Уважаеми учителистраница3/3
Дата02.02.2017
Размер0.66 Mb.
Размер0.66 Mb.
1   2   3

Втори раздел: Резултатите от постиженията на детето в процеса на социализация, възпитание и обучение на детето в детската градина.
Трети раздел: Обобщение за готовността на детето за училище. Препоръки за насърчаване и мотивиране на детето за дейности стимулиращи личностното, емоционално и социално развитие.

Представянето на всички материали е хронологично, от първа до подготвителна група за училище.
Към всеки раздел може да има приложение, в което да се добавят: материали, доказателства отзиви и оценки (от музикален ръководител; ръководители на допълнителните дейности, провеждани в детската градина/училището, колеги от други групи), грамоти и отличия и др.
Всички събрани материали в портфолиото трябва да бъдат датирани и подписани от учителите в групата и от съответните специалисти (музикален ръководител, и ръководител на трупа за допълнителни дейности, които са работили с детето).

Бележки на учителя:

Дата и подпис на учителя:

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДЕТЕТО

на ............................................................................................................................................

(запишете трите имена на детето)

1. Дата на раждане ................................................. Пол (подчертайте отговора) момче, момиче

2. Брой на членовете в семейството ..........................................................

3. Поредност между братята и сестрите (подчертайте отговора) първородно, второ, трето, ......

4. Използване на галено име към детето в семейството (подчертайте отговора) да, не

– Ако отговорът е „да“, запишете името ..........................................................5. Особености на детското хранене (подчертайте отговора)

(Информацията в тази точка служи за описание на индивидуалните особености на детето, с които служителите в детската ясла по-скоро се съобразяват, отколкото променят.)

а) Поема ли течности? твърде много, достатъчно, твърде малко, твърде често и малко, твърде често и много

б) Честота на хранене: твърде често, нормално, твърде рядко

в) Начин на хранене: с усилие от страна на възрастните, с различни занимания за отвличане на вниманието, с игра, спокойно

г) Има ли алергии към храни или хранителна непоносимост към храни? да, не

– Ако отговорът е „да“, запишете към кои храни и хранителни продукти .............................................

6. Особености на хигиенните навици (подчертайте отговора)

а) Измива ли ръцете си преди хранене? да – самостоятелно без подсещане, с подсещане, с помощ, не

б) Измива ли ръцете си след игри? да – самостоятелно без подсещане, с подсещане, с помощ, не

в) Измива ли лицето си сутрин? да – самостоятелно без подсещане, с подсещане, с помощ, не

г) Цялостен тоалет на тялото вечер: да – всяка вечер, през един ден, през повече от един ден, през повече от два дни

д) Измиване на зъбите сутрин: да – всеки ден, през един ден, през повече от един ден, през повече от два дни

е) Измиване на зъбите вечер: да – всяка вечер, през един ден, през повече от един ден, през повече от два дни, не

7. Особености на детския сън (подчертайте отговора)

а) Има ли режим на съня (заспива в точни часове)? през деня – да, не, вечерта – да, не

б) Колко часа е сънят на детето за денонощието (нощният и дневният заедно)? ........................

(Норми: до 12–14 часа за първата година; до 12–13 часа за 2-годишните; до 12 часа за 3-годишните)

в) Начин на заспиване: самостоятелно и спокойно, в присъствие на възрастен, с уговорки, с любима играчка

г) Особености на съня: спи спокойно, стряска се рядко, стряска се често, спи неспокойно и се събужда с плач, спи в присъствие на възрастен

д) Особености след събуждане: събужда се спокойно и остава в леглото, събужда се и веднага става от леглото, събужда се и започва да плаче, други особености

е) Има ли своя пижама/нощница за сън? да, не

8. Умения за ползване на тоалетна/гърне (подчертайте отговора)

а) Детето съобщава само за своите естествени нужди: да, не

б) Детето ползва самостоятелно тоалетна: да, не

в) Детето ползва самостоятелно гърне: да, не9. Игри и занимания (запишете и/или подчертайте отговора)

а) Любима играчка на детето .................................................................................

б) Любима игра на детето .......................................................................................

в) Ежедневни (любими) занимания на детето …..................................................

г) Играе ли с други деца и/или връстници? да, не

д) Колко често: да – всеки ден, през два дни, през повече от два дни, веднъж седмично, по-рядко от веднъж седмично

е) Дава ли своите играчки на другите деца? да, не

ж) Спазва ли правилата на игрите? да, не

– В кои случаи спазва правилата? ....................................................................................

– В кои случаи не спазва правилата? ...............................................................................10. Взаимоотношения с родителите, възрастните и/или връстниците (подчертайте отговора)

а) Среща ли се с други възрастни, освен членовете на семейството? не, не – само на големи празници, само на рождени дни на членове от фамилията, да – всеки ден, веднъж седмично, на две седмици, веднъж месечно

б) Има ли приятели? да, не

в) Общува ли с връстници и деца? да, не

– При отговор „да“ уточнете: да – в семейството, роднини, съседи, приятели, непознати

г) Общува ли с други възрастни? да, не

– При отговор „да“ уточнете: да – в семейството, роднини, съседи, приятели, непознати

д) Показва ли привързаност към майката? да, не

е) В непозната обстановка показва безпомощност, неувереност, неспокойствие, спокойствие, увереност, активност. да, не

ж) Проявява „ревност“, гняв, агресия към други деца: да, не

– Ако отговорът е „да“, кога и в какво се проявява ревността? ....................................................................

11. Особености в ежедневното поведение на детето (подчертайте отговора)

а) При плач задържа дъха: да, не

б) При неудовлетворена реакция пищи: да, не

в) При неудовлетворена реакция скубе: да, не

г) Блъскане на глава: да, не

д) Хвърляне на предмети: да, не

е) Утешителни навици: смучене на пръст, биберон, гризане на нокти, блъскане на главата, други ........

ж) Други особености в поведението .........................................................................................................12. Особености на детското внимание в ежедневния режим (подчертайте отговора) отвлечено, разсеяно, задържа внимание с уговорки, задържа за кратко време, задържа колкото е необходимо

13. Чувствителност към специфични медикаменти (подчертайте отговора)

а) Има ли алергия към определени медикаменти? да, не

– Ако отговорът е „да“, запишете медикаментите: ........................................................................................

14. Друга информация ……………………………………………………………………..............................................
Информация КЪМ детския учител от родителя

1. С желание ли детето посещава детска градина?

а) да б) не

2. С какво обича да се занимава, когато се върне от градината? ............

3. За какво разговаряте с детето си?

a) за семейството б) за пребиваването в ДГ в) за проблемите, вълненията на детето

4. Играете ли общи игри с детето си?

а) да, често б) понякога в) не

5. Посещавате ли заедно детски представления, опера, куклен театър и др.?

а) да, често б) понякога в) не

6. Какви телевизионни предавания гледате заедно с детето си?

а) детски б) научнопопулярни в) детски игрални филми г) всякакви

7. С кого от семейството ви най-много обича да играе детето? .................

8. Как определяте детето си – като самостоятелно или зависимо от вас, възрастните? …………………

9. Кой се грижи за детето? ………………………

10. По какъв начин показвате на детето си, че го обичате? ………………………………….

11. По какъв начин казвате и показвате, че не одобрявате неговото поведение? ……………………….

12. Какво му казвате, когато искате да го похвалите и поощрите? …………………………………

13. Взимате ли единни решения със съпруга ви по отношение на възпитанието на детето? …………………

14. След тръгването на детска градина наблюдавате ли: тикове, заекване, тревожност, плачливост, гризане на нокти, безсъние, липса на апетит, зачестяване на заболяванията?

15. Готови ли сте да споделите вашия опит в отглеждането и възпитанието на детето?

16. Готови ли сте да потърсите помощ от учителя при въпроси, свързани с отглеждането и възпитанието на детето?

Отговорите на родителите могат да се сравнят с резултатите от диагностичното изследване по критерия емоционално-личностно и социално развитие.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Съкращения на образователните ядра по Физическа култура: ЕПДДестествено приложна двигателна дейност;

Съкращения на образователните ядра по Околен свят: СООсамоутвърждаване и общуване с околните; СЗСсоциална и здравословна среда; КНЦкултурни и национални ценности.

Съкращения на образователните ядра по Изобразително изкуство: ХВхудожествено възприемане; ИМТизобразителни материали и техники; ИТизобразително творчество;

Съкращения на образователните ядра по Български език и литература: ГПРграматически правилна реч; СР свързана реч; речник – Р; ЗКзвукова култура; ВЛП – възприемане на литературно произведение; ПРСпресъздаване на литературно произведение

Съкращения на образователните ядра по Конструиране и технологии: ГИ – грижи и инициативност;


Образователно направление

Ядро

Задачи и инструкция

Скала за отчитане

Качествено оценяване

Бал

Физическа култура

ЕПДД

1. Ходене на пръсти

Детето е пред учителя.

Инструкция: Покажи как се движи балерината


Прави опити, но не успява

1 т.

Задържа се на пръсти за секунди и прави една стъпка

2 т.

Самостоятелно може да направи 3–4 стъпки

3 т.2. Скок от място

Детето е пред учителя.

Инструкция: Покажи как подскача зайчето


Скача на място с единия и другия крак, като ги редува

1 т.

Прави 2–3 подскока и се отказва

2 т.

Самостоятелно може да направи 4–5 подскока с два крака

3 т.3. Качване по стълби

Кукла/играчка е поставена на стълбище с 5 стъпала. Детето е пред учителя.

Инструкция: Качи се по стълбите и донеси играчката


Прави самостоятелен опит,

не успява да изпълни задачата1 т.

Изкачва 2–3 стъпала и се отказва

2 т.

Изпълнява поставената задача

3 т.4. Скок от високо на ниско

Детето е стъпило на първото стъпало на стълбище.

Инструкция: Ела при мен, като скочиш


Скача на стъпалото, на което стои

1 т.

Отскача и се приземява с 1 крак

2 т.

Отскача и се приземява с 2 крака

3 т.5. Стоеж на един крак

Детето е пред учителя.

Инструкция: Покажи как стои щъркелът


Прави опит, но не успява

1 т.

Колебае се и успява да остане за секунда на един крак

2 т.

Задържа се самостоятелно и стои на един крак до 2 секунди

3 т.6. Подскоци от крак на крак

Детето е пред учителя.

Инструкция: Подскочи като топка от крак на крак


Прави опит, но не успява

1 т.

Подскача неуверено, след 3 опита отказва да продължи

2 т.

Самостоятелно може да подскочи 3 пъти

3 т.

Физическа култура

Физическа дееспособност

7. Хващане на средна по големина лека топка

Детето е пред учителя.

Инструкция: Внимавай, сега ще ти подам тази топка. Ти трябва да я хванеш. Започваме


Наблюдава и отказва

1 т.

Опитва, но изпуска топката

2 т.

Хваща топката

3 т.

Изобразително изкуство

ИТ

8. Рисуване на кръг

Детето е седнало. На масата има лист и молив.

Инструкция: Нарисувай на този лист една топка.


Рисува крива полузатворена линия

1 т.

Рисува форма между елипса и кръг

2 т.

Рисува кръгла форма

3 т.9. Копиране на ръката

Детето е седнало. На масата има лист и молив.Излиза далече от очертанията на ръката и накъсва повече от 5 пъти линията

1 т.Инструкция: Очертай ръката върху листа.

Очертава ръката с 4–5 накъсвания

2 т.

Очертава ръката с 1–2 накъсвания

3 т.

Български език и литература

СР

10. Разбиране на указания

Занеси стола. Донеси играчката. Дай молива. Нарисувай топката

Не изпълнява указанията

1 т.

Прави опит. Не довършва докрай

2 т.

Чува, разбира и изпълнява указа­ния­та

3 т.11. Разбиране и отговаряне на въпроси (Картина 1)


Чува въпроса и се затруднява в отговора

1 т.

Разбира и отговаря правилно на 2 въпроса

2 т.

Разбира и отговаря правилно на 4 въпроса

3 т.12. Назоваване на предмети (Картина 2)


Посочва предметите и се затруднява да ги назове, назовава с помощ

1 т.

Посочва и назовава правилно 3 предмета

2 т.

Посочва и назовава правилно 6 предмета: мивка, гребен, сапун, четка за зъбки, паста за зъби, шампоан

3 т.13. Назоваване на животни (Картина 3)


Посочва животните и се затруднява да ги назове. Очаква помощ

1 т.

Посочва и назовава правилно 2–3 животни

2 т.

Посочва и назовава правилно 6–7 животни

3 т.14. Назоваване на храни

(Картина 4)
Разпознава и назовава до 4 храни

1 т.

Разпознава и назовава до 5–7 храни

2 т.

Разпознава и назовава над 8 храни

3 т.
Свързана реч, осмисляне на личен опит

15. Разказ по преживяване/личен опит

Инструкция: Разкажи с какво си играеш, когато си вкъщиИзползва дума – изречение

1 т.

Използва двусловно изречение

2 т.

Използва 4–5 свързани изречения

3 т.16. Разказ по картина

(Картина 5)
Използва дума-изречение

1 т.

Използва двусловно изречение

2 т.

Използва 4–5 свързани изречения

3 т.
Внимание,

личен опит17. Откриване на липсващ елемент (Картина 6)


Показва, работи с помощ от възрастен

1 т.

Назовава, показва и дорисува само бодлите

2 т.

Назовава, показва и дорисува 2 пропуснати части: бодли и око

3 т.

Околен свят

СЗС

18. Използване на прибор за хранене (лъжица), както е прието

Рядко

1 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

3 т.
СОО

19. Умения за хранене: дъвче и гълта храната

Храни се с помощ

1 т.

Храни се самостоятелно. Разлива храна

2 т.

Храни се самостоятелно и чисто

3 т.20. Умения за лична хигиена: измиване на ръцете преди хранене, при замърсяване

Няма самостоятелни хигиенни умения

1 т.

Очаква подканяне от учителя

2 т.

Измива самостоятелно ръцете си

3 т.

Конструиране и техноогии

ГИ

21. Събуване на обувки

Не може да се събуе. Очаква помощ

1 т.

Прави опит. Събува се бавно и с помощ

2 т.

Събува се самостоятелно

3 т.


22. Събличане на дрехи

Не може да се съблича. Зависим от възрастните

1 т.

Прави опит. Съблича се бавно и с помощ

2 т.

Съблича се самостоятелно

3 т.

Околен свят

СОО

23. Спазване на правила в групата

Рядко

1 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

3 т.24. Социални умения: общуване с възрастни (изслушва, благодари, започва разговор)

Не умее да общува самостоятелно. Предпочита възрастните да го третират като „малко дете“

1 т.

Не е уверено при общуването с възрастни

2 т.

Има умения за общуване с възрастни

3 т.25. Детето е активно и емоционално спокойно по време на престоя в градината

Рядко

1 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

3 т.26. Детето е потиснато и пасивно по време на престоя в градината

Рядко

3 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

1 т.27. При сбогуване и през деня детето е неспокойно и чувствително, емоционално зависимо и привързано към родителя

Рядко

3 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

1 т.28. Изразява ясно чувствата си: кога е тъжно, радостно, ядосано

Рядко

3 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

1 т.
Умения за общуване

29. Инициира и поддържа общуване с възрастни

Рядко

1 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

3 т.30. Инициира и поддържа общуване с връстници

Рядко

1 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

3 т.31. Избягва, отбягва, изолира се от връстници

Рядко

3 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

1 т.32. Избягва досег с възрастни

Рядко

3 т.

Понякога

2 т.

Постоянно

1 т.
Игрови умения

33. Детето играе самостоятелно с играчка

Никога

1 т.

Почти винаги

2 т.

Винаги

3 т.34. Детето играе паралелно (едно до друго). Споделя лична играчка

Никога

1 т.

Почти винаги

2 т.

Винаги

3 т.35. Детето участва в игри, организирани от възрастните


Никога

1 т.

Почти винаги

2 т.

Винаги

3 т.36. Детето умее да използва различни (природни) материали в играта

Никога

1 т.

Почти винаги

2 т.

Винаги

3 т.

Приложение №3 За родителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

……………………..........................................……………………………………………………………………………

/Име и фамилия на детето/


……………………………………… …………………………………..

Учители в групата Родител/член на семейството

Проследяването на постиженията на детето за периода: от …………20 …г. до …..………20... г.


Образователни направления

Постижения на детето
начало на учебната година

край на учебната година

Български език и литератураМатематикаОколен святИзобразително изкуство.МузикаКонструиране и технологииФизическа култураСледващи стъпки в детската градина и у дома


Коментар на родителя: ............................................................................................................................................................................

Запознат с резултатите:

Подпис на учителя: Подпис на родителя:Приложение №4 За родителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

……………………..........................................……………………………………………………………………………

/Име и фамилия на детето/


……………………………………… …………………………………..

Учители в групата Родител/член на семейството

Проследяването на постиженията на детето за периода: от …………20… г. до …..………20... г.


Области на развитие

Мнение на учителите

Физическо развитие

Справя се самостоятелно .....................................................

Справя се с насочващи въпроси ...........................................

Справя се с помощ от учителя .............................................


Познавателно развитие
Езиково развитие
Социално развитие
Емоционално развитие
Следващи стъпки през летния период у дома за подкрепа на личностното развитие на бъдещия ученикКоментар на родителя: ............................................................................................................................................................................Запознат с резултатите:

Подпис на учителя: Подпис на родителя:

Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница