Теми за проекти по „Информационни системи и технологии” за III курс Макроикономика, редовно обучение, учебна 2014/2015 година, фисн/ПУДата18.11.2017
Размер48.37 Kb.
Размер48.37 Kb.

 1. Теми за проекти по „Информационни системи и технологии”

за III курс Макроикономика, редовно обучение,

учебна 2014/2015 година, ФИСН/ПУ


 1. Планиране и изграждане на Интернет магазин

Особености на електронната търговия по модела B2C. Планиране на Интернет магазина. Изграждане на Интернет магазина. Софтуер за електронния магазин. Промоция и реклама на магазина. Мениджмънт на Интернет магазина. Български Интернет магазини.
 1. Интернет маркетинг

Основни принципи на Интернет маркетинга. Интернет маркетингова стратегия. Интернет средства за маркетинг и реклама. Персонализация на маркетинга в Интернет.
 1. Платежни системи в Интернет

Изисквания към системите за разплащания в Интернет. Сравнителен анализ на системите за разплащания.
 1. Системи за управление на отношенията с клиентите (CRM)

Необходимост от системите за управление на взаимоотношенията с клиентите. Процедури за успешно внедряване на CRM-системи в Web.
 1. Маркетингови информационни системи. Подсистеми. Задачи.
 1. Data Miningинформационен анализ на данни
 1. ERP-системи (планиране ресурсите на фирмата)
 1. Информациони системи за английски аукцион
 1. Информациони системи за холандски аукцион
 1. Информациони системи за проучвания на промоции при избрана стока
 1. Информациони системи за проучвания на промоции при избрана услуга
 1. Информациони системи за търсене на инвестиции
 1. Информациони системи за търсене на кредити
 1. Информациони системи за дистрибуция и пласмент
 1. Интегрирани информационни системи за производство на стоки за широко потребление
 1. Интегрирани информационни системи за производство на индустриални стоки
 1. Информациони системи за продажби на дребно
 1. ИС за рекламни агенции
 1. ИС за финансови и банкови институции
 1. Информациони системи за финансово-счетоводен софтуер (склад, счетоводство, пласмент, спедиция, каса, основни средства, административни функции, главна книга, баланси и др.).
 1. Информационни технологии за Data Warehouseорганизиране, поддържане и използване на хранилища за данни
 1. ИТ за бизнес присъствие в Интернет – създаване, използване, поддържане и развитие на корпоративни сайтове и портали
 1. ИТ за електронно предприятие (Е-Enterprise)
 1. ИТ за управление на веригите за доставки (SCM)
 1. ИТ за модела правителство към бизнес (Government-to-Business, G2B)
 1. ИТ за управление на жизнения цикъл на изделията (Product Lifecycle Management, PLM)
 1. ИТ за интелектуално подпомагане на управлението на бизнеса (Business Intelligence and Knowledge Management)
 1. ИТ за стимулиране на продажбите във фирмата (модели)
 1. ИТ за реализиране на МИС (подсистеми):

  1. Текуща външна маркетингова информация

  2. Маркетингови проучвания

  3. Анализ на информацията

  4. Вътрешна отчетност
 1. ИТ за сегментиране на пазара
 1. Информациони системи за фирмено планиране
 1. ИТ за ценообразуване на рекламата в Интернет
 1. ИТ за избор на целеви пазар.
 1. Информациони системи за застраховането
 1. Информациони системи за управление на човешките ресурси
 1. Информациони системи за публичната администрация
 1. Експертни системи за икономиката

II. Допълнителни продукти
1. Финансово управление
2. Общо счетоводство
3. Аналитично счетоводство
4. Търговско управление (склад, покупки, продажби)
5. Activity-based costing
6. Разходи покупки/продажби
7. Управление на дълготрайни активи
8. Управление на продажби на дребно
9. Управление на производството
10. Планиране на производството
11. Предоставяне на услуги
12. Управление на труд и работна заплата
13. Информационна система за поддържане на управленски решения
14. Управление на връзки с клиенти
15. Бюджетиране
16. Лизинг
17. Инструменти за настройки
18. Генератор на справки
19. Генератор на справки Web Services Servers
20. Workflow
21. Import scripts
22. Управление на сервиз


III. Указания за изготвяне на проектa по „Информационни системи и технологии”
Проектът се състои от четири части:

 1. Документ на Word – минимум 3 страници и една заглавна страница, съдържаща името на унуверситета, името на факултета, името на дисциплината, тема с номер и наименование, данни за студента (име, фак. номер, курс, специалност, форма на обучение, учебна година) и отдолу – Пловдив, 2015. Всяка страница трябва да съдържа последователно номерирани заглавия и текстове. В края на последната страница трябва да се запишат източниците: литература и/или Web-сайтове.

 2. Документ на Power Point (компютърна презентация) със същата заглавна страница и формат на останалите слайдове от вида: заглавие и текст. От документа на Word се копират във всеки слайд заглавие и текст. Броят на слайдовете не играе роля.

 3. Web-сайт, който се получава или от документа на Word, или от компютърната презентация, като се съхрани от тип: Web Page ( *.htm ).

 4. Представяне на демонстрационен прототип за избрания продукт.Проектът трябва да се съхрани на дисков носител и да се защити пред преподавателя - проф. д-р М. Сандалски и всички студенти от съответния курс.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница