Въпрос отговорстраница1/5
Дата31.12.2017
Размер0.76 Mb.
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4   5

ВЪПРОС

ОТГОВОР

1. Трябва ли да се счита, че само общини могат да бъдат бъдещи кандидати?

Изискването “да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта” допуска ли водещи по проекта да бъдат и НПО, но задължително в партньорство с общини?

Следва ли от изискването “държавни служители и други служители на публичната администрация да не бъдат ангажирани като експерти”, че такива служители не могат да бъдат членове на екипа за управление на проекта?


Само общини могат да бъдат кандидати (водеща организация). Изискването да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта означава да не действат като посредници на чужд проект. Това е относно избираемостта на кандидатите – общини като водещи, в евентуално партньорство с НПО, както и с национални/природни паркове или областни администрации (като асоциирани партньори).

Относно участването на държавните служители – това са новите изисквания на програмата. Те не могат да бъдат включени в екипа за управление на проекта.
2. Моля за разяснение по забраната държавни и общински служители да участват като ключов персонал по проекта (проектното предложение) и ръководител на проекта. За изготвянето на работния проект ли се отнася забраната? Ако не, кой тогава може да ни бъде ръководител на проекта и кой може да изготви проектното предложение?

За предпочитане ли е да се кандидатства с работен проект?
Относно забраната по проекта да участват служители от публичната администрация, Ви уведомяваме следното:

На етап разработване на предложението, няма значение кой участва в качеството си на експерт по конкретната тематика. Това може да бъде всеки специалист – външен или служител на общината. Но при избора на екип за управление на проекта, следва да се спази изискването да не участват служители от публичната администрация, т.е. в набора от CV-та, които ще предложите трябва да са външни експерти с опит в управление на подобни проекти, тъй като това ще се оценява от съответния оценител. Ако служители от общината искат да участват в управлението на проекта, те не могат да получават възнаграждение за тази работа. Тези разходи няма да бъдат признати. Във всички случаи общината ще бъде отговорна за доброто управление на проекта и за постигнатите резултати от него. В този смисъл тя трябва да упражнява строг контрол върху наетите специалисти.


Достатъчно е да се кандидатства и само с идеен проект. Ако предложите готов работен проект, евентуално това би могло да се оцени по-добре от съответния оценител, но това е изцяло в неговата дискреция и ние не бихме могли да се ангажираме със съвет.

3. Моля, бихте ли уточнили условията за сключване на договори с подизпълнители по проект ФАР BG0202.02 “Развитие на българския еко-туризъм”, т.е. по каква точно процедура ще се направи изборът?

Има ли лимит на разходите за подизпълнител, над който да се организира търг? Ако да, какъв лимит и какъв тип търг и договаряне се провеждат?


Има ли ограничение в % допустими разходи от общия бюджет към подизпълнител?

По предвидени в проектното предложение услуги, доставка или строителство, които ще се изпълняват от подизпълнител, изборът става по правилата на програма ФАР, т.е. прегледайте документа, качен на нашата уеб страница "Contract procedures" Annex E-IV. Там са описани съответните процедури и прагове, над които се прилага процедурата. Моля обърнете внимание в Насоките за изискването минимум 50% от бюджета на проекта да е за строителство.


4. Искам да попитам описано ли е някъде освен в Насоките за кандидатстване на Програма ФАР BG 0202.02 "Развитие на българския екотуризъм", че държавни служители не могат да участват в управлението на проекти по програма ФАР изобщо и не могат да получават заплащане за този си труд?

На стр.9 от Насоките, в карето, както и в практическото ръководство за процедурите по Фар, раздел "Ethic clauses", е посочено това изискване.


5. “При липса на инфраструктурни дейности на територията на природните паркове, а при наличие на дейности по 1. маркетинг и картиране на еко-маршрути и 2. поставяне на табели и указателни знаци на еко-маршрути, необходимо ли е привличането на парковите администрации като асоциирани партньори?

За всеки проект, включващ дейности на територията на природен парк, е необходимо да бъдат привлечени парковите дирекции като асоциирани партньори Те ще осигурят необходимите придружителни документи, вкл. съгласие да се извършват съответните дейности (независимо дали са строителни или други) в парка.

6. Има ли ограничение по отношение на броя проекти, т.е. броя общини, които даден асоцииран партньор може да подкрепи?

Има ограничение за партньорите: може да се участва само с един проект в качеството на кандидат и само с един проект в качеството си на партньор Няма ограничение за асоциираните партньори, те могат да подкрепят и повече кандидати.

7. I recently read your Call for Proposals for the "Development of Eco-Tourism in Bulgaria" and one type of action that was deemed ineligible was:
"Projects that generate profit for the grant applicant or his partners from the implementation of project activities"
Am I to understand that projects involving the creation eco-tourism infrastructure cannot ever create a profit or only during the implementation period?

Are projects such as ski-lift creation allowed since it will eventually create a profit for the municipality?Certainly, the requirement is related to the period of implementation only. After the project's completion it has to be financed from own or other sources in order to survive. This will be described in the sustainability point from the application form. In case there is profit generated during the implementation period the profit has in one way or another be donated.

Of course, ski-lift creation projects are allowed and the profit will come after the project's finalisation. Note that for large investment activities the municipality has to produce environment impact assessment issued by the relevant authorities.8. Ние сме НПО, в устава на която е включен екологичен туризъм и решението на Софийски градски съд е от 08.08.2003г.

Молим да ни отговорите дали можем да бъдем партньор към община, подготвяща проект за еко-туристическа дестинация по бюджетна линия BG0202.02.За съжаление правилата, които са одобрени от Делегацията на Европейската комисия, гласят, че НПО не може да участва, ако е регистрирано по-малко от 12 месеца преди стартирането на процедурата за набиране на предложения, което официално стана на 15ти юли. Можете да участвате единствено като асоцииран партньор

9. При нас постъпиха предложения от няколко общини, чиито землища включват територията от Национален парк “Рила”, за участие на ДНП “Рила” като партньор. Съгласно т. 2.1.2 “Партньорство и избираемост на партньорите” от Насоките за кандидатстване, Дирекциите на националните паркове могат да бъдат включвани в дейностите като “асоциирани партньори”. Съгласно т. 2.1.3 от Насоките “Всяка организация, която отговаря на критериите за правно участие (според т. 2.1.1 и 2.1.2), може да участва само в едно предложение, независимо дали участва като кандидат или партньор”. В нашия случай не кандидатът (община), а асоциираният партньор (ДНП) ще трябва да избира с кого да си партнира.

В колко на брой проектопредложения Дирекцията на парка може да участва като асоцииран партньор?

В някои от предложенията на общините, става въпрос за изграждане на центрове за посетители, които няма да се изграждат на територията на националния парк, а на терен общинска собственост в подстъпите към парка.В такива случаи, Дирекцията на парка отговаря ли на правните изисквания за асоцииран партньор? Участието на Дирекцията като такъв, няма ли да доведе до недопускане на кандидата до участие в класиране на проектопредложението?

Националните паркове са изключителна държавна собственост. Чия собственост ще бъдат дълготрайните материални активи (сгради, центрове за посетители, места за отдих, места за пикник, инфраструктура за туристически посещения, еко-пътеки и образователни/природонаучни маршрути, велосипедни пътеки, пътепоказатели и указателни табели), създадени на територията на националния парк?Ограничението да се участва само в един проект като кандидат, и само в един проект като партньор, не се отнася за т.нар. “асоциирани партньори”, т.е. Дирекцията на парка може да участва като асоцииран партньор в повече на брой проектопредложения. За да не се опорочи правото на участие, е необходимо общината добросъвестно да спази ограничението, т.е. съответната община може да подаде само едно предложение в качеството си на кандидат (водеща организация), и само едно предложение, в което участва в качеството на партньор. Същото се отнася за неправителствените организации, които могат да участват само в едно проектопредложение в качеството си на партньор. Дирекцията на парка може да избере да участва като асоцииран партньор в неограничен брой проектопредложения, при условие, че те са подадени от различни общини като кандидати. Дирекцията на парка следва самостоятелно, доколкото е възможно, да следи за спазването на това правило и по отношение правото на участие на общината или НПО-то като партньор, т.е. при неспазване на изискването, всички техни предложения ще бъдат дисквалифицирани от по-нататъшно участие.

Всички проекти, които по някакъв начин са свързани със защитена територия, изискват участието на съответната паркова дирекция като асоцииран партньор. Ако центърът за посетители е извън територията на парка, право на общината е да кандидатства без да привлича парковата дирекция, но за създаването на добър интегриран екотуристически продукт, вероятно би се оценило по-високо привличането на съответен партньор. Дали това е така, обаче, изцяло зависи от преценката на независимите оценители на проектопредложението, и в този смисъл ние не бихме искали да се ангажираме със съвет.

Всички дълготрайни материални активи, създадени по проекта на територията на националния парк, ще бъдат държавна собственост, управлявана от парковата дирекция


10. Територията на Национален парк Централен Балкан е разположена в територията на девет общини. В следствие на горепосоченото трябва да разбираме, че можем да кандидатстваме като асоцииран партньор само с една община или с проект съвместен за деветте общини.

Може ли община с асоцииран партньор Национален парк да изпълнява предвидените си по проекта дейности извън територията на общината попадаща в Парка, но в територията на Националния парк ?Ограничението важи за кандидатите и партньорите, но не и за асоциираните партньори (associates), т.е. парковата дирекция може да бъде асоцииран партньор на неограничен брой предложения.

Няма ограничение за района на изпълнение на проекта и няма изискване дейностите по проекта да се изпълняват на територията на общината-кандидат.


11. Моля отговорете ми  дали следва, че общините е необходимо да наемат външни експерти за разработка на проекти по фар-развитие на българския еко туризъм тъй като от указанията  като че ли служителите на общините нямат право да разработват проекта.

Няма изискване да се привличат външни специалисти за разработване на предложението. Ограничението се отнася само до екипа за управление на проекта.

12. Допустимо ли е към разходите по проекта да се включи разход за: сертифициране на региона/или общината на защитената територия със "Green globe" или друг сертификат за еко-туризъм?До каква степен на подробност се изискват количествено-стойностните сметки за строителните работи? За изграждане на дървена еко-кула за наблюдение на птици, ако се покаже скица на обекта, ориентировъчни размери и материали и ориентировъчна количествено стойностна сметка, това достатъчно ли е?Стопанска организация/акционерно дружество може ли да кандидатства по проекта като асоцииран партньор?

Включването на описания разход е допустимо, а покриването (финансирането) ще бъде направено при условие, че сертификатът бъде придобит в периода на изпълнение на проекта.

Количествено-стойностната сметка, описана от Вас, е достатъчна за да прецени съответния експерт-оценител изпълнимостта, целесъобразността и ефикасността на предложението.

За асоциираните партньори няма ограничение за формата на сдружаване.


13. Може ли да бъде партньор НПО – фондация, която има удостоверение за актуално състояние, което е издадено по-малко от 6 месеца преди крайния срок за подаване на предложения, има данъчна регистрация, има БУЛСТАТ, но няма годишен балансов отчет и отчет за приходите и разходите за 2003г., тъй като Фондацията не е имала дейност?

С други думи, НПО – фондацията има всички необходими документи, отговарящи на приложения 1- 5 от Формуляра за кандидатстване / Приложение 1 до Приложение 5 – включително/ но няма Приложение 6


При положение, че няма годишен отчет за 2003г., необходимо ли е удостоверение от НОИ Данъчна Администрация за липса на просрочени задължения към тях /Приложение 7/ ?

Изискването за представяне на балансов отчет и отчет за приходите и разходите е императивно и при липса на тези документи кандидатът ще отпадне от по-нататъшно участие. Същото се отнася и за удостоверенията от НОИ и данъчната администрация. Тези документи се изискват с оглед преценяване финансовото състояние на кандидата/партнъора и неговия капацитет за развиване и управление на дейности.


14. Трябва ли общината да представи Решение на Общинския Съвет за управление на собствеността (общинската, върху която ще бъде изграден паркинг и място за пикник, около Деветашка пещера (публична държавна собственост)? Какво трябва да включва договора между Областен управител и общината за експлоатацията на обекта?

Щом като се касае за общинска собственост, задължително е да се представи решение на Общинския съвет за изграждането на съответния обект (паркинг или място за пикник). Това трябва да е в съответствие с общинския план за развитие, като за целта ще удостоверите това с извадка от плана.

Доколкото разбираме, обектът ще бъде общинска собственост – защо е необходимо да сключвате договор с областния управител? Моля уточнете случая.15. Противоречи ли на забраната за участие на общинските служители в управлението на проекта, конструирането на управителен комитет по проекта (project steering committee), който да контролира и ръководи управлението на генерално ниво?

Няма пречка да се създаде “project steering committee” по проекта. Напротив, това ще допринесе за осъществяването на по-добър контрол върху изпълнението. Това би следвало да се отрази в “application form”, където се описва методологията и internal evaluation, като мярка за самоконтрол.

16. Може ли лице, което не е държавен служител и не е служител в публичната администрация, но е общински съветник да бъде ръководител на проекта?

Формално, общинският съветник отговаря на условията за член на екипа за управление на проекта, тъй като не е служител в общинската администрация. От друга страна, съгласно ЗМСМА, Общинският съвет упражнява контрол върху кмета (общината) за изпълнението на проектите. В такъв случай, кметът, който носи отговорност за изпълнението на дейностите по проекта, ще трябва да контролира общинския съветник (в качеството му на ръководител на проекта), а общинският съветник ще трябва да контролира сам себе си, от една страна, и контролиращия го орган, от друга. Конфликтът на интереси е очевиден и в този смисъл не следва да бъдат включвани общински съветници в съответните екипи за управление.

17. Необходимо ли е съ-финансиране от страна на кандидатстващата организация, но със “живи” пари? 

Не е необходимо съ-финансиране, нито с “живи” пари, нито в натура, в случай че бюджетът на проекта не надхвърля максималната сума на гранта – 250,000 евро. В обратния случай общината следва да осигури остатъка над 250,000 евро. Ако Вашият проект е на стойност 250,000 евро, в апликационната форма, в т.1.3 трябва да запишете: в лявата графа – 250,000 евро, в средната – сумата, за която кандидатствате (тя може да е макс.250,000), и в дясната графа – 100 %, в случай, че кандидатствате за 250,000.

18. В насоките за кандидатстване за безвъзмездна помощ по процедурата за набиране на предложенията по проект BG0202.02, раздел 2, т. 2.1.1, като потенциални кандидати са посочени само общините и НПО.

Съгласно т. 2.1.2., Областните администрации могат да участват в дейностите по предложените проекти като "асоциирани партньори", като не могат да получават средства от безвъзмездната помощ.

Въпросът ми е следния: Възможно ли е Общината да бъде бенефициент по проектопредложение за обект - публична държавна

собственост, който се стопанисва и управлява от Областен управител ?

Общината е санкционирана от Сметната палата за неправомерно разходвани средства за извършване на стопански дейности в имоти - публична държавна собственост, за които не са й предоставени такива права.

Може ли Областен управител да бъде бенефициент по проект за обект - публична държавна собственост, със статут "Защитена местност", обявен със Заповед на Министъра на околната среда и водите, който се стопанисва и управлява от Областен управител ?
Формално общината ще бъде бенефициент, но не като потребител, а по смисъла на процедурните правила на ФАР, т.е. като контрагент на Възлагащия орган (МРРБ). В този случай фактическият бенефициент ще бъде областната администрация, а общината ще се яви само като водеща организация, която управлява и контролира изпълнението на дейностите на проекта. Общината следва да сключи договор с областната управа, с който да уреди взаимоотношенията си във връзка с обекта –публична държавна собственост.

Относно обекта-защитена местност, областната администрация може да бъде бенефициент в смисъл на краен получател, но задължително проектът трябва да бъде подаден от община като кандидат (водеща организация), и щом се касае за защитена територия, следва да се привлече съответната паркова дирекция като асоцииран партньор. В случай, че защитената местност се стопанисва и управлява единствено и непосредствено от областния управител, тогава не е необходимо участието на асоцииран партньор-паркова дирекция, а единствено областната администрация трябва да се включи като асоцииран партньор.19. Ако обектът, общинска собственост, върху който ще се извършват строително-ремонтни дейности в момента е даден под наем на частна фирма, трябва ли да се прекрати договорът за наем преди да се внесе проектът или евентуално може да се прекрати след процедурата по разглеждане на проектите и последващия резултат

Няма изискване обектът-общинска собственост, който ще бъде ремонтиран по проекта, да не е даден под наем. Ако, евентуално, Вашият проект спечели грант, тогава следва да прекратите договора с оглед успешното изпълнение на дейностите.

20. Може ли община с асоцииран партньор Национален парк да изпълнява предвидените си по проекта дейности извън територията на общината попадаща в Парка, но в територията на Националния парк ?


Няма ограничение за района на изпълнение на проекта и няма изискване дейностите по проекта да се изпълняват на територията на общината-кандидат.21. Kak се удостоверява сформирането на консорциум /от общини/? Достатъчно ли е подписването на Декларации за партнъорство?


Достатъчно е подписването на декларации за партньорство, както от общината-кандидат, така и от всички партньори – подписана и датирана!22. Редно ли е ръководител на проекта да има частна строителна фирма и евентуално впоследствие да е под-изпълнител?

Няма ограничение за ръководителя на проекта, освен изискването да не е служител в публичната администрация. Обаче, ако на търга участва неговата фирма като кандидат-подизпълнител, тя ще бъде дисквалифицирана, поради конфликт на интереси.


23. На какъв етап от изготвяне на проектното предложение се изготвя ОВОС /в случай, че е нужен/ и от кого? Независим експерт или служител от общината?

ОВОС следва да се изготви на етап разработен инвестиционен проект. Следва да се съобразят с изискванията за ОВОС по Закона за опазване на околната среда и процедурните срокове за издаване на оценката. Най-добрият вариант за кандидатите е да не попада предложението им в изискванията за издаване на ОВОС и да си извадят само удостоверение, че за конкретния проект не е необходимо издаването на ОВОС. ОВОС се издава от МОСВ или от РИОСВ, според случая.


24. В предпроектното проучване /Анекс Д/ се посочват данни като бр.нощувки , тенденции, разходи на глава население, сезонно разпределение,по-нататък: прогнози за приходите в дългосрочен план. Въпроса ми е :трябва ли да се прилагат документите, на чиято база са направени проучванията, или трябва само да се цитират. И кои са официалните източници за тези статистически данни. Обема на цялото описание не трябва да е повече от 5 страници, правилно ли е ?

Не е необходимо да се прилагат никакви документи, могат само да се цитират или да се посочи, че е по експертно мнение. Максимум 5 страници.


25. В т.4.2, б) от Насоките пише следното ”the number of full-time staff by category (e.g. number of project managers, accountants, etc), indicating their place of employment” . Tук трябва да се опише броя и заеманите длъжности на персонала на организацията, работното им време, а не персонала, работещи по проекта?

Да, правилно.


26. Според Насоките в едно от приложенията заедно с автобиографията на мениджъра на проекта трябва да се приложат и тези на ключовия персонал. Ключов персонал всички ли заети значи или само тези, ангажирани ежедневно с проекта?


Прилагат се автобиографиите на всички, които са отговорни за изпълнението на дейностите по проекта – ръководител, експерти.


27. - Допустими ли са като партньори различни програми за развитие, които са юридически лица – например ПРООН?

- Могат ли стопански и/или други организации, които имат изградени собствени туристически бази в близост до маршрута, заложен в проекта, да подкрепят като асоциирани партньори кандидата с финансови и/или други средства за дейностите, които не се финансират пряко от бюджета на проекта (напр. проектантска дейност, строителен надзор), заложено в писмата им за подкрепа?
Като партньори могат да участват неправителствени организации, регистрирани преди повече от 12 месеца (считано от 15 юли 2004), по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, и чиито цели са свързани с туризъм. Проверете дали ПРООН отговаря на тези изисквания, в противен случай може да участва като асоцииран партньор (без право на финансиране на разходите).

-Стопански и други организации могат да участват като асоциирани партньори на общината, като участието им може да се изразява във финансова или друг вид подкрепа. По правило няма ограничение за асоциираните партньори. Те могат да подкрепят неограничен на брой проектопредложения. Участието на асоциирани партньори носи допълнително точки за проектопредложението. Единственото изискване, което се отнася да асоциираните партньори, е свързано с проектите, насочени към обекти в защитени територии, или към обекти – държавна собственост. В тези случаи трябва задължително да се привлече като асоцииран партньор съответната паркова дирекция, управляваща защитената територия, и, респективно-областната администрация. Обръщаме Ви внимание, че не трябва да предвиждате разходи за строителен надзор, тъй като договарящата институция (МРРБ) ще сключи договор за независим строителен надзор, по който ще се извърши надзор на всички обекти по спечелилите грант проекти.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница