Универсалната система чарлз Ф. Хаанъл the master key systemстраница1/13
Дата24.04.2017
Размер2.23 Mb.
Размер2.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


УНИВЕРСАЛНАТА СИСТЕМА

Чарлз Ф. Хаанъл
THE MASTER KEY SYSTEM

Charles F. Haanel
Съдържание

Въведение

От автора

Част 1: Въведение в Универсалната система

Част 2: Основите на ума

Част 3: Осъзнаване на умствените ресурси

Част 4: Обръщане на процеса – от причина към следствие

Част 5: Съзидателният ум

Част 6: Човешкият мозък

Част 7: Използване на всемогъщата сила

Част 8: Мисълта и нейните резултати

Част 9: Утвържденията и умът

Част 10: Определена причина

Част 11: Индуктивното разсъждение и обективният ум

Част 12: Силата на концентрацията

Част 13: Мечтите на мечтателя

Част 14: Съзидателната сила на мисълта

Част 15: Законът, под чието действие живеем

Част 16: Постигане на духовно разбиране

Част 17: Символи и реалност

Част 18: Законът на привличането

Част 19: Храна за ума

Част 20: Духът на нещата

Част 21: Да мислим пространно

Част 22: Духовните семена

Част 23: Законът на успеха е да служим

Част 24: Алхимия

Въпроси и отговори


Въведение
Подтиквани от Природата, всички се движим в определена посока. Дори да искаме, не бихме могли да останем неподвижни. Всеки разумен човек обаче изпитва желание не просто да съществува, издавайки звуци и обикаляйки напред-назад, а да се развива – да се усъвършенства – и да продължава да се развива умствено до края на физическия живот.

Това развитие може да стане само с подобряване качеството на индивидуалната мисъл, а по този начин и на възникващите от нея идеали, действия и условия. Ето защо да изучи съзидателните мисловни процеси и начините да ги прилага е от първостепенно значение за всеки. Чрез това познание еволюцията на човека на земята може да бъде ускорена и извисена.

В своето трескаво търсене на Истината човечеството изследва всеки възможен път към нея. В този процес сме създали специализирана литература, обхващаща цялата гама на мисълта, от най-дребното до най-великото, от предсказанията, през многобройните философии, до възвишената истина на Универсалната система.

Тази книга дава на света Универсалната система като средство за всеки индивид да установи контакт с великия космически разум и да почерпи от него онова, което отговаря на желанията и стремежите му.

Всяко нещо и всяка институция, създадени от човека, са се зародили като мисъл в нечий ум. Следователно мисълта е конструктивна. Човешката мисъл е духовната сила на космоса, действаща чрез своето творение – човека. Универсалната система ни учи как да използваме тази сила едновременно конструктивно и творчески. Нещата и условията, които желаем да станат реалност, трябва първо да създадем като мисъл. Универсалната система обяснява и направлява този процес.

Учението на Универсалната система е публикувано под формата на 24 урока, изнасяни пред ученици веднъж седмично в продължение на 24 седмици. Съветваме читателя, който тук получава всичките 24 части наведнъж, да не подхожда към книгата като към роман, а да я приеме като курс на обучение и старателно да асимилира смисъла на всяка част, като я чете и препрочита в продължение на седмица, преди да пристъпи нататък. В противен случай е възможно да разбере погрешно следващите части и всичко да се окаже загуба на време и средства.

Ако обаче читателят следва горното наставление, Универсалната система ще го направи по-забележителна и по-добра личност, надарена с нова сила да постига всяка достойна лична цел и с нова способност да се наслаждава на красотата и вълшебството на живота.
Ф. Х. Бърджис

От автора
Някои хора сякаш постигат успехи, власт и богатство със съвсем малко съзнателни усилия. Други успяват с много трудности. Трети пък търпят пълно поражение в осъществяването на своите амбиции, желания и идеали. Защо това е така? Защо едни реализират стремежите си с лекота, други трудно, а трети изобщо не успяват? Причината не може да е физическа – в противен случай онези, които притежават най-добра физическа форма, ще имат и най-голям успех. Значи разликата трябва да е в ума. От това следва, че умът е съзидателната сила, в него се крие единствената разлика между хората. Умът е този, който преодолява обстоятелствата и всяко друго препятствие, изпречило се на пътя на индивида.

Когато съзидателната сила на мисълта бъде напълно разбрана, резултатите ще ви се сторят като чудо. Те обаче не могат да бъдат постигнати без съответното усърдие и концентрация. Ученикът ще открие, че законите, управляващи умствения и духовния свят, са установени и непогрешими като тези в материалния. В такъв случай за да постигне желаните резултати, той трябва да познава законите и да действа в съгласие с тях. Направи ли го, със сигурност ще получи това, което иска. Човек, който осъзнае, че силата идва отвътре, че е слаб само защото е разчитал на помощ отвън, и който решително се обърне към своята собствена мисъл, веднага се поправя, изпъва гръб, възприема решително отношение и постига чудеса.

В такъв случай е ясно, че онзи, който не съумее напълно да изследва и да се възползва от удивителния напредък, отбелязан в тази последна и най-велика наука, ще изостане също като човека, който откаже да признае и приеме ползите, получени с разбирането на законите на електричеството.

Разбира се, умът създава негативни условия с лекотата, с която създава благоприятните; и когато съзнателно или несъзнателно визуализираме оскъдица, ограничения и дисхармония, ние сътворяваме тези условия. Мнозина правят точно това.

Този закон, както и всеки друг, не проявява пристрастност, а е в постоянно действие и неумолимо носи всекиму точно това, което той е създал – с други думи “каквото е посял, това и ще пожъне”.

Ето защо изобилието зависи от признаването на законите на изобилието и на факта, че Умът е не просто творец, а единственият творец на всичко съществуващо. Безспорно е, че нищо не може да бъде създадено, преди да знаем, че то може да бъде създадено, след което да положим съответните усилия. Днес електричеството по света не е повече, отколкото преди сто години, но докато някой не е осъзнал закона на неговото приложение, не сме били способни да се възползваме от него. Сега когато този закон е разбран, целият свят е огрян от електрическата светлина. Същото се отнася за закона на изобилието – само онези, които го признават и действат в хармония с него, могат да споделят благата му.

Днес научният дух доминира всяка изследователска област. Връзките между причина и следствие вече не са пренебрегвани.

Откриването на свят на законите беляза епоха в човешкото развитие. То премахна елемента на несигурност и своеволие в живота, заменяйки го със закон, основание и сигурност.

Хората вече си дават сметка, че за всеки резултат съществува адекватна и определена причина, така че когато се желае конкретен резултат, те търсят условието, чрез което той може да бъде постигнат.

Основата, на която почива всеки закон, се изгражда чрез индуктивни разсъждения, тоест сравняват се отделни случаи, докато се открие общият пораждащ ги фактор.

Именно на този метод на изследване развитите държави дължат до голяма степен своето благоденствие и по-ценната част от познанията си. Нима е чудно тогава, че сме се опитали да приложим тази система на изследване и в сферата на мисълта и когато е станало напълно ясно, че определени резултати следват определен начин на мислене, е трябвало само да класифицираме тези резултати.

Този метод е научен и е единственият метод, чрез който ще съумеем да запазим степента на свобода, която сме свикнали да приемаме за неотменно полагаща ни се; защото един народ е в безопасност у дома и в света само ако са налице нарастващо благоденствие, увеличена продуктивност в обществения и частния бизнес, постоянен напредък в науката и изкуството на колективните действия и все по-налагащият се стремеж тези и всички други аспекти на националното развитие да имат за цел извисяването на живота, на индивида и на общността, за което науката, изкуството и етиката предоставят напътствия.

Универсалната система се основава на абсолютна научна истина и ще разгърне възможностите, скрити в индивида, показвайки му как да ги задейства със сила, да увеличи ефективността на своите способности, давайки му нова енергия, прозорливост, мощ и умствена гъвкавост. Ученикът, който добие разбиране на менталните закони, ще овладее способността да постига резултати, за които дори не е сънувал, способност, чиито ползи не могат да се опишат с думи.

В книгата се обяснява правилната употреба и на рецептивните, и на активните елементи в природата на ума; дават се напътствия за разпознаването на благоприятната възможност; засилва се волята и способностите за разсъждение и се излага култивирането и най-доброто използване на въображението, желанието, емоциите и интуитивните заложби. Системата дава инициатива, целеустременост, мъдрост на избора, интелигентно разбиране и води до дълбоко наслаждение на живота на неговите висши нива.

Универсалната система учи как да използваме силата на ума, истинската сила на ума, а не нейни заместители и изопачени отклонения. Тя няма нищо общо с хипнозата, магията или някоя от повече или по-малко увлекателните измами, които карат мнозина да си мислят, че могат да получат нещо просто ей така.

Универсалната система култивира и развива разбирането, което ще ви направи способни да контролирате тялото, а оттам и здравето. Тя ще ви помогне да подобрите и укрепите паметта си, да развиете прозрението, този толкова рядък тип зрение, което е отличителна черта на всеки успешен бизнесмен и което ни прави способни да виждаме както възможностите, така и трудностите във всяка ситуация и да разпознаем това, което е достъпно в момента – защото хиляди не успяват да забележат благоприятната възможност току под носа им, упорито вторачени в ситуации, които не могат да доведат до съществена печалба.

Универсалната система ще развие вашата умствена сила – това означава, че хората инстинктивно ще усещат, че притежавате мощ и характер и ще искат да правят това, което вие искате от тях да направят; ще привличате към себе си хора и обекти, ще бъдете смятан от другите за “късметлия, на когото нещата просто му се получават”; ще сте разбрали фундаменталните закони на природата и ще сте установили хармония с тях; ще бъдете в съзвучие с Безграничното, ще разбирате закона на привличането, естествените закони на растежа и психологичните закони, на които почиват всички облаги в обществения и деловия живот.

Умствената сила е съзидателна сила, тя ви дава способността сами да творите, а не да отнемате нещо от друг. Природата никога не постъпва по този начин. Тя подтиква да израснат две стръкчета трева там, където преди е имало само едно. Силата на ума дава възможност на хората да правят същото.

Универсалната система развива проницателност, все по-голяма независимост, способността и склонността да служим. Тя унищожава недоверието, депресията, страха, меланхолията и всяка форма на оскъдица, ограничение и слабост, включително болката и болестите; събужда дълбоко скритите заложби и способността да вникваме в изкуството, литературата и науката.

Тази система е променила живота на хиляди мъже и жени, заменяйки несигурни и мъгляви методи с категорични принципи, а принципите – с основата, на която трябва да се гради всяка система за продуктивност.

Елбърт Гари, председател на “Юнайтед стейтс стийл корпорейшън”, е казал: “Помощта, оказвана от съветници, ръководители и експерти по успешно управление, е от първа необходимост за повечето крупни делови начинания, но за мен от далеч по-голяма важност е познаването и следването на правилните принципи.”

Универсалната система учи на правилните принципи и предлага методи за практическото им прилагане. В това тя се отличава от всеки друг курс на обучение. Тя учи, че единствената полза от всеки принцип е в неговото приложение. Много хора четат книги, обучават се вкъщи, посещават лекции цял живот, без да отбележат какъвто и да е напредък в демонстрирането ползата на въпросните принципи. Универсалната система предлага методи, посредством които полезността на изложените принципи може да бъде демонстрирана и приложена на практика в ежедневието.

В световната мисъл настъпва промяна. Тя се извършва безшумно, но е по-важна от всяка друга, която светът е преживявал от упадъка на езичеството насам.

Настоящата революция в схващанията на всички класи, от най-висшите и образовани до работниците, е безпрецедентна в историята на света.

Целият свят е на прага на ново съзнание – на нова сила, ново съзнание, ново осъзнаване на възможностите, заложени в аз-а.

Науката разгради материята на молекули, молекулите – на атоми, атомите – на енергия. За сър Амброуз Флеминг остана да направи обръщение пред Кралския институт, в което да разгради тази енергия в ум. Той каза: “В своята основна същност енергията е непонятна за нас, освен като проявление на директното действие на това, което наричаме ум или воля.”

Нека видим кои са най-могъщите сили в природата. В минералния свят всичко е твърдо и неподвижно. В растителното и животинското царство има състояние на постоянна промяна, всичко се създава и пресъздава. В атмосферата откриваме топлина, светлина и енергия. С преминаването от видимото към невидимото, от грубото към финото, от ниската потенциалност към високата всяка следваща сфера става по-фина и духовна. Когато стигнем невидимото, откриваме енергията в нейното най-чисто и неуловимо състояние.

И както най-могъщите сили в природата са невидимите, така най-могъщите сили в човека са неговите невидими сили, духовната му мощ – и единственият начин, по който тя може да се прояви, е чрез мисловния процес. Мисленето е единствената активност, която духът притежава, а мисълта е единственият продукт на мисленето.

Следователно събиране и изваждане са духовни операции; разсъждението е духовен процес; идеите са духовни концепции; въпросите са духовни прожектори, а логиката, спорът и философията – духовен механизъм.

Всяка мисъл задейства определена тъкан от тялото, части от мозъка, нерв или мускул. Това поражда действителна физическа промяна в строежа на тъканта. Ето защо е наложително да поддържаме определени мисли по определен въпрос, за да предизвикаме пълна промяна в своята физическа структура.

Това е процесът, посредством който неуспехът се превръща в успех. Мисли, свързани със смелост, сила, вдъхновение, хармония изместват мислите за провал, отчаяние, оскъдица, ограничение и дисхармония. С вкореняването на тези мисли физическата тъкан се променя и индивидът вижда живота в нова светлина, старите неща са си отишли, всичко е ново. Индивидът се възражда, този път от духа, животът има нов смисъл за него. Той е изграден наново, изпълнен с радост, увереност, надежда, енергия. Вижда шансовете за успех, за които допреди това е бил сляп. Разпознава възможности, които преди не са значели нищо за него. Мислите за успех, с които е наситен, се излъчват към околните и те на свой ред му помагат да напредва и да се издига. Той привлича нови и носещи успех съдружници и това от своя страна променя неговата среда. И така, с прилагането на това просто мисловно упражнение човек променя не само себе си, но и средата, обстоятелствата и условията.

Ще видите – трябва да видите – че сме на прага на нов ден и възможностите са толкова прекрасни, вълнуващи и безгранични, че е направо смайващо.ЧАСТ ПЪРВА

Въведение в Универсалната система
За мен е чест да изложа тук част първа на Универсалната система. Искате ли да внесете в живота си повече сила? Действайте със съзнание за сила. Повече здраве? Постигнете съзнанието за здраве. Повече щастие? Имайте съзнанието за щастие. Изживявайте духа на тези неща, докато те по право станат ваши. Тогава ще е невъзможно да се отървете от тях. Нещата на този свят текат към присъща на човека сила, чрез която той ги управлява.

Не се налага да добивате тази сила. Тя е във вас. Но вие искате да я разберете, да я използвате, да я контролирате, да се изпълните с нея, за да вървите напред и да бележите пълен успех.

Ден след ден, докато набирате скорост, докато вдъхновението ви се задълбочава, плановете ви се проясняват и вие добивате все по-голямо разбиране, ще осъзнаете, че този свят не е купчина камъни и дървета, а живо същество, изградено от пулсиращите сърца на човечеството, изпълнено с живот и красота.

Ясно е, че работата с подобен материал изисква разбиране, но онези, които го постигнат, ще бъдат вдъхновени от нова светлина и нова сила, всеки нов ден ще им носи увереност и по-голяма мощ, осъществяване на надеждите и мечтите и осъзнаване за по-дълбок, по-пълен и ясен смисъл на живота.

А сега, Част първа.
1. Това, че изобилието привлича още по-голямо изобилие е вярно на всяко ниво на съществуване. Също толкова вярно е, че загубата води до още по-голяма загуба.

2. Умът е съзидателен и условията, обстоятелствата и всички преживявания са резултат от нашата обичайна, доминираща умствена нагласа.

3. Умствената нагласа неизбежно зависи от това, което мислим. Ето защо тайната на силата, постигането и притежаването е в начина ни на мислене.

4. Това е така, защото:

Преди да “направим”, трябва да “бъдем”.

Това, което можем да “направим”, зависи от степента, в която “сме”.

Това, което “сме”, зависи от това, което “мислим”.

5. Не можем да изразяваме сили, които не владеем. Единственият начин да овладеем една сила е да я осъзнаем, а никога не можем да осъзнаем силата, докато не сме научили, че тя идва само отвътре.

6. Вътрешният свят съществува – това е свят на мисли, чувства и сила, на светлина, живот и красота. Макар да е невидим, той е могъщ.

7. Вътрешният свят се управлява от ума. Когато открием този свят, ще намерим разрешението на всеки проблем, причината на всяко следствие. И тъй като вътрешният свят е подвластен на нашия контрол, всички закони за силата и притежанието също са под наш контрол.

8. Външният свят е отражение на вътрешния. Това, което се проявява вън, е онова, което е намерено вътре. Във вътрешния свят може да бъде открита безкрайна мъдрост, безгранична сила, несекващ запас от всичко необходимо, което само чака да бъде разгърнато, развито и изразено. Ако разпознаем тези възможности във вътрешния свят, те ще приемат форма във външния.

9. Хармонията във вътрешния свят ще бъде отразена във външния под формата на хармонични условия, комфортна среда, присъствие на най-доброто от всичко. Тя е в основата на доброто здраве, благородството, силата и всички успехи.

10. Вътрешната хармония означава да сме способни да контролираме мислите си и да определяме какво да е въздействието на всяко преживяване върху нас.

11. Хармонията във вътрешния свят поражда оптимизъм и чувство на изобилие. Чувството на изобилие води до изобилие във външния свят.

12. Външният свят отразява обстоятелствата и условията на съзнанието.

13. Ако открием мъдростта във вътрешния свят, ще сме способни да различаваме прекрасните възможности, скрити в него и ще добием силата да накараме тези възможности да се проявят във външния свят.

14. С осъзнаването на мъдростта във вътрешния ни свят добиваме умствено владение над тази мъдрост; с умственото владение ставаме действителни притежатели на силата и мъдростта, необходими за проявлението на всичко онова, което е основа за нашето пълно и хармонично развитие.

15. Вътрешният свят е практическият свят, в който силните мъже и жени генерират смелост, надежда, ентусиазъм, увереност, упование и вяра, помагащи им да добият тънката интелигентност да съзрат визията и практическото умение да превърнат визията в реалност.

16. Животът е разгръщане, а не натрупване. Това, което получаваме във външния свят, е онова, което вече притежаваме във вътрешния.

17. Всяко притежание се основава на съзнанието. Печалбата е резултат от натрупващо съзнание. Загубата е резултат от разпиляно съзнание.

18. Умствената продуктивност зависи от хармонията; дисхармонията означава объркване. Ето защо онзи, който иска да се сдобие със сила, трябва да бъде в хармония с естествения закон.

19. С външния свят установяваме връзка посредством обективния ум. Мозъкът е органът на този ум, а чрез гръбначномозъчната система от нерви сме в съзнателна комуникация с всяка част на тялото. Тази система от нерви откликва на всяко усещане за светлина, топлина, мирис, звук и вкус.

20. Когато този ум мисли правилно, разбира истината, когато мислите, пратени по гръбначномозъчната нервна система към тялото, са конструктивни, тези усещания са приятни, хармонични.

21. В резултат на това изграждаме сила, жизненост и изпълваме тялото с конструктивни сили; но посредством същия този обективен ум допускаме в живота си и тревогите, болестите, оскъдицата, ограниченията и всички останали форми на дисхармония. Следователно връзката с тези разрушителни сили установяваме чрез обективния ум, като поддържаме погрешно мислене.

22. С вътрешния свят сме свързани посредством подсъзнателния ум. Слънчевият сплит е органът на този ум. Симпатиковата нервна система контролира всички субективни усещания като радост, страх, любов, емоции, дишане, въображение и останалите подсъзнателни феномени. Посредством подсъзнателния ум сме свързани с вселенския ум и конструктивните сили на вселената.

23. Именно в съгласуването между тези два центъра на нашата същност и разбирането на функциите им се крие голямата тайна на живота. С това познание можем да приведем обективния и субективния ум в съзнателно съдействие, а по този начин да координираме ограниченото и безграничното. Бъдещето зависи изцяло от нас самите, а не от милостта на своенравна, неясна външна сила.

24. Всички са единодушни, че съществува само един принцип, или съзнание, което прониква цялата вселена, заема всичкото пространство и е едно и също във всяка точка от своето присъствие. То е всемогъщо, всемъдро, вездесъщо. Всички мисли и неща са в него. То е всичко във всичко.

25. Във вселената има само едно съзнание, способно да мисли; и когато то мисли, мислите му се превръщат в обекти. Тъй като това съзнание е вездесъщо, то несъмнено присъства във всеки индивид и всеки индивид е проявление на това всемогъщо, всезнаещо и вездесъщо съзнание.

26. Тъй като има само едно съзнание във вселената, способно да мисли, от това следва, че съзнанието ви е идентично с вселенското съзнание, или с други думи, всички умове са един ум. Няма как да се избегне това заключение.

27. Съзнанието, което се фокусира във вашите мозъчни клетки, е същото съзнание, което се фокусира в мозъчните клетки на всеки друг индивид. Всеки индивид е просто индивидуализация на вселенския, космичния ум.

28. Вселенският ум е статична, потенциална енергия; той просто е. Той може да се проявява само посредством индивида, а индивидът може да се проявява само посредством вселенския ум. Те са едно.

29. Способността на индивида да мисли е неговата способност да въздейства върху вселенския ум и да го проявява. Човешкото съзнание се състои единствено от мисловната способност. За ума се предполага, че е фина форма на статична енергия, от която възникват действията, наречени “мисъл” – динамичната фаза на ума. Умът е статична енергия, мисълта е динамична енергия – това са двете фази на едно и също нещо. Следователно мисълта е вибрационната сила, формирана чрез превръщането на статичния ум в динамичен.

30. Тъй като сборът от всички качества/атрибути се съдържа в Универсалния ум, който е Всемогъщ, Всезнаещ и Вездесъщ, тези качества несъмнено присъстват във всеки един момент във всеки индивид. Следователно, когато индивидът мисли, мисълта е подтиквана от самата си природа да приеме обективна форма или условие/обстоятелство, което да отговаря на произхода й.

31. Следователно всяка мисъл е причина, а всяко условие – следствие. Ето защо е от основно значение да контролираме мислите си, за да предизвикваме само желани условия.

32. Цялата сила идва отвътре и ви е напълно подчинена. Тя се проявява, когато притежавате точни познания и съзнателно упражнявате точните принципи.

33. Трябва ясно да осъзнаете, че когато добиете дълбоко разбиране за този закон и способност да контролирате своя мисловен процес, ще сте в състояние да го прилагате към всяко условие; с други думи, ще сте установили съзнателно сътрудничество с всемогъщ закон, който е в основата на всичко.

34. Вселенският ум е жизненият принцип във всеки съществуващ атом. Всеки атом непрестанно се стреми да проявява повече живот. Всичко е надарено с разум и всичко се стреми да изпълни целта, за която е създадено.

35. По-голямата част от хората живеят във външния свят. Малко са тези, които са открили вътрешния, а именно той изгражда външния. Следователно вътрешният свят е съзидателен и всичко, което откривате в своя външен свят, е било създадено от вас във вътрешния.

36. Тази система ще ви помогне да осъзнаете присъствието на сила, която ще овладеете, когато разберете връзката между света навън и света във вас. Вътрешният свят е причината, външният свят е следствието. За да промените следствието, трябва да промените причината.

37. Веднага ще разберете, че това е радикално нова и различна идея. Повечето хора се опитват да променят следствията, като работят с тях. Те не виждат, че това е просто заменяне на една форма на страдание с друга. За да премахнем дисхармонията, трябва да премахнем причината – а тя може да бъде открита само във вътрешния свят.

38. Растежът винаги идва отвътре. Това е видно навсякъде в природата. Всяко растение, животно и човешко същество е живо доказателство за този велик закон. Грешката на човека през вековете е, че е търсел силата извън себе си.

39. Вътрешният свят е изворът на вселената, а външният свят е потокът на повърхността. Способността ни да черпим зависи от това доколко познаваме този вселенски извор, тази безкрайна енергия, която блика навън през всеки индивид – тоест тя е едно с всеки един индивид.

40. Познаването е умствен процес, следователно умствената активност е начинът на индивида да взаимодейства с вселенския ум; и тъй като вселенският ум е разумът, който изпълва цялото пространство и вдъхва живот на всичко, умственото действие и противодействие е законът за причина и следствие. Този причинно-следствен принцип обаче не съществува в индивида, а във вселенския ум. Това не е обективна способност, а субективен процес, резултатите от който се проявяват в безкрайно многообразие от условия и преживявания.

41. За да бъде изразен животът, трябва да има ум; нищо не може да съществува без ум. Всичко, което съществува, е едно или друго проявление на тази основна субстанция, от която и чрез която всичко се създава и непрестанно се пресъздава.

42. Живеем в безкрайно море от пластична умствена субстанция. Тази субстанция е вечно жива и активна и притежава висша степен на чувствителност. Тя приема форма според умственото търсене. Мисълта създава матрицата, в която субстанцията получава форма.

43. Помнете, че ползата е единствено в приложението. Така практическото разбиране на този закон ще замести бедността с изобилие, невежеството с мъдрост, дисхармонията с хармония, потисничеството със свобода – а от материална и социална гледна точка няма по-голяма благодат от това.

44. А сега се заемете с приложението: Изберете стая, в която можете да останете сами и на спокойствие. Седнете с изправен гръб, удобно, но не се излягайте. Оставете мислите да си блуждаят, но запазете пълна неподвижност в продължение на 15 минути до половин час. Правете това и в следващите 3-4 дни или цяла седмица, докато добиете пълен контрол над своето физическо същество.

45. За мнозина това ще се окаже изключително трудно, а други ще се справят лесно. Така или иначе е абсолютно необходимо да добиете пълен контрол над своето физическо тяло, преди да продължите. Имате една седмица, за да овладеете тези инструкции.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница