Утвърдил: янилин павловстраница1/5
Дата17.11.2017
Размер0.81 Mb.
Размер0.81 Mb.
  1   2   3   4   5Образец !!!


6280 тел.: 0418/ 621 28

гр. Гълъбово тел/факс: 0418/ 623 93,

обл. Ст. Загора

Изх.№.........../...............2016г.
ДУТВЪРДИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛОВ

Изпълнителен директор

ДДО


________________________

(Кандидат- наименование)


________________________ (Адрес,телефон, електронна поща)

________________________ (лице за контакт)


П О К А Н А
за участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие
Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 138, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП и Решение № 478/21.07.2016г. на Изпълнителния Директор на „Брикел” ЕАД за откриване на процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет: „Доставка на материали и консумативи за „Електрическа частза изграждане на клетки на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел" ЕАД с реф. №92002/2016 г., Ви отправяме покана за участие при следните условия:


І. Данни за възложителя:

Брикел”ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово – Извън града, обл. Стара Загора, тел./факс: 0418/62393, e-mail: market@brikel-bg.com, лице за контакти: инж. Красимира Димитрова – специалист “Обществени поръчки”, отдел „Поддръжка и ремонт”


ІІ. Вид на процедурата - процедура на договаряне без предварителна покана за участие
ІІІ. Предмет на поръчката:

Доставка на материали и консумативи за „Електрическа частза изграждане на клетки на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел" ЕАД Код по CPV: 31000000


ІV. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:
1. Срок за изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на доставките: 75 дни от датата на сключване на договора или до изчерпване на максималната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.
2.Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от страна на Възложителя – отдел „Поддръжка и ремонт”.


3. Срок за изпълнение на всяка отделна заявка за доставка: до 10 календарни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя. Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество изделия, по съответната позиция и не носи отговорност за това.

4. Място на изпълнение: DDP база на Възложителя /Инкотермс 2010/ в гр.Гълъбово, Извън града.
5. Вариантност на техническата и ценова оферта:

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата. В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.
6. Техническа спецификация
Наименование

Мярка

Кол.

1.

Табло метално с монтажна плоча в/ш/д 800/600/300 IP66

бр.

1

2.

Мощностен разединител INS 3P 250A

бр.

2

3.

Контактор LC1F185M7, 3NO 185A бобина 220V 50Hz

бр.

2

4.

Автоматичен прекъсвач NS250 3P 160A

бр.

2

5.

Автоматичен прекъсвач NS250 3P 250A

бр.

2

6.

Автоматичен прекъсвач C60N 3P 63A

бр.

2

7.

Автоматичен прекъсвач C60N 3P 20A

бр.

2

8.

Автоматичен прекъсвач GV2-ME 3P 1,6÷2,5A

бр.

4

9.

Автоматичен прекъсвач C60N 1P 10A

бр.

3

10.

Автоматичен прекъсвач C60N 1P 16A

бр.

2

11.

Автоматичен прекъсвач C60N 1P 4A

бр.

2

12.

Автоматичен прекъсвач с добавена дефектнотокова защита Vigi C60N 4P до 25А, 30mA

бр.

1

13.

Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита DPN Vigi клас АС, двуполюсен 1Р+N, C16N до 30mA

бр.

1

14.

Катоден отводител STD 10kA, 3P,1200V

бр.

2

15.

Понижаващ трансформатор Tr 63VA 230/24V

бр.

1

16.

Контактор LC1K610B7 с 3NO+1NO 10A бобина 24VAC 50Hz

бр.

1

17.

Кабел СВТ 4х95мм2

м.

40

18.

Кабел СВТ 5х50мм2

м.

20

19.

Кабел СВТ 5х10мм2

м.

20

20.

Кабел СВТ 5х2,5мм2

м.

20

21.

Кабел СВТ 5х1,5мм2

м.

20

22.

Кабел СВТ 3х2,5мм2

м.

15

23.

Кабел СВТ 3х1,5мм2

м.

50

24.

Проводник ПВА-1 1 Х 1,5 мм2

м.

20

25.

Проводник ПВА-2 1 Х 6.0 мм2 / жълтозелен/

м.

20

26.

Ключ електрически двоен, влагозащитен, външен монтаж IP44

бр.

2

27.

Ключ електрически, влагозащитен, външен монтаж IP44

бр.

1

28.

Контакт ПКОМ 250V 16A IP44

бр.

5

29.

Трифазен контакт 380V/25А

бр.

2

30.

Луменисцентно тяло 2 Х36W, IP65

бр.

4

31.

Противовлажно осветително тяло 1Х18W

бр.

1

32.

Лустър клема 4mm2 /бакелитова рейка/

бр.

10

33.

Лента Скоч 23

бр.

8

34.

Скоби за укрепване, антигронова (ел. инсталация)

бр.

382

35.

Обувка кабелна мед 95 мм2 за кербоване

бр.

40

36.

Обувка кабелна мед 50 мм2 за кербоване

бр.

50

37.

Обувка кабелна мед 10 мм2 за кербоване

бр.

40

38.

Обувка кабелна мед 6 мм2 за кербоване

бр.

30

39.

Обувка кабелна мед 2,5 мм2 за кербоване

бр.

60

40.

Лента PVC бандажна шир.25мм, дебел.1мм

кг.

3

41.

PVC лента /изолирбанд/

бр.

5

42.

Лента сигнална „Внимание електрически кабел”.

руло.

2

43.

Композиция калаена

кг.

2

44.

Колове поцинковани. L63/63/6-2,0

бр.

4

45.

Шина заземителна поцинкована 40/4

м.

40

46.

Шина заземителна поцинкована 30/3

м.

15

47.

Контролно ревизиона кутия за заземителна инсталация 115/140/60 ш/д/в

бр.

2

48.

Държачи за шина заземителна 40/4

бр.

15

49.

PVC кабелен канал прорязан 40х40

м.

10

50.

Еврошина

м.

2

51.

Разклонителна кутия –външ. монтаж ПКОМ 85/85/50 IP64

бр.

8


ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Доставените продукти да бъдат придружени със сертификат за качество, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните стандарти - IEC 61131-2, CE- маркировка, UL 508, съгласно чл. 51, ал.1, т.6.

Участниците да представят декларация, от която е видно кой е производителя на предлаганото оборудване.
7. Изисквания и условия на възложителя относно предложението за изпълнение на поръчката. Документи, които участникът следва да представи за доказване съответствието си с изискванията на възложителя

7.1. В офертата за изпълнение на поръчката участникът да декларира производителя на изделията и страна на произход;

7.2. Участникът представя при подаване на офертата:

- Проспекти, брошури, каталози на производителя на материалите и консумативите;

- Декларация за произход (когато е приложимо);

- Сертификати за качество;

- Други документи удостоверяващи съответствието материалите и консумативите с изискванията на Възложителя;

7.3. Опаковане при извършване на доставката:7.3.1. Опаковането на материалите се извършва, като същите се поставят в кашони, сандъци, пакети, рула, връзки или пачки.

7.3.2. Всяка опаковка трябва да съдържа материал от една партида.

7.3.3. Опаковката трябва да предпазва материала от механични повреди, развързване и
размотаване при транспорт и съхранение.


7.4. Маркировка при извършване на доставката:

7.4.1. Маркировката на материала трябва да бъде добре видима, четлива и неизтриваема.


Тя се нанася чрез ръчно или машинно клеймоване, с електронно графиране, с боя или по
друг подходящ начин.

7.4.2. Маркировката върху продукция, която се доставя без да е поставена в кашони или сандъци, се поставя на разстояние 30-150 мм от края на пакетите, рулата, връзките или пачките.

7.4.3. На материал, доставян на връзки или пачки, се прикрепят две метални или
пластмасови табелки, върху които е нанесена маркировката. Те се прикрепват здраво към опаковката на местата посочени по – горе, така, че да се виждат добре, или се поставят в специален калъф.

7.4.4. Маркировката трябва да съдържа : • Марка или друга идентификация на материала;

 • Габаритни размери на опаковката на материала и брутната маса на същата.

7.5. Документация при извършване на доставка:

7.5.1. Материалите се придружават от сертификат за произход, издаден от завода производител, с който се гарантира, че доставяната партида отговаря на изискванията на съответните за продукцията стандарти.

7.5.2.Всяка партида се придружава от отделен сертификат.

7.5.3. Сертификатът съдържа:


 • Наименование на завода производител

 • Марка на материала

 • Физични данни или химичен състав

 • Масата и номера на партидата

 • Номера на съответния стандарт

8. Условия за формиране на цените, плащане:

- валута: български лев;

- други условия за формиране на цената:

Цените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

Цените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.

Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от датата на извършване на доставка, подписване на приемо – предавателен протокол и представяне на данъчна фактура. Срокът се брои от датата на последното от изброените събития.
V. Критерии за възлагане на поръчката:

1. Участниците да отговарят на изискванията за лично състояние по чл. 54, ал.1 и 2 от ЗОП

2. Участниците да представят оферта за участие и изброените в образеца документи, техническо и ценово предложение.

3. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена.


VІ. Място и дата на провеждане на преговорите:

1. Преговорите ще се проведат в Заседателната зала на „Брикел” ЕАД

2. Преговорите ще се проведат, съгласно чл. 67, ал.1 от ППЗОП, от 10:00 часа на 27.07.2016г.

VІІ. Други изисквания:

За провеждане на преговорите всеки поканен участник представя „Оферта”, по утвърден образец, публикуван в профила на купувача, която се подава в Отдел „Поддръжка и ремонт”, до 15:00 часа на 26.07.2016г. Офертата да бъде подадена в непрозрачен, запечатан плик, в който се поставят и изискваните, съгласно утвърдения образец на оферта за участие приложения.


Дата на изпращане на поканата : 21.07.2016 г.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Янилин Павлов

Изпълнителен директор

Образец!ОФЕРТА
за участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие
ДО: “Брикел”ЕАД – гр. Гълъбово
От:

Участник: ...…...............................................................................................................................,

Адрес за кореспонденция: ............................................................................................... ..........................................................................................................................................................

тел.: ......................., факс: ........................., e-mail: .......................................................................

Лице за контакти: ..........................................................................................................................

Разплащателна сметка:

IBAN:.................................................................................. BIC:...................................................;

Банка: ............................................................................... – град/клон/офис:............................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура на договаряне без предварителна покана за участие с предмет : „Доставка на материали и консумативи за „Електрическа частза изграждане на клетки на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на "Брикел" ЕАД с реф. №92002/2016 г.

1. Декларираме, че сме получили поканата за участие и сме запознати с ус­ло­вия­та за участие в обявената от Вас процедура по ЗОП. Съгласни сме с по­ста­вените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта за договор, в поканата и офертата за участие, и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бъ­дем избрани за изпълнител, ще склю­чим до­говор в законоустановения срок.

5. Га­ран­ция­та за изпълнение на договора в размер на 4 % от стойността на договора ще представя в следната форма: ..............................................................

/парична сума , банкова гаранция, застраховка/

6.Приемаме, в случаите, че нашето предложение бъде прието при подписването на договора, да представим до­ку­мен­ти по чл. 112, ал.1 от ЗОП, както и га­ран­ция за изпълнение на договора.
Неразделна част от нашата оферта са следните приложения:

 • Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

 • Документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (когато е приложимо).

 • Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (когато е приложимо)

 • Документи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на капацитета на трети лица. (когато е приложимо)

 • Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП.

 • Опис на документите


Дата: __________________________


Подпис: __________________________
__________________________

(име и фамилия)Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница