За периода 2015-2020страница17/31
Дата02.02.2017
Размер4 Mb.
Размер4 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

12.3Подпрограма с мерки за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за биоразградимите и биоотпадъците

12.3.1Разделно събиране на биоотпадъци.

За постигане на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО за отклоняване на биоразградимите отпадъци от депа е необходимо прилагане на мерки за разделно събиране на биоотпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. За целта е необходимо да бъде уточнен финансовия принос на Община Никопол в постигането на регионалните цели. Също така е необходимо да се уточни разпределение на задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на общините (РСО) за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание).За осигуряване на необходимите допълнителни количества постигането на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци е предвидено въвеждане на разделно събиране и изграждане на съоръжение за открито компостиране на разделно събрани зелени отпадъци. Системите за разделно събиране ще бъдат насочени основно към зелените отпадъци от паркове и поддръжката на зелени площи, въвеждане на събиране на градински отпадъци от районите с фамилни къщи и на подходящи за компостиране хранителни отпадъци от заведения за обществено хранене, хотели, ресторанти. Предвижда се отклоняване от депата на цялото количество образувани биоотпадъци от поддържане на зелени площи, както и:

1. Обхващане в система за организирано събиране и извозване на градинските отпадъци от едно и дву-фамилните къщи;

2. Обособяване в рамките на регионалния център на площадка за открито компостиране на биоотпадъци от поддържане на зелени площи на територията на общината и на други разделно събрани биоотпадъци, подходящи за компостиране..

За техническо обезпечаване на разделното събиране на зелени отпадъци в общините от регион Левски се предвижда доставка на:

1. 5 бр. камиони за зелени отпадъци бордова надстройка с обем мин 16 м3 схидравличен кран оборудван с товарозахватно приспособление за повдигане на пластмасови контейнери за зелени отпадъци с обем 1100 л, от които 1 бр. ще обслужва община Никопол

2. -1 бр камион за зелени отпадъци бордова надстройка с обем мин 6 м3 с хидравличен кран оборудван с товарозахватно приспособление за повдигане на пластмасови контейнери за зелени отпадъци с обем 1100 л

3. 287 бр. кафяви пластмасови контейнери 1.1 м3 с обем 1,1 м3, от които 32 бр. ще се разположат в община Никопол

Срокът за доставка на оборудването е не по-късно от 15.10.2015 год.В допълнение на общите мерки следва да се предприемат действия за подпомагане възникването и развитието на пазар за компост и най-вече за преодоляването на съществуващите предубежденията относно качеството на произведения компост от разделно събрани отпадъци от бита . За целта се предвижда стриктно спазване на разпоредбите за контрол на производството и проверка на качеството на компоста както и използването му в дейности по поддръжка на зелената система на града, финансирани от общинския бюджет.

12.3.2Инсталация за компостиране на отпадъци


Предложеният в рамките на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски” начин на компостиране е чрез гъвкава инсталация, която може да се използва както за третиране на органични отпадъци от съоръжение за сортиране ( смесени отпадъци), така и за разделно събрани органични отпадъци. Когато в комбинираната инсталация за сепариране има налични само смесени отпадъци за компостиране ( от декември до април), интензивното компостиране (фаза 1), както и стабилизирането (фаза 2) се извършват в една и съща купчина за четири или за две седмици респективно. Когато системата за разделно събиране на отпадъците е активна ( от април до ноември) с цел да се справят с увеличените количества на входящия материал фаза 1 (интензивно компостиране) и фаза 2 (стабилизация) се провеждат в отделни зони, като се запазва същата продължителност на всяка фаза. В този случай са необходими две отделни зони като всяка една се състои от три купчини, за да има площ за интензивното компостиране с цел да се покрият нуждите на региона и да се осигури разделна преработка на двата съществуващи потока на отпадъци - зелени отпадъци и органични отпадъци от сортирането на смесени битови отпадъци.

Предложен процес за компостиране е процес на аерация в модулни покрити купове за компостиране, който се състои основно от три компонента: аерация, контрол и мембранно покритие.

Основните елементи на куповете компост са:

• ограничителни стени;

• оборудване за поставяне на мембраната (със или без дистанционно управление) - препоръчва се апаратурата за навиване/развиване да е монтирана на стената поради малки количества третирани отпадъци;

• системи за вентилация и разпределение на въздуха/ система за събиране на инфилтрат;

• сонди за контрол на температурата и кислорода;

• компютризирана система за контрол.

Куповете с трапецовидна форма се покриват във фаза I и II с полупропускливо покритие и се оставят открити във фаза III. Мембранното покритие поддържат постоянен микроклимата в куповете. В същото време, мембраната служи като физическа бариера срещу миризми и други газообразни вещества, отделяни от компостирания материал.

Органичната фракция постъпва в куповете за компостиране, където се прилага принудителна аерация и процесът преминава през три отделни фази. Първата фаза трае около четири седмици, през които куповете се аерират интензивно и 20% от входящата маса се губи като водни пари, C02, летливи съединения и инфилтрат. След 4 седмици, куповете се разкриват, обръщат и се оставят да „зреят” за още 2 седмици. След още едно обръщане се получава висококачествен компост общо само за 8 седмици.

Обръщането на куповете или редовете е необходимо за снабдяване с кислород и регулиране на температурата. В системите с аерирани статични купове, редките обръщания (1-2 пъти по време на целия процес), са полезни за подобряване на порьозността и структурата на материала. Обръщането може да се извършва с челни товарачи или друго специализирано оборудване.

След завършване на шест седмици, които отпадъците остават в куповете, стабилизираните отпадъци се отстраняват от купа с помощта на челен товарач. Товарача захранва мобилно барабанно сито за пречистване на компоста, за да се разделят останалите примеси в стабилизираните отпадъци (пластмаси, органична фракция, която не е биоразградима, и т.н.). Фракцията след пресяването след това се изпраща на участъка за зреене, докато фракцията, останала в ситото, се изпраща директно за депониране в случай на смесени органичната фракция или се връща в процеса на компостиране в случай на зелени отпадъци.

Инсталацията ще бъде оборудване със следното мобилно оборудване:

1 Мобилно барабанно сито

2 Захранващ миксер на компоста

3 Челен товарач

4 Шредер за компост

12.3.3Стабилизирана органична фракция


За планираното съоръжение за механично-биологично третиране в регионалния център следва да се предвидят изследвания за параметрите на стабилизираната органична фракция (рафинираната и остатъка) произведена в МБТ инсталацията за да се определи дали тя отговаря на изискванията за качество по приложение № 2, таблица A2-2 таблица A2-3 и таблица A2-4 от Наредбата за третиране на биоотпадъците. В случай, че отговаря на тези изисквания е възможно да бъдат намерени алтернативни методи за реализация на тези продукти. Необходимо е да се установи също дали процесите на биоразграждане в стабилизираната органична фракция вече са завършили и отпадъците не се считат за биоразградими. Ако са налице по-ниски стойности за критериите за стабилност (респирационен индекс АТ4 - < 10 mg O2/g сухо вещество или максимална концентрация на общ органичен въглерод (ТОС) < 5 % сухо вещество – съгласно т. 4 от Приложение №1 на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците) инсталацията ще има съществен принос за постигане на целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа тъй като се счита, че при постигане на тези параметри биологичните процеси са сведени до минимум и отпадъка не е биоразградим.

В случай че тези параметри не са изпълнени е необходимо да се предвиди допълнително настройване на процесите в инсталацията с цел гарантиране изпълнението на целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и целите за рециклиране на битови отпадъци от които зависи дали ще бъде намален размерът на отчисленията за депониране.
12.3.4План за действиеМярка/дейност

Срок за прилагане

Отговорна институция

Очаквани разходи, лева

Предлагани източници за финансиране

Индикатори за изпълнение

1

БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

1.1.

Планиране с Общинския бюджет на разходи за събиране и компостиране на биоотпадъци от населението за периода на действие на Програмата.

31.12.2015 г.

Началник звено „Чистота”, Общински съвет

 

 

1.2.

Ускоряване на поетапното въвеждане на домашно компостиране в жилищните квартали и домакинства, разполагащи с дворни места включително и чрез закупуване и раздаване на компостери

31.12.2016 г.

Началник звено „Чистота”

5 000

Общински

бюджет.


ПУДООС

 • Брой раздадени компостери

1.3.

Разпределение на задълженията между отделните общини в регионалното сдружение на общините за изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл.8, aл. 1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците (чрез решение на общото събрание)

31.12.2015 г.

Кмет на община Никопол, Началник звено „Чистота” • Дата на решението на регионалното сдружение

1.4.

Обхващане в система за организирано събиране и извозване на биоотпадъците от домакинствата

31.12.2018 г.

Началник звено „Чистота”

Инвестиции - 20 000

Експл. разх. – 30 000 лв./г.Общински

бюджет.


ПУДООС

1.5.

Обхващане на ресторанти, заведения за обществено хранене, столове, детски градини и пазари на територията на община Никопол в система за разделно събиране на кухненски и хранителни отпадъци;

31.12.2019 г.

Началник звено „Чистота”

Инвестиции – 15 000

Експл. разх. – 20 000 лв./г.Общински

бюджет.


ПУДООС

 • Брой поставени контейнери

 • Честота на извозване

 • Брой обхванати заведения спрямо общия брой

 • Количества разделно събрани отпадъци

1.6.

Обособяване на площадка за открито компостиране на биоотпадъци от поддържане на зелени площи на територията на общината и на други разделно събрани биоотпадъци.

31.12.2017

Началник звено „Чистота”

Инвестиции – 3 500 000

Експл. разх. – 400 000 лв./г.Общински

бюджет.


ПУДООС

ОПОС


 • Дата на въвеждане в експлоатация

 • Количества доставени отпадъци от общината

1.7.

Събиране и извозване на зелени отпадъци от паркове и градини от поддържането на зелената система на града до съоръжението за компостиране

Постоянен след пускане в експлоатация на съоръжението

Началник звено „Чистота”, Звено „Чистота”

 

 

 • Количества доставени отпадъци

1.8.

Стриктно спазване на разпоредбите за контрол на производството и проверка на качеството на компоста както и използването му в дейности, финансирани от общинския бюджет

31.12.2017 г.

Оператор на съоръжението за открито компостиране, Началник звено „Чистота”

 

 

 • Количество произведен компост

 • Количество реализиран компост

Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница