Януари, 2013 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетинстраница6/10
Дата02.02.2017
Размер451.73 Kb.
Размер451.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Летни стажове в Световната банка


Световната банка предлага всяка година стаж за млади хора, които искат да научат повече за икономическите и социални въпроси по света. Програмата ще бъде възможност за одобрените кандидати да подобрят уменията си, докато работят в международна среда.

Повечето стажове се провеждат във Вашингтон и са с продължителност най-малко четири седмици. Програмата е плaтена, като банката предвижда и облекчаване на пътните разходи. Стажантите сами осигуряват настаняването си.Изисквания

Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен и да са приети за обучение в магистърска или докторска степен. Търсят се стажанти с познания в области като икономика, финанси, образование, социални науки, селско стопанство, околна среда или други. Задължително е владеенето на английски език.Кандидатстване

Всички формуляри за кандидатстване трябва да бъдат подадени онлайн.Краен срок: 31 януари 2013 г. за стажовете, които се провеждат от юни до септември.

Стаж в Международната организация на труда


Международната организация на труда (МОТ) обяви свободни стажантски позиции в отделите си по човешки ресурси, финанси, трудово право, информационни технологии, превод, изследвания и други.

Изисква се кандидатите да се обучават в магистърска или докторска програма или да са завършили преди не повече от една година. Необходимо е владеенето на поне един от официалните езици на МОТ – английски, френски или испански език.

Стажовете ще се проведат в централния офис на организацията в Женева, Швейцария, а продължителността им е между 3 и 6 месеца. МОТ осигурява стипендия, покриващи разходите за живот, на стажантите, които нямат други източници на финансиране.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр не по-късно от 31 януари 2013 г.

Повече информация за различните стажантски позиции както и за процеса за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МОТ.

Краен срок: 31 януари 2013 г.

Intel Business Challenge Europe 2013


Intel Business Challenge Europe 2013 е конкурс за иновативни продукти, интелигентни технологии и интерактивни уеб и мобилни приложения в областта на:

 • Здравни грижи;

 • Медицински устройства;

 • Енергетика и Cleantech;

 • Хора и общество;

 • ИКТ;

 • Биотехнологии;

 • Нанотехнология.

Могат да кандидатстват студенти (със степен бакалавър, магистър, д-р) между 18 и 34 години от: Австрия, Белгия, Босна, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия , Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Монако, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Република Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

Краен срок: 4 февруари 2013 г.

Конкурс за студентско есе, посветено на бъдещето на ЕС


Българската макроикономическа асоциация обяви конкурс за студентско есе на тема "Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в разнообразието".

Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв., както и възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2013 г.Изисквания и кандидатстване

В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика, използване и цитиране на подходяща литература, оригиналност в стила, убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език и трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Краен срок: 28 февруари 2013 г.


ПРОГРАМИ

BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура", Oперация 1.2.2: „Подкрепа за обновявяне на оборудването за приложни цели", като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България".

Основната цел на настоящата процедура е да укрепи и развие капацитета на българските изследователски организации за изпълнението на успешни програми за научно-изследователска и развойна дейност чрез предоставяне на подкрепа за обновяване и модернизиране на оборудването, необходимо за осъществяване на приложни изследвания.

Оказването на подкрепа за придобиване на оборудване, необходимо за провеждане на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер, ще подобри достъпа до нови знания и технологии в обществото, което от своя страна ще допринесе за устойчивостта и конкурентоспособността на българската икономика.

Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на бенефициентите по настоящата процедура не представлява държавна помощ по смисъла на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). Процедурата се обявява в съответствие с Рамката на Общността за държавна помощ за научноизследователска и развойна дейност и иновации, чл. 3.1.1. Публично финансиране на неикономически дейности и в съответствие с Решение на ЕК №SA3407(2012)/N.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:


 • Закупуване на ново оборудване, което представлява дълготраен материален актив (ДМА), покриващо нуждите и разширяващо възможностите на потенциалния бенефициент за извършване на изследователска и развойна дейност (за приложни изследвания);

 • Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане и експлоатация на закупеното по проекта оборудване в рамките на срока за изпълнение на проекта. 

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg.

Проектните предложения могат да се подават: 1) по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), достъпен чрез публичния модул http://umispublic.minfin.bg/ или на електронен адрес: https://eumis.government.bg, или 2) на хартиен носител на адреса на Управляващия орган - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": гр. София, ул. „Шести септември" № 21.

Предоставяне на допълнителна информация

Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:Адрес за електронна поща: rdi@mee.government.bg; Факс: (02) 9329 299

Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствието на проект и/или кандидат с условията за кандидатстване. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 • Пакет документи и насоки за кандидатстване

 • Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата: 15.03.2013 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница