За периода 2015-2020страница15/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31

12.1.4Производствени, строителни и опасни отпадъци. Специфични отпадъчни потоци.Значителна част от производствените отпадъци се образуват в малки количества до 100 тона годишно, което прави изграждането на самостоятелно съоръжение за тяхното третиране неефективно. Предвид това значителна част от образуваните производствени неопасни отпадъци се третират съвместно с битовите отпадъци.

Сред секторите, чиято дейност представлява потенциал за генерирането на опасни отпадъци, най-важните сектори от гледна точка на работещите, в района на Брюксел са:

• здравеопазване

• строителство

• металообработване

• хранително-вкусова промишленост

• графични (издателска дейност, печат и възпроизвеждане, производство на фотографски ленти и др.)

• автомобилни продажби и ремонт (гаражи и ремонтни дейности, и др.)

• лични услуги (пране, боядисване, химическо чистене и др.)

• производство на машини и друго оборудване.
За управление на производствените отпадъци е въведена регулаторната рамка, включваща задължения, отговорности, забрани, изисквания за отчитане и подаване на информация придружени със съответните санкции за неизпълнение на разпоредбите. Икономиката на Община Долна Баня се характеризира със силно представяне на най-малкия бизнес и малките и средни предприятия, с преобладаваща част от фирми, които имат по-малко от пет служители. Тези фирми имат малко време и ресурси, за да се информират за най-добрите практики за опазване на околната среда, и същото се отнася за управлението на отпадъците. За успешното прилагане на политиката по управление на отпадъците Община Никопол отчита, че освен налагането на санкции е необходимо и разработване на информационни и разяснителни кампании за някои специални отпадъци.

На първо място може да се стартира с разработването на интернет страница и ръководства (препоръки) за различните индустриални сектори, но е необходимо обаче да се прилагат и по-интерактивни и по-практични услуги, които да са винаги на разположение и посветени в служба на бизнеса по отношение на предотвратяване на отпадъците и рециклирането им.

12.1.4.1Мерки за подпомагане на бизнеса за изпълнение на задълженията за предотвратяване образуването на отпадъциНа малките и средни предприятия липсват време и ресурси да се посветят на проблемите на околната среда. Предотвратяването и рециклирането на отпадъците следователно са теми, които не се разбират добре от малкия бизнес. Община Никопол отчита необходимостта от прилагане на инструменти за подпомагане на малкия бизнес като:

• демонстрационни проекти и повишаване на съзнанието и информираността за предотвратяване на отпадъците

• правни и технически консултантски услуги, експертни оценки и съдействие.

Ефективното управление предполага подходящи знания на количествата и видовете отпадъци, системите за управление на отпадъци и регулаторните ограничения и познаване на пропуските и нуждите на бизнеса.

Някои отпадъци изискват по-специализирано управление, в частност опасните отпадъци. Ефективното сортиране позволява на системите за управление да бъдат оптимизирани, да бъдат увеличени възможностите за препродажба на материали на мрежите за рециклиране така, че разходите за обезвреждане на отпадъци, да бъдат избегнати.

Възможностите са все по-разнообразни по отношение на предотвратяването: от доставката на материали до обратно приемане на опаковки от доставчиците, включително екологичен дизайн на продуктите, промени на производствените системи, използването на екологични материали и продукти или взаимодействието с други фирми за обмен на отпадъци.

Възможно е да се предоставят на бизнеса много съвети, за да му се даде възможност да насочи своя избор, да му се покажат алтернативите, водещи до намаляване на количеството и / или опасността на отпадъците, и за намаляване на разходите за управление. Тези съвети следва да бъдат адаптирани към специфичните особености на всеки сектор.

В някои случаи е възможно да се създаде диалог между съседни фирми с цел улесняване на споделеното управление на отпадъците особено в областта на управлението на опасните отпадъци. Ще бъдат положени усилия за повишаване на информираността за преките и непреки разходи, свързани с управлението на отпадъците.
Планирани мерки

32. В рамката на етикета за "еко-динамично развиваща се компания" ще бъдат осъдени и включени индикатори за сравнение на екологосъобразността на осъществяваната дейност от малки и средни производствени предприятия.

33. Община Никопол ще организира срещи за обмен на добри практики, където компаниите, които са модели за подражание (или известни с проактивното си мислене в управлението на своите отпадъци) ще представят своите дейности на другите.

12.1.4.2Опасни отпадъци в малки количестваУправлението на опасните отпадъци, генерирани в малки количества, заслужават специално внимание с оглед намаляване на вредното въздействие на отпадъците съгласно дефиницията за предотвратяване. Те могат да бъдат генерирани от голям брой участници, било то почивни станции, лекарски кабинети, занаятчии, сервизи за ремонт или продажба на превозни средства, перални, бояджийници, химическо чистене, издателска дейност, печат и др.

Опасните отпадъци, образувани от малките предприятия не са в големи количества, но като се има предвид броят на съответните предприятия и опасният характер на отпадъците е важно да се оцени, дали методите на събиране, предвидени в законодателството за опасните отпадъци са подходящи за случая на малките предприятия.

В Община Никопол извършват дейност няколко лицензирани дружества за събиране на опасни отпадъци, но те са слабо познати от малките фирми, техните услуги не винаги са адаптирани за малки количества и се смята, че са твърде скъпи.

Планирани мерки:

34. С цел намаляване на вредните въздействия на битовите отпадъци Община Никопол ще възложи проучване на сегашните методи за управление на малки количества опасни отпадъци, както и представяне на добрите практики за управление, прилагани в други европейски страни.

35. Община Никопол ще провежда кампании за повишаване на осведомеността на малките и средни предприятия за правилното управление на опасните отпадъци.

36. Община Никопол ще проучи по-подробно въпроса и ще предприеме мерки за пускането в експлоатация на мобилни центрове за приемане на опасни отпадъци.

12.1.4.3Строителни отпадъци


Употребата на ресурси и генерирането на строителни отпадъци могат да бъдат избегнати чрез:

 • насърчаване по-скоро на обновяването, а не на новото строителство;

 • насърчаване на проектирането на гъвкави пространства, предвиждане на промени, свързани с обитаването на сградата съобразно нуждите на обитателите;

 • най-ефективно използване на материалите, използвани в проекта, като особено внимание е свеждането до минимум на образуването на отпадъци и насърчаване на използването на устойчиви материали;

 • избор на материали, за чието производство са използвани по-малко фосилни горива, съдържащи рециклирани материали и др.;

 • избора на материали, пригодени за повторна употреба и демонтаж;

 • влагане на материали заместващи продукти, генериращи опасни отпадъци;

 • насърчаване на повторната употреба, за предпочитане на място, без предварително третиране;

Разрушаването на сгради е важен процес в градското развитие. При разрушаването следва да се вземат мерки за минимизирането на отпадъците и рециклирането на материали, за което се изисква материалите да бъдат разделени на рециклируеми материали и компоненти за многократна употреба. За да се извърши ефективно се препоръчва да се извърши предварително идентифициране, преди да се започне работата на събаряне и да се извърши селективно разрушаване на потенциално опасните компоненти и компонентите, които могат да бъдат използвани. По такъв начин тухли, керемиди, врати, радиатори, облицовки, стълбища, санитарна арматура, и т.н., могат да намерят купувач. Община Никопол отчита важността на насърчаването на селективното разрушаване и стимулиране на търсенето на строителни компоненти втора употреба. Инертните отпадъци са преобладаващи в състава на тези отпадъци.

Опитът показва, че е възможно и икономически ефективно разделянето на отпадъците на различни фракции на място.

На национално ниво е приета стратегия за управление на строителните отпадъци, която включва мерки за минимизиране на въздействието от строителството върху околната среда през всички фази на жизнения цикъл на сградите. С въведената в Закона за управление на отпадъците такса за депониране се цели поетапно повишаване на цената за депониране на строителните отпадъци до нива по-високи разходите за разделянето и рециклирането им. Това ще създаде благоприятни условия за извършването на рециклирането на строителните отпадъци изцяло от частни компании. Стратегията и проектите на нормативни актове за управление на строителните отпадъци предвиждат издаването на разрешения за строеж и пускане в експлоатация на строеж да се обвърже с предприемането на мерки за селективно разрушаване сгради, повторна употреба на строителни материали и рециклиране на строителните отпадъци. В държавите от ЕС, в които е в сила подобно законодателство всички проучвания и мерки за предотвратяване и рециклиране на строителни отпадъци произтичат от браншовите организации на строителния бранш.

Община Никопол ще участва активно в инициативите на частния сектор за:

• идентифициране на материали и техники, които не позволяват демонтаж, повторна употреба или рециклиране, с цел заменянето им с подходящи алтернативи;

• разработването на наръчници, които да се използват по време на строителни или ремонтни работи, както и при разрушаване на сгради

• използването на продукти за повторна употреба и / или произведени от рециклируеми материали в т.ч. чрез механизма на „зелените обществени поръчки”;

• употребата и оползотворяването на отпадъци, образувани от производството на строителни материали и продукти

• най-ефективно използване на материалите, използвани в строежа, като особено внимание е свеждането до минимум на образуването на отпадъци и насърчаване на използването на устойчиви материали;

• избор на материали, за чието производство са използвани по-малко фосилни горива, съдържащи рециклирани материали и др.;

• избора на материали, пригодени за повторна употреба и демонтаж;

• влагане на материали заместващи продукти, генериращи опасни отпадъци.
За стимулиране на екологосъобразното строителство следва да се обсъдят възможностите за стартиране на инициатива "Устойчиви сгради", която да се присъжда на сгради с екологосъобразно строителство и/или сгради, в които дейностите по управление на отпадъците (и по управление на околната среда като цяло) се извършват по най-правилния начин. Оценката може да включва запазване на природните ресурси и насърчаване на устойчивото строителство: по-добро управление на водоснабдяването, енергетиката, въздух и почва, но също така и избор на здрави, естествени материали и защита на здравето и околната среда. Инициативата може да бъде разширена и да се отнася за „устойчиви квартали” чрез включване на критерии като:

• рационализиране на потреблението: наличие на търговски обекти предлагащи екологосъобразни продукти, възможности за устойчиво потребление;

• предотвратяване на отпадъците: предотвратяване на генерирането на отпадъци, разделното им събиране, сортиране и рециклиране.
Планирани мерки:

37. Община Никопол ще стартира дейности за повишаване на осведомеността, предназначени за строителния сектор с цел насърчаване на:

• селективното разрушаване с цел повторна употреба и рециклиране

• спазването на изискванията за задължително рециклиране на отпадъци от строителство или разрушаване;

• правилното обезвреждане на опасни отпадъци, включително ПХБ и азбест;

• изготвяне на страница с практически съвети за организиране на сортирането на отпадъци на малки обекти.

38. Община Никопол ще стартира инициативата "Устойчива сграда" с цел стимулиране на предотвратяване на отпадъците и рециклирането в строителството.


12.1.5Въвеждане на нормативни изисквания и икономически инструменти за осигуряване предотвратяване образуването на отпадъциПолитиката за предотвратяване на отпадъците очертана в настоящата програма, до голяма степен разчита на доброволни инструменти, като:

• обучителни инструменти: разработване на учебни помагала за учителите или учениците, развитие на специфични инструменти за промяна на поведението за учениците или училището;

• обучение и предоставяне на консултанти/фасилитатори за училища или за някои предприятия;

• специфични инструменти: стикер против нежелана поща, етикетиране на продукти, етикета за "еко-динамично развиваща се компания", инициативи като например „устойчиви квартали” и др.

• кампании в медиите (преса, радио, телевизия), кампании с плакати, и др.

• тематични публикации и брошури за предотвратяване на отпадъците

• организиране на изложения, конференции или събития.

Успехът на политиката за предотвратяване на отпадъците е невъзможен без въвеждането на нормативни задължения и икономически инструменти. Някои от тях бяха описани при разглеждането на конкретните отпадъчни потоци. По-долу са представени механизмите, които ще подпомогнат предотвратяването на отпадъците като цяло независимо от вида им.

12.1.5.1Въвеждане на икономически механизми осигуряващи предотвратяване на образуването и отделянето на рециклируемите и опасните отпадъци от потока на смесените битови отпадъци


Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси Община Никопол следва да вземе решение за промяна на методиката за начисляване на такса битови отпадъци. От гледна точка на стимулиране на предотвратяването са възможните два варианти:

 1. начисляване на такса въз основа на броя жители в домакинство, консумацията на вода, ток или друг параметър различен от количеството на образуваните отпадъци;

 2. начисляване на такса въз основа на количеството образувани отпадъци.

За да се насърчава предотвратяването и рециклирането на отпадъци таксата за рециклируемите отпадъци трябва да е по-ниска от таксата за смесените битови отпадъци. Трябва обаче да се отчете, че освен стимулиране на предотвратяването при избора на вариант трябва да се отчитат и други фактори най-важният от които е поносимостта на таксата за населението.

Планирани мерки:

39. Община Никопол ще възложи сравнително проучване за екологичното, икономическо и социално въздействие на диференцираните системи за таксуване и системите основани на принципа „плащай колкото изхвърляш” (pay as you throw) установени в други европейски градове, с цел да се оцени въздействието от прилагането на такава система. Методиката за определяне размера на таксата трябва да отчита поносимостта и за населението.

12.1.5.2Осигуряване спазването на йерархията за управление на отпадъците


В съответствие с чл. 64 от ЗУО за депонирането на отпадъци се правят отчисления, които имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Това стимулира предприятията, които ползват общинската система за обезвреждане, както и самата община да предприема мерки не само за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, но и за предотвратяване на образуването им. Със спестените средства могат да се финансират мероприятия за рециклиране и предотвратяване.

12.1.6Отпадъци, за които се прилага принципът „отговорност на производителят”


Разширената отговорност на производителя играе все по-важна роля в политиките за управление на отпадъците. Този принцип изисква от производителите или вносителите на даден продукт, да съберат или приемат обратно в своите търговски обекти отпадъците, образувани след употребата на продуктите, които са пуснали на пазара, да осигурят адекватно управление на тези отпадъци и да участва в разходите за това управление.

Разширената отговорност на производителя по този начин осигурява стимули за предотвратяване, тъй като производителите вземат предвид разходите за управление на отпадъците си при проектиране на своите продукти.

Отговорността на производителите дава възможност публичните власти да прехвърлят разходите за управление на битовите отпадъци на производителите, които от своя страна прехвърлят тези разходи върху потребителите. Така че, в крайна сметка потребителите, поемат финансовата тежест по-рано, за сметка на данъкоплатците. Съгласно действащото законодателство, производителите, са тези, които определят методите за събиране на отпадъците, определят размера на вноските за околна среда, избират транспорт и оператори по рециклиране, и др.

Ролята на Община Никопол в този процес се свежда до:

• наблюдава за правилното организиране на създадените системи за разделно събиране, разположени на територии публична собственост;

• гарантиране, че няма кръстосано субсидиране между битовите отпадъци и масово разпространените отпадъци;

• избягване прекомерната бюрокрация доколкото това е в компетенциите на общината;

• получаване на данни за количеството на събраните, третираните предадените за повторна употреба отпадъци и следи за достоверността им;

• контрол за спазване изискванията за защита на околната среда

• гарантира, че със сключените договори организациите ще вземат всички необходими мерки за спазване на законодателството и подобряване на състоянието на околна среда и по специално спазване на йерархията за управление на отпадъците, предотвратяване на отпадъците, разделното им събиране, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане.

• гарантира прозрачността на договорите между общината и организациите по оползотворяване и спазване на правилата на конкуренция;

• поддържа възможностите нови участници или иновативни системи да навлизат на пазара

• наблюдава спазването на задълженията за обратно приемане;

• подпомага идентифицирането на производители/ вносители които не изпълняват задълженията си, произтичащи от принципа „замърсителят плаща”.

Планирани мерки:

40. Община Никопол ще инициира среща с Организациите по оползотворяване, търговски обекти, извършващи обратно приемане на масово разпространени отпадъци, МОСВ и РИОСВ за да се оценят пречките за практическото прилагане на обратното приемане и да се обсъдят възможностите за подобряване на контрола..

41. Община Никопол ще възложи на лицата, отговорни за прилагането на контрол и ще стартира приемането на сигнали за неизпълнение на задълженията за обратно приемане на масово разпространени отпадъци в търговските обекти на лицата, извършващи продажба на крайни потребители.

42. Община Никопол ще обсъди с организациите по оползотворяване мерки за насърчаване на повторната употреба в т.ч. с преразглеждане договорите по отношение на:

 • включване на задължения за спазване на йерархията и предприемане на мерки за предотвратяване на отпадъци;

 • събирането на отпадъци от домакинствата да не е за сметка на отпадъците от търговски обекти;

 • отчитането на предприетите действия от членовете на организацията за предотвратяване образуването на отпадъци

 • определяне на заплащане за отпадъците събрани в общински пунктове;

 • укрепване рамката за консултациите между организациите по оползотворяване и публичните власти, особено по отношение на:

  • начина за определяне на размера на вноските

  • начина за избор на подизпълнители на организациите;

  • методи за отчитане и мониторинг;

 • наблюдение за спазването на задълженията за обратно приемане;

 • мерки за изпълнение на задължението за управление на опасни масово разпространени отпадъци.12.1.7Индикатори за мониторинг на изпълнението на програмата


Община Никопол трябва да осигури наличието на ефективен механизъм за отчитане на генерирането на отпадъци, повторната употреба и дейностите по третирането им с цел оценка за изпълнението на заложените мерки. Това включва осигуряване на достъп до годишните отчети на дружествата, извършващи дейности с отпадъци на територията на Община Никопол (съгласно наредбата за класификация на отпадъците), транспортни карти за опасните отпадъци, докладите и отчетите на организациите по оползотворяване до ИАОС (както за отпадъците така и продуктите пуснати на пазара), статистически данни за брутния вътрешен продукт, доходите на населението и др., провеждане ежегодни изследвания за морфологичния състав на отпадъците. Това ще позволи да се разбере състава на битовите отпадъци както и да бъдат оценени резултатите или потенциала от провеждането на дадена инициатива. Необходимо е създаването на информационна система с цел автоматизирано въвеждане и обработване на данните.

Събраните данни ще послужат за оценка на ефективността на политиката за предотвратяване на отпадъците, за което е необходимо избор на подходящи индикатори. Оценката не ефективността е трудно осъществима тъй като мерките за предотвратяване на отпадъците е събирателно понятие за всички усилия за предотвратяване/намаляване образуването на отпадъци и избягване/намаляване на опасностите свързани с отпадъците. Измерването на ефективността на за предотвратяване на образуването означава да бъде измерено количеството на необразувани отпадъци, а измерването на намаляването на опасностите е равносилно на измерване на вреда, която не е причинена.

Съществуват две главни категории индикатори за измерване на ефективността на политиката по предотвратяване на отпадъците – измерване на степента на участие в дадена инициатива или измерване на резултатите от инициативата.

Към първата категория могат да се отнесат например броя на разпространените брошури, степента на заинтересованост в дадена целева група и др. Те дават подробна информация за използвания инструмент, но чрез тях не може да се оцени реалното въздействие върху околната среда. Втория вид индикатори измерват въздействието директно но не може да се открие директна връзка между приложения инструмент и резултата от прилагането му. Пример за втората категория е делът на опаковките за многократна употреба. За оценка на успеха на политиката за предотвратяване на отпадъците трябва да се ползват и двата вида индикатори.

За измерване на успеха на настоящата програма следва да се използват индикаторът за степента на взаимозависимост на количеството на образуваните отпадъци спрямо промяната на ръста на БВП и заложените количествени цели във всеки раздел. Необходимо е да се изберат и индикатори от първата категория за всеки конкретни инструмент за предотвратяване, които да се дефинират като изисквания в техническото задание на инструмента.
Планирани мерки:

43. Община Никопол ще разработи информационна система за автоматизирано събиране и обработване на данни за отпадъците и продуктите, така че да позволи надеждна оценка на изменението на потоците и състава на отпадъците, образувани от домакинствата и да се измери успеха на мерките за предотвратяване.

44. Община Никопол ще работи за установяване на специфични индикатори във връзка с предотвратяване образуването на отпадъци. Сътрудничествата в това отношение ще се търсят на Европейско и национално ниво.


12.1.8План за действие
Мярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи лева

Предлагани източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

1.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.1.

Въвеждане на диференцирано облагане с такса за битови отпадъци за юридически лица с безотпадно производство, в зависимост от количеството на образуваните отпадъци.

 

Сектор «Приходи».

 

Общински бюджет

 • Направени промени в нормативната уредба

 1.2

Извършване на периодични информационни кампании за предотвратяването на битови отпадъци, ориентирани най-вече към:

• намаляване на образуваните отпадъци

• устойчиво потребление

• участие в разделното събиране (разделяне при източника). 2015 г. – 2020 г.

 Началник звено „Чистота”, Отдел „Протокол и връзки с обществеността и медиите”

 5 000 на год.

 Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС);

Бюджет на Община Никопол
 • Брой информационни кампании

 • Брой обхванати жители

 • Брой разпространени брошури, информационни материали

 1.3

Извършване на анализ на състава на битовите отпадъци и на други главни източници на отпадъци (институции и офиси) на регулярна основа, като осигурява приемственост в методологиите. Тези анализи трябва да дадат възможност генерирането на отпадъци да бъде проследено с течение на времето.

 2015 г. – 2020 г. в съответствие с нормативните изисквания

 Началник звено „Чистота”

 15 000

 Бюджет на Община Никопол

 • Брой извършени морфологични анализи спрямо броя определен в нормативната уредба

 1.4

Извършване на оценка на промените на пазара (данни за продажбите на екологични продукти и услуги) и регулярно провеждане на проучвания на общественото мнение с цел да се идентифицират промените в нагласите и поведението на жителите.

 2015 г. – 2020 г.

 Началник звено „Чистота”

 2 000 на год.

 Бюджет на Община Никопол

 • Брой извършени проучвания

 1.5

Организиране на дискусия с организациите по оползотворяване за възможните подходи за отчитане на предприетите от тях мерки за предотвратяване, както и да се определят измерими индикатори за постигнатите резултати. Включване на постигнатите договорености в договорите с организациите.

 2015 г. – 2016 г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • Брой отчети за мерките за предотвратяване спрямо броя на ООп, които имат договор с общината

 1.6

Стартиране на пилотен проект в избран район за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци от домакинствата, която ще включва осведомяване и информационни кампании и организиране на курсове за обучение за потребление и съхранение на хранителни продукти.

2017г.

  Началник звено „Чистота”

 2 000

 Бюджет на Община Никопол

 1.7

Организиране на обсъждане с производителите и търговците на храни за повишаване на осведомеността им и насърчаване готовността им да участват в провеждането на информационна кампания, предприета от община Никопол.

 2016г.

  Началник звено „Чистота”

 -

 -

 • Брой дискусии

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.8

Предприемане на действия за насърчаване поставянето на стикер "против нежелана поща", включително чрез дизайн на стикера, отпечатване на пилотен тираж и разпространението му в пилотен район. Организиране на обсъждане и сключване на споразумение с рекламодатели и разпространители за подобряване на каналите за дистрибуция на стикера и зачитане отказа на домакинствата, поставили стикер на пощенските кутии да получават рекламни материали.

 2016г.

 Началник звено „Чистота”

 15 000

 Бюджет на Община Никопол

 • Брой разпространени стикери

 • Процент от рекламодателите с които е постигната договореност

 1.9

Предприемане на мерки за разпространение на домашното компостиране сред населението чрез обучение, комуникационни инструменти, дни на отворени врати и др.

 2014г. – 2020г.

 Началник звено „Чистота”; Отдел „Протокол и връзки с обществеността и медиите”,

заинтересовани лица-

-

 • Брой комуникационни мероприятия

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.10

Събиране на статистическа информация и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на вредните въздействия на потребителските стоки като се наблегне на утвърдените концепции за сивата енергия, въглеродния баланс, както и на екологичния отпечатък.

 2014г. - 2018г.

 Началник звено „Чистота”, Отдел „Протокол и връзки с обществеността и медиите”

 5 000

Бюджет на Община Никопол

 • Брой комуникационни мероприятия

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.11

Възлагане на проучване, за идентифициране на механизмите, въведени в други държави или региони за насърчаване замяната на продукти с услуги.

2017г.

 Началник звено „Чистота”;

Избран изпълнител 8 000

 Бюджет на Община Никопол

 • извършено проучване

 1.12

Организиране на обсъждане с потребителски организации и отговорния бизнес за мястото на рекламата в нашето общество, заостряне вниманието за негативните характеристики на потребителското общество и ненужните покупки, насърчаване на повторната употреба както и идентифициране на най-ненужни продукти и поставяне на цели за ограничаване на консумацията им.

  2015г. - 2016г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • брой дискусии

 • процент на обхванатите от целевата група

 1.13

Провеждане кампания за насърчаване потреблението на екологосъобразни продукти включително:

• проучвания, идентификация и събиране на достоверна, конкретна и обективна информация за екологични алтернативи на продуктите и др.

• разработване на информационна система на екологичните характеристики на продуктите

• наблюдение, образование, насърчаване нагласите за устойчиво развитие като контра мярка на рекламата на консуматорския начин на живот и модните явления.  2016

Началник звено „Чистота”, Организации по оползотворяване

10 000

Бюджет на Община Никопол

Бюджети на организации по оползотворяване • разработена информационна система

 • брой продукти въведени в информационната система

 • брой кампании за популяризиране на продуктите в информационната система

 1.14

Организиране на дискусия с производители, дистрибутори и търговци на дребно с цел създаването на благоприятни пазарни условия за реализацията на екологосъобразни продукти. Идентифициране на продуктите, след употребата на които се генерират опасни отпадъци, като батерии, бои и пестициди и набелязване на мерки за насърчаване предлагането на алтернативи в магазините.

  2017г.

 Началник звено „Чистота”

производители, дистрибутори търговци на дребно-

-

 • брой дискусии

 • процент на обхванатите от целевата група

 • брой идентифицирани продукти

 • брой кампании за популяризиране на алтернативите на идентифицираните продукти

 1.15

Проучване на възможностите за въвеждане на стимули за устойчиви покупки от домакинствата съвместно със отговорния бизнес, банковия сектор и организации на потребителите, чрез развитието на система от тип " карта за устойчиви покупки"

  2018

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • извършено проучване

 1.16

Възлагане на проучване за анализ на жизнения цикъл, за да се оцени екологичните разходи и ползи от повторна употреба на определени продукти, с цел да се състави списък на продуктите за повторна употреба, които трябва да бъдат насърчавани систематично.

  2017

 Началник звено „Чистота”

5 000

Бюджет на Община Никопол

Бюджети на Организации по оползотворяване • извършено проучване

 1.17

Установяване на контакти и развиване на партньорство с всички, които участват в повторната употреба и насърчаване на инициативите в тази област – ремонтни работилници, магазини за стоки втора употреба, доброволчески и благотворителни организации, както и с Агенцията по заетостта за иницииране на кампания за представяне на предложения за подпомагане на стартирането на нови инициативи и насърчаване на създаване на работни места в този сектор.

  2016г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • брой идентифицирани дружества и лица

 • брой и вид на мерките за подпомагане на идентифицираните лица

 1.18

Включване на изисквания към организациите по оползотворяване за спазване на техните отговорности, за отдаване на приоритет на повторната употреба пред рециклирането и поставяне на по-амбициозни цели за повторна употреба.

  2016г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • брой променени договори/ програми на ООп

 1.19

Промяна на практиката за събирането на едрогабаритни отпадъци и стартиране на общинска система за събирането на вещи с потенциал за повторна употреба от домовете, за да се избегне, където е практически възможно, увреждането на стоките с потенциал за многократна употреба и предаването им на съществуващи ремонтни работилници

  2016г.

 Началник звено „Чистота”

Ремонтни работилници
10 000

Бюджет на Община Никопол

 • въвеждане на системата за събиране

 • количества събрани и повторно употребени

 1.20

Организационно подпомагане на благотворителните организации и други социално икономически предприятия предоставящи услугите за събиране на вещи и ремонт с цел повторна употреба, както и развитието на борси за обмен или продажба на продукти втора употреба.

  2016г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • брой идентифицирани лица и организации

 • брой и вид на мерките за подпомагането им

 1.21

Оценка на резултатите от борбата с торбичките за еднократна употреба в малките търговски обекти и проучване на възможностите за по-нататъшно намаляване или дори преустановяване, разпространението на торбички за еднократна употреба на това ниво.

  2015г. -

 Началник звено „Чистота”

-

-

 1.22

Провеждане на изследване за оценка на степента на феномена свръх опаковане в бизнеса и предприети действия за посочване на примери за злоупотреби в това отношение, например чрез показването на колички за пазаруване пълни със свръх-опаковани и не-свърх опаковани продукти.

  2016г. -.

 Началник звено „Чистота”

1 000

Бюджет на Община Никопол

Бюджети на организации по оползотворяване на опаковки • проведено изследване

 • проведени мероприятия

 1.23

Предприемане на действия за по-нататъшно прилагане на т.нар. „зелени обществени поръчки” чрез включване в условията за избор на изпълнители на клаузи за приоритизиране на екологосъобразните продукти и устойчиво потребление, както и въвеждане на процедури за проследяване на изпълнението на заложените клаузи. Разработване на инструкция за зелени обществени поръчки, обучение на администрацията и обмяна на опит.

  2016г.

 Началник звено „Чистота”

5 000

Бюджет на Община Никопол-

 • брой проведени обществени поръчки с клаузи за зелени обществени поръчки спрямо общия брой

 • разработени инструкции

 1.24

Иницииране на обсъждане с представители на водещи компании в сектора на услугите на „харта за еко-консумация”, ръководство за "еко-консумация", както и критерии за присъждане на етикет "еко-динамично развиваща се компания" в сферата на услугите. Популяризиране на хартата и разпространение на ръководството сред другите компании.

  2018г.

 Началник звено „Чистота”

-

Компании в сектора на услугите

 • приета харта

 • брой присъдени етикети

 1.25

Иницииране на широка дискусия с ръководствата на учебните заведения, за възможностите за провеждане на мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите се и включване на темата за предотвратяване образуването на отпадъци и устойчивото потребление в учебните програми. Организиране на мероприятия за обучаване и повишаване на съзнанието на учениците за дейностите по предотвратяване на отпадъците.

  2017г.

 Началник звено „Чистота”

Учебни заведения-

Бюджет на Община Никопол-

 • брой проведени мероприятия в училища

 1.26

Въвеждане на система за оценка на училищата по отношение на екологичното образование и присъждане на признания за заслуги, според нивото на екологично образование на децата, промяна в поведението, техническо подобрение и инвестиции, устойчивите поръчки и участие в мероприятия по предаване за повторна употреба, сортирането и други дейности по управление на отпадъците.

  2017г. - 2018г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • проведен конкурс между училищата

 1.27

Организиране на срещи за обмен на добри практики, където компаниите, които са модели за подражание (или известни с проактивното си мислене в управлението на своите отпадъци) ще представят своите дейности на дружества със сходна дейност.

2018г.

 Началник звено „Чистота”

-

Бюджет на Община Никопол

 • бр. организирани срещи за обмяна на добри практики

1.28

Възлагане на проучване на сегашните методи за управление на малки количества опасни отпадъци, както и представяне на добрите практики, прилагани в други европейски страни с цел намаляване на вредните въздействия на битовите отпадъци.

  2018г.

 Началник звено „Чистота”

5 000

-

 • извършено проучване

 1.29

Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на малките и средни предприятия за правилното управление на опасните отпадъци.

  2017г.

 Началник звено „Чистота”

5 000

Бюджет на Община Никопол

 • бр. проведени кампании

 1.30

Стартиране на дейности за повишаване на осведомеността, предназначени за строителния сектор с цел насърчаване на:

• селективното разрушаване с цел повторна употреба и рециклиране

• спазването на изискванията за задължително рециклиране на отпадъци от строителство или разрушаване;

• правилното обезвреждане на опасни отпадъци, включително ПХБ и азбест;• изготвяне на страница с практически съвети за организиране на сортирането на отпадъци на малки обекти.

  2017г.

 Началник звено „Чистота”

5 000

Бюджет на Община Никопол

 1.31

Стартиране на инициативата "Устойчива сграда" с цел стимулиране на предотвратяване на отпадъците и рециклирането в строителството.

  2016г. - 2017г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • брой присъжданияна етикета

 1.32

Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Възлагане на сравнително проучване за екологичното, икономическо и социално въздействие на диференцираните системи за таксуване и системите основани на принципа „плащай колкото изхвърляш” (pay as you throw) установени в други европейски градове, с цел да се оцени въздействието от прилагането на такава система.

  2015г.

 Началник звено „Чистота”, сектор «Приходи»

5 000

Бюджет на Община Никопол

 • извършена промяна в нормативната уредба

 • извършено проучване

 1.33

Иницииране на среща с Организациите по оползотворяване, търговски обекти, извършващи обратно приемане на масово разпространени отпадъци, МОСВ и РИОСВ за да се оценят пречките за практическото прилагане на обратното приемане и да се обсъдят възможностите за подобряване на контрола.

  2015г.

 Началник звено „Чистота”

МОСВ


РИОСВ

Организации по оползотворяванеТърговски обекти

-

-

 • брой проведени срещи

 • сравнение на количеството обратно приети масово разпространени отпадъци спрямо целите за събиране на същия вид отпадък

 1.34

Възлагане на лицата, отговорни за контрола в общината да стартират приемането на сигнали за неизпълнение на задълженията за обратно приемане на масово разпространени отпадъци в търговските обекти на лицата, извършващи продажба на крайни потребители.

  2016г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 1.35

Обсъждане с организациите по оползотворяване на мерки за насърчаване на повторната употреба в т.ч. с преразглеждане договорите по отношение на:

 • включване на задължения за спазване на йерархията и предприемане на мерки за предотвратяване на отпадъци;

 • събирането на отпадъци от домакинствата да не е за сметка на отпадъците от търговски обекти;

 • отчитането на предприетите действия от членовете на организацията за предотвратяване образуването на отпадъци

 • определяне на заплащане за отпадъците събрани в общински пунктове;

 • укрепване рамката за консултациите между организациите по оползотворяване и публичните власти, особено по отношение на:

 • начина за определяне на размера на вноските

 • начина за избор на подизпълнители на организациите;

 • методи за отчитане и мониторинг;

 • наблюдение за спазването на задълженията за обратно приемане;

 • мерки за изпълнение на задължението за управление на опасни масово разпространени отпадъци.

  2016г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • брой променени договори и програми на ООп

 1.36

Въвеждане на изисквания към организациите по оползотворяване за подобряване на инфраструктурите за разделно събиране, особено на обществените места (спирки, паркове, училища, и т.н.) и по време на събития.

  2015г. - 2016г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • брой променени договори и програми на ООп

1.37.

Проучване на възможностите за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на опасни отпадъци в смесените битови отпадъци.

31.12.2017 г.

 Началник звено „Чистота”

-

-

 • вменени задължения за контрол

 • брой установени нарушения

1.38.

Проучване на възможностите за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на отпадъците, различни от определените в контейнерите за разделно събиране.

31.12.2015 г.

 Началник звено „Чистота”, , Организации по оползотворяване

 

 

 • вменени задължения за контрол

 • брой установени нарушения
Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница