За периода 2015-2020страница1/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА отпадъците на територията на община НИКОПОЛ

за периода 2015-2020


c:\users\misho\dropbox\za razpredelenie\nikopol\media\image2.jpeg
Май , 2015

СЪДЪРЖАНИЕ

Таблица 1.ВЪВЕДЕНИЕ 4

1.1ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ, КОИТО СЕ ОЧАКВАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 5

1.2Принципи 8

1.3Географски, демографски и социално- икономически характеристики 9

1.3.1Географска характеристика на територията на общината 9

1.3.2Административно-териториална характеристика 11

1.3.3Социално-демографска характеристика 12

Таблица 2.Прогноза за населението на база данни на ЕСГРАОН 12

2.1.1Безработица и трудова заетост 13

Таблица 3.Брой регистрирани безработни в отделните селища на община Никопол 2008 — 2012 г. 13

3.1.1Показатели за доходи 14

Таблица 4.Изменение на средната годишна заплата 2009 — 2011 г. по форма на собственост 14

4.1.1Икономическо развитие на общината. 14

Таблица 5.Общи показатели на стопанските единици (нефинансов сектор) 14

5.1.1 Водоснабдяване, канализация н третиране на отпадъчните води 15

5.1.2Използвани енергоносители, начини на отопляване. 15

5.1.3Промишленост 15

5.1.4Услуги и селско стопанство 16

Таблица 6.Размер на обработваемите земеделски площи в периода 2008-2011 16

6.1.1Туризъм 16

6.1.2Екологична характеристика на Община Никопол. Предвидени дейности н мерки 17

Таблица 7.Основни изводи от анализа на състоянието и прогнозите за бъдещо развитие в управлението на отпадъците 17

7.1Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците 17

7.2Анализ за отпадъците 17

7.2.1Анализ на битовите отпадъци 17

7.2.2Анализ на производствени неопасни отпадъци 18

7.2.3Анализ на строителни отпадъци 18

7.2.4Опасни отпадъци 18

7.2.5Утайки от ПСОВ 18

7.2.6Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 19

7.3Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 19

7.3.1Събиране и транспортиране на отпадъци 19

7.3.2Предварително третиране на отпадъци 19

7.3.3Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 19

7.4Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 20

7.5Анализ на институционалния капацитет 20

7.6Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 20

7.7Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 20

7.8Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците 21

Таблица 8.SWOT анализ 21

Таблица 9.Цели на програмата за управление на отпадъците и алтернативи за постигането им 22

9.1Стратегически и оперативни цели 22

9.2Алтернативи за постигане на целите 24

Таблица 10.Масов баланс на количествата разделно събрани и третирани битови отпадъци 26

Таблица 11.План за действие с подпрограми с мерки за постигането им 29

11.1Подпрограма с мерки за предотвратяването образуването на отпадъци 29

11.1.1Концепция и нормативни изисквания 29

11.1.2Мерки за предотвратяване на отпадъците 31

Таблица 12.Възможни мерки за предотвратяване на отпадъците 31

12.1.2Предотвратяване на битовите отпадъци 37

12.1.3Предотвратяване на образуването на отпадъци, приравнени на битовите отпадъци 44

12.1.4Производствени, строителни и опасни отпадъци. Специфични отпадъчни потоци. 46

12.1.5Въвеждане на нормативни изисквания и икономически инструменти за осигуряване предотвратяване образуването на отпадъци 49

12.1.6Отпадъци, за които се прилага принципът „отговорност на производителят” 50

12.1.7Индикатори за мониторинг на изпълнението на програмата 51

12.1.8План за действие 53

12.2Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъците от хартия, метали, пластмаса и стъкло 67

12.2.1Масово разпространени отпадъци 67

12.2.2Предварително третиране 68

12.2.3Събиране на опасни отпадъци от домакинствата 69

12.2.4Общинска площадка за безвъзмездно предаване 69

12.2.5Разделно събиране на рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът „разширена отговорност на производителят” 69

12.2.6План за действие 71

12.3Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за биоразградимите и биоотпадъците 80

12.3.1Разделно събиране на биоотпадъци. 80

12.3.2Инсталация за компостиране на отпадъци 80

12.3.3Стабилизирана органична фракция 81

12.3.4План за действие 83

12.4Подпрограма с мерки за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци разрушаване на сгради 86

12.5Подпрограма с мерки за закриване и рекултивация на депото в м. Карач дере 89

12.5.1Техническа Рекултивация 89

12.5.2Биологична рекултивация 90

12.5.3Мониторинг и Следексплоатационни грижи 90

12.5.4План за действие 91

12.6Подпрограма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 92

12.7Подпрограма с други мерки за управление на отпадъците 95

12.7.1Събиране на смесени битови отпадъци 95

12.7.2Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците 95

Таблица 13.Капацитет на клетките 1-3 95

13.1.1Нормативно регулиране на управлението на отпадъците н ускоряване прилагането на законодателството н политиката в тази област 96

13.1.2Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците 97

13.1.3Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управлението на отпадъците в страната 97

13.1.4Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаша" при интегрираното управление на отпадъците 98

13.1.5План за действие 98

Таблица 14.Индикатори за изпълнение на подпрограмите 109

Таблица 15.Координация с други общински и регионални планове н програми 114

15.1Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014 – 2020 г. 114

15.2Общинският план за развитие 114

15.3Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в Никопол 115

Таблица 16.Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците 115

16.1Вътрешно и външно наблюдение за изпълнението 115

16.2Източници на информация за извършване на наблюдение и оценка 116

16.3Метод за извършване на оценка на годишните цели по програмата 116

16.4Работна група за наблюдение (мониторинг) на изпълнението на програмата за управление на отпадъците 117

Анализ на действащите нормативни и програмни документи в контекста на правата и задълженията на общините по управление на отпадъците 118

Анализ на националната и общинската нормативна рамка 118

Програмни документи на национално и общинско ниво 121

Анализ за отпадъците 122

Анализ на битовите отпадъци 123

Таблица 1.Докладвани количества събрани битови отпадъци от Община Никопол и норма на натрупване 123

Таблица 17.Морфологичен състав на ТБО 124

Таблица 18.Основни параметри на системата и количества разделно събрани отпадъци от опаковки за периода май-декември 2014 г. 125

Отпадъци от паркове и гзелената система на града 125

Едрогабаритни отпадъци 125

Производствени неопасни отпадъци 125

Строителни отпадъци 126

Опасни отпадъци 127

Утайки от ПСОВ: 129

Болнични отпадъци/Отпадъци от хуманното здравеопазване 129

Анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците 129

Събиране и транспортиране на отпадъци 129

Таблица 19.Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на община Никопол за 2015 г. 130

Таблица 20.Графици за събиране и транспортиране на битовите отпадъци – община Никопол 131

Таблица 22.Съдове за събиране на битови отпадъци 131

Таблица 23.Транспортни средства, използвани за транспортиране на битови отпадъци 132

Таблица 24.Разбивка на планираните разходите за управление на отпадъците 133

Таблица 25.Количество на предадените за оползотворяване и рециклиране отпадъци от опаковки 134

Предварително третиране на отпадъци 135

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 137

Анализ на замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци и осъществени мерки за тяхното възстановяване 138

Анализ на институционалния капацитет 138

Задължения на общинските администрации във връзка с управление на отпадъците на тяхна територия 138

Организационно устройство: 139

Таблица 26.Структура и състав на звената при Община Никопол, ангажирани в управлението на отпадъците 139

Таблица 27.Дейности по управление на отпадъците възложени от община Никопол 140

Анализ на организационните схеми и форми за управление на отпадъците; планиране, финансиране и определяне на цени и такси за услугите 142

Анализ на схемите за управление на отпадъците 142

Икономически инструменти и стимули в сектора на управлението на отпадъците 143

Таблица 28.Необходими приходи от такса-битови отпадъци за покриване на планираните разходи за 2015 г.. 143

Анализ на информирането на обществеността по въпросите на управление на отпадъците 144

Разяснителни и образователни дейности и привличане на обществеността 144

Наличие на стратегически подход в информационно-разяснителната политика на общината във връзка с дейностите по управление на отпадъците 145

Начини за предоставяне на информация относно общинските услуги в областта на управление на отпадъците 145

Анализ на информационното обезпечаване за отпадъците и дейностите с отпадъците 145

Демографска прогноза 147

Таблица 29.Население на България, и община Никопол за периода 2008 – 2014 г. 147

Таблица 30.Прогноза за броя на населението в община Никопол и регион за управление на отпадъците Левски 147

Прогноза за образуване на отпадъците 148

Таблица 31.Прогноза за образуваните отпадъци 148

Таблица 32.Прогноза за количеството и състава на битовите отпадъци в община Никопол 149
Списък на използваните съкращения


БО

Битови отпадъци

ТБО

Твърди битови отпадъци

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ЛПСОВ

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води

ОГП

Общ градоустройствен план

ОУП

Общ устройствен план

ДБ

Държавен бюджет

ЕС

Европейски съюз

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗСПЗЗ

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

НСИ

Национален статистически институт

OA

Общинска администрация

ООп

Организация по оползотворяване

ОПУО

Общинска програма за управление на отпадъците

ПСО

Претоварна станция за отпадъци

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

РЗИ

Регионална здравна инспекция

РС

Регионално сдружение за управление на отпадъците

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница