Януари, 2013 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетинстраница9/10
Дата02.02.2017
Размер451.73 Kb.
Размер451.73 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

EUREKA call for technological innovation projects


EUREKA, the European network for innovation, has published a call for technological innovation projects. Applicants can submit their proposals to 13 national funding agencies across Europe.

The call addresses transnational projects that involve at least one company, university or research institute from a EUREKA member country and another in a member or associated country. While encompassing all technological areas, it aims to support the development of high-tech consumer products such as future electronic tablets and innovative smartphone technologies.

The best international research projects will be invited to submit their applications to the EUREKA scheme or the Eurostars Programme 10th cut-off. Applications are to be submitted before Friday 15 February 2013 either to National Project Coordinators or the EUREKA Secretariat.

To see the official call announcement, please consult: EUREKA website

To download the application form, please consult: http://www.eurekanetwork.org/download-project-application-form

Deadline: 15 February 2013

Покана за проекти по "Сътрудничество" на Седма рамкова програма


Обявена е покана за представяне на предложения в рамките на план за изпълнението на съвместното предприятие "Горивни клетки и водород". Поканата е по работна програма "Сътрудничество" на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Цел


По програма "Сътрудничество" се предоставя финансиране за проекти, свързани с международно сътрудничество в рамките на Европейския съюз и извън него.

Програмата насърчава напредъка в знанието и технологиите в области, съответстващи на основните такива в науката и изследванията.

Допустими кандидати

По поканата могат да кандидатстват изследователски институти, университети и предприятия, включително малки и средни предприятия. Трябва да участват поне три независими едни от други юридически лица, установени в различни държави членки на Европейския съюз. Поне едно от тях трябва да бъде член на индустриална или изследователска група.

Бюджет: 68 500 000 евро

Допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на Европейската комисия

Краен срок: 22 май 2013 г.

Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Тематичен фонд „Партньорство”


Размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 200 000 CHF

 • минимален размер: 10 000 CHF

 • максимален размер:

 • малки проекти: 100 000 CHF

 • големи проекти: 250 000 CHF


По настоящата процедура се изисква съфинансиране на проекта в размер на най-

малко 10% за кандидатстващи юридически лица с нестопанска цел и най-малко 15% за кандидатстващи публични институции.

Допустимите кандидати по схемата за безвъзмездна финансова помощ към Фонд „Партньорство”са български организации, заинтересовани от получаването на безвъзмездна финансова подкрепа, които отговарят на следните критерии за допустимост:

Да са създадени и регистрирани юридически субекти в България, а именно:  • организации с нестопанска цел (регистрирани по българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) – асоциации или фондации, и по Закона за народните читалища (ЗНЧ);

  • мрежи, асоциации, федерации – НПО, регистрирани по Закона за ЗЮЛНЦ;

  • мозъчни тръстове – НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ и действащи по съответния закон;

  • образователни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за народната просвета, Закона за висшето образование и Закона за професионалното образование и обучение;

  • културни институции – организации, които не реализират печалба, регистрирани са по българското законодателство и осъществяват своята дейност в рамките на Закона за защита и развитие на културата, Закона за културното наследство, Закона за обществените библиотеки, Закона за филмовата индустрия, Закона за радио и телевизия;

  • териториални единици като области, градове и общини – регистрирани с Указ на държавния глава;

  • национално признати и представителни социални партньори – синдикати и

 • работодателски организации регистрирани по ЗЮЛНЦ и признати като национално представителни организации от МТСП.

Недопустими са юридически лица, регистрирани по закони за стопански организации (Търговски закон, Закон за кооперативите и подобни), политически партии, религиозни организации и институции, физически лица, и НПО, които получават подкрепа по други инструменти, финансирани от Конфедерация Швейцария в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектите задължително се изпълняват в партньорство с швейцарска организация.

Швейцарските партньорски организации и институции помагат за оформянето на подходи и активират ответен капацитет за справяне с предизвикателствата на развитието, пренасят ноу-хау, подкрепят процеси за дефиниране на учене и методология, възможно е да предоставят оборудване и съпровождат/консултират процеси за въвеждане на постоянни структури за справяне с бъдещите предизвикателства на развитието.

Дейности

Спектърът от потенциални проектни дейности за адресиране на предизвикателствата на

развитието поне от един български (водещ) и един швейцарски партньор може да включва, но не е ограничен до:

• подкрепа и подобряване на предишни партньорски отношения и дейности, ако отговаря на условията на схемата за безвъзмездна помощ към Фонд „Партньорство”;

• типични дейности за организацията/институцията, насочени към специфични целеви групи;

• управление на проекта, включващо осигуряване на публичност и финални одити.

Следните дейности са недопустими:

• покупка на земя или недвижими имоти;

доставка на оборудване, което не е директно свързано с изпълнението на проекта;

• текущи дейности, вече финансирани от други източници;

• спонсорство за лица за участие в работни и теоретични семинари, конференции;

• стипендии за лица за обучение или обучителни курсове;

• обучения, за които бенефициентите на безвъзмездната помощ начисляват разходи за участие;

• съществуващи програми и регулярни дейности на бенефициента и/или партньорите.

Продължителността на проектите не следва да надвишава 24 месеца за малки проекти и 36 месеца за големи проекти.

Краен срок: 27 декември 2013 г.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница