Януари, 2013 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетин



страница7/10
Дата02.02.2017
Размер451.73 Kb.
Размер451.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Покана за проекти "Тест на концепцията" по програма "Идеи"


Обявена е покана за представяне на предложения "Тест на концепцията" (The ERC Proof of Concept Grant). Поканата е по работна програма "Идеи" в рамките на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Цел


Програма "Идеи" цели да засили конкурентоспособността на Европа, като оказва помощ при привличане и задържане на най-талантливите учени, подкрепа за научни изследвания с мощен ефект, изискващи поемане на рискове и стимулиране на научни изследвания от световна класа в нови, бързо налагащи се области.

Целта на поканата е да подпомогне спечелилите финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) да докажат концепцията и да представят стратегия за защита на правата на интелектуална собственост и развитие на идеи, идващи от финансиранe от ERC.

Допустими кандидати

По поканата могат да кандидатстват юридически лица, спечелили финансиране от ERC, установени в държави членки на ЕС или в асоциирани страни. Техните проекти трябва да се осъществяват в момента или да са завършили преди по-малко от 12 месеца от датата на публикуване на поканата.

Бюджет: 10 000 000 евро

Допълнителни насоки за кандидатстване можете да намерите на официалната страница на Седма рамкова програма.

Краен срок: 3 октомври 2013 г.

Покана за предложения по програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP)


В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Работната програма за 2012 г. за Програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP). ICT PSP е част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007 г.-2013 г.).

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата CIP-ICT PSP- 2013-7.

Бюджетът, предназначен за тази покана, е в размер на 125 700 000 EUR.

Документацията за поканата е посочена в текстовете на поканата, които са публикувани на интернет страницата на ICT PSP.



Крайният срок за представяне на предложения е: 15 май 2013 г.,17:00 часа (брюкселско време).

Покана за представяне на кандидатури по втора програма за действие на общността в областта на здравето


В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на кандидатури по Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.). В рамките на тази Програма официално се обявява покана за представяне на кандидатури за „Здраве - 2013 г.".

Поканата се състои от следните части:



 • покана за представяне на предложения за специфични дейности под формата на проекти;

 • покана за представяне на предложения за специфични дейности под формата на конференции;

 • покана за представяне на предложения за функционирането на неправителствени организации и специализирани мрежи (оперативни безвъзмездни средства);

 • покана към държавите-членки и участващите страни за съвместни действия.

Цялата информация, включително и решението на Комисията от 28 ноември 2012 г. за приемане на работния план за 2013 г. във връзка с изпълнението на Втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.) може да бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите. Там се намира и нужната информация относно подбора, предоставянето и други критерии за финансово участие в дейностите по тази Програма.

Краен срок за всяка от поканите: 22 март 2013 г.

Покана за предложения по програма „Еразмус Мундус“


В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по Програма „Еразмус Мундус" (2009-2013 г.) за 2013 г. Основната цел на Програма „Еразмус Мундус" е да насърчава европейското висше образование и да подпомага разширяването и подобряването перспективите за кариера на студентите. Също така Програмата цели да улеснява междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети държави в съответствие с целите на външната политика на Европейския съюз, за да допринесе за устойчивото развитие на тези държави в областта на висшето образование.

Конкретните цели на Програмата са:



 • да насърчава структурираното сътрудничество между висшите образователни институции и предлагането на подобрено качество в сферата на висшето образование, като създава типично европейска добавена стойност и привлекателност както в Европейския съюз, така и извън него с оглед създаването на центрове за високи постижения;

 • да допринесе за взаимното обогатяване на обществата чрез развиването на квалификациите на жени/мъже. По този начин те ще разполагат с подходящи умения, по-специално спрямо пазара на труда, и ще са с широк кръгозор и международен опит. Тази цел се осъществява посредством насърчаване както на мобилността за най-талантливите студенти и преподаватели от трети държави за придобиването на квалификации и/или опит в Европейския съюз, така и за най-талантливите европейски студенти и преподаватели в трети държави;

 • да допринесе за развитието на човешките ресурси и капацитета за международно сътрудничество на висшите училища с трети държави посредством увеличаване на мобилността между Европейския съюз и трети държави;

 • да подобри достъпността и да засили профила и видимостта на европейското висше образование по света; да засили привлекателността му за граждани на трети държави и за гражданите на Европейския съюз.

Ръководството за Програма „Еразмус Мундус" и съответните формуляри за кандидатстване по трите действия са налични на интернет страницата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Финансова подкрепа ще бъде оказана за следните действия:



 • Действие 2: Партньорства „Еразмус Мундус";

 • Действие 3: Популяризиране на европейското висше образование.

Действие 2 - Партньорството „Еразмус Мундус" (ЕМД2) се разделя по две направления:

 • „Еразмус Мундус" Действие 2: НАПРАВЛЕНИЕ 1 - Партньорства с държави, обхванати от инструментите ЕИСП, ИСР, ЕФР, ИПП и ИИС (ИИС+);

 • „Еразмус Мундус" Действие 2: НАПРАВЛЕНИЕ 2 - Партньорства с държави и територии, обхванати от Инструмента за индустриализираните страни (ИИС).

Критерии за отпускане на финансова помощ

Заявленията по ЕМД2 - НАПРАВЛЕНИЕ 1 ще се оценяват по следните критерии (общо 100%):



 • Адекватност - 25 %;

 • Качество - 65 %:

  • Състав на партньорството и механизми за сътрудничество - 20 %

  • Организиране и осъществяване на мобилността - 25 %

  • Услуги и последващи действия за студентите/персонала - 20 %;

 • Устойчивост - 10 %.

Заявленията по ЕМД2 - НАПРАВЛЕНИЕ 2 ще се оценяват по следните критерии: (общо 100%):

 • Адекватност - 25 %;

 • Принос за високите постижения - 25 %;

 • Качество - 50 %:

  • Състав на партньорството и механизми за сътрудничество - 15 %;

  • Организиране и осъществяване на мобилността - 20 %;

  • Услуги и последващи действия за студентите/персонала - 15 %.

Заявленията по действие 3 ще се оценяват по следните критерии (общо 100%):

 • Адекватност на проекта спрямо програма „Еразмус Мундус" - 25 %;

 • Очаквано въздействие на проекта, за да се подпомогне повишаването на привлекателността на европейското висше образования в света - 25 %;

 • Предвидени действия за разпространение на резултатите и натрупания опит по проекта, осигуряване на качество и планове за устойчивост и дългосрочно използване на резултатите - 15 %;

 • Състав на консорциума и механизми за сътрудничество - 15 %;

 • Работен план и бюджет - 20 %.

Общата налична сума по поканата за Действие 2 - Партньорства „Еразмус Мундус" е приблизително 194,1595 млн. EUR и има за цел минимална мобилност на 7 109 лица.

Покана относно Действие 3: Популяризиране на европейското висше образование има за цел да избере 6 проекта. Общият бюджет, определен за съфинансиране на проекти е 2 млн. EUR.

Изпълнителната агенция е изградила система за електронно подаване на заявления. За тази покана кандидатите изпращат заявления, като използват електронния формуляр, наличен от месец февруари 2013 г.

Единствено подаденото по електронен път заявление (включително на приложенията) ще се счита за официално валидно заявление.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите от тук:

Покана за предложения по Програма „Еразмус Мундус".pdfhttp://europe.bg/images/file_ico/pdf.gif(765.82 KB)

(Портал Европа)



Краен срок: 15 април 2013 г. до 12:00 ч. (на обяд) Централноевропейско време.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница