Въпросът за качеството на преводастраница3/3
Дата01.02.2017
Размер0.55 Mb.
Размер0.55 Mb.
1   2   3

Особенности на превода на научно-техническа литература и информационни материали от печата


Специалната теория напревода разглежда и спецификата на отделните подвидове преводи, вземайки предвид три фактора, които трябва да се отчитат при описанието на този тип преводи.Първо, принадлежността на оригинала сам по себе си към определен функционален стил може да влияе върху характера на преводния процес и да изисква от преводача прилагане на особени методи и пирйоми. Второ, да предопредели стилистичните харатеристики на текста на превода, и следователно – необходимостта да се подберат такива езикови средтва , които характеризират аналогичния фукционален стил в езика на превода. Трето, в резултат от взаимодействието на тези два фактора, могат да се откроят собствено преводните особености, свързани както с общите черти и различията между езиковите признаци на аналогичните функционални стилове в изходния и в преводния език,така и с особените задачи на този именно вид превод. Иначе казано, специалната теория на превода изучава въздействието върху процеса на превода на езиковите особености на даден функционален стил в изпония език, аналогичния му функционален стил в езика на превода и взаимодействието между тези две езикови явления.

В рамките на всеки функционален стил можем да откроим някои езикови особености, влиянието на които върху хода и процеса на превода е твърде значително. Напри­мер, в научно-техническия стил – това са лексико-граматичните особености на научно-техническите материали и, преди всичко – водещата роля на терминологията и специалната лексика. Във медийните – вестникарски и информационни материали, наред с важната роля на политическите термини,на имената и названията – можем да посочим и особения характер на заглавията, широкото използване на вестникарски клишета, наличие на елементи на разговорния стиб и жаргона и т.д. Освен тези общи особености, във веки език аналогичния функционален стилпритежава и специфични езикови черти.

Характерни особености на научно-техническия сти­л са неговата информативност, логичност, строгата последователност, ясната връзка между основната идея и детайлите, точността и обективността и поризтичащите от тези особености яснота и разбираемост. Отделни текстове, отнасящи се до този стил, могат да притежават посочените черти впо-голяма или в по-малка степен. Но общото за всички подобни текстове е предимното използване на езикови средства, които служат за удовлетворяване на нуждите на тази сфера на общуване.

В лексиката това е преди всичко използването на научно-техническа терминология испециална лексика. Терми­ни са онези думи и словоъчетания, които обозначават специфични обекти и понятия, с които оперират специалистите в определена облат на науката и техниката. Като термини могат да се използват както думи, ицползвани почти само в рамките на даден стил, така и общонародни думи в някой от техните специални значения. Например, такива широкоприложими и използвани думи в текстовете по електроника като coercivity, keraumophone, klystron, microsyn и т.п., е труднода бъдат намерени извън границите на научно-техническите материали. Същевременно в тези текстове като термини се използват и аткива думи, като dead, degeneracy, ripple, rope и др.,които освен специфично научното си значение, имат и други смисли, в които е изоплзват в ежедневната реч. Термините трябва да осигуряват ясно и точон указание за предаваната информация, и затова към употребата им се предявяват особени изисквания, преди всичко, терминът трябва да бъде точен, т.е. да има дтрого определено значение, което може да ъбде арзкрито по пътя на логическото определеие, определящщо мястото на даденото с термина понятие в системата на дадена научна или техническа област. Ако някаква величина е наречена scalar (скалар), то значението на този термин трябва точно да съответства на определението на понятието (a quantity that has magnitude but no direction), което го свързва с другите понятия, съдържащи се в определението като - magnitude, direction, и го противопоставя на понятието vector (a quantity which is described in terms of both magnitude and direction). Ако някакъв детайл на оптичния прибор се нарича viewfinder (визьор), то този термин трябва да обозначава само този детайл, и никакви други части на дадения прибор или усторйство. По същите причини терминът следва да бъде еднозначен и в този смисъл – независим от контекста. Пряко свързано с точността на термина е и изискването на всяко понятие да съответсства само един термин, т.е. да няма термини-синоними със съвпадащи значения. Ясно е, че точната идентификация на обектите и понятията бива затруднена, когата едно и също се анрича с различни имена. Терминът трябва да бъде част от строга логическа система, значнията на термините и техните определения трябва да се подчиняват на правилата на логическата класификация, ясно разграничавайки обектите и понятията едно от друго и не допускайки неясноти или портиворечия. Най-сетне, терминът трябва да бъде еднозначно наименование, лишено от каквито и да било странични смисли, които отвличат вниманието на специалиста, което внася елемент на субективност.По този начин натермините е мужда и противопоказана дори всякаква емоционалност, метафоричност, наличието на каквато и да било асоциативност.

Голямо внимание се отделя на систематичността на новосъздаваните термини. В много области са разработени общи правила за тяхното образуване. Така, названията на различните видове електронни лампи се създават по аналогия с термина electrode като се посочва броя на електродите, използвани в лампата - diode, triode, tetrode, pentode, hexode, heptode, etc., химическите термини, завършващи на -ite, -ate означават соли, на -/с,-lous - киселини и т.н. Със същата цел е използват широко и термини-словосъчетания, които се създават чрез добавяне към термина, означаващщ родово понятие, някакъв конкретизиращ признак за да се получи видовото понятие, пярко свързано с изходнотол По такъв намчин се образуват своеобразни терминологични гнезда, обхващащи многобройни разновидности на означаваното явление, например, английският тер­мин impedance, определян като «пълно съпротивление във токовата верига» (импеданс), се използва за образуването на редица термини, уточняваще характера няа съпротивлението или частта от веригата, където то съществува: blocked impedance, biasing impedance, vector impedance, driving-point impedance, feed-point impedance, input impedance, surface impedance, etc. Ако някакъв прибор е наречен rectifier (исправител№ , то всяко устройство, изпълняващо подобна функция, ще се назовава чрез добавянето на конкретизиращипризнаци към този термин: plate-supply rectifier, argon rectifier, silicon rectifier, bridge rectifier, half-wave rectifier, etc.

Специалната общотехническа лексика значително способства за взаимното разбиране между специалистите и също е една от специфичните черти на научно-техническия сти­л. Това са думи и словосъчетания, които нямат качествата на термините, но с използват почти изключително само в една определена област, сред тесни специалисти, които са им привични и им позволяват без да се замислят как да изразятнмисълта си, да се съсредоточат върху същността на работта. Подобна лексика обикновено не влиза в терминологичните речници, но не по-малко от термините характеризира научно-техническия стил. В английските текстове по електричество се срещат подобни изрази, напри­мер, the voltage is applied (ср. Подава се напрежение), the magnetic field is set up (ср. Магнитонто поле се създава), the line is terminated, the switch is closed (cp, превключвателя се затваря).

В научно-техническите материали се използва не само терминологична и специална лексика. В тях има голям брой думи, използвани в най-различни функционални стилове. Или, и при превода на научно-техни­ческа литература преводачът се сблъсква със същите трудности, и прилага същите прийоми за преодоляването им, както и неговите колеги, работещи в други области. В научно-техническите материали се срещат и лексически елементи, в по-голяма степен характерни за разговорния стил, при превода на които преводачът се сблъсква с необходимостта на избора на експресивно-стилистични варианти. Научно-техническото изложение не винаги е напълно неутрално-обективно. В лингвистичните изследвания често са били отбелязвани факти на използване в научните статии на неприсъщи за тях, разнородни типове на стила:

A large part of industrial America is rushing to get on the nuclear bandwagon.

Branched chain paraffins will be the fair-haired boys in our future gasolines.

Calcium cyanamide has been getting a big play in Germany recently.

Buick has stolen a march on the rest of the industry with a cast-iron V-6 engine.

Cellulose triacetate will give other fibers a run for their money.
Очевидно, че за разбирането и превода на подобни фрази преводачът трябва да има не само добри познания в нобластта на терминологията и специалната лексика, но да владее и всички богатства на езика, с които се сблъсква в своята работа и с които трябва да работи.

Вестникарско-информационния стил също притежава своите специфични особености. Основната задача на материалите в този стил е да се обобщят определени сведения от определени позиции и по този начин да се постигне желаното въздействие върху читателя. Съдържанието на вестникарско-информационните съобщения се различава от научно-техническата информация, в частност,по това, че тук става въпрос за явления, достъпни за разбирането на широки слоеве от хора, които не са специалисти, за неща, пряко или косвено свързани с живота и интересите им. Доколкото все пак задачата е да се съобщят някакви факти, и тук е необходимо точно посочване на понятията и явленията, и поради това е важна и ролята на термините, имената и названията, недвусмислен опоказващи предмета на мисълта.

Политическата терминология, особено характерна за вестникарско-информационния стил, притежава същите оновни черти, характерни и за научно-техническата термино­логия, но същевременно се забелязват и някои разлики, свързани с по-малката трогост и подреденост на терминологичните системи в обществено-политическата област, а също и със зависимостта на значенията на редица термини спрямо съйответните идеологически концепции. Във вестникарско-информационните материали често се срещаат многозначни термини, термини-синоними, съкратени термини и наименования. Терминът state в политическата терминология на САЩ може да значи както «държава», така и «щат»: Both the state and Federal authorities are bent on establishing a police state. В първия случай терминът state стои в единред с определението «федерален» и очевидно означава щатските правителства, за разлика от правителството на цялата стран. Във втория случай state е употрелено в значението на «държава».

Терминът Congressman може да има по-широко значение - «член на американския конгрес» или по-тясно - «член на палатата на представителите (конгреса на САЩ)»: Last year a number of American Senators and Congressmen visited the Soviet Union. Наред с Congressman, в неговото тясно значение се използва и синонимът му Representative. Уставите на различните организации могат да се наричат Regulations, Rules, Constitution, Statutes или Charter. Широко известни термини често се използват в съкратена форма в текста: Youth is also virtually excluded from Congress, the average age of members of the Senate being 56 years and of the House 51 years. Тук съкратеното House е употребено вместо пълният термин The House of Representatives.

Често използвани са имената и названията на конкретни лица и учреждения. Това предполага значителни предварителни знания на преводача – фонови знания, за да свърже наименованието с конкретния обект или лице. Например, преводачт трябва да знае, че Park Lane – това е улица, Piccadilly Circus – площад, Taksım- площад и пр. Често названията се използват в съкратена форма поради тяхната широка известност на местните читатели, но за чуждия реципиент те може и да не означават нищо, ако преводачът не разгърне наименованието, например, DD = Defense Department, NAACP = National Association for Advancement of Colored People, DA = District Attorney; фамилиите или прякорите на известни политически или об­ществени дейци: JFK = John F, Kennedy, Rocky = Rocke­feller, Ike = Eisenhower, İkinci Adam – İsmet İnönü; Тато – Тодор Живков, Горби и пр., географски названия: NJ. = New Jersey, Mo. = Missouri, SF = San Francisco, S.P. = South Pacific, E-W = East-West, etc.

В областта на фразеологията вестникарско-информационния стил се отличава с честата употреба на «готови формули» или кли­шета. За английския например, това са въвеждащи обороти, посочащи източника на информацията:(it is reported, it is claimed, our correspondent reports from, according to well-informed sources, устойчиви съчетания като to set the tone, to throw light, to lay the corner-stone, to give the lie, так и целый ряд политических штампов типа: government reshuffle (ремонт на правителството), an unnamed Power, generation gap, a foregone conclusion (предрешен въпрос), etc.

В тези материали се забелязват някои особеностинасинтаксиса, раздробяване на изреченията, подзаглавия в текста за привличане на по-голямо внимание на читателя, и др. Особено отчетлива е лексикално-граматичната специфика на вестникарско-информационния стил намирапроявление във вестникарските заглавия.

Идат сух студ и ветрове

Пускат болници за продажба

Vatikan'a ültimatom

PUTİN'DEN KOSOVA ÇIKIŞI: NEDEN KKTC'Yİ TANIMIYORSUNUZ?

'Avrupalılar utanmalı'

SPOR: Jimenez hafife aldı!

Hezbollah Threatens Attacks on Israeli Targets
За заглавията на английските вестници е характерна честата употреба на определени думи, съставящи един вид “заглавния жаргон” - ban, bid, claim, crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash и др. Характерна нейна особеност е и универсалния характер на тяхната семантика. Думата pact в заглавието може да означава не само «пакт», но и «дого­вор», «съглашение», «сделка» и т.п. Глаголът hit може да е употребен във връзка с каквото и да е критично действие. Red можеда значи и «комунистически», и «социалистически», и «прогрессивен»; под bid се подразубира и «призив», и «покана», и «опит да се постигне определена цел» и т.н.:

National Gallery Launches Bid to Buy the Titian

Национальная галерея пытается приобрести картину Тициана

Националната Галерия се опитва да получи картина на Тициан


Bid to Stop New Police Powers

Призыв не допустить расширения прав по­лиции

Да не се допусне разширяване правата на полицията
Sudan Army Regime's Bid to Crush the Left

Попытка су­данского военного режима подавить прогрессивное движение

Суданският воене режим се опитва да смаже левицата

Ср. Soviet Peace Bid

Советская мирная инициатива

Съветската мирна инициатива

Turizme türban gölgesi
Във вестникарските заглавия много често се използва жаргон и други лексикални елементи на разговорния стил, дори в самата статия събитието да се описва по-сдържано Да сравним съобщението A leading Chinese diplomat has been accused of responsibility for violence against foreign embassies със заглавието на материала: China Blames Diplomat for Embassy Rows.

Вестникарските заглавия имат и редица граматични особености. В английските и американски вестници преоблада­ват глаголните заглавия от типа: Floods Hit Scotland, William Faulkner Is Dead, Exports to Russia Are Rising. Глаголността обикновено се запазва и при заглавия, които представляват въпросително изречение: Will There Be Another Major Slump Next Year?. Специфична особенност на английските заглавия е възможността да се изпусне подлога: Hires Teen-Agers as Scabs, Want No War Hysteria in Toronto Schools, Hits Arrests of Peace Campaigners, etc.За разлика от другите функционални стилове в английския, за вестникарските заглавия е характерно използването на глаголните времена. По правило, в тях се използват неперфектните форми на глагола. Когато става въпрос за събития от близкото минало, обикновено се използва сегашно историческо време, което ги прави по-живи, по-близки до читателя, парви ги сякаш участници в събитието и повишава интереса им към него:

Russia Condemns West Provocation,

Richard Aldington Dies 70,

Concorde Lands at Heathrow.

Това е най-разпространения тип заглавия. The Past Indefinite Tense се използва в заглавия, описващи минали събития, обикновено когато в самото заглавие има обстоятелство за време, или ако начитателя е известен моментът на случване на събитието в миналото:

Husband Disappeared Two Years Ago,

Why Rockefeller Couldn't Buy a Landslide Victory?,

Wave of Peace Action Swept the Nation, etc.

За обозначавне на бъдещо врреме най-често се използва инфинитива:

America To Resume Testing,

Laundry Workers To Vote on New Contract,

World Unions To Fight Monopoly, etc.

Честообаче езиковите особености на аналогичните стилове в изходния и в преводния език не съвпадат и тома оказва влияние върху превония процес. Ако накои особености присъстват само в единия от езиците, топри превода се извършва своебобразна стилистичан адаптация: специфичните средства на изложение в оригина­ла се заменят с езикови средства, отговарящи на изискванията на дадения стил в езика на превода. При това не трябва да есе изпуска от внимание и факта, че езиците се развиват, съответно се порменя и стилистиката на вестникарските материали. Това е забележимо както в българската, така и втурската преса. Освен това, по принцип, лаконичността характеризира стила на вестникарските и информационни материали.
1 Огнян Стамболиев, РУМЪНСКИЯТ АВАНГАРД: http://www.litclub.com/library/kritika/stamboliev/avangard.htm

2 Формулировката не е съвсем точна, понеже преводът е винаги съдържателен, а “буквата” може да се възпроизвежда в такива особени случаи като транскрипцията и транлитерацията.

3 Орхан Памук. Бялата крепост, С., Еднорог, стр. 117, превод: Розия Самуилова.

4 Orhan pamuk. Beyaz Kale. İletişim, 19. baskı. İst, 1997, s. 96.

5 Орхан Памук. Бялата крепост, С., Еднорог, стр. 84, превод: Розия Самуилова.

6 Orhan pamuk. Beyaz Kale. İletişim, 19. baskı. İst, 1997, s.68-69.


Сподели с приятели:
1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница