Води лекционни курсове по теория и композиция на книгата, графичен дизайн, управление на издателството, периодичен печат, технологии в книгоиздаването, интелектуална собственост и прДата16.11.2017
Размер294.92 Kb.
Размер294.92 Kb.

Професор д-р Лъчезар Георгиев Георгиев е преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии – катедра Книга и общество; професор във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” – катедра Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности. Води лекционни курсове по теория и композиция на книгата, графичен дизайн, управление на издателството, периодичен печат, технологии в книгоиздаването, интелектуална собственост и пр.Член е на Съюза на учените в България, на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти. Бил е ръководител на катедра във ВТУ, редактор и съставител на авторитетни научни поредици. Сред основателите е на специалностите Книгоиздаване и Журналистика във ВТУ. Участвал е в международни научни конференции, конгреси и други научни форуми у нас и в чужбина, като докладите му са публикувани в авторитетни научни издания. С научна и художествено-творческа цел е посещавал Русия, Украйна, Румъния, Босна и Херцеговина, Сърбия, Италия, Германия, Белгия, Люксембург, Португалия и др., в резултат на което е публикувал редица научни и художествени книги, научни студии и статии, документални, публицистични и белетристични творби, вкл. на руски и на англ. езици. Главен редактор е на научното списание за книгата „ИЗДАТЕЛ“.Сред научните книги на проф. д-р Лъчезар Георгиев са: „Свищов – издателски и печатарски център ХІХ – началото на ХХ век”; „Литература и книгоиздателска традиция”, „Теория на книгоиздателския процес”; „Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност” „Книговедски студии и статии”; „Българско книгоиздаване: Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели”; „Седем етюда по българско книгоиздаване”; „Композиция на книгата”; „Структури и модели в българското книгоиздаване”; „Стратегически подходи в книгоиздаването и печатните комуникации”; „Книга и книгоиздателски процес”; „Книга и печатни комуникации”, „Книгоиздаване и книжнина“; Българско книгоиздаване: Авторски текстове” (в съавт.), “Книгоиздаване и печатни комуникации: Изследвания за книгата и медиите”; „Печатната комуникация и книгата”, „Страници от историята на книгата“; монографията на англ. език „Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications (2014) и др. Награждаван е за творчеството и книжовните си приноси.

ЕВРОПЕЙСКОТО И СВЕТОВНОТО КНИГОИЗДАВАНЕ – МЕЖДУ КОМЕРСИАЛНОТО И ВИРУАЛНОТО В ТЪРСЕНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА АУДИТОРИЯ

Проф. д-р Лъчезар Георгиев


Крупни структури, корпоративното прегрупиране, силна комерсиализация и стремеж към реализиране на тиражи за масова аудитория; благодатна симбиоза между конвенционалните технологии и цифровото книгоиздаване, в резултат на което се дава една сериозна подкрепа в полза на съвременните тенденции, свързани с електронните издания и тяхното битуване във виртуалното пространство, характеризират съвременните процеси в европейската и световното книгоиздаване. Темата дава възможност за интерпретация на множество факти и сведения в тази посока. В настоящия текст обаче ще се огранича с примери примери за общите процеси и тенденции, без това да съумее да изчерпи многообразието от дейности, насърчаващи европейското книгоиздаване.
В маркетинговo изследване–доклад на компанията IBIS World за състоянието и перспективите на глобалното книгоиздаване се изтъква, че днес то е концентрирано в Европа и Северна Америка, чиито територии поемат 34,7 на сто от приходите в сектора; районът на Северна Азия пък – 18 на сто от постъпленията в бранша. Посочва се, че се разчита на образователното ниво на населението, акцентира се върху броя на децата в училищна възраст, нивото на икономическо развитие на съответната страна, високия брутен вътрешен продукт и доходите, които позволяват на потребителите да закупуват повече книги на глава от населението. Като важни фактори се посочват курсовете на ограмотяване и нивата на четене1. Последните пет години обаче са довели до затруднения в потребителските разходи за книги. При прехода към цифрова технология глобалната книгоиздателска индустрия също е пострадала поради затрудненията в ценообразуването на електронни книги, което е различно от това на печатните продукти. Спад се забелязва в издателските структури и поради прехода към цифрово публикуване, както и поради конкуренцията с други видове медии а и поради наличието на безплатни електронни книги. Това се отнася в частност и за детското книгоиздаване.

В съвременното разбиране за развитието на печатните комуникации и издателските дейности в Европейския съюз е заложено фундаменталното схващане, че издателският сектор има голямо значение за гражданите на Съюза, че играе ключова икономическа роля и е от жизненоважно значение за развитието и запазването на културата, информацията, образованието и демокрацията като цяло. В издателската индустрия в Европа са заети 750 000 работни места, ангажирани са повече от 64 000 фирми2. В последното десетилетие обаче миграцията към цифровите технологии налага преструктуриране на отдавна установени в издателската бизнес-практика модели. Всички сектори се налага да се адаптират към новата пазарна среда3. Иновациите в книгоиздателския сектор са свързани с внасяне на ново съдържание, нови бизнес модели, оттам и на новите технологични устройства, а въпросът за бързото им приемане сега се налага като изключително важен за издателския сектор фактор.

В тази посока вече започва да се работи в подкрепата и на европейските институции, които са заинтересувани от просперитета на книгата, печатните комуникации и мястото на автора в тях. В сила е и международния eвропейски проект „Технологии и иновации за интелигентно книгоиздаване” (TISP- Tehnology and Innovation for Smart Publishing). Стратегическата цел на проекта TISP за времето от 2013–2015 г. е да поощрява бизнес-иновациите между издателите и IT сектора, свеждайки до тях експертна информация, иновации и технологични решения, като се „запълни пропастта между технологичния сектор и издателствата”. Координатор на проекта е AIE (Асоциация на италианските книгоиздатели), участват водещи европейски структури в бранша, като сред тях е и Асоциация „Българска книга”, но и партньори от Белгия, Германия, Унгария, Италия, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения, Холандия, Испания, Великобритания, както и международните панаири във Франкфурт, Лондон и Болонският панаир на детската книга, академични и културни организации, представители на издателския бизнес4.


Италианците само за две години провеждат две значими събития в сферата на книгоиздаването. През юни 2013 г. Милано за шести път става домакин на международната конференция Editech с водеща тема „Да плаваш срещу вятъра. Книгоиздаване в разрушителни времена”. В тази връзка излиза обзорна електронна публикация по темата от Джеймс Улъм (James Woolam) „Publishers See a Disruptive Future at the Editech Conference in Italy”, в която авторът изтъква, че издателите се опитват да прозрат бъдещето на фона на разрушителни времена, в условията на наложените от цифровизацията и новите технологии в издателската индустрия1. Очевидна е загрижеността за бъдещето на издателския сектор в глобалното съвремие и предизвикателствата на цифровите технологии. Един от акцентите на миланския форум е образованието, свързано с новите технологични тенденции. Според технологичния консултант Фил Хил /Phil Hill/ са налице насърчителни пазарните тенденции в цифровото образование, където се наблюдава драматично нарастване на интереса от страна на издателите и технологични фирми а също преминаването към онлайн обучение при подрастващите2.


Издателите в Европа са загрижени за развитието на четенето. За целта се използва създаването на нови сайтове, които улесняват достъпа и популяризират книгата. Така например авторитетното британско издателство Simon&Schuster стартира нов уебсайт От рафта, който ще публикува рецензии на книги, издадени най-малко преди година. Уебсайтът анотира и реферира книги от издатели и всеки ден включва преглед или есе, както и ежедневно електронна поща3. Вече през 2013 г., авторитетното издателство HarperCollins е организирано своя уебсайт Narnia.com, фокусиран върху света на популярната детска фентъзи поредица Хрониките на Нарния (The Croniles of Narnia)4 . Наблюденията сочат, че и други книгоиздатели вече инвестират успешно в тази посока.

Друг пример за глобалната симбиоза между печатни и електронни издания дава Cenveo Publisher Services с редица решения и услуги за подготовка на списания, книги, образователни, медии, включително и в сферата на детското книгоиздаване, както и за електронни издания, при оптимизиране на работните процеси и гарантиране на редакционната почтеност. Cenveo Mobile dPub предоставя на издателите възможности лесно да разпространяват съдържание на всяко мобилно устройство. С три различни пакета, Cenveo Mobile dPub предоставя PDF, XML, InDesign, QuarkXPress или файлове и рамката на Cenveo Mobile dPub. Заедно с всички пакети е приемането и разпространението на App Store, Apple, Google Play Store, и Amazon Kindle Fire Store5.

Крупен информационен базар за нуждите на глобалната издателската индустрия, ориентиран към издатели, писатели, литературни агенти и всички видове доставчици на издателски услуги, предоставя компанията PublishersGlobal, която вече е изградила глобална директория на издателски структури и предоставяща актуални събития, новини и сведения за дейности в сферата на книгоиздателския бизнес, включително и в областта на цифровото книгоиздаване и цифровия печат в Европа и по света. Уеб-сайтът PublishersGlobal.com със своята директория вече включва хиляди издатели в сферата на конвенционалното и цифровото книгоиздаване, а също медии и библиотеки. Същевременно сайтът и неговата богата директория е в помощ на автори, илюстратори, дистрибутори на книжна продукция, доставчици на услуги6. Издатели и разпространители се осведомяват за работата на активно функциониращите детски книгоиздателства. PublishersGlobal е още един сполучлив информационен ресурс за нуждите на глобалната и цифровата издателската индустрия. В директорията за детско книгоиздаване са регистрирани 812 детски издателства. Пак там са представени 978 организации, ангажирани с електронната книга и детски електронни издателски дейности7.

Международният сайт PublishersGlobal на практика функционира като удобна директория на издатели и на предоставящите услуги на издателската общност. Директорията свързва с профилите на хиляди издатели и доставчици на услуги по света, създава удобни начини за комуникации с издателите и на детски печатни и електронни издания; предоставя тематични профили на издателствата, местонахождението им и спецификата на техния репертоар, което пък улеснява намирането на желана книга, серия, жанр, а при по-старателно боравене с указателя биха могли да се открият и нови форми за разпространение на мултимедийни издания за деца и тийнейджъри. Римското издателство DEA MediaGroup чрез своята онлайн книжарница deastore.com e сред големите европейски разпространители на над 14 млн. илюстрирани детски издания на няколко езика – италиански, английски, френски, немски, испански; Е-книги от цял свят; огромен брой аудио и мултимедийни издания, включително видеоигри и детски филми, на CD и DVD.

В един дълъг и далеч неизчерпателен списък биха могли да се посочат още редица издатели и разпространители на е-книги от Европа. Между френските са Larousse, Libella, Tourbillon (Париж), департаментът за детска литература на издателство Gallimard (Галимар) с популярните колекции Folio junior, Folio Benjamin Folio cadet и утвърдилата се през последните години Gallimard Jeunesse за издаване на детска книжнина, албумни и документални издания, комикси и музика (с около 10 000 заглавия от 1972 г. до момента)8, а също широк спектър от дигитални книги на Галимар Мадригал груп, в чиято структура е дълголетното френско издателство с международен имидж (основано от Гастон Галимар през 1911 г.)9. Повечето дигитални издания са на разположение за EPUB и PDF формати и са достъпни за удобна онлайн продажба, включително и детските книги на тази крупна издателска и книгоразпространителска структура. Чрез сайта за детска книжнина Gallimard Jeunesse.fr малките читатели могат лесно да изтеглят на PDF формат каталозите на отделните серии за подрастващи и да подберат подходящо заглавие.

Атрактивна визия предлага британският сайтът hachettechildrens.co.uk на известната френска издателска компания „Ашет”10. Пример за глобална издателска компания, базирана във Франция, Hachette Livre е дъщерно дружество на френската медийна компания Lagardère. Hachette Book Group пък е сред големите издатели и разпространители на книги за възрастни и деца в САЩ, както и подразделение на третата по големина издателска компания за масови и образователни книги в света Hachette Livre11.

Интересна възможност предоставят сайтовете на медийната група Lagardère за връзка с атрактивната електронната книжарница за цифрови издание и детска печатна книжнина Didier Jeunesse (чрез сайтовете: Hachette.com и Lagardèrе.com)12.

Както при книгоиздаването за възрастни, така и в детското книгоиздаване има насърчителни примери. В Италия всяка последна седмица от месец март ежегодно се провежда установилият се вече с традиции международен панаир на детската книга и детското книгоиздаване в Болоня – Bologna Fair Centre - Piazza Costituzione Entrance13. Болонският панаир на книгата е крупна проява с международно значение в областта на детското книгоиздаване и на мултимедийния издателски сектор, свързан с детската книга и детското четене. През март 2014 г. е предвидено в рамките на международния детски книжен панаир в Болоня да се проведе инициативата „Крос-медия в детското книгоиздаване”. Не по-малки са очакванията за стимулиране на детската печатна и електронна книга в рамките на провеждащият се през април и станал традиционен за Европа Лондонски книжен панаир с внушителната цифра на участващите през 2014 г. 2796 издатели, 210 автори, 63 литературни агенти и 73 съпътстващи издателски и книгоразпространителски структури14. Подобни очаквания има и за останалите книжни панаири – в Париж, Франкфурт, Лайпциг, София, Белград, традиционният фестивал на детската книга в Сливен и пр.

За насърчаване на глобалното четене спомагат и някои сайтове, предоставящи безплатни онлайн книги. такъв е сайтът readingfanatic.com, чрез който читателят може да изтегли безплатно желана книга15. Сайтът е спонсорирана комуникация на големия световен разпространител Аmazon.com. Предпочитат се заглавия в електронен формат, удачна възможност за разширяване на четящата аудитория чрез електронни издания. Разрешителният режим за ползване на руски детски издания се предлага в Бесплатная детская электронная библиотека – съдържаща аудиовизуални издания за деца; мултифилми; електронни детски и аудио книги; приказки; детски стихове www.flashsait.com16, както и удобен достъп до други руски он-лайн библиотеки за детска книжнина.

Пример за постъпателно развитие, окрупняване и диверсификация е многостранната и дълголетна дейност на датската издателската компания ЕГМОНТ. Началото е дадено през 1878 г. в Копенхаген, а днес се радва на успех като крупна скандинавска медийна група, чиято дейност се простира върху територията на 32 държави, между които са Дания, Великобритания, Русия, Украйна, България, Китай, Хърватия, Чехия, Естония, Финландия, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Швеция, Турция и пр.Основател е Егмонт Харaлд Петерсен. Важен клиент е дамското списание „Дамернес Блад”. В началото на новия век кредитира и преобразува By 1904, the company had transformed the magazine from a women-oriented title to a new family-oriented format called Hjemmet (Home). списанието в издание за семейството, сменя и името му на „Дом” /Химиет/, увеличава значително тиража му. В 1914 г. за изкусната си работа в графичните техники и полиграфическите достижения Егмонд получава високото почетно звание „Печатар на датския кралски двор”. На 5 август същата година обаче умира. Името на фирмата е сменено на „Гутенбергус”. От печатница обаче предприятието постепенно се превръща във водеща издателска структура, ръководена от Йенс Кристиян Петерсен. Компанията се мести в центъра на Копенхаген, разширява се клиентелата ѝ, персоналът достига хиляда души, печатните преси вече са увеличени на двеста. След смъртта на Йенс мениджмънтът се поема от Аксел Егмонт Петерсен – най-големият син на Егмонт, а четири години по-късно към мениджърския борд се присъединява и работещият в САЩ певец и автор на музикални текстове Дан Фолк, който осигурява на компанията лиценз от американското списание „Рийдърс дайджест”. През 1948 г. Фолк купува в САЩ от Уолт и Рой Дисни правата за издаването на комикса „Доналд Дък” за Скандинавия, ориентиран към детско-юношеска аудитория. Закупени са правата и за още Дисни герои. Привличат се автори и за създаване на собствени приказки се организира филиалът „Гутенбергус Пъблишинг Сървис”. Към края на 50-те години на ХХ век списанието „Доналд Дък” само за Дания достига тираж от 140 000 екземпляра и от месечно става седмично издание, разпространява се и в други европейски страни като Германия и Холандия. Популярна става поредицата комикси Астерикс. В началото на 60-те години е закупена и печатницата „Ашехоуг”, което позволява да се започне по-ускорено производство на книги. Създадени са издателски филиали – отначало в Германия, а през 70-те години и в Обединеното кралство. Общите тенденции за корпоративни прегрупирания и формиране на по-мощни издателски структури не отминават и «Гутембергус». От средата на 80-те години компанията придобива нови структури – норвежкото издателство „Дам” /1984/; мюнхенското детско издателство „Франц Шнейдер Верлаг” /1985/, закупена е дори фирмата за детски играчки и издаване на детска книжнина „Форлагет Литас”. Окрупняване привършва с придобиването на „Ладеман груп” /1988/, притежаваща книгоиздателствата „Комма”, „Холкенфелт” и „Сесам”. По време на демократичните промени в бившите социалистически страни – началото на 90-те години на века, „Гутенбергус” разкрива свои филиали в Полша, Русия, Чехия. В този период компанията извършва голямо сливане съвместно с дълголетната филмова компания „Норддиск филм” и сменя името си на „Егмонт”. През 1991 г. е организирано издателството „Егмонд–България”, което през следващите години се налага като лидер в областта на детското книгоиздаване. В Обединеното кралство пък „Егмонт” закупува британското звено за детски книги от „Рийд пъблишинг” /1998/. В Дания, в началото на новото хилядолетие „Егмонт” присъединява датското издателство „Бониерс” /2007/, а неговите филиали „Ашехоуг” и „Ладеман” формират общ филиал /от 2003, под името „Ашехоуг”/. Утвърждава се и в дистрибуцията електронни развлечения и продукти в Скандинавския регион, като разпространява добилата популярност игра Плейстейшън и нейния еквивалент Плейстейшън Портабъл.

Днес „Егмонт” публикува разнообразни комикси, учебници, предучилищни списания и книги в сътрудничество със световните лидери в притежаването на права за различни издания. Популярни брандове през годините стават „Мечо пух” и „Братз”. Компанията притежава пет издателства в Скандинавия, но стои стабилно на пазара на детските книги в Европа, намира радушен прием в Азия и е вторият по продажби детски издател в Обединеното кралство. Издателството публикува печатни книги и техните електронни еквиваленти в около 20 страни, като е едно от водещите в Европа в изданията за деца. В Скандинавия е лидер във всички издателски дейности. Чрез „Нордиск филм” ЕГМОНТ участва в продуцирането на игрални филми, на реклами и телевизионни предавания, детска мултимедийна продукция. „Егмонт” участва в телевизионния бизнес, както и в печатни медии. Примерът на тази голяма скандинавска компания сочи тенденции в разрастване и разширяване на издателската индустрия в Европа, нейното окрупняване и диверсификация в най-разнообразни сфери на издателския и медийния бизнес, ориентирани днес към развитието на електронната книга и електронното книгоиздаване, включително и в България.Компанията МОНДАДОРИ ГРУП със седалище в Милано днес е в първите редици на издателския бизнес не само в Италия, но и в Европа. Нейният основател Арнолдо Мондадори започва пътя си на печатар и издател от селцето Остиглия, област Ломбардия, през 1907 г. и само на осемнайсет издава първото списание „Luce” (Светлина). Смята да привлече младежта от селските райони с интересни четива и така поставя началото на поредицата за деца и юноши „Ла Лампада” (Лампа), през войните публикува списания за войниците по фронтовете, следват поредици с италиански класици. През 1919 г. Edizioni Mondadori вече се е установила в Милано, а във Верона основава печатница. Следват поредици с италиански класици, привлича значими италиански автори като Луджи Пирандело, Грация Делада, Джовани Верджи, Джовани Пасколи, работи и с Габриеле Д'Анунцио, откупува авторски права; издава библиотека „Романтика” (1931) под редакцията на Джузепе Антонио Боргезе; от 1922 г. стартира и „Enciclopedia dei Ragazzi” (Енциклопедия за момичета) – тук водещите тематични направления с ориентация към детско-юношеска аудитория са география, история, музика, литература, наука; сключва договор с американската компания „Уолт Дисни” (1935) и публикува десетки издания за деца.

Възстановил реквизираното по време на немската окупация издателство в Милано, А. Мондадори се възползва от мащабния план за европейско следвоенно възстановяване „Маршал” и разширява технологичния си парк с печатарска техника. В следвоенните години издателството развива издаването на научнофантастична белетристика със серията Урания); от 1969 г. се дава началото на серия за световни класически писатели „Меридиани”. Тук личат имената на такива утвърдени автори като Хемингуей, Сартр, Ремарк, Монтале и пр. Още в 50-те години на ХХ век „Мондадори” създава верига от фирмени книжарници и офиси из целия свят. През 1949 г. открива и първия си задграничен клон в Ню Йорк Със смъртта на Арналдо Мондадори през 1971 г. завършва един период на ускорено развитие и стабилност за издателството. Мениджмънтът е поет от сина Джорджо Мондадори, а между 1991–2002 г. председател на издателската къща е племенникът му – Арналдо Мондадори. След смъртта на Арнолдо през 2002 г., от февруари 2002 г. председателското място е заето от Марина Берлускони, дъщеря на бившия министър-председател на Италия Силвио Берлускони. През 1998 г. в Милано е открит първият италиански информационен мегамагазин под името „Мондадори информатика мултицентър”. Магазин на няколко нива, предлагащ печатни и електронни книги за възрастни и деца, списания и издания от предходни години, разположен на площад Пиаца дел Дуомо, книжарници във Флоренция, Падуа и други книжовни центрове в страната, модерни маркетингови структури (включително книжарница „Мондадори франчайзинг” и придобиване на разпространителската верига „Гъливер” – през 1998 г.) трасират съвременния облик на голямата издателска компания. След 1999 г. компанията си сътрудничи със световните медийните корпорации Бертелсман и Хърст. В началото на 90-те години на ХХ век е основан консорциумът между „Мондадори груп” и „Бертелсман груп” за издаване на придобилото голяма популярност месечно сп. „Фокус”, но през това десетилетие възникват и други издания – тийнейджърското „Топ гърл”, „Фокус Джуниър”, „Фокус Сториа”, „Фокус Пико”, „Гео” и др.). Традиционният книгоиздателски бизнес е обособен в отдела „Книги” на „Мондадори груп”, ръководен от генералния мениджър Джан Артуро Ферари, и се развива в няколко тематични направления – масови издания, включително и детска литература, съвременни автори, литературна класика, книги в сферата на образованието и изкуствата. Издателската група има и свое дъщерно дружество „Рендъм Хауз Мондадори” (Random House Mondadori). Само през 2008 г. продукцията включва 2695 нови заглавия и 5 225 преиздавани заглавия, а приходите са 434, 3 млн. евро, като заема сериозен дял от 28, 8 на сто от общия дял на италианската издателска продукция (тук Мондадори груп” излиза напред пред свои традиционни конкуренти: „RCS Group”, „GEMS Group”, „Feitrinelli” и др.). В структурата на „Мондадори груп” влизат няколко издателските къщи , сред които„Едизиони Мондадори”, „Едизионе Пиеме” и „Джулио Ейнауди Едиторе”; „Мондадори образование” (от 2008 г.) – компанията е дислоцирана в Милано, Болоня и Флоренция и обхваща основните сфери на италианското образование от детска възраст до юношеска възраст, като публикува подходяща и търсена учебна книжнина за подрастващите; „Арт Мондадори” – заглавията на изданията включват достъпни за прочит книги за читатели, които не са специалисти в областта на видовете изкуства, при това с атрактивен графичен дизайн. В състава на „Мондадори груп” от 2008 г. влиза и цифрово издателство „Mondadori digital”, обединяващо дейността на цифрови медии в Италия и Франция с 26 сайта още през същата година и издаващо електронните еквиваленти на популярни италиански списания.

В структурата на „Мондадори груп” от 1980 г. се влиза и едно дълголетно издателство с традиции в миланското книгоиздаване – Sperlig&Kupfer, чието начало е положено още през 1899 г. В структурата на това издателство е „Фрасинели” (основана още през 1931 г.) – издателска къща с широк литературен профил, включващ и детски издания. Една от най-разпространяваните в момента детски издания на Frassinelli е книгата на Маркус Зусак (Marcus Zusak) „La bambina she sаlvava I libri” (Малкото момиче, което спаси книгите)17.

Дистрибуцията и рекламата на книжната продукция, на печатните и електронните медии на издателската група е поверена на самостоятелна структура – „Мондадори публисита”. Към края на 2010 г. общото производство на книжна продукция възлиза на 51, 4 млн. копия, като са произведени 2379 нови заглавия, а приходите достигат 413, 9 млн. евро. През 2010 г. „Мондадори груп” заема малко над 34 на сто от пазара на списания и около 27 на сто от пазара на книги в Италия, а само на панаира във Франкфурт каталогът включва 800 заглавия на издания и още 400 в дигитален формат за възрастни и за деца; през лятото пък започва да функционира и електронна библиотека, а също и он-лайн книжарница с издания на италиански и английски. Сключен е договор за разпространение на продукцията им чрез международната структура „Амазон”. Разнообразни форми – книгопоща и клубове на книгата (в областта на литературата за жени, на музиката, на книжнина за мъже, за детски издания) трасират модерната дистрибуция на книжната продукция. Заедно с това обаче продажбите на дребно и дирeктният маркетинг на детски и художествени книги се осъществява при подкрепата на компанията „Cemit Interaktive Media”.

В Милано е съсредоточила дейността си и още една крупна международна мултимедийна група– RCS_MediaGrop [бившата Рицоли груп]18, която наред с големи и известни издания, между които ежедневника „Куриере делла Сера”, “Газета делла спорт”, испанските „Ел Мундо” и „Експанзия” чрез Unidad Editoral, но и други информационни всекидневници, списания, нови медии, цифрова и сателитна телевизия, крупен рекламна дистрибуция и разбира се, книгоиздаване, в това число детски книги. Специализиран сайт за стимулиране на детското четене rizzoliusa.com популяризира детски издания и поредици, между които и детската серия 1001 и особено нашумялата книга на Джулия Еслишер „1001 детски книжки, които трябва да прочетете, преди да пораснете”19.

Португалското издателство A ESFERA DOS LIVROS (Сферата на книгите) – Лисабон, е сред новите проекти в издателския бизнес на Иберийския полуостров (част от RCS_MediaGrop), отправен към новите вкусове и нужди на португалския читател20. В издателския репертоар се вкарват иновативни теми, привличат се национални и международни престижни автори, полагат се грижи за добрия дизайн и широкото продуциране на изданията. Приоритет е да се насърчава комуникацията с писателите и те да се поставят в директен контакт с читателите, както и да се разчита на по-широко разпространение. Организират се премиери на нови книги, като писателят се представя пред лисабонска публика. Предстоящите творчески срещи се огласяват на сайта на издателството, а отделно новите книги се дават със сканирана корица и се анотират. Към издателската структура, освен в португалската столица, офиси работят на територията в Испания – Мадрид и Барселона21. Португалското издателство участва на международните панаири на книгата. В Португалия е популярен и интернет-порталът за литература, включително и за детски издания в печатна и електронна версия Portal da Literatura.com22, откъдето с линк читателят може да се прехвърли към други издания в apple.com/uk; възможна е и комуникация с португалската електронна книжарница sitio do livro23. Утвърдени издателства с дългогодишен опит в сферата на белетристиката са и лисабонското издателство „Caminho S.A.“ и „Porto Editora“, а в сферата на публицистиката и историческата книжнина се проявява издателство „Parsifal“.

Книгоиздаването в Обединеното кралство бележи впечатляващ ръст. Изгрява звездата на даровити писатели – Jacqueline Wilson, Philip Pullman и Judy Blume, чиито творби стават популярни в много страни по света. Сред най-успешните издателства във Великобритания е международната компания „Random House”. Свързаното с нея британското издателство Andersen Press, основано през 1976 г. от Клаус Флуге (Klaus Flugge), е профилирано в картинни книги, фантастика, електронни книги. Нашумява с добилата широка популярност детска книга Златокоска и трите мечки и обикнатата от децата серия The Little Princess от Тони Рос (Tony Ross)24; с любопитната за най-малките история (Elmer the Patchwork Elephant) на Слона Eлмър от Дейвид Маккий (David McKee), която може да се изтегли и в електронна версия чрез Amazon.com25.

Големите издателства с международен престиж, разчитат на авторитетни имена на писатели, които в много случаи продуцират сами. Така например писател с голяма известност, издаван от „Random House”, е Филип Пулмън. Той нашумява с фентъзи трилогията-бестселър „His Dark Materials”. Трилогията включва „Northern Lights” (1995), ”The Subtle Knife” (1997) и „The Amber Spyglass” (2000). ”His Dark Materials” е трета в анкетата на Би Би Си за най-обичана книга в Англия, а Пулмън е удостоен с титлата Командор на Британската империя (2004 ). Издателят Дейвид Фиклинг предлага в началото на всяка глава на „Northern Lights” да се поставят малки, символични илюстрации, Пулман обаче пита дали не биха му позволили да ги нарисува сам. Дава му се възможност, тогава Пулмън представя свои рисунки-идеи, сюжетно свързани с книгата, а Д. Фиклинг е впечатлен от скрития талант на писателя и му дава първата работа като професионален илюстратор. Увлекателната фабула за смелото момиче Лайра,пазителка на Златния компас, и бронираната мечка Йорек допринася „Northern Lights” да бъде включен в списъка на „Observer” от 2003 г. за най-добрите романи на всички времена; печели одобрение на публиката в класация на Би Би Си за любима книга на нацията. Първият том на трилогията „Northern Lights” получава медала „Карнеги” за детска художествена проза във Великобритания през 1995 г. Последният том ”The Subtle Knife” е отличен с наградата за книга на годината на Уитбред през януари 2002 г. – първа детска книга, получила това отличие. През декември 2007 г. New Line Cinema издава филмовата адаптация: The Golden Compass, по първата книга от поредицата „His Dark Materials”.

При работата по първата книга издателят Дейвид Фиклинг предлага в началото на всяка глава на „Northern Lights” да се поставят малки, символични илюстрации, Пулман обаче пита дали не биха му позволили да ги нарисува сам. Дава му се възможност да представи няколко свои рисунки, тогава Пулмън представя свои рисунки-идеи, сюжетно свързани с книгата, а Д. Фиклинг е впечатлен от скрития талант на писателя и му дава първата работа като професионален илюстратор. Увлекателната фабула допринася „Northern Lights” да бъде включен в списъка на „Observer” от 2003 г. за най-добрите романи на всички времена. Във втория том Филип Пулмън предлага габъровото дърво да символизира света на Уил, алетиометърът да представлява графично и символно света на Лайра, а пък кинжалът света на Читагазе, използва и други подтекстови символи и внушения, като внася иносказателност и предлага въображението на читателя да довърши техния смисъл.

Жаклин Уилсън (Jacqueline Wilson) е сред най-четените писатели за деца на голямата издателска компания „Random House”. Макар че нейните романи интерпретират осиновяване, развод, психични проблеми, в изданията ѝ се вкарват и мотиви с приказни фентъзи елементи. Най-известната серия е Tracy Beaker (1991), с три продължения и четири телевизионни адаптации на CBBC: ”The Story of Tracy Beaker”,”Tracy Returns”, ”The Dumping House” и „Tracy Beaker Gets Real”. си, и попада в редица неочаквани ситуации и приключения. Книгата е носител на наградата „Blue Peter people’s” (2002). Жаклин Уилсън написва и три продължения на книгата: „The dare Game”, „Starring Tracy Beaker”, „Tracy Beakers Thumping Heart”. Кориците на книгите са илюстрирани от Ник Шарът, който вкарва в дизайна им графични доминанти на оранжеви, червени, зелени жълти цветове. Ник Шарът е избран за официален илюстратор на Световния ден на книгата през 2006 г.

Робърт Чарлз Уилсън влиза у нас в света на фантастиката, която е занимателно четиво, както за възрастни, тъй и за тийнеджъри с романите „Хронолитите“, „Ускорение“ и „Дарвиния“ (под № 161 на софийското издателство „Бард“). Паралелната Вселена, новите форми на цивилизацията с удивителна фауна и флора, експериментът с новата Европа, с наратив на ретро приключенски роман и вплитането на сайбър пънк фентъзи в общата канава на фабулата, правят „Дарвиния“ увлекателно четиво, преплитащо мистика и реалност26.

Приключенията и загадките са обикнати творчески похвати при композиране на произведенията на съвременния класик в сферата на фентъзи литературата – американският писател Клифърд Доналд Саймък. Още в края на 70-те години варненското държавно издателство „Георги Бакалов“ с превода на Михаил Грънчаров осъществява издание на „Гробищен свят“ по оригинала на изданието от 1973 г.27. Същото варненското издателство публикува и романа „Градът“28. В началото на демократичния преход у нас се появиха и преводни издания на „Заложници в рая“ на издателство „Полюси“ (1993)29 и „Рожби на разума“ на издателство „Камея“ (1995)30. В по-ново време Клифърд Саймък е включен в поредицата фантастика на издателство „Бард“ с романите „Всичко живо е трева“ (преиздадена от изд. „Колибри“), „Върколак“, „Децата на нашите деца“, „Котешко лице“, „Царството на злото“. Четивността, фантастично, невероятно и приключения се преплитат в творбите му, заради които получава множество награди за фентъзи литература.Магията, магичното, изумителните случващи се с героите странности се вплитат в не една фентъзи книга и раждат любими герои – Хари Потър на Дж. Роулинг, Магистериума на Холи Блек и Касандра Клеър в романа „Железният изпит“ – там магията за Калъм Хънт е низ от загадки, беди и изпитания, които следва да преодолее след „железния изпит“ и попадането в лабиринта на Магистериума31. Към 1 март 2015 г. в британския сайт fantasticfition.co.uk на името на американската писателка Kassandra Clare (Джудит Ромелт=Judith Rumelt) като оригинални авторски фентъзи книги (изцяло авторски и в съавторство) са регистрирани 47 книги32. У нас К. Клеър е позната с белетристичната поредица романи на издателство „Ибис“, насочена предимно към тийнейджърска аудитория Реликвите на смъртните. Оригиналът на романа „Град от кости“ е публикува през 2007 г., обявен за бестселър от авторитетни медии като „Ню Йорк Таймс“, "Пъблишърс Уикли", "Ю Ес Ей Тудей", "Уолстрийт Джърнъл", "Инди Баунд" и "Амазон".

Мултинационалната издателска компания „Simon&Shuster представя удивителният разказ за фантастичните летящи книги на понесения върху крилете на въображението г-н Морис Лемър от Уилям Джойс, илюстрирана от автора и от Джо Блаум, в която има и летящи приключения, но подтекстово внушена мъдрост33. Изданието е придружено и от филмова анимация, която лесно може да се изтегли, да се ползва от мобилни апарати или на място да се гледа от сайта Simon&Shuster.com или през сайта youtube.com34. Личната библиотека на г-н Морис Лесмор е издухана от свиреп вятър – символизиращ движението на времето, но в творбата са вкарани фини послания – за любовта към книгите (метафорично те са превърнати в летящи птици) и тяхната преобразяваща сила, за магията на личната библиотека, за съзерцанието при досега с книгата-символ на познанието, на нещо добро и красиво като невероятен полет в живота ни. Нежна и блага хармония струи от тази поетична възхвала на печатната книга и нейните удивителни възможности, които детското въображение може само да доразвие. През 2013 г. британският HarperCollins стартира уебсайта Narnia.com.uk, фокусиран върху света на популярната фентъзи поредица от Клайв Стейпълс Луис Хрониките на Нарния.

Тери Пратчет е най-продаваният през 90-те години на ХХ век британски автор на комични фентъзи романи от поредицата Светът на Диска, носител на рицарско звание за заслуги към литературата и на Световната фентъзи награда от 2010 г. за цялостен принос35. Поредицата успешни фентъзи книги Пратчет започва през 1983 г. с „Тhe colour of Magic“ (Цветът на магията), издаден и на български. До 2009 г. у нас са преведени 32 негови книги. Сред тях наситени с фантъзи наративи и преплетени с фина ирония и комични ситуации са „Фантастична светлина“, „Вещици в чужбина“, „Малки богове“, „Петият слон“, „Чудовищна команда“ и др. Популярно в англоезичната фентъзи литература е изданието от 2000 г. „Приказки за Света на Диска“, а между 1998–2000 г. излизат и няколко стилово близки в жанра сборници: Death Trilogy (Omnibus); The sity Watch (Omnibus), The colour of Magic / The light Fantastic (Omnibus),Good Tribody. У нас излиза и издадената през 2004 г. в оригинал „Изкуството на Света на Диска“ (заедно с Пол Кидби). В поредицата Истории от света на Диска излизат изданията „Цветът на магията“, „Фантастична светлина“, „Еманципирана магия“, „Морт“, Магисточник“, „Посестрими в занаята”, „Пирамиди“, „Стражите! Стражите!“, „Ерик“, „Подвижни образи“, „Волният народец“, преведени също са и „Добрите поличби“, „Килимените хора“, Бромелиада „Масклин“36.

Разбира се, могат да се приведат още десетки факти и емпирични наблюдения, които само потвърждават убеждението за иновативната посока, в която се развива съвременното книгоиздаване в Европа, САЩ и по света. Вярвам, че конвенционалността и атрактивността на печатна книга ще върви в своеобразна творческа и интелектуална симбиоза с производството и смелите продуцентски проекти за иновативни книги, но и с насърчаването на четенето в сферата на електронното книгоиздаване.ЛИТЕРАТУРА
ПЕЧАТНИ ИЗТОЧНИЦИ

Василиев, Владимир. История на книжовната култура (Теоретико-методологични аспекти). – Унив. изд. Св. Кл. Охридски; изд. За буквите – О писменехь, 2005. – 118 с.

De Laine, Michael. Egmont Makes Danish Merger. // Bookseller, July 4, 2003, p. 9.

Георгиев, Лъчезар. Книгоиздаване и печатни комуникации (Изследвания за книгата и медиите). – В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013. – 424 с. с ил.

Georgiev, Lachezar. Management and Strategy in Book Publishing and Printed Communications. / Translation from Bulgarian Snezhana Boyanova, Lena Ilieva. FABER BG, 2014. – 248 p.

Georgiev, Lachezar, Stela V. Georgieva. Roads of Children′s Book [= Patishta na detskata kniga]. – S0fia: AN-DI, 2015. – 200 p.

"Egmont Acquires Student Calendars Publisher," Nordic Business Report, October 4, Egmont Acquires Student Calendars Publisher. // Nordic Business Report, October 4, 2005.

Eccleshare, Julia. Egmont Buys Reed Children's Books. // P u b l i s h e r s Weekly,1998, May 11, p. 15.

Feather, John. A history of British Publishig. Second Edition. – London and New York: Routledge.Taylor&Francis Group, 2006. – 270 p.

Holman, Tom. Egmont Bounces Back with Record Profit. // Bookseller, April 5, 2002, p. 7–8.

Книгата във виртуалния свят. (Сб. с доклади). – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2012. – 204 с.

Petersen, Jes Dorph, Soren Kaster. Egmont 1878-2003. Copenhagen: Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2003.

Тодоров, Тодор К. Електронни издания. – София: Авангард Прима, 2013. – 250 с.

ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИwww.answers.com

http:// www.ibisworld.com/industry/global-bооk-publishing.html[Global Book Publishing: Market Research Report – 09.2013]www.egmont.com

www.egmontbulgaria.com

http:// www.publishersglobal.com/directory/list-countries/

http: // www.flashsait.com [Бесплатная детская электронная библиотека – съдържа аудиовизуални издания за деца; мултифилми; електронни детски и аудио книги; приказки; детски стихове]

http: // www.nautlib.ru / [Руска електронна Библиотека „Наутилиус” за художествена литература за възрастни и деца; справочна, езотерична, енциклопедична и философска книжнина].

http: // www.dedushka.net / [Детская онлайн библиотека: Приказки]. (700)

http: // www.deti.mail.ru [Kниги и статии, свързани с детското развитие]. (100)

http: // www.flashsait.com [Бесплатная детская электронная библиотека].1 http:// www.ibisworld.com/industry/global-bооk-publishing.html[Global Book Publishing: Market Research Report – 09.2013]

2 http:// es.europa.eu/digital-agenda/en/publishing-industries

3 http:// es.europa.eu/digital-agenda/en/publishing-industries

4 Технологии и иновации за интелигентно книгоиздаване. // www.abk.bg/attachments/download/328 (Диана Бойчева. Годишна среща на членовете на Асоциация “Българска книга”, Катарино, 2013. //

diana.boicheva@bgkniga.bg)1 Woolam, James. Publishers See a Disruptive Future at the Editech Conference in Italy. // http: // www. Digitalbookworld.com/tag/editech [James Woolam – 21 june 2013].

2 Woolam, James. Цит. съч.

3 Simon & Schuster Launches Off the Shelf, Website Dedicated to Back-List Books. // http: // www. Digitalbookworld.com/tag/off-the-shelf


4 The Chronicles of Narnia. // http: // www. Harpercollins.childrens.com (2013–2014)

5 Genveopublisherservises.com (13.03.2014)

6 Publishersglobal.com (14.03.2014)

7 Publishersglobal.com/directory/subject/children-publishers/ [14.03.2014].

8 http: // www.gallimard.fr./Footer/Ressourses/La-maison-d-edition

9 По този въпрос виж повече в: http: // www.britannnica.com/Gaston-Galimard

10 http: // Hachettechildrens.co.uk

11 http: // www.hachettebookgroup

12 http: // www. Hachette.com; http: // www. Lagardèrе.com.

13 http: // www .knigite.com.

14 http: // www.pumatch/clobalrightsnetwork [the London book fair Ehhibitors and Attendees]

15 http: // www.readingfanatic.com [Към 17.03.2014 г. сайтът дава за изтегляне сред един милион безплатни книги едно заглавие в онлайн версия: Read from 1 mlllion Free titles Download Today for Free ebooks ].

16 http: // www.flashsait.com [Бесплатная детская электронная библиотека].

17 http://www.ibs.it/code/9788876849435/zusak-markus/bambina-che-salvava.html

18 Основана през 1927 г. от Анджерло Рицоли под името A. Rizzoli & Co. ; трансформирана в 1952 като Rizzoli Editore ; променена през 1986 г. като RCS, а през 1997 г. на HDP; в 2003 г. компанията вече е регистрирана като RCS MEDIAGROUP. Известно време е популярна като RizzoliCorriere Della Sera.

19 Essleshare, J. 1001 childrens bboks you must read before you grou up. // http:// www.rizzoliusa.com/book.php [15.03.2014]. Книгата е с предговор от Quentin Blake.

20 http: // www.esferadoslivros.pt/aesfera.php

21 Свързаната с RCS_MediaGrop испанската издателска група Unedisa е собственик на вестника El Mundo, няколко списания и с издателя La Sphere dе los Libros със седалище в Мадрид. Издателството La Sphere dе lоs Libros Ball е основан през 2001 г., а през 2004 г. се появяват първите заглавия на каталунски. В момента публикува средно за година около 70–80 кастилски и каталунски издания. Виж в: http: // www.esferadoslivros.pt/aesfera.php

22 http: // www.portaldaliteratura.com

23 sitio do livro.pt/livros-escolares

24 http://www.andersenpress.co.uk/characters/little-princess

25 http://www.amazon.com/Elmer-Patchwork-Elephant-Bean-Preferred/dp/B0012TAFKI

26 Русиновски, Н. Книги: Робърт Чарлз Уилсън – Дарвиния. // www.lifecafe/21.02.2010.

27 Саймък, Клифърд Доналд. Гробищен свят. / Прев. М. Грънчаров. – Варна: Г. Бакалов, 1979. По оригинала: Simak, Clifford D. Cemetery World (1973).

28 Саймък, Клифърд Доналд. Градът. / Прев. Лидия Цекова-Маринова. – Варна: Г. Бакалов, 1982. По оригинала: Simak, Clifford D. Сity (1952).

29 Саймък, Клифърд Доналд. Заложници в рая. / Прев. Цветан Радулов. – София: Полюси, 1993. Превод по оригинала: Simak, Clifford D. Why Call them Back From Heaven? (1967).

30 Саймък, Клифърд Доналд. Рожби на разума. / Прев. Емануел Икономов, Сийка Петрова. – София: Камея, 1995. Превод по оригинала: Simak, Clifford D. Out of Their Minds. Simak, Clifford D. (1970).

31 Блек, Холи, Касандра Клеър. Железният изпит. – София: Егмонт, 2014. По оригинала: Тhe Iron Trial. Magisterium. Book 1 (2014).

32 www.fantasticfition.co.uk/cassandra-clare/sample-of-citys.htm (1.03.2015).

33 Jouse, William. The Fantastic Fling Books of Mr. Morris Lessmore. – Simon&Shuster. // www.simon&.shuster.com

34 youtube.com/watch

35 Александрова, Вера. Фентъзито осиротя: Отиде си големият Тери Пратчет. Бащата на Света на Диска почина на 66 години. // http://www.dnes.bg/zvezdi/2015/03/12/fentyzito-osirotia-otide-si-golemiiat-teri-pratchet.257156

36 https://myfantasyexperience.wordpress.com/15.03.2015/Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница