Владимир Стойчев Списък на публикациитеДата20.03.2017
Размер33.38 Kb.
Размер33.38 Kb.


Владимир Стойчев


Списък на публикациите

(непълен)А. Монографии

1. Шест есета по философия на техниката. С., 1998.

2. Философия на тялото. С., Изд. „Парадигма”, 2010.

Б. Научни статии (в чужбина)

1. Mozart och Salieri – in: Dialoger,5/87,Stockholm.

2.Change and Progress in Modern Society (Technological point of view) – in: Human Studies Review, Vol.8, No.1, Fall 1992 Institute for Human Studies, George Mason University, Fairfax, Columbia DC., USA.

3. The distinction between real and theoretical - in: Human Studies Review, Vol.17, No.2, Spring 2004, Institute for Human Studies, George Mason University, Fairfax, Columbia DC., USA

4. Ontology of Power, Politics and Law – in: Being and Knowledge in Postmetaphysical Context, Wien, Institut für Axiologische Forschungen (IAF), 2008.
В. Научни статии (у нас)

1. Еthnogenèse et suicide (Етногенезис и самоубийство) - МВФШ "Наука, цивилизации, ценности" - 1994.

2. Психоанализа на прехода - сб. Психоанализа и философия, С., ИФИ-БАН, 1996.

3. Вещният свят на техниката и проективната сила на потребностите - Философски алтернативи, 1/1997.

4. TECNH - генеалогия на смисъла - Философски алтернативи, 2/1997.

5. Метафизика на единствено правилното решение: гносодицеята на Dessauer - Философски алтернативи, 3-4/1997.

6. Традиционно и модерно - Ситуации на гражданското поведение, С., Институт за модерността, 1999.

7. Предметът: огледало или средство - Демократически преглед, книга 41-42 (есен-зима’ 99), т. 1.

8. Истината за предмета: в плен на акциденциите - Философски алтернативи, 5-6/1999.

9. Новото време и дебатът за техниката - Философски алтернативи, 5-6/2000.

10. Le Monde technique comme ex-stasis de l’homme - Philosophy between Two Centuries (Proceedings of XXI Varna International Philosophical School, 29 May - 01 June). Sofia, Institute for Philosophical Research - Bulgarian Academy of Sciences, 2001.

11. Културна технология - Философски алтернативи, 3-4/2001.

12. Truth and Scientific Knowledge – in: Philosophy between Old and New Values (Proceedings of XXII Varna International Philosophical School, 29 May – 01 June 2002). Sofia, Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Sciences, 2003, p. 311.

13. Wesen срещу Lebe-Wesen или онтология срещу антропология (Един прочит на Хайдегер) – Философски алтернативи, 3-4/2003.

14. Techné и възприятие – in: Пътища на философията в съвременния свят. С., BPC&IAF, 2004.

15. Rhetoric of Incorporeity – in: Challenges Facing Philosophy in United Europe (Proceedings of XXIII Varna International Philosophical School, 03 – 06 June 2004). Sofia, Institute for Philosophical Research, Bulgarian Academy of Sciences, 2004, p 109.

16. Двойникът или другото във вечността на същото: победата на картезианското cogito? – in: Раздвоеният човек (студии и есета), С., Faber, 2005.

17. Виртуалната реалност: съвременните перипетии на метафизиката – Философски алтернативи, 5/2005.

18. Философията като метод за популяризаторска интерпретация на експериментални факти, които все още нямат научно обяснение – в: Списание на Българската академия на науките, 2/2006.

19. Как “философия на науката” разбира науката – в: Наука и познание, С., ИК “Св. Иван Рилски”, 2006.

20. Относно онтологичния статус на науката – в: Философски артернативи, 3/2006.

21. Принципът на техниката – Философски алтернативи, 4/2006.

22. “Култура” и “цивилизация” – в: Култура, политика, идентичности, С., ИК “Св. Иван Рилски”, 2006.

23. Съвременната философия на тялото: между когнитивните науки (анихилиране на телесното) и невронауките (реифициране на менталното) – в: Епистемични стандарти в науката, С., ИК „Св. Иван Рилски”, 2007.

24. WHAT DOES SCIENCE COGNIZE OR PROLEGOMENA TO PHILISOPHY OF SCIENCE – in: Philosophy Bridging Civilizations and Cultures: Universal, Regional, National Values in United Europe (Proceedings of XXIV Varna International Philosophical School, 01-03 June 2006), Sofia, IPhR, BAS, 2007.

25. ФИЛОСОФИЯ НА ТЕХНИКАТА: ОТ ЕСЕНЦИАЛИЗЪМ КЪМ КОНСТРУКТИВИЗЪМ – в: Философията през ХХІ век, С., Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, 2007.

26. ОТНОСНО ОЦЕНКАТА В НАУКАТА И, В ЧАСТНОСТ, В ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ – в: Оценката в науката, С., Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”, 2007.

27. Що е мислене и какво, и как мисли науката – в: Стил на мислене, С., ИК „Св. Ив. Рилски”, 2008.

28. Приложимост на знанието – в: Приложност на научното знание, С., ИК „Св. Ив. Рилски”, 2008.

29. Съвременният Body Art и изобразяването на вътрешното тяло – в: Философия и евроинтеграция. Общество на знанието, С., Издателство: СУБ, 2008.

30. Познанието като същност на еволюцията на човека (Самотният бегач на дълги разстояния – един различен прочит на апориите „Стрелата” и „Ахил и костенурката” на Зенон) – в: Еволюция и познание. С., ИК „Св. Ив. Рилски”, 2009.

31. Въплътяването: между структурата и феномена (пространствени и времеви тела у М. Фуко и М. Мерло-Понти) – в: Философски алтернативи, 4/2009.

32. Мисълта за тялото в (денотативния) език на метафизиката – в: Канавров, В., Донев, Г. (съст.), Трансцендентални езици на метафизиката, Благоевград, Изд. на ЮЗУ "Неофит Рилски", 2009.

33. Тялото и означаващата интенция на етическия субект – в: сп. Nota Bene (тема на броя „Лабиринтът на човешкото тяло”), № 13/2010.

34. The Security of Human Existence Facing the New Anthropotechniques – in: The Philosophy of Security in an Insecure World (Proceedings of XXV Varna International Philosophical School, 01-03 June 2008), Sofia, IPhR-BAS, 2010.
Г. Преводи и научна редакция

1. Жан Бодрияр. Системата на предметите. С., ЛИК, 2003.2. Философски речник. С., Книгоиздателска къща „Труд”, 2010.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница