Урок по литература І. Учебна дисциплина български език и литература ІІ. Клас ХІ ііі. Училище / населено мястоДата16.11.2017
Размер41.1 Kb.
Размер41.1 Kb.

ОПИСАНИЕ НА УРОК ПО ЛИТЕРАТУРА
І. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА – български език и литература
ІІ. КЛАС – ХІ
ІІІ. УЧИЛИЩЕ / НАСЕЛЕНО МЯСТО – І СОУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище
ІV. ИМЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – Татяна Иванова Димитрова
V. ТЕМА – Отношението природа – човек в стихотворението “При Рилския манастир” от Иван Вазов
VІ. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Учениците трябва да:

- разбират спецификата на естетическия и обществен характер на литературата; основни естетически категории; ролята на литературата за естетическото усвояване на българската действителност;

- отчитат ролята на различните смислови и комуникативни аспекти на литературната творба;

- разбират основни понятия на поетиката: жанр, текстови структури и структурни елементи на художествената творба; поетически език;

- анализират и откриват основните аспекти на литературната творба: идейно – художествено внушение, теми, мотиви, композиция, художествен език;

- осмислят ролята на поетическия език за формирането на художествения смисъл и въздействие;

- изясняват съотношението риторика – стилистика в поезията на Вазов;

- анализират и коментират основните конфликти в литературата и ги съпоставят със своя личен и човешки опит, както и с основните хуманитарни идеи на съвременността;

- откриват трайното и непреходното в литературата.


VІІ. ИЗПОЛЗВАНИ СТРАТЕГИИ:

  • събуждане на интерес – диаграма на Вен

  • осъзнаване на смисъла – дневник със записки в две колонки

  • рефлексия – петстишие


VІІІ. СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: всички ученици разполагат с текста на “При Рилския манастир”
ІХ. ХОД НА УРОКА:

1. За събуждане на интерес бе използвана диаграма на Вен. На дъската бе начертана диаграмата, като в лявата окръжност бе вписана думата дом, а в дясната – природа. На учениците бе поставена задачата да начертаят диаграмата в тетрадките си и да впишат в нея характеристики на зададените понятия, а в общата част – общото за двете понятия. След изтичане на определеното за работа време всички предложения на учениците бяха вписани в диаграмата на дъската:

любов, съжител-

ство, дар, спокой-ствие, хармония, свято, родно

дом

природа

радва, щастие, събира, обич, привързаност, уважение, удобство, лично пространство, бащино огнище, уют, единство, толерантност, защита, стени, топлина, ред, общност, „крепост”, спокойствие, сигурност, свободата да бъдеш себе си

растения, животни, безкрайна, красота, велика, многообразие, зеленина, свежест, чистота, гори, дивото, простор, величествена, необятна, живот, непознатото, отдих, богатство, единствена, почивка

След това бе обявена темата на урока и задачата за часа – наблюдения върху отношението природа – човек в стихотворението на Вазов.


2. На учениците бе възложена задачата да прочетат стихотворението и в тетрадките си да направят дневник със записки в две колонки, като в лявата колонка запишат всички фрагменти и образи, които ги впечатляват, а срещу тях, в дясната колонка – да впишат своите коментари и асоциации. След изтичане на определеното за работа време учениците прочетоха подбраните от тях фрагменти и коментарите си към тях. Обсъждането бе ръководено от учителя с насочващи въпроси, чрез които да се задълбочи интерпретацията на текста:


Пасажи, които ми правят впечатление

Моят коментар

Сега съм у дома. Наокол планини…”

парадокс – уюта на дома и дивите планини

кат майка нежна”

обич, близост, нещо родно, подслон, завръщането на сина

здравий дъх”

лечебно въздействие, пречистване, живот

бори великани”

величественост

волно дишам”

свобода

от нов живот талази”

вдъхновение, радост

тайна песнопенья”

религиозност, мистичност

разменям тайна реч с земя и синий свод”

сливане, хармония, пълнота

световните злини, тревоги са далеч”

разочарование от обществото, пречистване, зареждане с положителна енергия

добър, почти невинен веч”

пречистване, изцеление

жизнената битва”

животът като битка, която поглъща енергия, сили

песни и молитва”

религиозно отношение, природата като храм

на мирозданьето във тайните се впива”

философски прозрения за света, живота, неразгаданите тайни на Вселената

поклон, скали, води”

възторг, възхищение, преклонение

горский вечен шум”

вечността на природния кръговрат

живот – синджир теглила”

окованост, не – свобода

гроб в величествените обятия на Рила”

сливане, единение, майчина прегръдка, приласкаване, покой

В края на обсъждането отново бе коментирана вече създадената диаграма на Вен във връзка с изводите, достигнати в анализа и тълкуването на творбата. Учениците посочиха нови елементи, с които биха допълнили диаграмата.


3. Рефлексията бе осъществена чрез писане на петстишие. На учениците бе поставена задача да напишат петстишие на тема природа. След изтичане на определеното време желаещите и посочени от учителя ученици прочетоха своите петстишия:Природа

свежа, жива

събира, защитава, храни

дом на много живи същества

живот
Природа

велика, безкрайна

пречистваща, радваща, обичаща

място за покой

многообразие

Х. КОМЕНТАР НА УРОКА:

  • учениците – голяма част от тях се включиха активно в създаването на диаграмата на Вен, с лекота и желание създават петстишия, но значителна част от учениците се затрудняват при създаването на дневник със записки – поради навика да получават готова информация от учителя или поради неувереност в стойността на самостоятелно направените коментари и изводи

  • учителят – оказа се невъзможно замисленият урок да се осъществи в рамките на един учебен час, необходими бяха два учебни часа, заради многото насочващи въпроси на учителя за уточняване на смисли и задълбочаване на интерпретацията на текстаСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница