За обхвата и съдържанието на инвестиционните проектистраница1/6
Дата16.11.2017
Размер0.78 Mb.
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Н А Р Е Д Б А № 4


от 21 май 2001 г.

ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране.

(2) Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж.Чл. 2. (1) Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране:

1. идеен проект;

2. технически проект;

3. работен проект (работни чертежи и детайли).

(2) Еднофазно във фаза технически проект или работен проект се изработват инвестиционните проекти за обекти, които не са сложни във функционално, технологично и/или инсталационно отношение.

(3) Двуфазно инвестиционните проекти могат да се изработвават във фази: идеен и технически проект, идеен и работен проект или технически и работен проект.

(4) Трифазно във фази идеен, технически и работен проект (работни чертежи и детайли) се изработват инвестиционните проекти за сложни или комплексни обекти.

Чл. 3. (1) Обхватът на инвестиционните проекти, в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения, може да включва следните проектни части:

1. части за архитектура и конструкции:

а) архитектурна;

б) интериор и обзавеждане;

в) конструктивна;

2. части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:

а) водоснабдяване и канализация;

б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);

в) топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;

г) топлотехническа ефективност;

3. части за устройство на прилежащия към обекта терен:

а) геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);

б) паркоустрояване и благоустрояване;

4. част технологична;

5. част проект за организация и изпълнение на строителството;

6. част организация и безопасност на движението;

7. други проектни части при сложни и комплексни обекти:

а) обща обяснителна записка;

б) генерален план;

в) сметна документация;

8. проектни части при специфични обекти:

а) консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата;

б) земна снова.

Чл. 4. Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 5. (1) Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със скицата (визата) за проектиране по чл. 140 от ЗУТ и с изискванията на заданието за проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание.

(2) Инвеститорът може да възложи на проектанта да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта, както и да събере информация и документи, необходими за проектирането, които са елемент на заданието за проектиране.Чл. 6. При необходимост и по преценка на инвеститора за изработване на заданието за проектиране и/или на проекта може да се възложат предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания.

Чл. 7. Когато инвеститорът не е възложил извършване на предварителни проучвания, целесъобразността от изграждането на конкретния обект се изяснява със заданието за проектиране и/или със самия проект.

Чл. 8. (1) Всяка проектна част задължително се съгласува от проектантите на другите проектни части.

(2) Всички проектни части се подписват от инвеститора (собственика), а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането.


Г л а в а в т о р а

предварителни (прединвестиционни) проучвания


Чл. 9. Предварителните (прединвестиционните) проучвания могат да обхващат:

1. изясняване на инвестиционното строително намерение;

2. проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване, съобразно предвижданията на устройствените планове;

3. инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;

4. проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти – недвижими паметници на културата;

5. геодезически проучвания;

6. технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология – за обекти, при които технологичното решение е определящо;

7. технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;

8. обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;

9. проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;

10. вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности;

11. специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура;

12. микросеизмично изследване – за енергийни, хидротехнически, транспортни и други специфични обекти;

13. други специфични проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните строежи, като климатични, водностопански, почвено-мелиоративни, аграрно-икономически и земеустройствени проучвания – при проекти на хидромелиоративни системи, проекти за противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения и др.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница