Вълчев, Генчо ВасилевДата06.12.2017
Размер103.21 Kb.
Размер103.21 Kb.

автобиография
Лична информация
Име
Вълчев, Генчо Василев

АдресТелефонE-mail
gval@abv.bg
Националност

Дата на раждане


Трудов стаж• Дати (от-до)
от 03.1999 до 2010 година - продължава

Име и адрес на работодателя
Бургаски свободен университет, Бургас, ул: “Сан Стефано” No. 62,

• Вид на дейността или сферата на работа
Подготовяне и изнасяне на лекции и провеждане на семинарни и практически упражнения в тематични области: Интегриране на деца със специални образователни потребности, Социална работа с хора с увреждания, Социална работа с лица с девиантно поведение, Разработване и управление на проекти и др.

Заемана длъжност
Преподавател

• Основни дейности и отговорности
Подготовяне и изнасяне на лекции и провеждане на семинарни и практически упражнения, оценяване на студенти, планиране и провеждане на научни изследвания, изготвяне и участие в проекти, публикуване на научна продукция и помагала за студенти и педагогически кадри.
• Дати (от-до)
от 08.1989 до 02.1999 година

• Име и адрес на работодателя
Помощно училище ”Минко Неволин”, гр.Карнобат

• Вид на дейността или сферата на работа
Езиково - говорна рехабилитация на деца в психофизическа норма и деца със специални образователни потребности. Оценяване на капацитета и на социалните и педагогически потребности.

• Заемана длъжност
Логопед

• Основни дейности и отговорности
Провеждане на диагностика и логопедическа ревалидация. Изследване на езиково-говорния статус на деца и ученици в детските градини и училищата. Планиране и провеждане на логопедическа ревалидация. Консултиране на родители.
• Дати (от-до)
от 02.1989 до 08.1989 година

• Име и адрес на работодателя
Логопедична детска градина, гр. София, ул.”Урвич”

• Вид на дейността или сферата на работа
Езиково - говорна рехабилитация на деца в психофизическа норма и деца с увреждания. Оценяване на капацитета и на социалните и педагогическите им потребности.

• Заемана длъжност
Логопед

• Основни дейности и отговорности
Планиране и провеждане на логопедическа ревалидация. Разработване и провеждане на логопедични занятия.Образование и обучение
• Дати (от-до)
2009 година

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Бургаски Свободен Университет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Тема на дисертация: Логопедични аспекти на билингвизма

Изследване на нарушенията на писмената комуникация на деца билингви (етнически турци и роми)• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по Специална педагогика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Научна степен, присъдена от МС на Р. България, ВАК, шифър 050704

• Дати (от-до)
от 1985 до 1989 година

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Висш педагогически институт, гр. Благоевград

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Педагогически дисциплини

Медицински дисциплини

Психология

Специализирани технологии за логопедическа ревалидация• Наименование на придобитата квалификация
Специален педагог, Логопед

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование по “Дефектология, специализация Логопедия”

• Дати (от-до)
от 1979 до 1982 година

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ЕСПУ”Кирил и Методий”, гр.Карнобат

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Общообразователни предмети

• Наименование на придобитата квалификация
Придобита образователна степен Средно образование

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Средно образованиеЛични умения и компетенции

Майчин език
БългарскиДруги езици

Английски

• Четене
добро

• Писане
основно

Разговор
основно


Италиански

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
добро


Руски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отлично
Социални умения и компетенции
Работа в екип при вземането на решения. Комуникативност.

Работа в екип по изпълнението на проекти и задания. Умение да убеждава.


Организационни умения и компетенции

Потготвяне на дневен ред. Конструиране на екипи и разпределяне на задачите от дневен ред според специализацията на членовете им. Координиране на екипите и отговорност пред висшестоящите.
Технически умения и компетенции

Работа с компютърни системи и периферия – инсталация, поддръжка;

Владеене на операционна система Windows ; MS Office приложения;

Диагностика и отстраняване на технически повреди;

Ползване на специализиран софтуер – SPSS, текстови и графични и музикални редактори.


Артистични умения и компетенции
Рисуване, дърворезба.

Свирене на китара и пеене.


Свидетелство за управление на МПС
Категория „В”
Допълнителна информация
Последни участия в проекти

2009г. Проучване на нагласите сред завършващите училище за продължаване на образованието си в БСУ от Югоизточна България , проект на БСУ, позиция – съавтор и изследовател.

2008г.Възможности за прилагане на компетентностния подход при подготовката на студенти педагози, позиция - изследовател

2007г. Включване на изключените, ФАР, позиция – обучител

2007г. Превенция на деинституционализация чрез предоставяне на иновативни социални и образователни услуги за деца в риск,ФАР, позиция – обучител.Актуални публикации

Монографии

Характеристика на дисграфичните нарушения при ученици билингви, Бургас,2009Студии

Агресия и асертивно поведение при 11 - 15 годишни ученици, Бургас, 2005Статии

Съвременни принципи и подходи за социализация на деца със специални образователни потребности в училищна среда, ЮЗУ, Бл-град, 2010

Социолингвистични аспекти на интеграцията на деца от ромски произход. Бургас, 2009

Специфика на дизграфичните грешки при ученици роми (3-4 клас), Бургас, 2008

Социолингвистични аспекти на интеграцията на ромската и турската етнокултурни общности в България, Бургас,2008

Изследване на нагласите на работодателите за приемане на работа на хора с увреждания, Бургас,2007

Интегрирането на деца с увреждания в общообразователното училище - проблеми, специфика, перспективи, Бургас, 2007

Социално - педагогически аспекти на езиковата интерференция при деца билингви, "Веда словена-ЖГ",сборник, 2006

Психосоциални аспекти на адаптацията на деца с комуникативни нарушения, Бургас, 2006

Ролята на семейството при социална интеграция на деца билингви, Бургас, 2006

Проблеми на интеграцията на деца с увреждания в общообразователно училище, БСУ, 2006
Негативните социалните нагласи като проблем на интеграцията на деца с увреждания, БСУ,2006

Social - pedagogic aspects of speech therapy of bilinguals, The educational heritage and dialogue....Bl-grad,2005

Компаративен анализ на дизграфии при ученици от начална степен на обучение на помощно и общообразова, София,СУ, ФНПП, 2005

Учебни помагала

Учебно помагало за дистанционно обучение на директори „Интегриране на деца със специални образователни потребности”, НИОД,Банкя, 2009

Учебно помагало за дистанционно обучение на директори «Интегриране на деца с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”., НИОД,Банкя, 2009

Наръчник в помощ на професионалиста "Информационно-обучителен и кризисен център по превенция на деца в риск", МАРК–ДИЗАЙН, Бургас,2008


Професионална и творчека дейност

От 2009г. и продължава МОМН - Национален институт за квалификация в системата на образованието (НИОКСО) гр. Банкя. Автор на учебни програми по темите:  • Приобщаващо образование :„Интегриране на деца със специални образователни потребности”;

  • Приобщаващо образование :„Интегриране на деца с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”.

2008 – 2010г. МОМН – Национален институт за квалификация в системата на образованието (НИОКСО),гр. Банкя. Обучител на директори на училища в системата на средното образование. Обучени над 600 директори по темите:

  • „Интегриране на ученици със СОП”,

  • „Интегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се поведение”;Професионални области
Специална педагогика, Логопедия, Социална работа с лица с девиантно поведение, Социална работа с хора с увреждания, Методология на социалната и педагогическата протектология.
стрАвтобиография на

ВЪЛЧЕВ, Генчо Василев
За повече информация:

тел.: 0898506115gval@abv.bg

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница