Уважаеми учителистраница3/3
Дата02.02.2017
Размер0.67 Mb.
Размер0.67 Mb.
1   2   3

Трети раздел: Обобщение за готовността на детето за училище. Препоръки за насърчаване и мотивиране на детето за дейности стимулиращи личностното, емоционално и социално развитие.

Представянето на всички материали е хронологично, от първа до подготвителна група за училище.
Към всеки раздел може да има приложение, в което да се добавят: материали, доказателства отзиви и оценки (от музикален ръководител; ръководители на допълнителните дейности, провеждани в детската градина/училището, колеги от други групи), грамоти и отличия и др.
Всички събрани материали в портфолиото трябва да бъдат датирани и подписани от учителите в групата и от съответните специалисти (музикален ръководител, и ръководител на трупа за допълнителни дейности, които са работили с детето).

Бележки на учителя:

Дата и подпис на учителя:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

I. Критерий: фини и двигателни умения


Задача

Образователно направление и ядро

Инструкция

Качествено оценяване

Бал

1.

Изобр.изкуство

Изобразително творчествоПостави ръката си върху листа и я обиколи.

Контур на част от ръката, с 10 прекъсвания.

Контур на цялата ръка с 6 прекъсвания.

Гладък контур на цялата ръка, до 2 прекъсвания


1 т.

2 т.


3 т.

2.

Възпроизвеждане на кръгла форма

Нарисувай една топка.

Рисува неправилна кръгла форма.

По-голяма част от рисунъка е верен.

Правилно нарисуван кръг.


1 т.

2 т.


3 т.

3.

Рисуване на човешка фигура

Нарисувай една човешка фигура.

Рисува кръгла форма и вътре в нея различни части и детайли.

Рисува човек от две части: глава и ръце или крака.

Рисува човек от три части: глава, тяло, крайници.


1 т.
2 т.

3 т.


4.

Конструиране и технологии

Конструиране и моделиранеСгъни този лист така, че да стане малка салфетка.

Сгъва листа произволно.

Сгъва листа без съвпадане на ъглите.

Сгъва листа като поставя ъгъл срещу ъгъл


1 т.

2 т.


3 т.

5.

Чувствителност на пръстите на ръката

Опипай торбичката и познай какво има в нея.

Извършва само манипулативни действия с торбичката.

Познава, но не назовава вярно.

Познава и назовава какво има в нея.


1 т.

2 т.


3 т.


II. Критерий: социално и емоционално развитие

Показателите за самообслужване, общуване с връстници и емоционално развитие се попълват от наблюдението на учителя по време на различни режимни моменти.Задача__Образователно_направление_и_ядро__Конструиране_и_технологии__Грижа'>Задача

Образователно направление и ядро

Конструиране и технологии

Грижа инициативност

Качествено оценяване

Бал

6.

КТ


Детето се храни самостоятелно и използва прибори.

Храни се с помощ.

Храни се самостоятелно, разлива храната.

Храни се самостоятелно и чисто.


1 т.

2 т.


3 т.

7.

КТ


Детето закопчава големи копчета на дрехи

Опитва, не може самостоятелно.

Закопчава бавно и с помощ.

Закопчава самостоятелно и правилно.


1 т.

2 т.


3 т.

8.

КТ


Самообслужване

Детето се облича/съблича, закопчава копчета и цип.Облича/съблича самостоятелно част от дрехите.

Самостоятелно се облича/съблича по-бавно, с помощ.

Самостоятелно се облича/съблича, закопчава се


1 т.

2 т.


3 т.

Задача

Образователно направление и ядро

Околен свят

Самоутвърждаване и общуване с околните

Качествено оценяване

Бал

9.

Общуване с връстници

Детето играе с децата от групата без подканяне.Не участва, наблюдава.

Участва, бързо прекъсва и губи интерес.

Участва в играта докрай.


1 т.

2 т.


3 т.

10.

Детето си сътрудничи с децата – споделя своите играчки, отстъпва на други деца.

С помощ, сътрудничи

Играе си и сътрудничи в част от времето

Играе си и сътрудничи с удоволствие


1 т.

2 т.


3 т.

11.

Детето включва в играта си и различното дете/ца от друг етнос, пол, религия и др.

Никога

Почти винаги

Винаги


1 т.

2 т.


3 т.

12.

Детето показва своята радост при общуване с други деца

Никога

Почти винаги

Винаги


1 т.

2 т.


3 т.

Задача

Образователно направление и ядро

Околен свят

Социална и здравословна среда

Качествено оценявЦане

Бал

13.

Детето забелязва и показва загриженост към чувствата на връстниците си.

Никога

Почти винаги

Винаги


1 т.

2 т.


3 т.

14.

Детето проявява съчувствие, когато друго дете има физическа болка или е обидено.

Никога

Почти винаги

Винаги


1 т.

2 т.


3 т.


III. Критерий: ЕЗИКОВО развитие

Образователно направление - БЕЛ

Учителят работи индивидуално с всяко дете, в удобно време, от режимните моменти.

Показателят по критерия „Езиково развитие” е Свързана реч.

15 задача:

Инструкция: Разкажи какво виждаш на тази картина „Един ден в детската градина”.


16 задача: Инструкция: Разкажи приказката „Косе Босе”.
17 задача: Детето е в дейност от режимния момент. Учителят е до него и му задава въпрос: Какво правиш сега?. Детето отговаря. А какво прави вчера след като си тръгна от детската градина? Детето отговаря. Отбележете отговора на детето в индивидуалния протокол.
18 задача: Инструкция: Кой какво прави? (Използвайте картината на следващата страница.)


Задача

Образователно направление и ядро

Български език и литература

Свързана реч

Качествено оценяване

Бал

15.

Съставяне на повествователен текст по картина

Описва с думи.

Използва изречение от 2-3 думи.

Използва прости изречения.


1 т.

2 т.


3 т.

16.

Съставяне на повествователен текст „Косе Босе“

Отговаря на въпроси.

Съставя текст, но размества сюжетната линия.

Съставя текст, като се придържа към авторския текст и сюжетната линия.


1 т.

2 т.


3 т.

17.

Конструиране на изре­че­ния в сегашно и минало време

Не умее да конструира.

Вярно конструира в едно от времената.

Вярно конструира в две времена.


1 т.

2 т.


3 т.

18.

Разпознаване и назоваване на действие

Назовава до 2 действия.

Назовава до 4 действия.

Назовава 6 действия.


1 т.

2 т.


3 т.

IV. Критерий Когнитивно развитие

Образователно направление Математика

19 задача: Инструкция: С бял лист за закриване учителят оставя открита само първата картина. Тогава подава следната инструкция. Погледни този чадър, какво е пропуснал да нарисува художникът? След като детето отговори, учителят преминава последователно всички картинки.
20 задача: Инструкция: С бял лист учителят закрива редовете, върху които детето не работи, за да не се отклонява вниманието му. Погледни фигурите на първия ред и посочи само квадратите. След получаване на отговора, учителя преминава на следващия ред.
21 задача: Инструкция: Разгледай картината. Кой е пред масата? Какво има на масата? Кой е под масата? Кой е зад бащата? Кой е срещу момиченцето? Кой е зад момиченцето?

22 задача: Инструкция: На всеки ред има една различна картина. Коя е тя? (краставица, вафла, торта)
23 задача: Инструкция: Разгледай картините. Какво виждаш? (Детето посочва и назовава картината.)

Страницата се закрива и след 1 минута детето трябва да възпроизведе назованото. Подава се следната инструкция: Повтори картините, които запомни.
Задача

Образователно направление и ядро

Математика

Количествени отношения, Пространствени отношения, Равнинни фигури

Качествена оценка

Бал

19.

Възприятие

Открива пропуснати елементи на 2 картини

Открива пропуснати елементи на 4 картини

Открива пропуснати елементи на 6 картини


1 т.

2 т.


3 т.

20.

Диференцирано възприятие

Посочва 2 квадрата

Посочва 3–4 квадрата

Посочва 6 квадрата


1 т.

2 т.


3 т.

21.

Ориентиране в пространството

Посочва вярно 2 предлога.

Посочва вярно 3–4 предлога

Посочва вярно 6 предлога

(Пред; зад; до; между; срещу; върху)1 т.

2 т.


3 т.

22.

Класификация

Затруднява се, не открива

Открива 1–2

Открива всички 3


1 т.

2 т.


3 т.

23.

Зрителна памет

Назовава до 3 картини.

Назовава до 6 картини.

Назовава всички (9) картини.


1 т.

2 т.


3 т.Въпросник за родителя
Моля попълнете следните въпроси,

като за отговора „винаги – поставете по – 4 т., за „понякога – 2 т. и за „никога – 0 т.
Въпроси

Винаги

Понякога

Никога

1

Харесвате ли вашето дете?


2

Показвате ли, че го харесвате с думи, докосване, усмивка?


3

Когато говорите с него, чувате ли какво ви казва?


4

Гледате ли го в очите, навеждате ли се?


5

Казвате ли, че то е важно и ценно във вашия живот?


6

Поправяте ли го, когато говори и допуска грешки?


7

Позволявате ли му да ви задава въпроси?


8

Хвалите ли го след като е извършило нещо, което сте го накарали?


9

Когато детето не успява да направи нещо, така както вие искате, обвинявате ли го; крещите ли; обиждате ли го?


10

Отделяте ли време всеки ден, за да си говорите?


11

Поощрявате ли неговите интереси?


12

Смеете ли се заедно?


13

Четете ли му приказки, стихове?


14

Говорите ли за прочетеното? За това какво е разбрало или каква е мъдростта и поуката.


15

Играете ли заедно на игри, които то обича?


16

Гледате ли заедно детски филми?


17

Говорите ли след филма, за героите и техните постъпки?


18

Ограничавате ли детето, когато настоява да гледа телевизия или филми в късните вечерни часове?


19

Ограничавате ли детето, когато настоява да гледа неподходящи филми?


20

Когато не желае да се храни и отказва, вие настоявате ли насила да приема храна?


21

Когато не желае да заспи в подходящото време, вие проявявате ли насилие?


22

Организирате ли занимания заедно с детето през почивните дни, извън дома?

Общо събрани точки:
Оценяване: Общият бал се получава, когато съберете точките по всички въпроси, от трите колони.

Интерпретиране на резултата: При бал до 80 т. – вие имате здрава връзка с детето си, създавате му развиваща среда, задоволявате неговите потребности – биологични, за сигурност и значимост. При бал до 40 т. – в семейството ви има дефицит в общуването с детето, вероятно то го показва с различното си поведение, което е насочено към привличане на вниманието на възрастните към себе си. Служебните ангажименти и липсата на време за детето в тази възраст не са основания, да бъдат пренебрегвани неговите основни права и потребности. При бал до 20 т. – в семейните отношения има нужда от промяна. Необходимо е да прецизирате и подредите приоритетите си – спрямо самите вас, детето/децата и партньора в семейството.

Приложение №3 За родителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

……………………..........................................……………………………………………………………………………

/Име и фамилия на детето/


……………………………………… …………………………………..

Учители в групата Родител/член на семейството

Проследяването на постиженията на детето за периода: от …………20 …г. до …..………20... г.


Образователни направления

Постижения на детето
начало на учебната година

край на учебната година

Български език и литератураМатематикаОколен святИзобразително изкуство.МузикаКонструиране и технологииФизическа култураСледващи стъпки в детската градина и у дома


Коментар на родителя: ............................................................................................................................................................................

Запознат с резултатите:

Подпис на учителя: Подпис на родителя:Приложение №4 За родителя

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ДЕТЕТО ЗА УЧИЛИЩЕ

……………………..........................................……………………………………………………………………………

/Име и фамилия на детето/


……………………………………… …………………………………..

Учители в групата Родител/член на семейството

Проследяването на постиженията на детето за периода: от …………20… г. до …..………20... г.


Области на развитие

Мнение на учителите

Физическо развитие

Справя се самостоятелно .....................................................

Справя се с насочващи въпроси ...........................................

Справя се с помощ от учителя .............................................


Познавателно развитие
Езиково развитие
Социално развитие
Емоционално развитие
Следващи стъпки през летния период у дома за подкрепа на личностното развитие на бъдещия ученикКоментар на родителя: ............................................................................................................................................................................Запознат с резултатите:

Подпис на учителя: Подпис на родителя:

Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница