Урок по бе и вариативността на урочната структура. Предвиденият практикум включва разработване и анализ на уроци /различни по вид, по раздели, по класове и т нДата03.05.2017
Размер114.93 Kb.
Размер114.93 Kb.

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН


ПРЕСЛАВСКИ”


ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА
6. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
060115 Изпитът по български език и литература за V и IV ПКС

Организационна форма: въвеждащ курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: 07.09.-08.09.2015 г.

Място на провеждане: ДИКПО – Варна

Предназначение: за учители по български език и литература, кандидатстващи за V и IV ПКС.

Анотация: Предлагат се теоретични и методически модели, използвани в училищната практика

Ръководител на курса: проф. дфн А. Алипиева
060215 Урокът по български език (от различна гледна точка)

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: В курса се представят характеристиките на съвременния урок по БЕ и вариативността на урочната структура. Предвиденият практикум включва разработване и анализ на уроци /различни по вид, по раздели, по класове и т.н./

Ръководител на курса: доц. д-р Г. Янкова
060315 Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми (5.- 12. клас)

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът е с практико- приложен характер и представя образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на по- добрата подготвеност на учениците във връзка с външното оценяване (ДЗИ и след 7. клас).

Ръководител на курса: доц. д-р Г. Янкова
060415 Ученическите писмени текстове в 5-8 клас

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: В курса се представя системата на ученическите текстове, включени в учебното съдържание по български език. Характеризират се всички жанрове и се проследяват етапите на подготовка, писане и редактиране на всеки от тях.

Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.Ръководител на курса: проф. дпн М. Георгиева
060515 Ученическите писмени текстове в 9-12 клас

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: В курса са включени всички типове ученически текст от учебното съдържание по български език и литература в горната училищна степен. Поставя се акцент върху съчинеие интерпретация по литературна тема.

Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработкиРъководител на курса: проф. дпн Р. Йовева
060615 Инвариантен модел за изучаване на местоименията (5. – 7. клас)

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Местоименията се отличават с висока фреквентност в речта и функциите, които се реализират чрез тях, са различни. Някои от местоименията текстолингвистиката определя като основни текстуиращи типове. Това налага нов подход в представянето им. Предлаганият инвариантен модел за изучаване на местоименията представя семантичните, формално-граматическите и функционалните им характеристики. Теоретичните постановки се илюстрират с различни упражнения, фрагменти от уроци и тестови задачи. Предвижда се наблюдение и коментар на видеоурок на тема: Обобщение върху местоимения.

Ръководител на курса: доц. д-р Г. Янкова
060715 Система, значения и функциониране на българските местоимения

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Какго в традиционната видова класификация в академическата граматика, така и в система по класификационен признак заместване на различни части на речта с оглед на това ще бъдат ли разгледани техните взаимодействия, техните обобщени значения като особен клас думи. Обръща се специално внимание на възможността им да се съчетават в специфични прономинални синтагми, в които се реализира значение, което има отношение към детерминацията. Интерпретира се също така функционирането им в морфо-синтактичен план и в семантичен план.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Николова
060815 Съвременната българска езикова нормативност

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1 ден

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът предвижда представяне на новия правописен речник на български език с оглед на най-новите тенденции в правописното и пунктуационното устройство на съвременния български книжовен език.

Ръководител на курса: доц. д-р Н. Николова
060915 Обучението по български език в условия на билингвизъм (5-8 клас)

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: В курса се представя методическа система за обучение по БЕ на ученици билингви Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки, съобразени със спецификата на прогимназиалния етап на обучение.

Ръководител на курса: проф. дпн М. Георгиева
061015 Как да учим билингвите да учат

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език в 5-8 клас

Анотация: Курсът предлага адаптация на образователния процес към спецификата на билингвистичната ситуация, в която живеят и учат учениците. Представят се подходящи стратегии за възприемане и осмисляне на учебно-научен текст от ученици билингви, като практическата работа се илюстрира с работа върху текстове от учебници по различни учебни предмети.

Ръководител на курса: проф. дпн М. Георгиева
061115 Как да учим билингвите да преразказват и съчиняват

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език в 5-8 клас

Анотация: Курсът предлага адаптация на образователния процес към спецификата на билингвистичната ситуация, в която живеят и учат учениците. Представят се интерактивни техники за работа с ученици билингви върху различни ученически жанрове, с акцент върху формиране на рецептивните умения на билингвите.Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.

Ръководител на курса: проф. дпн М. Георгиева
061215 Теория и практика на синтактичния разбор на просто изречение в училищни условия

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът има теоретическа и практическа насоченост. В теоретичен план ще се представят някои новости в синтактичната теория на простото изречение и аспекти на масовата напоследък тенденция към колоквиализация на езика на синтактично ниво. В практически план ще се коментират проблемните моменти в описанието на частите на простото изречение, на тяхното взаимодействие и смесване заедно с насоки за практическо действие в конкретните ситуации. Занятията ще протекат под формата на лекционно изложение, семинарно решаване на казуси, работа върху препоръчителни тестове за оценяване на знанията на учениците.

Ръководител на курса: проф. дфн Ив. Савова
061315 Българската литература през ХХ век. Сюжети, теми и автори. Кого и как канонизират българските учебници по литература

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът предлага теоретични и исторически модели на българската литература през ХХ век. Проследяват се основни периоди и естетики, които са залегнали в училищните програми по литература. Прави се анализ на произведения, като същевременно се търси и техния исторически и естетически контекст. Предлаганият обзор е полезен за учителите,защото дава възможност да се осмислят познати сюжети и теми откъм нова възможност, защото обогатява училищния критически канон със съвременен ракурс към преподавания литературен материал.

Ръководител на курса: проф. дфн А. Алипиева
061415 Биографията на писателя в уроците по литература. Начини на преподаване /VІ-ХІІ клас/

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът предлага начини на употреба на биографията на писателите в уроците по литература. Предлагат се различни модели, които могат да се използват в отделните класове. Биографичният разказ се обосновава и като личен, но и като социокултурен контекст, който се залага в творчествата на писателите. Биографиите могат да бъдат отделна част от урока, но могат и да представляват ключ към четене на произведения и творчества.

Ръководител на курса: проф. дфн А. Алипиева
061515 Културната карта в българската литература

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът предлага преглед на изучаемите автори и произведения по литература от 7-ми до 12-ти клас. Чрез образите на пътищата и географската топонимия се проследяват основни модели в българската литература и история, чрез които могат да се обяснят идеи и идеологии, герои и сюжети. Подобен подход би обогатил основните теми, чрез които се преподават произведенията в училище.

Ръководител на курса: проф. дфн А. Алипиева
061615 Любовната тема в българската литература

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът проследява произведенията с любовна тематика, преподавани в гимназиалния курс на българското училище. Проследяват се герои и сюжети, както и трансформацията на темата в литературно-исторически план. Предлагат се анализи на отделни творби, изучавани в уроците по литература. Подобен ракурс би обогатил практиките на преподаване и анализиране на изучаемите творби.

Ръководител на курса: проф. дфн А. Алипиева
061715 Идеи за България, българин, българско. Съвременни тенденции на преподаване в уроците по литература /VІІ-ХІІ клас/

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът предлага основните възможни тълкувания на идеите за българското, залегнали в учебната програма по литература (седми - дванадесети клас). Проследяват се еволюционите модели на тези идеи в зависимост от историческите и културни епохи, през които преминават. Предлагат се практики на преподаване в различните класове на прогимназиалната и гимназиална училищна степен. Идеите се извеждат на базата на художествени текстове, включени в учебната програма по литература.

Ръководител на курса: проф. дфн А. Алипиева
061815 Проблеми на старобългарската и възрожденска поезия

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература, преподаващи в прогимназиален и гимназиален етап

Анотация: Ще се разглеждат особеностите на старобългарската и възрожденска поезия от гледна точка на съдържание, поетически похвати. Особен акцент се поставя на такива явления като акростих, анаграма, рима и др. подобни.

Ръководител на курса: доц. д-р В. Панайотов
061915 Апокрифи и псевдоепиграфи в системата на българската средновековна книжнина

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Тематичният курс предлага адекватен подход към системата на апокрифите в българската средновековна книжнина. Те са разделени на две основни групи – допустими и еретически. Анализират се данните от индексите и се откроява българският принос в създаване на общославянския апокрифен фонд. Представят се сборниците и съчиненията, които съдържат апокрифни елементи. Специално внимание се обръща на творчеството на българския презвитер Йеремия.

Ръководител на курса: проф. д-р В. Панайотов
062015 Поетическите творби на Кирил и Методий

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 1-2 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът предлага нов прочит на известните поетически творби от ІХ век и доказателства за мащабно химнографско творчество на Кирил и Методий. Представят се новооткрити творби и акростишни подписи на славянските учители. Прави се анализ на епохата от гледна точка на новооткритите автори и творби.

Ръководител на курса: проф. д-р В. Панайотов
062115 Концепти на българската култура

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по литература, преподаващи в гимназиален етап

Анотация: Курсът е насочен към представяне на устойчиви понятия (концепти) на българската култура, които изграждат българската “картина на света”: исторически личности (“Христо Ботев”, “Хаджи Димитър”, “Васил Левски”); “места на паметта” (“Шипка”, “Сливница”, “Беласица”, “Оброчище”); културни феномени “Азбука”, “Железница”, “Храм”; митологизирани професии (“бръснар”, “майстор-сроител”...); религиозни идеи (“богомилство”); митологизирани герои (“Бай Ганьо”); образи на чужди култури (“Русия”) и на чужди културни пространства (“Цариград”) и др.

Ръководител на курса: проф. д.ф.н. Дечка Чавдарова
062215 Интерпретации на руската класика в средния курс

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 2-5 дни

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители по български език и литература

Анотация: Курсът представя нови интерпретации на руската класика от ракурса на различни школи (литературоведски методологии), за да се покаже възможността от различни прочити на литературната творба, свободата на интерпретацията. Насочването към този феномен в училище ще помогне да се преодолее тенденцията да се налага в урока по литература един авторитетен (правилен) прочит. Представянето на няколко интерпретации от страна на учителя може да демонстрира как смяната на методологията води понякога до промяна на самото произведение. Поставя се и въпросът за границите на определени подходи (семиотическия, митопоетическия, психоаналитическия и др.). Обект на внимание е също проблемът за нарушената свързаност на текста, който е актуален в съвременната култура с оглед на налагането на деконструктивизма.

Ръководител на курса: проф. д.ф.н. Д. Чавдарова


План за квалификационна дейност – ДИКПО, Издание 1, Редакция 0, 2015 г.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница