Урок по английски език (учебно портфолио). В лекциите по «методика на обучението по английски език»Дата05.02.2017
Размер251.46 Kb.
Размер251.46 Kb.

Преподавателски екипи – зимен семестър 2015-2016

Катедра по методика на чуждоезиковото обучение

Педагогически профил
Английска филология ІV курс

Задължително избираеми дисциплини


Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: проф. д-р Тодор Крумов Шопов

Семинари: ас. Рая Живкова- Крупева

Целта на обучението по дисциплината «методика на обучението по английски език» е студентите да придобият знания, умения, разбиране и оценяване на принципите и основните понятия в съвременната педагогика на езика.

В обучението по дисциплината «методика на обучението по английски език» всеки студент разработва курсова работа. Освен това студентът изпълнява наблюдения на педагогическа практика на опитни учители и планира и провежда урок по английски език (учебно портфолио).

В лекциите по «методика на обучението по английски език» се разискват проблеми, свързани с педагогиката на езика и свързаните с нея науки социолингвистика и психолингвистика. Предмет на заниманията са и проблемите на управлението на комуникативното езиково учене и преподаване (планиране и т.н.).

В семинарите теоретичните знания, придобити в лекционния курс, се прилагат за анализ на учебни методи и учебна документация. Овладяват се умения и разбиране на управлението на учебния процес. Разработват се конкретни урочни планове (микропреподаване).


Хоспитиране (0+2), 2 кредита

проф. д-р Тодор Шопов

ас. Рая Живкова

хон. преп. Светлана Петкова

хон. преп. Таня Иванова

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Хоспитирането включва наблюдение и анализ на уроци и други форми на обучение, което се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по хоспитиране студентите трябва да разберат практическата значимост на теоретичните знания, овладени или в процес на овладяване по учебни дисциплини, значими за бъдещата им реализация  като учители по чужд език.
Текуща педагогическа практика (0+3), 3 кредита

проф. д-р Тодор Шопов

ас. Рая Живкова

хон. преп. Светлана Петкова

хон. преп. Таня Иванова

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Текущата педагогическа практика включва наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, осъществявани по време на текущата педагогическа практика, се развиват първоначални преподавателски умения и се подготвя преддипломната педагогическа практика.


Испанска филология – ІV курс
Задължително избираеми дисциплини
Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: ас. Радияна Дринова

Семинари: ас. Радияна Дринова

Целта на лекционния курс към дисциплината «Методика на обучението по испански език» е да запознае студентите основните теоретични и практически проблеми, които решава методиката на чуждоезиковото обучение в исторически и съвременен план. Проследява се развитието на лингвистиката, психологията и педагогиката, чиито теоретични постановки оказват съществено влияние в разработването на нови методи, които бележат основните тенденции в развитието на методическата наука. Анализират се основните традиционни методи и някои алтернативни, като перспектива за утвърждаване на комуникативните идеи в обучението по чужди езици.

В семинарите към дисциплината «Методика на обучението по испански език» се работи с дидактически материали и аудио-визуални технически средства. Целта е студентите да осмислят идеите за комуникативност, конкретно реализирани в учебната практика по езика. Този курс поставя началото на основната методическа подготовка на бъдещите учители по испански език, с ориентация към самостоятелно, творческо преосмисляне на теоретичните постановки и практическата им реализация в професионалната дейност на преподавателя.

В курса на обучение по дисциплината «Методика на обучението по испански език» са предвидени тематично ориентирани практически разработки.

В лекционния курс «Теория и практика на ЧЕО» на дисциплината «Методика на обучението по испански език» се разискват проблеми, свързани с съвременните тенденции в развитието на методическата наука. Предмет на занятията са и принципите на планиране на процеса обучението на макроравнище и на микроравнище, конкретизирани в разработването на план на урок, с цели ориентирани към развитието на речевите умения за слушане, говорене, четене, писане и изграждане на комуникативна компетентност.

В семинарите придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват практически за развитие и усъвършенстване на уменията за целенасочен подбор и организация на техники, дейности и форми на работа при планирането, разработването и представянето на учебното съдържание в практиката на обучението по испански език.


Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

Семинари: ас. Симеон Хинковски или ас. Николина Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.

Хоспитиране (0+2), 2 кредита

ас. Радияна Дринова

хон. преп. Галина Хитрова

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Хоспитирането включва наблюдение и анализ на уроци и други форми на обучение, което се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по хоспитиране студентите трябва да разберат практическата значимост на теоретичните знания, овладяни или в процес на овладяване по учебни дисциплини, значими за бъдещата им реализация  като учители по чужд език.

В семинарите към дисциплината «Хоспитиране» се работи с дидактически материали и аудио-визуални технически средства. Целта е студентите да придобият умения за наблюдение, анализ и оценка на уроците по испански език, представени от базовия учител.

В курса на обучение по дисциплината «Хоспитиране» са предвидени тематично ориентирани практически разработки.

В семинарите придобитите в лекционния курс по „Методика на обучението по испански език” теоретични знания се използват практически за развитие и усъвършенстване на уменията за целенасочен и аргументиран анализ и оценка на наблюдаваните уроци.


Текуща педагогическа практика (0+3), 3 кредита

гл. ас. Радияна Дринова

хон. преп. Галина Хитрова

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Текущата педагогическа практика включва наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, осъществявани по време на текущата педагогическа практика, се развиват първоначални преподавателски умения и се подготвя преддипломната педагогическа практика.

В семинарите към дисциплината «Текущата педагогическа практика» се работи с дидактически материали и аудио-визуални технически средства. Целта е студентите да придобият умения за анализ и оценка на наблюдаваните уроци по испански език и да направят първи опити за подготовка, планиране и представяне на уроци по испански език.

В курса на обучение по дисциплината «Текущата педагогическа практика» са предвидени тематично ориентирани практически разработки.

В семинарите придобитите в лекционния курс по „Методика на обучението по испански език” теоретични знания се използват практически за развитие на умения за подготовка и планиране на уроците, които студентът изнася и целенасочен и аргументиран анализ и оценка на наблюдаваните уроци.Италианска филология
Задължително избираеми дисциплини
Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: проф. д-р Димитър Веселинов

Семинари: хон.преподавател Светла Цветанова Лазарова

Целта на курса към дисциплината «Методика на обучението по италиански език» е да запознае студентите със съвременното развитие на теорията и практиката на обучението по италиански език като функционален модел, който включва: чуждоезиково преподаване, учене и оценяване степента на владеене на италиански език; използване на италианския език в процеса на междуличностно и междукултурно общуване. В центъра на този модел е поставена езиковата личност, която общува чрез комуникативни фрагменти, разглеждани като първични единици за владеене на езика (комуникативни примитиви).


Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

ас. Н. Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.

Информатика (0+1), 1 кредит

ас. Николина Искърова

Курсът по Информатика във ФКНФ има за цел да разбие досегашните стереотипи и да обърне внимание на работата на студента с основни компютърно базирани софтуерни и хардуерни системи, чиято функция е улеснение на работата на бъдещите филолози и учители. Учебната програма е насочена към най-съвременните софтуерни и хардуерни пакети, които студентите използват в ежедневието си и цели да доразвие уменията им и да им даде една по-добра насоченост в търсенето на улеснения при самостоятелната им и/или групова дейност.

Целта е студентите да придобият знания и умения за работа с различни операционни системи; да създават, форматират и редактират текстови документи, електронни таблици, мултимедийни презентации, брошури и плакати; да търсят, намират и съхраняват информация от интернет източници.

Хоспитиране (0+3), 2 кредита

1 гр.ас. Диана Върголомова (катедра Романистика, Итал. фил.)


Текуща педагогическа практика (0+2), 3 кредита

1 гр.ас. Диана Върголомова (катедра Романистика, Итал. фил.)Класическа филология – ІV курс
Задължително избираеми дисциплини
Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: ас. Глория Бакърджиева

Семинари: ас. Глория Бакърджиева

Целта на лекционния курс към дисциплината «Методика на обучение по класическите езици» е да запознае студентите с теорията и практиката на езиковото образование в античността и да ги свърже с настоящата реалност на класическото образование.

В семинарите към дисциплината «Методика на обучение по класическите езици» се работи с оригиналните извори на сведения на латински и старогръцки език. Целта е студентите да имат досег не само с наличната информация, но и с езика, на който образователните идеи са възникнали.

В курса на обучение по дисциплината «Методика на обучение по класическите езици» е предвидена …една разработка.

В лекционния курс «Преглед на теорията и практиката на езиковото образование в античността» на дисциплината «Методика на обучение по класическите езици» се разискват проблеми, свързани с методите на преподаване на класическите езици като говорими и като мъртви и възможностите за използване на историческото наследство при обучението в днешно време. Предмет на занятията са и анализи на подходите при обучение по класически езици и съпоставката им с методите на обучение по говорими езици днес.

В семинарите придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват като основа за изводи относно практическата работа по обучение по класическите езици в настоящата ситуация на класическото образование у нас.
Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

Семинари: ас. Симеон Хинковски или ас. Николина Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.
Хоспитиране (0+2), 2 кредита

ас. Глория Бакърджиева

В семинарите към дисциплината «Хоспитиране» се работи с наблюденията от уроците, на които студентите присъстват, като се обсъжда всеки аспект от дейността на преподавателя в клас и взаимодействието му с учениците. Целта е студентите да натрупат лично преживяни впечатления и да достигнат до свои собствени изводи за приложението на дидактическата теория в учебната практика.

В курса на обучение по дисциплината «Хоспитиране» са предвидени 15 разработки от наблюдаваната работа в часовете.

В семинарите придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за анализ и оценка на наблюдаваната преподавателска дейност и дискусии по основните положения на дидактиката на класическите езици.
Текуща педагогическа практика (0+3), 3 кредита

ас. Глория Бакърджиева

В семинарите към дисциплината «Текуща педагогическа практика» се работи с подготвените от студентите наблюдения, планове на уроците, които изнасят и педагогически есета. Целта е студентите да усетят характера на преподавателската дейност и да придобият навици за нейната подготовка, а също и за възможно най-обективна оценка на ситуациите, в които попадат, както и самооценка.

В курса на обучение по дисциплината «Текуща педагогическа практика» са предвидени десет разработки на педагогически есета.

Немска Филология - ІV курс
Задължително избираеми дисциплини
Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: проф. д-р Даниела Тотева Стойчева

Семинари: гл. ас. Андрея Димитров Крупев

Целта на лекционния курс към дисциплината Методика на обучението по немски език е да запознае студентите с основните принципи, методи и похвати в обучението по чужд (немски език). Студентите се запознават с целите на обучението по немски език, с общите и езиковите компетенции, с различните езикови аспекти - фонетика, лексика, граматика и развитието на речевите дейности - слушане, говорене, четене, писане. Изясняват се принципите на планиране на учебния процес на макро- и микроравнище, а така също и начините и формите на контрол.

В семинарните занятия към дисциплината Методика на обучението по немски език се разширяват и задълбочават теоретичните знания от лекционния курс. Целта е студентите да придобият умения за прилагане на теоретичните познания в практиката на обучението.
Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

ас. Симеон Хинковски

ас. Николина Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.


Хоспитиране (0+3), 2 кредита

ас. Андрея Димитров Крупев

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Хоспитирането включва наблюдение и анализ на уроци и други форми на обучение, което се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по хоспитиране студентите трябва да разберат практическата значимост на теоретичните знания, овладяни или в процес на овладяване по учебни дисциплини, значими за бъдещата им реализация  като учители по чужд език.


Текуща педагогическа практика (0+2), 3 кредита

ас. Андрея Димитров Крупев

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Текущата педагогическа практика включва наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, осъществявани по време на текущата педагогическа практика, се развиват първоначални преподавателски умения и се подготвя преддипломната педагогическа практика.


Новогръцка фиолология - ІV курс
Задължително избираеми дисциплини
Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: ас. Милена Миленова

Семинари: ас. Милена Миленова

Курсът «Методика на обучението по новогръцки език” запознава студентите с основните теоретико-практически проблеми, свързани с преподаването на чуждия език. Проследяват се основните тенденции в развитието на методическата наука. Студентите усвояват знания свързани с нейните лингвистични, психолингвистични и социолингвистични основи. Представят се различните методи за преподаване на чужд език като целта е участниците в курса да познават възможностите, които всеки един от тях дава за практиката и в кои случаи прилагането му е (не)целесъобразно.

В семинарните занятия към тази дисциплина се акцентира върху практическите проблеми на обучението по новогръцки като чужд език. Тези практически проблеми са свързани с планирането на учебния процес, структурирането на урока, преподаването на езикови знания и развиването на речеви умения, проверката и оценяването на постиженията на обучаваните, разработката и провеждането на езикови тестове за контрол на знанията и уменията. С помощта на преподавателя студентите правят презентации по теми от лекционния курс и семинарните занятия както и на научни статии, в които се разглеждат проблеми от темите в лекционния курс. Целта е студентите да се запознават с най-новите тенденции в развитието на чуждоезиковото обучение, както и с експерименталната работа в тази област. За затвърдяване на теоретичнинте знания студентите разработват реферат по тема от семинарните занятия. За развиване на умения за прилагане на придобитите знания в практиката на студентите се възлага разработване на курсов проект също по тема от семинарните занятия.

Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

Семинари: ас. Симеон Хинковски или ас. Николина Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.


Хоспитиране (0+2), 2 кредита

ас. Милена Миленова

Учебната дисциплина “Хоспитиране“ се провежда в определени базови училища или школи за преподаване на новогръцки език.

Хоспитирането включва наблюдение и анализ на уроци и други форми на обучение, което се осъществява под непосредственото ръководство на преподавателя и базовия учител. Студентите развиват умения за наблюдение, анализ и аргументирана оценка на уроци. Целта е студентите да видят практическата реализация на усвоените в лекционния курс „Методика на ЧЕО” теоретични знания за учебния процес.

Текуща педагогическа практика (0+3), 3 кредита

ас. Милена Миленова

Курсът „Текуща педагогическа практика” е се провежда в съответното базово училище или школа за преподаване на новогръцки език.

Текущата педагогическа практика включва наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и се осъществява под непосредственото ръководство на преподавателя и базовия учител. Целта на курса е студентите да придобият първоначални преподавателски умения и да се подготвят за преддипломната педагогичекса практика.

В семинарните занятия се анализират и оценяват наблюдаваните уроци по новогръцки език. Студентите планират и подготвят първите си уроци по новогръцки език.
Португалска филология – ІV курс
Задължително избираеми дисциплини
Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: ас. Радияна Дринова

Семинари: ас. Радияна Дринова

Целта на лекционния курс към дисциплината «Методика на обучението по португалски език» е да запознае студентите основните теоретични и практически проблеми, които решава методиката на чуждоезиковото обучение в исторически и съвременен план. Проследява се развитието на лингвистиката, психологията и педагогиката, чиито теоретични постановки оказват съществено влияние в разработването на нови методи, които бележат основните тенденции в развитието на методическата наука. Анализират се основните традиционни методи и някои алтернативни, като перспектива за утвърждаване на комуникативните идеи в обучението по чужди езици.

В семинарите към дисциплината «Методика на обучението по португалски език» се работи с дидактически материали и аудио-визуални технически средства. Целта е студентите да осмислят идеите за комуникативност, конкретно реализирани в учебната практика по езика. Този курс поставя началото на основната методическа подготовка на бъдещите учители по испански език, с ориентация към самостоятелно, творческо преосмисляне на теоретичните постановки и практическата им реализация в професионалната дейност на преподавателя.

В курса на обучение по дисциплината «Методика на обучението по португалски език» са предвидени тематично ориентирани практически разработки.

В лекционния курс «Теория и практика на ЧЕО» на дисциплината «Методика на обучението по португалски език» се разискват проблеми, свързани с съвременните тенденции в развитието на методическата наука. Предмет на занятията са и принципите на планиране на процеса обучението на макроравнище и на микроравнище, конкретизирани в разработването на план на урок, с цели ориентирани към развитието на речевите умения за слушане, говорене, четене, писане и изграждане на комуникативна компетентност.

В семинарите придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват практически за развитие и усъвършенстване на уменията за целенасочен подбор и организация на техники, дейности и форми на работа при планирането, разработването и представянето на учебното съдържание в практиката на обучението по португалски език.Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

Семинари: ас. Симеон Хинковски или ас. Николина Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.


Хоспитиране (0+2), 2 кредита

ас. Радияна Дринова

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Хоспитирането включва наблюдение и анализ на уроци и други форми на обучение, което се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по хоспитиране студентите трябва да разберат практическата значимост на теоретичните знания, овладяни или в процес на овладяване по учебни дисциплини, значими за бъдещата им реализация  като учители по чужд език.

В семинарите към дисциплината «Хоспитиране» се работи с дидактически материали и аудио-визуални технически средства. Целта е студентите да придобият умения за наблюдение, анализ и оценка на уроците по португалски език, представени от базовия учител.

В курса на обучение по дисциплината «Хоспитиране» са предвидени тематично ориентирани практически разработки.

В семинарите придобитите в лекционния курс по „Методика на обучението по португалски език” теоретични знания се използват практически за развитие и усъвършенстване на уменията за целенасочен и аргументиран анализ и оценка на наблюдаваните уроци.Текуща педагогическа практика (0+3), 3 кредита

ас. Радияна Дринова

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Текуща педагогическа практика“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Текущата педагогическа практика включва наблюдение, анализ и изнасяне на пробни уроци и се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите, осъществявани по време на текущата педагогическа практика, се развиват първоначални преподавателски умения и се подготвя преддипломната педагогическа практика.

В семинарите към дисциплината «Текущата педагогическа практика» се работи с дидактически материали и аудио-визуални технически средства. Целта е студентите да придобият умения за анализ и оценка на наблюдаваните уроци по португалски език и да направят първи опити за подготовка, планиране и представяне на уроци по португалски език.

В курса на обучение по дисциплината «Текущата педагогическа практика» са предвидени тематично ориентирани практически разработки.

В семинарите придобитите в лекционния курс по „Методика на обучението по португалски език” теоретични знания се използват практически за развитие на умения за подготовка и планиране на уроците, които студентът изнася и целенасочен и аргументиран анализ и оценка на наблюдаваните уроци.Румънска филология

Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), ІІІ курс, 5 кредита

Проф. д-р Димитър Веселинов

Целта на курса към дисциплината «Методика на обучението по румънски език» е да запознае студентите със съвременното развитие на теорията и практиката на обучението по френски език като функционален модел, който включва: чуждоезиково преподаване, учене и оценяване степента на владеене на френски език; използване на френския език в процеса на междуличностно и междукултурно общуване. В центъра на този модел е поставена езиковата личност, която общува чрез комуникативни фрагменти, разглеждани като първични единици за владеене на езика (комуникативни примитиви).
Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

Семинари: Симеон Хинковски или ас. Николина Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.

Френска филология – І курс

Итория на обучението по френски език – І курс - факултативна

проф. д-р Д. Веселинов

Целта на лекционния курс е да запознае студентите с историята на обучението по френски език в България и ролята на френския език за формиране на българския културен елит. Студентите консултират учебници, учебни речници, граматики, енциклопедии и архивни материали.
Френска филология - ІІ курс
Задължително избираеми дисциплини

Аудио-визуални и информационни технологии (АВИТО) (0+1), 1 кредит

Семинари: ас. Николина Искърова

Курсът по Аудиовизуални и информационни технологии в образованието има за цел да разбие поставените стереотипи на обучение в едноименния курс и да предложи на студентите от ФКНФ на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед върху съпътстващите ги технически средства, целящ основно насочване на вниманието върху чисто практичната гледна точка. Курсът се състои от 15 учебни часа, разпределени равномерно в един семестър и включва теоретична и практическа подготовка за работа с различни аудиовизуални средства. В течение на времето всеки от посещаващите курса има възможност за изява на собствените си художествени и технически способности, така че да развие умението си в дадената област.

В курса Аудиовизуални и информационни технологии в образованието се разискват проблеми, свързани с подготовката на учителя за часа, в който се предвижда използване на звуково и/или видео онагледяване, както на преподавания учебен материал, така и за проверка на знанията.


Френска филология - ІІІ курс
Задължително избираеми дисциплини
Методика на чуждоезиковото обучение (2+3), 5 кредита

Лекции: проф. д-р Димитър Веселинов

Семинари: хоноруван преподавател Бойка Паликарска

Целта на курса към дисциплината «Методика на обучението по френски език» е да запознае студентите със съвременното развитие на теорията и практиката на обучението по френски език като функционален модел, който включва: чуждоезиково преподаване, учене и оценяване степента на владеене на френски език; използване на френския език в процеса на междуличностно и междукултурно общуване. В центъра на този модел е поставена езиковата личност, която общува чрез комуникативни фрагменти, разглеждани като първични единици за владеене на езика (комуникативни примитиви). Показват се възможностите, които се откриват пред методиката на чуждоезиковото обучение от включването, в изследователската й парадигма, на едно от централните понятия в съвременната когнитивистика - категорията "фрейм".Хоспитиране (0+2), 2 кредита

хон. преп. Бойка Паликарска

хон преп. Татяна Вачева

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация “учител” (ДВ, бр. 34 от 25. април 1997 година, чл. 9) обучението по учебната дисциплина “Хоспитиране“ се провежда на съответния език в определени базови училища.Хоспитирането включва наблюдение и анализ на уроци и други форми на обучение, което се осъществява под непосредственото ръководство на преподавател от Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение. Чрез дейностите по хоспитиране студентите трябва да разберат практическата значимост на теоретичните знания, овладени или в процес на овладяване по учебни дисциплини, значими за бъдещата им реализация  като учители по чужд език.

Френска филология - ІV курс

Избираеми дисциплиниУрокът по френски език – (2+0), 2 кредита

Лекции: проф. д-р Димитър Веселинов

Целта на лекционния курс към дисциплината «Урокът по френски език» е да представи на студентите ретроспекция на уроците по френски език според запазените документи. Разглеждат се началните опити за теоретично описание на френската езикова система, методическата основа, типологичната класификация и характеристика на урока по този език, педагогическия дискурс и системата от изпити за проверка и оценяване на резултатите от обучението по френски език в българското училище. Възрожденският урок по френски език независимо от своето алодидактично, олендорфовско или телемахово-фенелоновско измерение е един от модерните просветни жалони по пътя на утвърждаването на българската културна идентичност и национално самосъзнание. Чрез него се разширява образователният и научен хоризонт на българина, осъществява се съизмерване с другите балкански и европейски нации, опредметяват се постиженията и поуките от натрупания опит в областта на чуждоезиковото обучение през най-българското време, когато училището се превръща в просветна столица на "държавата на Духа", както сполучливо академик Дмитрий Лихачов нарича България.Български лексикални елементи във френски език (2+0), 2 кредита

Лекции:1 гр. -проф. д-р Димитър Веселинов

Целта на лекционния курс към дисциплината «Български лексикални елементи във френски език» е да запознае студентите СЪС специфичната "лингвистична миграция" на българските лексикални находки във френскоезичното пространство. Представя се корпус от български културни концепти (българин, богомил, цар, лев, стотинка), които се използват като отправна точка за изследване на следните френски лексеми от български произход. От гледна точка на съпоставителните изследвания получените резултати могат да се използват като основа за търсене, събиране и проследяване на български лексикални елементи в други неславянски и небалкански езици. От гледна точка на методиката на обучението по чужд език курсът дава насоки за разработването на лингво-културния компонент на комуникативната компетентност. Работен език: български.
Ранно чуждоезиково обучение(2+0), 2 кредита

Лекции: хоноруван преподавател Татяна Вачева

Целта на лекционния курс към дисциплината «Ранно чуждоезиково обучение» е да запознае студентите с особеностите на методиката по чужд език в началната степен на българското училище.В курса на обучение по дисциплината «Ранно чуждоезиково обучение» се разглеждат характерните особености за този вид обучение в няколко направления:

  • възрастова обусловеност

  • цели на обучението

  • учебно съдържание

  • методи на обучение

  • методи на оценяване

  • игрови подходи в обучението

Предмет на занятията е и дидактизиране на учебни материали.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница