Януари, 2013 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетинстраница8/10
Дата02.02.2017
Размер451.73 Kb.
Размер451.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) Конкурс за междудисциплинарни пилотни проекти


Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) обявява конкурс за междудисциплинарни пилотни проекти.

Конкурсът е за научни изследвания в следните девет широки изследователски области: • Биомедицина и молекулярни бионауки;

 • Химия, молекулярни науки и технологии;

 • Науки за Земята и управление на околната среда;

 • Храни и земеделие;

 • Гори, продукти и услуги, свързани с тях;

 • Хора, общество, култура и здраве;

 • Информационни и комуникационни технологии;

 • Материали, физични и нанонауки;

 • Транспорт и градско развитие.

Повече информация на: http://www.cost.eu/domains_actions/TDP

Краен срок: 29 март 2013 г.

Покана за предложения по програма по ICI за сътрудничество в областта на образованието


В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по Програма по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на образованието. Сътрудничеството е в областта на висшето образование и обучението. То се осъществява между Европейския съюз и Австралия, Европейския съюз и Япония, Европейския съюз и Нова Зеландия и Европейския съюз и Република Корея. Поканата е за представяне на предложения за съвместни проекти за мобилност (JMP) и за проекти за съвместни академични степени (JDP).

Основната цел е да се поощри взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на ЕС и партньорските държави. Това включва по-задълбоченото познаване на техните езици, култури и институции. Цели се да се повиши качеството на висшето образование и обучение, като се насърчава създаването на балансирани партньорства между висшите учебни заведения и институции за обучение в Европейския съюз и партньорските държави.

Поканата е отворена за участие за консорциум от висши учебни заведения и/или институции за професионално обучение след средното образование.

Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една от 27-те държави-членки на Европейския съюз или Хърватия.

Тази покана се отнася до два вида дейности:


 • Съвместни проекти за мобилност (JMP);

 • Проекти за съвместни академични степени (JDP).

За съвместни проекти за мобилност (JMP) се предоставя подкрепа на консорциуми от институции за професионално обучение след средното образование или висши учебни заведения от държави-членки на ЕС, и от партньорската държава. Подкрепата е за осъществяване на съвместни програми за проучвания и обучение, и на мобилност на студенти и академични преподаватели. Предоставяната подкрепа включва еднократно финансиране на административни дейности, стипендии за студенти и членове на академичния и административния персонал. Консорциумите, кандидатстващи за съвместни проекти за мобилност по ICI-ECP, трябва да включват не по-малко от 2 институции за професионално обучение след средното образование или висши учебни заведения от 2 различни държави-членки на ЕС, и не по-малко от 2 такива институции от партньорската държава. Максималната продължителност на съвместните проекти за мобилност е 36 месеца. Специално внимание ще бъде отделено на проекти, които включват стажове и назначения на работа (забележка: Япония няма да участва в проекти за мобилност).

За проекти за съвместни академични степени (JDP) се предоставя подкрепа за разработване и изпълнение на програми за двойствени/двойни или съвместни академични степени. Предоставяната подкрепа включва еднократно финансиране на дейности по разработване и административни дейности, стипендии за студенти и


членове на академичния и административния персонал. Консорциумите, кандидатстващи за проекти за съвместни академични степени по ICI-ECP, трябва да включват не по-малко от 2 висши учебни заведения от 2 различни държави-членки на ЕС, и не по-малко от 2 учебни заведения от партньорската държава. Максималната продължителност на проектите за съвместни академични степени е 48 месеца. Специално внимание ще бъде отделено на заявления за проекти за съвместни академични степени.

Планирано е дейностите да започнат през октомври 2013 г.Критерии за възлагане

Значимостта на проекта за отношенията между ЕС и партньорските държави и приносът към качеството и върховите постижения (20 %) ще се определят въз основа на: • съответствието на предложението с целите на поканата и значението му за отношенията между ЕС и партньорската държава;

 • приноса на проекта към качеството на образованието, върховите постижения и иновативността в тази област;

Качеството на изпълнение на проекта (80 %) ще се определя въз основа на:

 • управлението на партньорството и сътрудничеството между партньорите;

 • схемата за мобилност на студентите;

 • договореностите относно трансфера и признаването на академични кредити;

 • приемането на студенти и академични преподаватели, услугите за студентите, езиковата и културната подготовка;

 • схемата за мобилност на академичните преподаватели;

 • плана за оценка;

 • плана за разпространение;

 • плана за устойчивост.

Бюджетът, отпуснат от ЕС, възлиза на приблизително 2,45 млн. EUR. Съразмерно на тази сума финансиране ще бъде предоставено от партньорските държави в съответствие с правилата, приложими за всяка една от тях.

Максималният размер на финансирането от страна на ЕС ще бъде 350 000 EUR за проект за съвместни академични степени с продължителност 4 години с участието на 2 или повече институции от ЕС.

Ще бъде предоставена финансова помощ в размер на 190 000 EUR за съвместен проект за мобилност с продължителност 3 години с участието на две институции от ЕС или 197 500 EUR за съвместен проект за мобилност с продължителност 3 години с участието на три или повече институции от ЕС.

Заявленията трябва да се подават едновременно до ЕС и до изпълнителните институции в Австралия (Министерството на промишлеността, иновациите, науката, изследванията и висшето образование на Австралия, DIISRTE), Япония (Японската организация за студентски услуги, JASSO), Нова Зеландия (Образователна организация - Нова Зеландия) и в Република Корея (Националната фондация за научни изследвания на Корея, NRF).

Заявленията от името на водещата институция от ЕС трябва да се изпращат до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура най-късно до 15 май 2013 г. Заявления с пощенско клеймо, положено след тази дата, няма да се разглеждат.

Заявленията трябва да се изпращат на следния адрес:The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

EU-ICI ECP Call for proposals 2012

BOUR 02/17

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Заявленията от ЕС от името на водещата институция от ЕС трябва да бъдат подадени чрез съответния формуляр и да бъдат надлежно попълнени и подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи ангажименти от името на кандидатстващата организация, както и с обозначена дата.

Заявленията и подкрепящите документи от Австралия трябва да се изпращат с препоръчана поща на адрес:

The Manager, Europe and Americas Section

International Education and Science Division

Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Заявленията и подкрепящите документи от Япония трябва да се изпращат с препоръчана поща на адрес:Shigeo Tsukada

Director

International Scholarship Division

Student Exchange Department

Japan Student Services Organization (JASSO)

2-2-1 Aomi, Koto-ku

Tokyo 135-8630

JAPAN

Заявленията и подкрепящите документи от Нова Зеландия трябва да се изпращат с препоръчана поща на адрес:ICI Education Cooperation Programme

John Mollo

International Coordinator

Education New Zealand

PO Box 12-041

Wellington

NEW ZEALAND

Заявленията и подкрепящите документи от Република Корея трябва да се изпращат с препоръчана поща на адрес:ICI Education Co-operation Programme

Team of European & American Cooperation Programme

Division of International Affairs

National Research Foundation of Korea

25, Heolleungno, Seocho-gu, Seoul, 137-748

REPUBLIC OF KOREA

Насоките и формулярите за заявление могат да бъдат намерени на следния уебсайт:http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

Заявленията трябва да се подават чрез посочените формуляри и да включват всички изисквани приложения и данни.Краен срок: 15 май 2013 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница