.

Крилати пътешественици

(нова тема)

Знания: изгражда: обобщени представи за ти­пични особености (части на тялото, форма, пок­ритие) и поведенчески прояви (миграция) на птиците; конкретни представи за основни (вода, храна, топлина) и специфични (през сезона и в средата на обитаване) потребности на птиците; динамични представи за промяна на живота в близката среда при определени циклични усло­вия – сезонни изменения.

Умения: сравнява и характеризира видими признаци на птици; обяснява типични поведен­чески реакции на познати птици в природни местности през сезона; подрежда и класифицира птици по морфологични и функционални приз­наци; моделира липсващи характерни части на познати птици; разбира връзки в природата – се­зонни изменения; формулира въпроси, обобще­ния и самостоятелни изводи.

Отношения: изразява положително емоционал­но-оценъчно отношение към природни обекти – предпочитания, наблюдателност, любопитство и любознателност.
Частично:

„От земята до небето 6–7 г.“Сбогом, птички лекокрили

(с. 6 – 7 )


Социална и здравословна среда

Блок 2. Тема 2.

Знам и мога да се пазя (нова тема)

Знания: изгражда обобщени представи за участници в движението, достъпни знаци и пра­вила за безопасно и регулирано поведение на улицата.

Умения: управлява поведението си съобразно пътни знаци и познати сигнали; прилага прави­ла на улично движение в конкретна ситуация от позицията на пешеходец и велосипедист; анали­зира, обяснява и оценява постъпки и действия на връстници и възрастни съобразно правила за безопасно движение и регулирано поведение.

Отношения: оценява значението на регулира­ното поведение за собственото и на другите безопасно движение.
Частично:

„Прозорче към света 6–7 г.“На нашата улица (с. 12)

Октомври
ЛИСТОПАД


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 3.

Есенна гора (нова тема)

Знания: изгражда обобщени представи: за поз­нати дървета и храсти; за прояви на грижи към растенията – природозащитна дейност; дина­мични представи за външни особености и части на растения (корен, стъбло (ствол), листа (коро­на), плод, семе).

Умения: наблюдава системно промени в позна­ти растения през сезона; обследва пряко техни части; сравнява, подрежда и класифицира есен­ни листа и плодове на дървета и храсти; обясня­ва природозащитна дейност; формулира въпро­си и предположения като прояви на любопит­ство към растителната природна среда.

Отношения: емоционално оценява красотата и хармонията в природния свят и се ориентира към варианти за активно взаимодействие с при­родата – колекциониране и преобразуване на есенни листа, плодове, кора на дървета.
Частично:

„От земята до небето 6–7 г.“Есен в гората

(с. 16 – 17 )

„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Блок 2. Тема 3.

Приемаме гости

(нова тема)

Знания: изгражда обобщени представи за: нор­ми на поведение вкъщи; предназначение и функции на жилищни помещения, мебели и електрически уреди; връзка и взаимодействие между хората (домакини и гости).

Умения: описва обстановка в различните поме­щения на дома; класифицира мебели и електри­чески уреди по предназначение; сравнява, ана­лизира и оценява модели на поведение вкъщи; споделя преживявания, свързани с посрещане на гости; сравнява предпочитания за игри и зани­мания с връстници и проектира свои варианти за съвместни забавни дейности.

Отношения: демонстрира гостоприемство и го­товност за позитивно приемане на другите чрез споделяне на интимния свят на дома.
Частично:

„Прозорче към света 6–7 г.“Елате ни на гости (с. 8 – 9)

Октомври
ЦВЕТНИ ЕСЕННИ ГРАДИНИ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 4.

Есента ни подари...

Знания: изгражда обобщени представи: за пло­дове и зърнени храни (царевица, пшеница, фа­сул, ечемик); за прояви на грижи към расте­нията – сезонни дейности на стопаните; дина­мични представи: за външни особености и части на растения (корен, стъбло, цвят, плод, семе), за растеж и развитие – разкриване на връзка между потребностите на растенията и поведението на човека.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в познати растения през сезона; об­следва пряко техни части (семена); сравнява, подрежда и класифицира плодове и зърнени храни; обяснява природосъобразна дейност в полето и в градината през есента; формулира въпроси и предположения като прояви на любо­питство към растения.

Отношения: осъзнава необходимостта от сис­темни грижи за растенията; поема отговорност за отглеждане на растения в детската градина и вкъщи; формира положително отношение към труда на селските стопани; емоционално осъзна­ва връзката между растителния свят и човека.
„От земята до небето 6–7 г.“

Есента ни подари... (с. 14 – 15 )

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 4.

Интересно и забавно (нова тема)

Знания: изгражда обобщени представи и поня­тия за превозни средства, структурните им приз­наци, предназначение и място на движение.

Умения: извършва сериация и класификация на превозни средства по различни основания; мо­делира превозни средства; насочва се към ко­лекциониране и събирателство (играчки, кар­тинки); сравнява се с еталони и се стреми да им подражава; споделя свои постижения в хоби-за­нимания и игри и защитава правото си на избор и инициатива.

Отношения: демонстрира възможности за ак­тивно взаимодействие с другите в условията на детско презентиране и конфериране.
Частично:

„Прозорче към света 6–7 г.“По суша, въздух и вода (с. 26)

Ноември
ЕСЕННО ПЛОДО-РОДИЕ

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 5.

В градините през есента (нова тема)


Знания: изгражда обобщени представи: за зе­ленчуци и плодове; за прояви на грижи към зе­ленчуковите и овощните растения – сезонни дейности на стопаните.

Умения: наблюдава краткотрайни и дълготрай­ни промени в познати растения през сезона; обследва пряко техни части; сравнява, подрежда и класифицира есенни зеленчуци и плодове; обяснява природосъобразна дейност в зеленчу­ковата и овощната градина през есента.

Отношения: осъзнава необходимостта от сис­темни грижи за растенията; формира положи­телно отношение към труда на селскостопански­те работници; проявява готовност за природосъ­образен начин на живот.
„От земята до небето 6–7 г.“

Да отидем с есента в зеленчуковата градина (с. 8 – 9)

В овощната градина през есента (с. 10 – 11)

„Самоутвърждаване и общуване с околните“, „Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 5.

Новото за нас (нова тема)

Знания: изгражда динамични представи за: час­ти на тялото, органи и техни функции; норми и правила за здравословен начин на живот.

Умения: разпознава и назовава части и органи на човешкото тялото; обяснява техни функции; аргументира значението на храненето, спортува­нето, закаляването, почивката и доброто настро­ение за здравето; оценява постъпки и отноше­ние към здравето на близки и непознати; пред­вижда критични за здравето ситуации и се пред­пазва адекватно.

Отношения: демонстрира интерес към инфор­мация и факти за устройството на човешкото тя­ло; проявява последователност при прилагане на правила и норми за здравословен начин на живот в ежедневието си.
Частично:

„Прозорче към света 6–7 г.“Тайните на човешкото тяло

(с. 22 )

Ноември
ЕСЕННИ ТРЕВОГИ


2

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 6.

Менюто на животните (нова тема)

Знания: изгражда конкретни представи за хра­нителна верига и обобщени представи за: основ­ни потребности на животните; за видове живот­ни според начина на хранене (тревопасни и ме­соядни).

Умения: назовава и характеризира животни според начина на хранене; класифицира живот­ни по съществени признаци; илюстрира взаим­ната зависимост между животните; обяснява връзки между обекти от растителния и животин­ския свят; формулира въпроси, обобщения и са­мостоятелни изводи за общи и типични прояви на „живото“ в природата.

Отношения: осъзнава емоционално връзката между растителния, животинския свят и човека.
Частично:

„От земята до небето 6–7 г.“За да има живот…

(с. 66 – 67 )

„Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 6.

Припомни си правилата (нова тема)

Знания: изгражда: конкретни представи за час­ти на денонощието и тяхната последователност; за достъпни причинни връзки – смяна на ден и нощ; обобщени представи за хигиенни правила, норми и дневен режим.

Умения: аргументира значението на правила и норми за здравословен начин на живот и регу­лира поведението си спрямо тях; анализира зна­кови изображения и извлича информация от тях; диференцира типични за дневния режим на децата дейности и занимания, класифицира ги според частите на денонощието и ги пресъздава моделно в тяхната последователност.

Отношения: проявява последователност и са­мостоятелност при спазване на хигиенни прави­ла, норми и режим, водещ до здраве, настроение и успех.
Частично:

„Прозорче към света 6–7 г.“Ти правиш ли така? (с. 21)

Ноември
ПРАЗНИ-КЪТ НА МОЕТО СЕМЕЙ-СТВО


3

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 7.

Селфи с природата

(нова тема)

Знания: изгражда обобщени представи за жива и нежива природа; за връзка и зависимост меж­ду „неживо“ и „живо“ и ролята на средата за съ­ществуването и развитието на природните обек­ти.

Умения: сравнява, подрежда и класифицира природни обекти по съществени признаци; обяснявасъществени връзки със средата; харак­теризира общи и типични прояви на „живото“ в природата.

Отношения: оценява модели на екологосъоб­разно поведение в и сред природата и разумно природоползване.„Самоутвърждаване и общуване с околните“

Блок 2. Тема 7.

Най-обичните ми хора (нова тема )

Знания: изгражда динамични представи за: про­ява на грижи към близки и роднини; етикетни норми, връзка и взаимодействие: семейни отно­шения и йерархия на рода.

Умения: описва себе си и семейството си; срав­нява се с еталони и се стреми да им подражава; обяснява връзки и взаимодействие между хора­та – семейни отношения и йерархия на рода; участва в изобразителни игри; моделно пресъз­дава роднински връзки и йерархия на рода.

Отношения: изразява привързаност и обич към родители и близки и демонстрира уважение към тях.
Частично:

„Прозорче към света 6–7 г.“Най-обичните ми хора (с. 6 )

Ноември
ПЪТЕ-ШЕСТВИЯ НАБЛИЗО И ДАЛЕЧ

4

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 8.

Нашият природен кът (нова тема)

Знания: изгражда: динамични представи за вън­шни особености на минерали, пясък, глина, поч­ва; обобщени представи за жива и нежива при­рода.

Умения: разпознава и обяснява варианти за ак­тивно взаимодействие с природата – колекцио­ниране; обследва пряко и в сетивен план при­родни материали и характеризира в сравнителен план техни признаци; организира обстановка за практико-приложна дейност и активно се включва в споделяне и реализиране на идеи за организиране на групов природен кът; моделира метеорологични признаци на времето, кратко­трайни и дълготрайни промени на живота в близката среда при определени циклични усло­вия.

Отношения: оценява значението на екипността при реализиране на съвместни проекти за гру­пов природен кът; демонстрира насоченост и ус­тойчива готовност за иницииране на активни форми на взаимодействие с природата.„Социална и здравословна среда“

Блок 2. Тема 8.

Смели и безстрашни (нова тема)

Знания: изгражда обобщени представи за: об­ществени органи за гарантиране на сигурността на хората; професията на пожарникари и спаси­тели и средствата на труда, с които си служат; функционални предимства на части от облекло­то им при изпълнение на служебните им задъл­жения; правила за поведение при пожар и земе­тресение в сграда и на открито.

Умения: описва примери за проява на смелост в професионалното ежедвение на огнеборци и спасители; разбира връзки и сравнява поведение на деца и възрастни в природната и социалната среда спрямо тях; предвижда критични ситуа­ции и се предпазва адекватно чрез търсене на помощ; управлява поведението си съобразно правила за безопасност при пожар и земетресе­ние; прави обобщения и изводи за екипността и взаимопомощта между хората; сравнява се с еталони за проява на смелост и се стреми да им подражава; проявява състрадателност към из­паднали в беда хора и животни.

Отношения: оценява значението на професио­налните качества на хора, които се грижат за живота и безопасността на другите, и желае да им подражава.
„Моливко, внимавай!“

Теми 3. и 4.


Декември
В ОЧАК-ВАНЕ НА ЗИМАТА

1

„Светът на природата и неговото опазване“

Блок 1. Тема 9.

След бурята

Знания: изгражда динамични представи за: ме­теорологични (валеж, вятър, облачност) и елек­тромагнитни (гръм, светкавица, дъга) явления; поведение на животните, растенията и хората при буря и наводнение; обобщени представи за правила на поведение при буря и наводнение в населеното място, в планината и в полето.

Умения: наблюдава системно връзки в природ­ните явления; предвижда критични ситуации и се предпазва адекватно чрез търсене на помощ; разпознава и прилага в практически план прави­ла за безопасност при буря и наводнение; обяс­нява влиянието на промени в неживата природа върху живота на растенията, животните и чове­ка; изказва предположения за изменения в не­живата природа и задава въпроси за тях.

Отношения: осъзнава необходимостта от при­лагане на правила и норми на безопасно поведе­ние при природни бедствия.
„Моливко, внимавай!“

Тема 1


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница